Search result for

(57 entries)
(0.0399 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -誘-, *誘*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ゆうかい, yuukai] การลักพาตัวเรียกค่าไถ่
拐犯人[ゆうかいはんにん, yuukaihannin] (n) โจรเรียกค่าไถ่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[さそう, sasou] Thai: เชิญชวน English: to invite
[さそう, sasou] Thai: ชวนไปข้างนอก English: to call out

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[誘, yòu, ㄧㄡˋ] to tempt, to persuade, to entice; guide
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  秀 (xiù ㄒㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] To use elegant 秀 words 言; 秀 also provides the pronunciation

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さそい(P);いざない, sasoi (P); izanai] (n) (1) invitation; introduction; (2) temptation; (P) [Add to Longdo]
いをかける[さそいをかける, sasoiwokakeru] (exp,v1) to invite; to call out [Add to Longdo]
い掛ける;いかける[さそいかける, sasoikakeru] (v1) to invite [Add to Longdo]
い合う[さそいあう, sasoiau] (v5u) to ask each other [Add to Longdo]
い込む[さそいこむ, sasoikomu] (v5m,vt) to entice; to tempt; to invite someone to join in [Add to Longdo]
い出す[さそいだす, sasoidasu] (v5s,vt) to lure; to invite out [Add to Longdo]
い水[さそいみず, sasoimizu] (n) pump priming; (P) [Add to Longdo]
[さそう(P);いざなう, sasou (P); izanau] (v5u,vt) (1) (いざなう is arch) to invite; to ask; to call (for); (2) to tempt; to lure; to induce; (P) [Add to Longdo]
き寄せる;おびき寄せる[おびきよせる, obikiyoseru] (v1,vt) to lure someone; to entice someone [Add to Longdo]
き出す;おびき出す[おびきだす, obikidasu] (v5s,vt) (1) to lure out of; to decoy out of; (2) to drive to (tears, sleep, etc.); to evoke (sympathy, etc.); (3) (arch) to abduct; to entice out of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yòu, ㄧㄡˋ, / ] to entice; to tempt [Add to Longdo]
诱动[yòu dòng, ㄧㄡˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to tempt; to seduce [Add to Longdo]
诱因[yòu yīn, ㄧㄡˋ , / ] cause (esp. of an illness); incentive; inducement [Add to Longdo]
诱导[yòu dǎo, ㄧㄡˋ ㄉㄠˇ, / ] to guide; to lead; to induce; electrical induction; (medic.) revulsion [Add to Longdo]
诱导分娩[yòu dǎo fēn miǎn, ㄧㄡˋ ㄉㄠˇ ㄈㄣ ㄇㄧㄢˇ, / ] to induce labor (i.e. childbirth) [Add to Longdo]
诱惑[yòu huò, ㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to entice; to lure; to induce; to attract [Add to Longdo]
诱拐[yòu guǎi, ㄧㄡˋ ㄍㄨㄞˇ, / ] abduct [Add to Longdo]
诱拐者[yòu guǎi zhě, ㄧㄡˋ ㄍㄨㄞˇ ㄓㄜˇ, / ] abductor [Add to Longdo]
诱发[yòu fā, ㄧㄡˋ ㄈㄚ, / ] to cause; to bring about; to induce; to incite; cause [Add to Longdo]
诱变剂[yòu biàn jì, ㄧㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] mutagen [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Aw, come on, son!" the farmer insisted.「気にすんじゃねーべさ!」農家はしつこくった。
I'll call for you at 8 tomorrow morning.あした朝8時にいに来るよ。
The soft gentle sunlight beckoned me off to sleep.ウラウラとした日差しにわれて、眠りに落ちた。
When Chris suggested going out, she managed to politely say no.クリスがデートにった時、彼女は何とか丁寧に断りました。
The smell of coffee beckoned them.コーヒーの香りが、彼らをった。
This music is so beautiful that it brings tears to my eyes.この音楽はとてもすばらしいので、涙をう。
Thanks very much for having me to dinner the other night.この間の晩は、ディナーにっていただきありがとうございました。
The jet plane landed following the instructions of the control tower.ジェット機は管制塔からの導で着陸した。
Suzy hopes that Tom will ask her out.スージーはトムがデートにってくれるだろうと期待している。
The article was an invitation for public protest against the newspaper.その記事はその新聞社に対する大衆の抗議をった。
That child may have been kidnapped on his way home.その子は帰宅の途中で拐されたのかもしれない。
The guy was so childish that he couldn't resist temptation.その男はまるで子供だったので惑に負けてしまった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, if you want to be in with a chance of winning the money we've got to get a shot that doesn't look like it should come with a ransom note.[JA] 拐されたみたいな顔じゃ 優勝できないぞ Close Encounters (2017)
He kidnapped Naseri's ten-year-old daughter.[JA] 彼はNaseriの10歳の娘を拐した 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
- Demons.[CN] "惑" ? Gods of Egypt (2016)
I use the oxygen candles to lure Calvin into Boat A.[JA] 俺が酸素キャンドルを使って カルヴィンをボートAに導する Life (2017)
Yes, Lord.[CN] 那隻眼的作用 難道不是用來引荷魯斯的忠臣們自投羅網的嗎 ? Gods of Egypt (2016)
- "Seduced"?[CN] 我以前很年輕 很容易被 Gods of Egypt (2016)
Done, master.[CN] 硐衄蕞扂蠅懂忐賸 - 游鏍蠅飲抌汃賸鎘 Kung Fu Panda 3 (2016)
Alison told me not to ask you. I just...[JA] アリソンには うなと言われたけど Stalker's Prey (2017)
After an hour of some fairly horrific flirting, the Widow Maker finally worked up the bottle to ask the Elf on a date.[JA] やっとデートにってきた デュアルバンドで 48チャンネルだよ The Widow Maker (2017)
Yeah. I told you not to ask her out. She...[JA] やっぱり わないほうが良かったのに Stalker's Prey (2017)
_[JA] 彼女レベッカはイスラム教徒の 教師で学者のモチャー、アブデラの 拐拷問を手配した 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Why? To drink it.[CN] 他在引阿波菲斯到尼羅河去 生命的源頭 Gods of Egypt (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電性プラスチック[ゆうでんせいプラスチック, yuudensei purasuchikku] conductive plastic [Add to Longdo]
電率[ゆうでんりつ, yuudenritsu] conductivity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い水[さそいみず, sasoimizu] Anreiz [Add to Longdo]
[さそう, sasou] einladen, abholen, veranlassen, verfuehren [Add to Longdo]
[ゆういん, yuuin] -Anlass, -Ursache [Add to Longdo]
[ゆうわく, yuuwaku] Verfuehrung [Add to Longdo]
[ゆうかい, yuukai] entfuehren [Add to Longdo]
[ゆうはつ, yuuhatsu] Provokation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top