ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-duct-

D AH1 K T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: duct, *duct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duct[N] ท่อ, See also: หลอด, รู, ช่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duct(ดัคทฺ) n. ท่อ,หลอด,ทางไหล,โพรง,คู,อกคลอง,ท่อสายเคเบิล, Syn. tube,passage

English-Thai: Nontri Dictionary
duct(n) ท่อ,หลอด,โพรง,ท่อน้ำในร่างกาย,คู,คลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duct๑. ท่อ๒. หลอด๓. รู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
duct๑. ท่อลม๒. ท่อ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ductท่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's an electrical service duct behind your drummer's riser.มีท่อไฟฟ้าข้างหลังมือกลองของคุณ The Blues Brothers (1980)
Tear ducts operate on a normal basis to lubricate and protect the eye.ต่อมน้ำตาทำงานตามธรรมชาติ / เพื่อหล่อลื่นและป้องกันดวงตา City of Angels (1998)
I've got some duct tape in the back.ฉันมีเทปกาวอยู่หลังรถ. National Treasure (2004)
Pretty soon there's gonna be more duct tape than me.อีกหน่อยเทปกาวนี่คงมีมากกว่าชิ้นส่วนจริงๆ ซะอีก Robots (2005)
Adhesive reside shows he put layer after layer of duct tape over his victims' eyes.จากการวิเคราะห์แถบกาวพบว่า เขาได้ปิดเทปชั้นแล้วชั้นเล่า บนตาของเหยื่อ Extreme Aggressor (2005)
Weeping blood comes merely from a derangement of the tear duct my dear general.การร้องไห้เป็นเลือดน่ะ แค่เพราะต่อมน้ำตาทำงานผิดปกติ ...ท่านนายพลที่รัก Casino Royale (2006)
What the fuck do you need duct tape for, dude?นายจะเอาพลั่วไปทำอะไร Alpha Dog (2006)
Bring some duct tape if you have any.เอาแผ่นกาวมาหน่อยซิ The City of Violence (2006)
And I need duct tape -- three or four rolls.และผมต้องการเทปกาว สัก 3-4 ม้วน An Inconvenient Lie (2007)
He uses duct tape and plastic wrap.เขาใช้เทปกาวกับพลาสติกห่อของ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Yeah, I'll hit the hardware store too, get some plastic sheeting and duct tape and seal this up before it gets dark, you know.ใช่ ต้องไปร้านก่อสร้าง ต้องซื้อผ้าใบกับเทป มาปิดเอาไว้ ก่อนท้องฟ้าจะมืดน่ะ The Mist (2007)
Duct tape and dog food bags.เทปกับถุงอาหารหมาเนี่ยนะ The Mist (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ductI was told my tear duct was blocked.

CMU English Pronouncing Dictionary
DUCT D AH1 K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duct (n) dˈʌkt (d uh1 k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Isolierband {n}; Klebeband {n}; Metallklebeband {n}; Abdichtklebeband {n}duct tape [Add to Longdo]
Kanalfilter {m}duct filter [Add to Longdo]
Kanalstutzen {m}duct connection [Add to Longdo]
Kanalwand {f}duct wall [Add to Longdo]
Röhre {f}; Rohr {n} | Röhren {pl}; Rohre {pl}duct | ducts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duct \Duct\ (d[u^]kt), n. [L. ductus a leading, conducting,
   conduit, fr. ducere, ductum, to lead. See {Duke}, and cf.
   {Douche}.]
   1. Any tube or canal by which a fluid or other substance is
    conducted or conveyed.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) One of the vessels of an animal body by which the
    products of glandular secretion are conveyed to their
    destination.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A large, elongated cell, either round or prismatic,
    usually found associated with woody fiber.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ducts are classified, according to the character of the
      surface of their walls, or their structure, as annular,
      spiral, scalariform, etc.
      [1913 Webster]
 
   4. Guidance; direction. [Obs.] --Hammond.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duct
   n 1: a bodily passage or tube lined with epithelial cells and
      conveying a secretion or other substance; "the tear duct
      was obstructed"; "the alimentary canal"; "poison is
      released through a channel in the snake's fangs" [syn:
      {duct}, {epithelial duct}, {canal}, {channel}]
   2: a continuous tube formed by a row of elongated cells lacking
     intervening end walls
   3: an enclosed conduit for a fluid

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top