ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manager

M AE1 N AH0 JH ER0   
101 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manager-, *manager*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manager[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร, Syn. director, handler, supervisor, chief, Ant. worker, Laborer
manager[N] นักเรียนหรือนักศึกษาที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอน (ทางกีฬา)
manageress[N] ผู้จัดการที่เป็นหญิง
managerial[ADJ] เกี่ยวกับการจัดการ, See also: เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ, ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ, Syn. administrative, executive
managership[N] การจัดการ
managerially[ADV] ทางการจัดการ
managerialism[N] การจัดการ, See also: งานของผู้จัดการ, ลักษณะของการจัดการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manager(แมน'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้บริหาร., See also: managership n.
manageress(แมน'นิเจอริส) n. ผู้จัดการหญิง,
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ,เกี่ยวกับการจัดการ.
city managern. เทศมนตรี,ผู้ที่สภาเทศบาลเมือง
expanded memory managerชื่อโปรแกรมขยายหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า EMM (อีเอ็มเอ็ม) เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486

English-Thai: Nontri Dictionary
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
managerผู้จัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
manager, cityผู้จัดการนคร, ปลัดเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managerial staffคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Managerial accountingการบัญชีบริหาร [TU Subject Heading]
Managerial Conclusionการสรุปเชิงบริหาร [การแพทย์]
Managerial economicsเศรษฐศาสตร์การบริหาร [TU Subject Heading]
Managersผู้จัดการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was a great manager.เขาเป็นผู้จัดการที่ดี The Old Man and the Sea (1958)
If Durocher had continued coming here your father would think he was the greatest manager.หาก ดูโรเชอ ก็ยังคงมาที่นี่ คุณพ่อของคุณจะคิดว่า เขาเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด The Old Man and the Sea (1958)
Who is the greatest manager, really?ใครเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จริงๆ? The Old Man and the Sea (1958)
I've got to meet the District Produce Manager.ต้องไปพบกับผู้จัดการเขตฝ่ายผลิต Oh, God! (1977)
-...with the last district manager.ผมเถียงอย่างเดียวกันนี้ กับผู้จัดการเขตคนก่อน Oh, God! (1977)
How did you get to be an assistant manager?คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการได้ยังไง Oh, God! (1977)
I'm the assistant manager of Food World in Burbank.ผมเป็นผู้ช่วยผจก.ร้านฟู้ดเวิลด์ Oh, God! (1977)
"To the Burbank, California, supermarket manager...ฟังนะ ผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ตที่แคลิฟอร์เนีย Oh, God! (1977)
The Los Angeles Sunday Times reports today that in Tarzana, California a supermarket manager, Jerry Landers, had an alleged conversation with someone he claimed was God.ลอสแอนเจลิสไทม์ วันอาทิตย์รายงานข่าววันนี้ ที่ทาร์ซานน่า ผจก.รซูเปอร์มาร์เก็ต เจอร์รี่ แลนเดอร์สได้สนทนา กับคนที่เขาบอกว่าคือพระเจ้า Oh, God! (1977)
-Think you can handle a store as manager?วันนึงคุณคิดว่าจะเป็นผู้จัดการร้านได้มั้ย Oh, God! (1977)
I know what being a manager can do to a man.ผมรู้ว่าการเป็นผจก. ทำให้ผู้ชายเป็นยังไง Oh, God! (1977)
God may have been interested in you as an assistant manager we'll just see how he feels about you as a bag stuffer.พระเจ้าอาจคุยกับคุณในฐานะที่ คุณเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ แล้วเราจะรู้ว่าท่านรู้สึกยังไง ถ้าคุณเป็นเด็กหยิบของใส่ถุง Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
managerAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
managerAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
managerAs soon as our manager got off our backs, everything started to go off without a hitch.
managerDad said he'd be promoted to section manager next year.
managerHe acted behind the manager's back.
managerHe did not so much as greet the manager.
managerHe entered the bank as manager.
managerHe has managerial talent.
managerHe hated to play ball with his manager, so he quit his job.
managerHe is actually not the manager.
managerHe is the manager of a hotel.
managerHe is the manager of the marketing department.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้จัดทำ[N] organizer, See also: manager, Syn. คนจัดทำ, Example: ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมผลงานของเรา, Count unit: คน
ผู้ดำเนินงาน[N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผจก.[N] manager, Syn. ผู้จัดการ
ตั้วโผ[N] boss of the theatrical troupe (/company), See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra, Syn. โต้โผ, Example: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
ตั้วโผ[N] boss of the theatrical troupe (/company), See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra, Syn. โต้โผ, Example: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
นายงาน[N] supervisor, See also: manager, director, superintendent, Syn. หัวหน้างาน, หัวหน้าคนงาน, นาย, Example: เขาไม่ค่อยจะยอมตกอยู่ใต้คำสั่งหรือการจ้ำจี้จ้ำไชของนายงานง่ายๆ, Count unit: คน
กรรมการผู้จัดการ[N] managing director, See also: manager of the board, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่มีนโยบายให้พนักงานทุกคนช่วยกันลดค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยการเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในระหว่างเวลา 8.30-17.30 เท่านั้น, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān phūjatkān) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president   
กรรมการผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (kammakān phūjatkān yai) EN: director and general manager   
การบัญชีบริหาร[n. exp.] (kān banchī børihān) EN: management accounting ; managerial accounting   
การบัญชีเพื่อการจัดการ[n. exp.] (kān banchī pheūa) EN: managerial accounting   
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach   FR: conseiller [m] ; manageur = manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m]
กุนซือทีม[n. exp.] (kunseū thīm) EN: team manager   FR: manager [m]
นายห้าง[n. exp.] (nāi hāng) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper   
ผู้บังคับบัญชา[n.] (phūbangkhapbanchā) EN: superior ; boss ; commander ; superior officer ; chief ; director ; head ; manager   
ผู้บริหาร[n.] (phūbørihān) EN: executive ; administrator ; director ; manager   FR: administrateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANAGER    M AE1 N AH0 JH ER0
MANAGERS    M AE1 N AH0 JH ER0 Z
MANAGER'S    M AE1 N IH0 JH ER0 Z
MANAGERS'    M AE1 N AH0 JH ER0 Z
MANAGERIAL    M AE2 N IH0 JH IH1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manager    (n) mˈænɪʤər (m a1 n i jh @ r)
managers    (n) mˈænɪʤəz (m a1 n i jh @ z)
manageress    (n) mˌænɪʤərˈɛs (m a2 n i jh @ r e1 s)
managerial    (j) mˌænɪʤˈɪəʴrɪəʴl (m a2 n i jh i@1 r i@ l)
manageresses    (n) mˌænɪʤərˈɛsɪz (m a2 n i jh @ r e1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经理[jīng lǐ, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, / ] manager; director, #2,118 [Add to Longdo]
经营者[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ˊ ㄓㄜˇ, / ] manager; transactor, #5,273 [Add to Longdo]
管理员[guǎn lǐ yuán, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, / ] manager; administrator, #12,201 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leiter {m}; Direktor {m}; Manager {m} | Leiter {pl}; Direktoren {pl}; Manager {pl}manager | manager [Add to Longdo]
Manager {m}; Managerin {f} | Manager {pl}manager | managers [Add to Longdo]
Manager {m} | Manager {pl}tycoon | tycoons [Add to Longdo]
Managerkrankheit {f}executive burnout [Add to Longdo]
Managerspielzeug {n}executive toy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager [Add to Longdo]
アカウントマネージャ[, akauntomane-ja] (n) account manager [Add to Longdo]
アシマネ[, ashimane] (n) (abbr) assistant manager [Add to Longdo]
ウィンドウマネージャ[, uindoumane-ja] (n) {comp} window manager [Add to Longdo]
ケーブルマネージャ[, ke-burumane-ja] (n) {comp} cable manager [Add to Longdo]
ケアマネージャー;ケアマネジャー[, keamane-ja-; keamaneja-] (n) care manager [Add to Longdo]
サブマネージャー[, sabumane-ja-] (n) submanager [Add to Longdo]
ゼネラルマネージャー[, zenerarumane-ja-] (n) general manager; (P) [Add to Longdo]
タスクマネージャ[, tasukumane-ja] (n) {comp} task manager [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットワークマネージャ[ねっとわーくまねーじゃ, nettowa-kumane-ja] network manager [Add to Longdo]
ファイルマネージャ[ふぁいるまねーじゃ, fairumane-ja] file manager [Add to Longdo]
ボリュームマネージャ[ぼりゅーむまねーじゃ, boryu-mumane-ja] volume manager [Add to Longdo]
マネージャ[まねーじゃ, mane-ja] manager [Add to Longdo]
マネージャの役割[マネージャのやくわり, mane-ja noyakuwari] manager role [Add to Longdo]
運営者[うんえいしゃ, un'eisha] provider, manager [Add to Longdo]
実体管理系[じったいかんりけい, jittaikanrikei] entity manager [Add to Longdo]
ランマネージャー[らんまねーじゃー, ranmane-ja-] LAN Manager [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manager \Man"a*ger\, n.
   1. One who manages; a conductor or director; as, the manager
    of a theater.
    [1913 Webster]
 
       A skillful manager of the rabble.   --South.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who conducts business or household affairs with
    economy and frugality; a good economist.
    [1913 Webster]
 
       A prince of great aspiring thoughts; in the main, a
       manager of his treasure.       --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. A contriver; an intriguer. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manager
   n 1: someone who controls resources and expenditures [syn:
      {director}, {manager}, {managing director}]
   2: (sports) someone in charge of training an athlete or a team
     [syn: {coach}, {manager}, {handler}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Manager /mɛnɛdʒr/ 
  manager; managers; tycoon; tycoons

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 manager /mɛnəʒər/
  manager

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top