ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demeanor

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demeanor-, *demeanor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demeanor(n) พฤติกรรม, See also: อากัปกิริยา, การวางตัว, Syn. behavior, deportment manner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demeanor(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ, ท่าทาง, การวางตัว, สีหน้า, หน้าตา
misdemeanor(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด, ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her male superiors who mistake her insecurities for arrogance.ถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน Casino Royale (2006)
Your everyday demeanor does contribute a part too. You should have known that too right?แต่เป็นเพราะความประพฤติของเธอ ตัวเธอเองก็น่าจะรู้ใช่ไหม? Hanamizuki (2010)
Like our charming Viking demeanor wouldn't do that.แค่ชื่อเสียงของไวกิ้งของเรา ก็น่าจะพอแล้ว How to Train Your Dragon (2010)
I find their upbeat demeanor highly suspicious.พฤติกรรมของพวกเขาทำให้น่าสงสัยมากขึ้น The But in the Joke (2012)
Do not let my calm demeanor fool you... . . ranger!อย่าปล่อยให้ความใจเย็นของผม หลอกคุณได้สิ คุณเจ้าหน้าที่! Pacific Rim (2013)
Your demeanor is that of a pouty child.โยเยเยี่ยงเด็กไม่ได้ดั่งใจ Guardians of the Galaxy (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่าทาง(n) demeanor, See also: bearing, manner, look, appearance, Syn. ความประพฤติ, มรรยาท, การกระทำ, กิริยาท่าทาง, กิริยามารยาท, การประพฤติตัว, Example: ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเอาใจใส่ทุกรายละเอียด นับตั้งแต่ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย ปฏิกิริยาทางอารมณ์ ฯลฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
ความผิดลหุโทษ[khwāmphit lahuthōt] (n, exp) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor
ลหุโทษ[lahuthōt] (n) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor
มิจฉาจาร[mitchājān] (n) EN: misdemeanor  FR: délit [ m ] ; faute [ f ] ; écart de conduite [ m ] ; mauvaise conduite [ f ] ; déchaînement [ m ]
พฤติกรรม[phreuttikam] (n) EN: behaviour ; behavior (Am.) ; conduct ; action ; demeanour = demeanor (Am.)  FR: comportement [ m ] ; conduite [ f ] ; moeurs [ fpl ]
ท่าทาง[thāthāng] (n) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor  FR: allure [ f ] ; aspect [ m ] ; apparence [ f ] ; tenue [ f ] ; look [ m ] ; attitude [ f ] ; manière [ f ] ; air [ m ] ; genre [ m ] ; comportement [ m ] ; geste [ m ] ; port [ m ] ; pose [ f ] ; posture [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
demeanor
demeanors

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benehmen { n }; Verhalten { n }demeanor [ Am. ]; demeanour [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp, v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority [Add to Longdo]
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]
起居動作[ききょどうさ, kikyodousa] (n) behavior; bearing; demeanor; one's daily life [Add to Longdo]
挙措進退[きょそしんたい, kyososhintai] (n) behavior; bearing; demeanor [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
身熟し;身ごなし[みごなし, migonashi] (n) one's carriage; one's demeanor; agility; body movements [Add to Longdo]
措止[そし, soshi] (n) behavior; behaviour; demeanor; demeanour [Add to Longdo]
態度物腰[たいどものごし, taidomonogoshi] (n) attitude and demeanor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Demeanor \De*mean"or\, n. [Written also {demeanour}.] [For
   demeanure, fr. demean. See {Demean}, v. t.]
   1. Management; treatment; conduct. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God commits the managing so great a trust . . .
       wholly to the demeanor of every grown man. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Behavior; deportment; carriage; bearing; mien.
    [1913 Webster]
 
       His demeanor was singularly pleasing. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       The men, as usual, liked her artless kindness and
       simple refined demeanor.       --Thackeray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demeanor
   n 1: (behavioral attributes) the way a person behaves toward
      other people [syn: {demeanor}, {demeanour}, {behavior},
      {behaviour}, {conduct}, {deportment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top