ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

productivity

P R OW2 D AH0 K T IH1 V AH0 T IY0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -productivity-, *productivity*
English-Thai: Longdo Dictionary
productivity(n jargon) ผลิตภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
productivity[N] ความสามารถในการผลิต
productivity[N] ความอุดมสมบูรณ์, Syn. richness, potency

English-Thai: Nontri Dictionary
productivity(n) ความงอกงาม,การให้กำเนิด,การทำให้เกิดผล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
productivityผลิตภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
productivityผลิตภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Productivityผลิตภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Productivity bargainingการเจรจาต่อรองเพื่อเพิ่มผลผลิต [TU Subject Heading]
Productivity policyนโยบายเกี่ยวกับผลิตภาพ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
productivityการเพิ่มผลผลิต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we increase productivity and marketing while our competitors retreat when the sector bounces back, we'll corner the market.ถ้าเราเพิ่มกำลังการผลิตขณะที่ตลาดและคู่แข่งกำลังถดถอยได้ หลังจากที่ได้รับผลตอบกลับมาแล้ว เราจะเป็นฝ่ายครองตลาด Hothead (2001)
It was all about productivity more coal per man hour.มันเป็นเรื่องประสิทธิภาพในการผลิต การขุดถ่านหินได้มากขึ้นต่อแรงงานคนในหนึ่งชั่วโมง The Corporation (2003)
Sleeplessness causes loss of productivity, acting silly all day and all night mistaken for being a mental patient go through painful jealous and broken heart and have 'do you still believe in love?การนอนไม่หลับ ทำให้สูญเสียการผลิตไป ทำตัวงี่เง่าตลอดวัน ตลอดคืน บางทีอาจจะป่วยทางจิต Almost Love (2006)
This is not an assessment of your productivity. Try not to take this personally.นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลงานของคุณ พยายามอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพราะตัวคุณ Up in the Air (2009)
You've just ruined the chance to maximize productivity.คุณเพิ่งทำลายโอกาสที่จะทำให้เกิดผลสูงสุด Life (2009)
I shall go down to the Walker Pit tomorrow, tip all the workers, see if we can't up their productivity even more.ฉันจะลงไปเยี่ยมคนงานในเหมือง\ ไปให้ทิปซะหน่อย คิดดูซิว่าถ้าเราไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้จะเป็นยังไง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Productivity, prayer, and purification.ความอุดมสมบูรณ์ การสวดมนต์ และการชำระล้างบาป Welcome to Briarcliff (2012)
My client found it increeded productivity and reduced fatigue without compromising the quality of work.ลูกความของฉันพบว่า มันเพิ่มผลผลิตและลดความเหนื่อยล้า โดยไม่ทำให้คุณภาพงานลดลง Playtime (2012)
You want to see his productivity reports?อยากจะเห็นประวัติการทำงานของเขาไหมละ? The Road Not Taken (2012)
He told me it gives him 20 additional hours of productivity a week.เขาบอกฉันว่ามันทำให้เขาขึ้นมาอีก 20 ชั่วโมงการผลิดของสัปดาห์ Draw Back Your Bow (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
productivityPer-man productivity.
productivityPlant growth and productivity react sharply to a complex combination of temperature and moisture.
productivityProductivity has fallen. Accordingly, workers' bonuses will be reduced.
productivityRecent overseas transfers show that productivity improvements in Japanese manufacturing industry have almost reached their limit.
productivityThe best way for adjusting the gap between the internal and the external price and securing economic growth is to promote the non-manufacturing industry's productivity by aggressive investing in facilities.
productivityThe president instructed the employees to improve their productivity.
productivityWe'll employ a new tool to increase productivity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำลังผลิต[N] productivity, Example: โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 60 แห่งทั่วโลกผลิตไฟฟ้าคิดเป็น 1 ใน 5 ของกำลังผลิตทั่วโลก, Thai definition: กำลังที่สามารถผลิตได้ของเครื่องมือการผลิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลิตภาพ[n.] (phalittaphāp) EN: productivity   FR: productivité [f]
ผลผลิตแรงงาน [n. exp.] (phonphalit raēng-ngān) EN: productivity   FR: productivité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRODUCTIVITY    P R OW2 D AH0 K T IH1 V AH0 T IY0
PRODUCTIVITY    P R OW2 D AH0 K T IH1 V IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
productivity    (n) prˌɒdʌktˈɪvɪtiː (p r o2 d uh k t i1 v i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产率[shēng chǎn lǜ, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄩˋ, / ] productivity; efficiency of production, #12,616 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leistungsfähigkeit {f} | Leistungsfähigkeiten {pl}productivity | productivities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
生産性[せいさんせい, seisansei] (n) fecundity; productivity; (P) [Add to Longdo]
生産力[せいさんりょく, seisanryoku] (n) productivity [Add to Longdo]
歩掛り[ぶがかり, bugakari] (n) labor productivity unit; productivity; production rate; man hours [Add to Longdo]
労働生産性[ろうどうせいさんせい, roudouseisansei] (n) labor productivity; labour productivity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
生産性[せいさんせい, seisansei] productivity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Productivity \Pro`duc*tiv"i*ty\, n.
   The quality or state of being productive; productiveness.
   --Emerson.
   [1913 Webster]
 
      Not indeed as the product, but as the producing power,
      the productivity.            --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 productivity
   n 1: the quality of being productive or having the power to
      produce [syn: {productiveness}, {productivity}] [ant:
      {unproductiveness}]
   2: (economics) the ratio of the quantity and quality of units
     produced to the labor per unit of time

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top