Search result for

derive

(73 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derive-, *derive*
Possible hiragana form: でりう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derive[VI] กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์), See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก, Syn. arise, descend, originate, stem
derive[VT] กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร์), See also: กำเนิดจาก, กลายมา, กำเนิดจาก, Syn. arise, descend, originate, stem
derive[VT] ได้รับจาก, See also: มาจาก, Syn. acquire, obtain, procure
derive[VI] ได้รับจาก, See also: มาจาก, Syn. acquire, obtain, procure
derive from[PHRV] ได้มาจาก, See also: หามาจาก, Syn. draw from
derive from[PHRV] (คำ) ผันมาจาก, See also: มีรากคำมาจาก
derive from[PHRV] ทำมาจาก, See also: มาจาก, มีแหล่งกำเนิดจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
derive(ดิไรฟว') vt. ได้มาจาก,ได้รับ,สืบ. vi. กำเนิดมาจาก, See also: derivable adj., Syn. deduce

English-Thai: Nontri Dictionary
derive(vt) ได้รับ,สืบมา,ได้มา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
derivedอนุพัทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
derived classคลาสสืบต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
derived curveเส้นโค้งอนุพัทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
derived equationสมการอนุพัทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
derived setเซตอนุพัทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Derivedเปลี่ยนแปร,สกัด [การแพทย์]
Derived Air Concentrationค่ากำหนดความเข้มข้นนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอากาศ, ดีเอซี, ขีดจำกัดความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสีแต่ละชนิดในอากาศ ที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณนั้นตลอดระยะเวลาทำงานใน 1 ปี ได้รับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายเท่ากับขีดจำกัดการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีรอบปี โดยคำนวณจากแบบจำลองมนุษย์อ้างอิง (Reference Man) (ดู annual limit on intake (ALI) ประกอบ) [นิวเคลียร์]
derived unitหน่วยอนุพัทธ์, หน่วยที่เกิดจากผลคูณของหน่วยฐาน เช่น หน่วยของแรง คือนิวตัน นิวตันเทียบเท่ากับ กิโลกรัม เมตรต่อวินาที2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nor the drugs that they're derived from,หรือกลุ่มยาพวกนี้เลย Adverse Events (2008)
... theyknew that they derived their power...พวกเขารู้ว่าเขาจะได้รับอำนาจการปกครองของพวกเขา 24: Redemption (2008)
The fields' circular shape derives from the pipes that irrigate them around a central pivot.มีกำเนิดมาจากบริเวณที่เป็นวงกลม จากท่อที่ให้น้ำรอบๆตาน้ำ Home (2009)
The income he'll derive From his half of the catering business alone should--รายได้ครึ่งนึงที่เขาจะได้รับ จากธุรกิจจัดเลี้ยงอย่างเดียวควรเป็น.. Bargaining (2009)
Kidney function would do that to plain old oxalate which is derived from glycolate.หน้าที่ของไตคือ ขับอ็อกซาเลตเก่า ที่เป็นผลมาจากไกโคเลต Harbingers in a Fountain (2009)
It derives from the Greek for "most beautiful".มันมาจากรากศัพท์กรีก หมายถึง "สำหรับ หญิงงสาวที่สวยที่สุด" The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Aged 30, he's got his own little black magic cult derived on the writings of Aleister Crowley.อายุ 30 ปี เขามีลัทธิไสยศาสตร์เล็กๆเป็นของตัวเอง มีผลงานเขียนพ่อมดดำอเลสเตอร์ โครวลีย์ Episode #1.3 (2010)
It's hallucinogenic-- the natural substance from which LSD is derived.จะทำให้เกิดภาพลวงตา-- เป็นสารตามธรรมชาติที่ก่อให้เกิด การเห็นภาพลวงตา The Witch in the Wardrobe (2010)
Derives a gradient of "Y."หาค่า "Y" และดำเนินการต่อ The Plateau (2010)
Authority should derive from the consent of the governed, not from the threat of force.เจสซี่พูดถูก จนท.ควรได้รับความคุ้มครองจากหน่ายงานของรัฐ ที่ไม่ใช่จากการต่อสู้รุกราน Toy Story 3 (2010)
It is used by the Mohe, derived from whales.นี่ใช้โดยโมเฮ ทำมาจากปลาวาฬ Episode #1.4 (2010)
President Matveyev's mistaken death was attributed to a temporary paralysis from a toxin derived from spider venom.คิดว่าท่านตายแล้ว \ เพราะท่านประธานาธิบดี ได้รับเป็นอัมพาตจากพิษของแมงมุม Salt (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deriveA lot of English words are derived from Latin.
deriveA lot of problems derive from a lack of reading in the home.
deriveBob derives pleasure from observing insects.
deriveFrom this we can derive the argument that major population shifts are not the result of economic change.
deriveHe derived a lot of profit from the enterprise.
deriveHe derived great baneful from the book.
deriveHe derived much money from his small business.
deriveHe derived much pleasure from books.
deriveHe derives his income from writing books.
deriveHe derives pleasure from attending concerts.
deriveIt cannot plausibly be argued that behaviour of such complexity derives entirely from instinct.
deriveJigsaw refers to a fret saw - that's how the name's origin was derived.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้กำไรจาก[v. exp.] (dāi kamrai jāk) EN: derive profit from   
ฟ่อง[adv.] (føng) EN: highly ; freely   FR: à la dérive
จร[v.] (jøn) EN: wander ; roam ; ramble ; rove   FR: flâner ; vadrouiller ; dériver
เกิดจาก[v. exp.] (koēt jāk) EN: derive from   
ลอยฟ่อง[v. exp.] (løi føng) EN: float up ; float highly ; float throughout   FR: partir à la dérive ; dériver
ล่อง[v.] (lǿng) EN: float ; drift ; go downstream ; follow the wind   FR: flotter ; dériver ; descendre le courant
ทดน้ำ[v. exp.] (thot nām) EN: dam ; dam up water ; pump up water ; irrigate ; channel water ; carry water   FR: dériver un cours d'eau ; irriguer ; drainer

CMU English Pronouncing Dictionary
DERIVE    D ER0 AY1 V
DERIVED    D ER0 AY1 V D
DERIVES    D ER0 AY1 V Z
DERIVES    D IH0 R AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
derive    (v) (d i1 r ai1 v)
derived    (v) (d i1 r ai1 v d)
derives    (v) (d i1 r ai1 v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konuseffekt {m}derive zero [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インド・ヨーロッパ祖語;インドヨーロッパ祖語[インド・ヨーロッパそご(インド・ヨーロッパ祖語);インドヨーロッパそご(インドヨーロッパ祖語), indo . yo-roppa sogo ( indo . yo-roppa so go ); indoyo-roppa sogo ( indoyo-roppa so] (n) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived) [Add to Longdo]
エポニム[, eponimu] (n,adj-no) eponym (word derived from the name of a place or person) [Add to Longdo]
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n,vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search [Add to Longdo]
デライブド[, deraibudo] (n) derived; (P) [Add to Longdo]
フィトンチッド[, fitonchiddo] (n) phytoncide (anti-microbial compound derived from plants) [Add to Longdo]
印欧基語[いんおうきご, in'oukigo] (n,adj-no) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived) [Add to Longdo]
印欧祖語[いんおうそご, in'ousogo] (n) (See 印欧基語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived) [Add to Longdo]
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way [Add to Longdo]
[おと(P);ね(P);おん(P), oto (P); ne (P); on (P)] (n,n-suf) (1) sound; noise; report; (2) note (music); (3) (おと only) fame; (4) (おん only) (See 訓・くん) Chinese-derived character reading; (P) [Add to Longdo]
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp,v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导函数[dǎo hán shù, ㄉㄠˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] derived function; derivative f' of a function f [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構造型[こうぞうがた, kouzougata] derived type, structured type [Add to Longdo]
導く[みちびく, michibiku] derive [Add to Longdo]
方程式を導く[ほうていしきをみちびく, houteishikiwomichibiku] derive a formula [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Derive \De*rive"\, v. i.
   To flow; to have origin; to descend; to proceed; to be
   deduced. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Power from heaven
      Derives, and monarchs rule by gods appointed. --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Derive \De*rive"\, v. t. [imp. & p. p. {Derived}; p. pr. & vb.
   n. {Deriving}.] [F. d['e]river, L. derivare; de- + rivus
   stream, brook. See {Rival}.]
   1. To turn the course of, as water; to divert and distribute
    into subordinate channels; to diffuse; to communicate; to
    transmit; -- followed by to, into, on, upon. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For fear it [water] choke up the pits . . . they
       [the workman] derive it by other drains. --Holland.
    [1913 Webster]
 
       Her due loves derived to that vile witch's share.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Derived to us by tradition from Adam to Noah. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To receive, as from a source or origin; to obtain by
    descent or by transmission; to draw; to deduce; --
    followed by from.
    [1913 Webster]
 
   3. To trace the origin, descent, or derivation of; to
    recognize transmission of; as, he derives this word from
    the Anglo-Saxon.
    [1913 Webster]
 
       From these two causes . . . an ancient set of
       physicians derived all diseases.   --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. (Chem.) To obtain one substance from another by actual or
    theoretical substitution; as, to derive an organic acid
    from its corresponding hydrocarbon.
 
   Syn: To trace; deduce; infer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 derive
   v 1: reason by deduction; establish by deduction [syn: {deduce},
      {infer}, {deduct}, {derive}]
   2: obtain; "derive pleasure from one's garden" [syn: {derive},
     {gain}]
   3: come from; "The present name derives from an older form"
   4: develop or evolve from a latent or potential state [syn:
     {derive}, {educe}]
   5: come from; be connected by a relationship of blood, for
     example; "She was descended from an old Italian noble
     family"; "he comes from humble origins" [syn: {derive},
     {come}, {descend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top