Search result for

ความอุดม

(53 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความอุดม-, *ความอุดม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอุดม[N] fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
ความอุดมสมบูรณ์[N] richness, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้, Thai definition: ความบริบูรณ์ด้วยสิ่งต่างๆ มากมายโดยไม่มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abundanceความอุดม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
absolute abundanceความอุดมสัมบูรณ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
relative abundanceความอุดมสัมพัทธ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crustal abundanceความอุดมเปลือกโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soil fertilityความอุดมสมบูรณ์ของดิน [TU Subject Heading]
Soil Fertility ความอุดมสมบูรณ์ของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Fertility, Soil ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ความสามารถของดินในการให้ธาตุอาหาร ที่จำเป็นเพื่อการเจริญเติบโตของพืช [สิ่งแวดล้อม]
soil fertilityความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ดินที่มีฮิวมัสมากเหมาะแก่การเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- and for this bounty before us,และเพื่อความอุดมสมบูรณ์เบื้องหน้าเรา Hungry Man (2009)
It represents fertility.เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Surrounded by opulence rivaling families of proper heritage.ล้อมรอบไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มรดกที่เหมาะของครอบครัว rivaling Whore (2010)
No, affluenza.ไม่ใช่ ความอุดมสมบูรณ์ต่างหาก มันเป็นเงื่อนไข Under the Gun (2010)
Bless us, O Lord, for these gifts which we are about to receive from your bountiful hands through Christ our Lord.ขอพระองค์ทรงประทานพร สำหรับอาหาร ที่พวกเราได้รับ จากความอุดมสมบรูณ์ แห่งศาส์นจักร เอเมน Pilot (2010)
I'm sure I'll have plenty of reports.ฉันแน่ใจว่าฉันจะมีความอุดมสมบูรณ์ของรายงาน We Bought a Zoo (2011)
We now have a two-way pipeline to the most plentiful world mankind has ever known.ตอนนี้ เราก็มีท่อส่งได้สองทางแล้ว กับโลกที่มีความอุดมสมบรูณ์ที่สุด เท่าที่มนุษยชาติเคยรู้จักมา Occupation (2011)
Up top had grown rich and prosperous while here, down below, we stole inverse-metal from up top to heat our homes and to survive risking everything, even our own lives.โลกด้านบนเต็มไปด้วย ความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง และเรา คนจากโลกข้างล่าง ต้องคอยขโมยจากพวกเขา เพื่อให้บ้านอบอุ่น และเพื่อความอยู่รอด Upside Down (2012)
Game is plentiful there.เกมจะมีความอุดมสมบูรณ์ Fugitivus (2012)
That's what the warlock wants. He told you so himself.พวกเขาบูชาเทพีความอุดมสมบูรณ์ ที่มีหน้าอกสิบหกเต้า The Prince of Winterfell (2012)
Productivity, prayer, and purification.ความอุดมสมบูรณ์ การสวดมนต์ และการชำระล้างบาป Welcome to Briarcliff (2012)
Plenty of fuel to get you to Somalia.ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงท ให้คุณได้รับโซมาเลีย. Captain Phillips (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอุดมสมบูรณ์[n.] (khwām udomsombūn) EN: richness   FR: abondance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundance[N] ความอุดมสมบูรณ์, See also: ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความมากมาย, Syn. bounty, profusion
amplitude[N] ความล้นเหลือ, See also: ความอุดมสมบูรณ์, Syn. abundance, fullness
exuberance[N] ความอุดมสมบูรณ์, Syn. abundance, affluence, plenty
fatness[N] ความอ้วน, See also: ความอุดมสมบูรณ์, Syn. plumpness, obesity
fertility[N] ความอุดมสมบูรณ์, Syn. fertile, fecundity, productivity, Ant. barrenness, infertility
luxuriance[N] ความอุดมสมบูรณ์, See also: ความหรูหรา
nuttiness[N] ความอุดมสมบูรณ์
plenitude[N] ความเต็มที่, See also: ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย, Syn. wealth, abundance
plethora[N] การมีมากเกินไป, See also: ความอุดมสมบูรณ์เกินไป, Syn. excess, plenty, surplus, overabundance
productivity[N] ความอุดมสมบูรณ์, Syn. richness, potency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
athena(อะธี'นะ) n. เทพเจ้ากรีกแห่งปัญญาความอุดมสมบูรณ์ศิลป์., Syn. Athene, Pallas, Pallas Athena (goddess of wisdom)
cornucopia(คอร์นะโค'เพีย) n. เขาแพะ (ตามตำนาน) ที่ใส่อาหารเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หมดสิ้น,ความอุดมสมบูรณ์,เครื่องประดับหรือภาชนะรูปเขา, See also: cornucopian adj. ดูcornucopia cornucopiate adj. ดูcornucopia
dionysus(ได'อะไน'ซัส) n. เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ สุราและละคร
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความร่าเริงมาก,ความลิงโลด,ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
fecundity(ฟีเคิน'ดิที) n. ความมีลูกดก,ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถสร้างสรรค์ได้มาก, Syn. fruitfulness
fertility(เฟอทิล'ลิที) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถให้ผลหรือลูกได้
fertilization(เฟอทะไลเซ'เชิน) n. การผสมพันธุ์,การทำให้มีลูก,การทำให้เกิดผล,การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์., Syn. fertilisation ,fecundation
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความเจริญงอกงาม
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์,การให้ผลดก,ความสามารถสร้างสรรค์ได้
fertility(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความอุดม,ความสมบูรณ์
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์,การมีผลดก,การให้ผลดี
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความฟุ้งเฟ้อ,ความหรูหรา
opulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ
plenitude(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความสมบูรณ์,ความเต็มที่
plenty(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความมั่งคั่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top