ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -介-, *介*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, jiè, ㄐㄧㄝˋ] agent, go-between, intermediary; to introduce; shell, armor
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  ?
Etymology: [ideographic] A border 八 dividing people 人
Rank: 831

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: jammed in; shellfish; mediate; concern oneself with
On-yomi: カイ, kai
Radical: , Decomposition:   𠆢    丿  
Rank: 617

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] introduce; lie between; between #3,137 [Add to Longdo]
[jiè shào, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ,   /  ] to present; introduction; to introduce #425 [Add to Longdo]
[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ,  ] agent (computer) #3,858 [Add to Longdo]
[jiè rù, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ,  ] intervene; get involved #4,343 [Add to Longdo]
[Jiǎng Jiè shí, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ,    /   ] Chiang Kai-shek (1887-1975), former Guomindang leader #7,832 [Add to Longdo]
[jiǎn jiè, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ,   /  ] summary; brief introduction #8,770 [Add to Longdo]
[méi jiè, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ,  ] media; medium #10,847 [Add to Longdo]
[jiè zhì, ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ,   /  ] medium; media #11,144 [Add to Longdo]
[jiè yì, ㄐㄧㄝˋ ㄧˋ,  ] to care about; to take offense; to mind #13,659 [Add to Longdo]
[bù jiè yì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄧˋ,   ] not to take offense; do not mind #14,581 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かいご, kaigo] (n, vs, adj-no) nursing; care; caregiving; caring; (P) #5,999 [Add to Longdo]
[かいにゅう, kainyuu] (n, vs) intervention; (P) #7,505 [Add to Longdo]
して[かいして, kaishite] (exp) through the medium of [Add to Longdo]
[かいす, kaisu] (v5s, vt) (1) (See する) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
する[かいする, kaisuru] (vs-s, vt) (1) (See をして) to use as an intermediary; to mediate; to assist; (2) to worry; to mind; to care [Add to Longdo]
[かいい, kaii] (n, vs) worrying about; caring about [Add to Longdo]
[かいおん, kaion] (n) medial; final-head (glide before the center vowel in Chinese) [Add to Longdo]
[かいかく, kaikaku] (n) sea shell [Add to Longdo]
護サービス[かいごサービス, kaigo sa-bisu] (n) nursing-care service [Add to Longdo]
護士[かいごし, kaigoshi] (n) carer; nurse [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three students made short speeches and introduced themselves and their countries.3人の生徒が短いスピーチを言い、自己紹をしたり自分の国について話した。
Would you please put me in touch with the General Manager of Overseas Sales of AB Software Ltd?ABソフトウエアの海外営業部長をご紹いただけませんか。
I wonder if it would be possible for you to introduce me to Mr Harrison of PC Interactive Co. Ltd?PCインタラクティブ社のハリソン氏をご紹していただけませんでしょうか。
You are supposed to introduce yourselves in turn.あなたがたは順番に自己紹をすることになっています。
The president of the company, to whom I introduced you, wants to see you again.あなたに紹した会社の社長が、またあなたに会いたいといっています。
Let me introduce my mother to you.あなたに母を紹させて下さい。
Your conduct gave rise to another problem.あなたの行いはまたもや厄なことを引き起こした。
I want you to meet my parents.あなたを私の両親のに紹したい。
Let me introduce you to Mr Tanaka.あなたを田中さんに紹しましょう。
Allow me to introduce my wife to you.あなた方に妻を紹させてください。
Will you introduce me to the young woman talking with Mrs. Allen?アレン夫人と話している、あの若いご婦人に紹していただけないでしょうか。
I'll get you a nice girl.いい女の子紹してやろう。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No.[CN] Night Moves (2013)
No.[CN] 不 不 Provenance (2006)
I got the job through the probation officer. You can ask him.[JP] 仕事は保護観察官の紹だ 彼に聞いてくれ Kansas City Confidential (1952)
Happens in the best families! Allow me to introduce myself.[CN] 在外人面前秀恩爱吗 请允许我自我 The Blue Angel (1930)
Allow me to introduce myself. Kiepert...[CN] 请允许我自我绍 科普特 The Blue Angel (1930)
I will present them to you.[JP] さあ 紹するわ Scarlet Street (1945)
I think I had better introduce myself.[JP] 自己紹させていただきます And Then There Were None (1945)
What a buildup.[JP] 大げさな紹 Pinocchio (1940)
Would you mind if I leave, Father?[CN] 爸爸,我走了你意吗? Seduction (1929)
The agency didn't tell us the house was so big and so lonely.[JP] こんな大きくて寂しい家と 紹所は言わなかった And Then There Were None (1945)
Please, if he/she is the painter's friend put him/her in contact with Dellarowe.[JP] デラロウ氏を 紹してほしい 誰のかも知らず なぜ絵を買った? Scarlet Street (1945)
I'd rather stay here if you don't mind.[CN] 如果你不意我想呆在這兒 Applause (1929)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かいにゅう, kainyuu] intervention (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じ, ji] MUSCHEL, DAZWISCHEN_SEIN, VERMITTELN [Add to Longdo]
[かいにゅう, kainyuu] Einmischung [Add to Longdo]
[かいざい, kaizai] liegen_zwischen, stehen_zwischen, kommen_zwischen [Add to Longdo]
[かいほう, kaihou] -Pflege, Wartung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top