ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

result

R IH0 Z AH1 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -result-, *result*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
result(vi) เป็นผล, See also: บังเกิดผล, ให้ผล, Syn. appear, ensue, happen
result(n) ผลลัพธ์, See also: ผลตอบ, ผลที่ตามมา, Syn. effect, outcome
Result(sl) คำอุทานเมื่อประสบผลสำเร็จ
result in(phrv) ส่งผลให้เกิด, See also: จบด้วย
resultant(n) ซึ่งเป็นผลจาก, Syn. derivable
result from(phrv) เป็นผลจาก, Syn. arise from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
result(รีซัลทฺ') vi. เป็นผล, ลงเอย, n. ผล, ผลลัพธ์, ผลที่ตามมา, คำตอบ, มติ
resultant(รีซัล'เทินทฺ) adj. ซึ่งเป็นผล, ซึ่งบังเกิดผล, เป็นผลมาจาก, รวมกัน, เป็นผลลัพธ์ n. (คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์) vector (ดู) ที่แสดงผลลัพธ์, ผลลัพธ์
resultful(รีซัลทฺ'ฟูล) adj. มีผล, ได้ผล, เต็มไปด้วยผล, Syn. fruitful
resultingly(รีซัล'ทิงลี) adv. ผลก็คือ
resultless(รซัลทฺ'ลิส) adj. ไร้ผล, ไม่มีดอกผล

English-Thai: Nontri Dictionary
result(n) คำตอบ, ผลลัพธ์, มติ
result(vi) บังเกิดผล, เป็นผล
resultant(n) ผลลัพธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resultผลลัพธ์, ผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
resulting powerอำนาจของรัฐบาลกลางที่ได้มาโดยทางอื่น (นอกจากทางรัฐธรรมนูญ) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resultant forceแรงลัพธ์, แรงหนึ่งแรงซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับแรง 2 แรงหรือมากกว่าในการกระทำต่อวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"This is the second day now that I do not know the results of the games, " he thought.วันนี้เป็นวันที่สองตอนนี้ที่ฉัน ทำไม่ได้ รู้ว่าผลของเกมที่เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
Perhaps it's the result of an anxiety.บางทีมันอาจจะเป็นผลมาจาก ความวิตกกังวล Mad Max (1979)
How can we show you results when we don't have the proper working conditions?ผมจะโชว์ผลงานได้ไง? ในเมื่อ ที่ทำงานห่วยขนาดนี้ Day of the Dead (1985)
Apparently the result of decay in the frontal, parietal, temporal and occipital lobes.ทำให้ฟังค์ชั่นต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเน่าเปื่อย ของสมองส่วนหน้า ที่แบ่งเป็นลอนๆ Day of the Dead (1985)
This is the result of the investigation.นี่เป็นผลวิจัย ตามรายงานการชันสูตรศพ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
This is the result of the investigation.และยิ่งกว่านั้น นี่เป็นผลจากการวิจัย Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
If other people are hurt or killed as a result of her behavior, that's not likely to stop her?ถ้าคนอื่นๆถูกทำร้ายหรือถูกฆ่า... ...ด้วยผลของพฤติกรรมของเธอ มันไม่น่าจะหยุดเธอได้ใช่ไหม? Basic Instinct (1992)
I think it's time we brought this out of the closet... and report these results directly... to the Department of Scientific Intelligence in Washington.ฉันว่ามันถึงเวลาที่เรา.. ..จะนำรายงานนี้เข้าเสนอโดยตรง.. ..ต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ในวอชิงตัน The Lawnmower Man (1992)
The results are completely unexpected.คงเป็นสาเหตุของสิ่งนี้ The Lawnmower Man (1992)
I'm preparing Angelo to present his results to you personally... as you've requested.ผมกำลังให้แอนเจโล เตรียมนำเสนอผลการทดลองของเขา อย่างที่คุณขอ The Lawnmower Man (1992)
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน The Lawnmower Man (1992)
Five people are dead... and 75 seriously injured as a result of the IRA 's... no-warning bomb attack on a Guildford pub.ทั้งห้าคนมีคนตาย ... และ 75 ได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นผลมาจากเอส, บ้านมือสอง'.. ไม่มีการเตือนโจมตีด้วยระเบิด ในผับ Guildford In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resultAccidents often result from carelessness.
resultAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
resultA good result is in prospect.
resultAll of us were excited with the result of the experiment.
resultAll our efforts were without result.
resultAll this damage is the result of the storm.
resultAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
resultAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
resultAn apparently small event may lead to a great result.
resultAn unexpected result was arrived at.
resultAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
resultApart from the result, your intention was good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดดับ(n) end, See also: result, outcome, upshot, ending, death, Example: เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดดับทางการเมืองของเขาเลยทีเดียว, Thai Definition: จุดสิ้นสุดของเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคล, Notes: (ปาก)
เป็นเหตุให้(v) cause, See also: result in, Syn. ส่งผลให้, Example: แรงสั่นสะเทือนจากเครื่องบินไอพ่น เป็นเหตุให้กระจกประตูหน้าต่างแตก, Thai Definition: เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งอื่นตามมา
วิบาก(n) consequence of one's action, See also: result, fruit, retribution, Syn. ความวิบาก, Thai Definition: ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอันทำไว้แต่ปางก่อน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผลวิจัย(n) result of the research, Syn. ผลการวิจัย, ผลการค้นคว้า, Example: ผลวิจัยในสหรัฐพบว่าข้าวโพดที่ปลูกโดยใช้ฟอสฟอรัสมากจะขาดธาตุสังกะสี
ข้อสรุป(n) conclusion, See also: result, Syn. ผลสรุป, ข้อยุติ, ผล, ผลลัพธ์, บทสรุป, Example: ข้อสรุปที่ได้จาการประชุมครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไปมาก, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ผลที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง
ผล(n) result, See also: effect, impact, Syn. ผลลัพธ์, Example: ผลของการทำความดีทำให้เป็นที่รักของทุกๆ คน, Thai Definition: สิ่งที่เกิดจากเหตุ, สิ่งที่เกิดจากการกระทําทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ผลลัพธ์(n) result, Syn. ผลสรุป, ผล, Example: ผลลัพธ์ของสองบวกสามเท่ากับห้า, Thai Definition: จํานวนที่ได้จากการคํานวณ
อานิสงส์(n) result of merit, See also: virtue, Syn. ผลบุญ, ผลดี, ความดี, Example: ถ้าได้ทำบุญสร้างโบสถ์จะมีอานิสงส์มากกว่าทำบุญอย่างอื่น, Thai Definition: ผลแห่งกุศลกรรม, ผลบุญ
ทำไปทำมา(v) result unexpectedly at last, Syn. ท้ายที่สุด, ผลสุดท้าย, Example: ทำไปทำมาพวกวายร้ายก็ถูกจับจนได้, Thai Definition: เกิดผลในที่สุด โดยไม่ได้นึกคาดหมาย
ผลสอบ(n) result

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยผล[amnūay phon] (v, exp) EN: produce result ; give ; yield fruits  FR: produire des résultats
อานิสงส์[ānisong] (n) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result  FR: mérite [ m ] ; valeur [ f ]
บันทึกผล[bantheuk phon] (n, exp) FR: noter le résultat ; inscrire le résultat
ได้ความ[dāikhwām] (v) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results
ได้ผล[dāi phon] (v, exp) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work  FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ดังนั้น[dangnan] (x) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence  FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
โดยเหตุที่[dōi hēt thī] (x) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of  FR: d'autant que
ให้ผล[hai phon] (v, exp) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit  FR: donner des résultats
จุดดับ[jut dap] (n, exp) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death  FR: point d'arrêt [ m ] ; fin [ f ]
กรรม[kam] (n) EN: karma  FR: karma [ m ] ; kamma [ m ] ; résultat des actions antérieures [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESULT R IH0 Z AH1 L T
RESULT R IY0 Z AH1 L T
RESULTS R IH0 Z AH1 L T S
RESULTS R IY0 Z AH1 L T S
RESULTED R IY0 Z AH1 L T AH0 D
RESULTED R IH0 Z AH1 L T IH0 D
RESULTING R IH0 Z AH1 L T IH0 NG
RESULTING R IY0 Z AH1 L T IH0 NG
RESULTANT R IY0 Z AH1 L T AH0 N T
RESULTED(2) R IY0 Z AH1 L T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
result (v) rˈɪzˈʌlt (r i1 z uh1 l t)
results (v) rˈɪzˈʌlts (r i1 z uh1 l t s)
resulted (v) rˈɪzˈʌltɪd (r i1 z uh1 l t i d)
resultant (j) rˈɪsˈʌltənt (r i1 s uh1 l t @ n t)
resulting (v) rˈɪzˈʌltɪŋ (r i1 z uh1 l t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
效果[xiào guǒ, ㄒㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˇ, ] result; effect; quality #731 [Add to Longdo]
成果[chéng guǒ, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, ] result; achievement; gain; profit #1,705 [Add to Longdo]
调查结果[diào chá jié guǒ, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / 調] results (of an investigation, poll) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
結果[けっか, kekka] TH: ผล  EN: result

German-Thai: Longdo Dictionary
Resultat(n) |das, pl. Resultate| ผลลัพธ์, See also: das Ergebnis
Resultate(n) |pl.|, See also: das Resultat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergebnis { n } | als Ergebnis vonresult | as a result of [Add to Longdo]
Resultat { n }result [Add to Longdo]
Resultante { f }resultant [Add to Longdo]
Resultattaste { f }; Gleichtaste { f }equals key [Add to Longdo]
Resultierende { f }resultant [Add to Longdo]
resultieren aus; folgen aus | resultierend; folgend aus | es resultiertto result from | resulting from | it results [Add to Longdo]
resultierendresultant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n, suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) #235 [Add to Longdo]
記録[きろく, kiroku] (n) (1) record; minutes; document; (2) a record (e.g. in sports); results; score; (vs) (3) to record; to document; (4) to set a record (e.g. in sports); to show a result; to reach a value; (P) #243 [Add to Longdo]
結果[けっか, kekka] (n-adv, n-t) (1) result; consequence; outcome; effect; (n, vs) (2) coming to fruition; bearing fruit; (P) #317 [Add to Longdo]
成績[せいせき, seiseki] (n) results; record; grades; (P) #654 [Add to Longdo]
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) #1,229 [Add to Longdo]
[じつ(P);じち, jitsu (P); jichi] (n, adj-no) (1) truth; reality; (2) (じつ only) sincerity; honesty; fidelity; (3) (じつ only) content; substance; (4) (じつ only) (good) result; (P) #1,332 [Add to Longdo]
効果[こうか, kouka] (n, adj-no) effect; effectiveness; efficacy; result; (P) #1,375 [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) #1,530 [Add to Longdo]
[きち;きつ, kichi ; kitsu] (n, adj-no) (See 御神籤・おみくじ) good fortune (esp. omikuji fortune-telling result); good luck; auspiciousness #2,161 [Add to Longdo]
至る(P);到る[いたる, itaru] (v5r, vi) (1) (文語) to arrive at (e.g. a decision); to reach (a stage); to attain; (2) to lead to (a place); to get to; (3) (arch) to come; to arrive; to result in; (P) #2,478 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テスト結果[テストけっか, tesuto kekka] test results [Add to Longdo]
リザルトコード[りざるとこーど, rizarutoko-do] result code [Add to Longdo]
可視化[かしか, kashika] visualization (vs) (data, results, etc.) [Add to Longdo]
関数結果[かんすうけっか, kansuukekka] function result [Add to Longdo]
結果[けっか, kekka] result [Add to Longdo]
結果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] resultant identifier [Add to Longdo]
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function [Add to Longdo]
結果文書型[けっかぶんしょがた, kekkabunshogata] result document type (of a link) [Add to Longdo]
結果要素型[けっかようそがた, kekkayousogata] result element type (of a link) [Add to Longdo]
検索結果[けんさくけっか, kensakukekka] search results [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top