Search result for

result

(111 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -result-, *result*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
result[VI] เป็นผล, See also: บังเกิดผล, ให้ผล, Syn. appear, ensue, happen
result[N] ผลลัพธ์, See also: ผลตอบ, ผลที่ตามมา, Syn. effect, outcome
Result[SL] คำอุทานเมื่อประสบผลสำเร็จ
result in[PHRV] ส่งผลให้เกิด, See also: จบด้วย
resultant[N] ซึ่งเป็นผลจาก, Syn. derivable
result from[PHRV] เป็นผลจาก, Syn. arise from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
result(รีซัลทฺ') vi. เป็นผล,ลงเอย,n. ผล,ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,คำตอบ,มติ
resultant(รีซัล'เทินทฺ) adj. ซึ่งเป็นผล,ซึ่งบังเกิดผล,เป็นผลมาจาก,รวมกัน,เป็นผลลัพธ์ n. (คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์) vector (ดู) ที่แสดงผลลัพธ์,ผลลัพธ์
resultful(รีซัลทฺ'ฟูล) adj. มีผล,ได้ผล,เต็มไปด้วยผล, Syn. fruitful
resultingly(รีซัล'ทิงลี) adv. ผลก็คือ
resultless(รซัลทฺ'ลิส) adj. ไร้ผล,ไม่มีดอกผล

English-Thai: Nontri Dictionary
result(n) คำตอบ,ผลลัพธ์,มติ
result(vi) บังเกิดผล,เป็นผล
resultant(n) ผลลัพธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resultผลลัพธ์, ผล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
resulting powerอำนาจของรัฐบาลกลางที่ได้มาโดยทางอื่น (นอกจากทางรัฐธรรมนูญ) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resultant forceแรงลัพธ์, แรงหนึ่งแรงซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับแรง 2 แรงหรือมากกว่าในการกระทำต่อวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if the result's just damage and pain,และถ้าผมมันจะทำให้เสียหายและเจ็บปวด Adverse Events (2008)
The seizure could be the result of dehydration or something neurological.อาการชักอาจมาจากการขาดน้ำ หรืออะไรที่เกี่ยวกับระบบประสาท Lucky Thirteen (2008)
The patient's seizure resulted from dehydration, which resulted from a cocktail of alcohol and ecstasy.คนไข้ชักจากอาการขาดน้ำ ซึ่งมาจากค็อกเทลที่มีเหล้าผสม และยาอี Lucky Thirteen (2008)
Your biopsy results are negative.ผลการตรวจชิ้นเนื้อคุณเป็นลบ Lucky Thirteen (2008)
Here's the result from the lung biopsy.นี่คือผลการตัดชิ้นเนื้อปอด Lucky Thirteen (2008)
She needs a bone marrow transplant. Test results are back?เธอต้องทำการปลูกถ่ายไขกระดูก Lucky Thirteen (2008)
We're still waiting on some test results. I have an appointment.เรายังต้องรอผลการทดสอบบางอย่างอยู่ ผมมีนัด Joy (2008)
Maybe it's a result of the blood pressure change.อาจเป็นผลมาจาก ความดันเลือดเปลี่ยน Joy (2008)
You paged me with negative test results?คุณเพจเรียกผมเพราะผลตรวจเป็นลบหรือ Emancipation (2008)
Phase three trials are showing real resultsการทดลองสามครั้ง แสดงผลที่เป็นจริง Last Resort (2008)
I can only conclude it is the result of sorcery.ข้าได้แต่สรุปว่ามันเป็นเวทมนตร์ The Labyrinth of Gedref (2008)
I got some really interesting results on the routine tox screen of Chelsea Marsh.ฉันได้ผลตรวจเกี่ยวกับพิษวิทยาของเชลซี มาร์ช ที่น่าสนใจมากค่ะ And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resultAccidents often result from carelessness.
resultAfter patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
resultA good result is in prospect.
resultAll of us were excited with the result of the experiment.
resultAll our efforts were without result.
resultAll this damage is the result of the storm.
resultAlthough the conditions are slightly different, the result of our experiment was identical with Robinson's.
resultAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
resultAn apparently small event may lead to a great result.
resultAn unexpected result was arrived at.
resultAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
resultApart from the result, your intention was good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดดับ[N] end, See also: result, outcome, upshot, ending, death, Example: เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดดับทางการเมืองของเขาเลยทีเดียว, Thai definition: จุดสิ้นสุดของเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคล, Notes: (ปาก)
เป็นเหตุให้[V] cause, See also: result in, Syn. ส่งผลให้, Example: แรงสั่นสะเทือนจากเครื่องบินไอพ่น เป็นเหตุให้กระจกประตูหน้าต่างแตก, Thai definition: เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งอื่นตามมา
วิบาก[N] consequence of one's action, See also: result, fruit, retribution, Syn. ความวิบาก, Thai definition: ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอันทำไว้แต่ปางก่อน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผลวิจัย[N] result of the research, Syn. ผลการวิจัย, ผลการค้นคว้า, Example: ผลวิจัยในสหรัฐพบว่าข้าวโพดที่ปลูกโดยใช้ฟอสฟอรัสมากจะขาดธาตุสังกะสี
ข้อสรุป[N] conclusion, See also: result, Syn. ผลสรุป, ข้อยุติ, ผล, ผลลัพธ์, บทสรุป, Example: ข้อสรุปที่ได้จาการประชุมครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไปมาก, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: ผลที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง
ผล[N] result, See also: effect, impact, Syn. ผลลัพธ์, Example: ผลของการทำความดีทำให้เป็นที่รักของทุกๆ คน, Thai definition: สิ่งที่เกิดจากเหตุ, สิ่งที่เกิดจากการกระทําทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ผลลัพธ์[N] result, Syn. ผลสรุป, ผล, Example: ผลลัพธ์ของสองบวกสามเท่ากับห้า, Thai definition: จํานวนที่ได้จากการคํานวณ
อานิสงส์[N] result of merit, See also: virtue, Syn. ผลบุญ, ผลดี, ความดี, Example: ถ้าได้ทำบุญสร้างโบสถ์จะมีอานิสงส์มากกว่าทำบุญอย่างอื่น, Thai definition: ผลแห่งกุศลกรรม, ผลบุญ
ทำไปทำมา[V] result unexpectedly at last, Syn. ท้ายที่สุด, ผลสุดท้าย, Example: ทำไปทำมาพวกวายร้ายก็ถูกจับจนได้, Thai definition: เกิดผลในที่สุด โดยไม่ได้นึกคาดหมาย
ผลสอบ[N] result

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
บันทึกผล[n. exp.] (bantheuk phon) FR: noter le résultat ; inscrire le résultat
ได้ความ[v.] (dāikhwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results   
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work   FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
โดยเหตุที่[X] (dōi hēt thī) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of   FR: d'autant que
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit   FR: donner des résultats
จุดดับ[n. exp.] (jut dap) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death   FR: point d'arrêt [m] ; fin [f]
กรรม[n.] (kam) EN: karma   FR: karma [m] ; kamma [m] ; résultat des actions antérieures [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RESULT    R AH0 Z AH1 L T
RESULT    R IY0 Z AH1 L T
RESULTS    R AH0 Z AH1 L T S
RESULTS    R IY0 Z AH1 L T S
RESULTED    R AH0 Z AH1 L T AH0 D
RESULTED    R IY0 Z AH1 L T AH0 D
RESULTANT    R IY0 Z AH1 L T AH0 N T
RESULTING    R AH0 Z AH1 L T IH0 NG
RESULTING    R IY0 Z AH1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
result    (v) (r i1 z uh1 l t)
results    (v) (r i1 z uh1 l t s)
resulted    (v) (r i1 z uh1 l t i d)
resultant    (j) (r i1 s uh1 l t @ n t)
resulting    (v) (r i1 z uh1 l t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
效果[xiào guǒ, ㄒㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˇ, ] result; effect; quality, #731 [Add to Longdo]
成果[chéng guǒ, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, ] result; achievement; gain; profit, #1,705 [Add to Longdo]
调查结果[diào chá jié guǒ, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, / 調] results (of an investigation, poll) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結果[けっか, kekka] Thai: ผล English: result

German-Thai: Longdo Dictionary
Resultat(n) |das, pl. Resultate| ผลลัพธ์, See also: das Ergebnis
Resultate(n) |pl.|, See also: das Resultat

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ergebnis {n} | als Ergebnis vonresult | as a result of [Add to Longdo]
Resultat {n}result [Add to Longdo]
Resultante {f}resultant [Add to Longdo]
Resultattaste {f}; Gleichtaste {f}equals key [Add to Longdo]
Resultierende {f}resultant [Add to Longdo]
resultieren aus; folgen aus | resultierend; folgend aus | es resultiertto result from | resulting from | it results [Add to Longdo]
resultierendresultant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この結果[このけっか, konokekka] (exp) consequently; as a result [Add to Longdo]
それこそ[, sorekoso] (exp) degree or extent (of effect or result) [Add to Longdo]
ふい[, fui] (n) (See おじゃん) coming to nothing; ending without result; total waste [Add to Longdo]
ふいになる[, fuininaru] (exp) (See おじゃんになる) to come to nothing; to fall through; to end without result [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アンケート結果[アンケートけっか, anke-to kekka] (n) questionnaire results; survey results [Add to Longdo]
スマトラ沖地震[スマトラおきじしん, sumatora okijishin] (n) Sumatra-Andaman earthquake (2004, resulting in the Indian Ocean tsunami) [Add to Longdo]
テスト結果[テストけっか, tesuto kekka] (n) {comp} test results [Add to Longdo]
ビッグクランチ[, biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テスト結果[テストけっか, tesuto kekka] test results [Add to Longdo]
リザルトコード[りざるとこーど, rizarutoko-do] result code [Add to Longdo]
可視化[かしか, kashika] visualization (vs) (data, results, etc.) [Add to Longdo]
関数結果[かんすうけっか, kansuukekka] function result [Add to Longdo]
結果[けっか, kekka] result [Add to Longdo]
結果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] resultant identifier [Add to Longdo]
結果出力拡張機能[けっかしゅつりょくかくちょうきのう, kekkashutsuryokukakuchoukinou] extended result output function [Add to Longdo]
結果文書型[けっかぶんしょがた, kekkabunshogata] result document type (of a link) [Add to Longdo]
結果要素型[けっかようそがた, kekkayousogata] result element type (of a link) [Add to Longdo]
検索結果[けんさくけっか, kensakukekka] search results [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Result \Re*sult"\, v. i. [imp. & p. p. {Resulted}; p. pr. & vb.
   n. {Resulting}.] [F. r['e]sulter, fr. L. resultare,
   resultarum, to spring or leap back, v. intens. fr. resilire.
   See {Resile}.]
   1. To leap back; to rebound. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The huge round stone, resulting with a bound.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To come out, or have an issue; to terminate; to have
    consequences; -- followed by in; as, this measure will
    result in good or in evil.
    [1913 Webster]
 
   3. To proceed, spring, or rise, as a consequence, from facts,
    arguments, premises, combination of circumstances,
    consultation, thought, or endeavor.
    [1913 Webster]
 
       Pleasure and peace do naturally result from a holy
       and good life.            --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   {Resulting trust} (Law), a trust raised by implication for
    the benefit of a party granting an estate. The phrase is
    also applied to a trust raised by implication for the
    benefit of a party who advances the purchase money of an
    estate, etc. --Bouvier.
 
   {Resulting use} (Law), a use which, being limited by the
    deed, expires or can not vest, and thence returns to him
    who raised it. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To proceed; spring; rise; arise; ensue; terminate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Result \Re*sult"\, n.
   1. A flying back; resilience. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Sound is produced between the string and the air by
       the return or the result of the string. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. That which results; the conclusion or end to which any
    course or condition of things leads, or which is obtained
    by any process or operation; consequence or effect; as,
    the result of a course of action; the result of a
    mathematical operation.
    [1913 Webster]
 
       If our proposals once again were heard,
       We should compel them to a quick result. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The decision or determination of a council or deliberative
    assembly; a resolve; a decree.
    [1913 Webster]
 
       Then of their session ended they bid cry
       With trumpet's regal sound the great result.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Effect; consequence; conclusion; inference; issue;
     event. See {Effect}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 result
   n 1: a phenomenon that follows and is caused by some previous
      phenomenon; "the magnetic effect was greater when the rod
      was lengthwise"; "his decision had depressing consequences
      for business"; "he acted very wise after the event" [syn:
      {consequence}, {effect}, {outcome}, {result}, {event},
      {issue}, {upshot}]
   2: a statement that solves a problem or explains how to solve
     the problem; "they were trying to find a peaceful solution";
     "the answers were in the back of the book"; "he computed the
     result to four decimal places" [syn: {solution}, {answer},
     {result}, {resolution}, {solvent}]
   3: something that results; "he listened for the results on the
     radio" [syn: {result}, {resultant}, {final result},
     {outcome}, {termination}]
   4: the semantic role of the noun phrase whose referent exists
     only by virtue of the activity denoted by the verb in the
     clause [syn: {resultant role}, {result}]
   v 1: issue or terminate (in a specified way, state, etc.); end;
      "result in tragedy" [syn: {result}, {ensue}]
   2: have as a result or residue; "The water left a mark on the
     silk dress"; "Her blood left a stain on the napkin" [syn:
     {leave}, {result}, {lead}]
   3: come about or follow as a consequence; "nothing will result
     from this meeting"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top