ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stock

S T AA1 K   
168 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stock-, *stock*
English-Thai: Longdo Dictionary
live stock(n) สัตว์เศรษฐกิจ, สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภค เช่น Removal of live stock from slaughter buying stations., S. livestock

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stock[N] คลังพัสดุ, See also: คลังสินค้า
stocks[N] ตรวนขื่อคาที่ใช้สอดข้อมือข้อเท้านักโทษสมัยก่อน
stocks[N] คานรองเรือขณะต่อเรือ
stocky[ADJ] กำยำล่ำสัน, See also: แข็งแรง, Syn. sturdy, thickset
stocky[ADJ] อ้วนเตี้ย, See also: ม่อต้อ, Syn. chunky, dumpy
stock up[PHRV] เก็บสำรองไว้
stockade[N] รั้วสูงล้อมรอบ, Syn. barrier, fence, fort, palisade
stockade[N] บริเวณที่ล้อมรอบด้วยรั้วสูง, Syn. camp, enclosure
stockade[N] คุกทหาร, Syn. military prison
stockade[VT] ล้อมรั้ว, See also: กั้นรั้วรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stock(สทอคฺ) n. คลังสินค้า,พัสดุ,สินค้าในร้าน,สต๊อค,ของสะสม,จำนวนที่สะสมไว้,ก้าน,ด้าม,โคนต้น,ลำต้น,ตอไม้,เขียงไม้,ฐาน,ก้านสมอเรือ,ปศุสัตว์,บริษัทหุ้นส่วน,หลักทรัพย์ของบริษัท,พันธบัตร,ไม้ค้ำเรือ,แท่นต่อเรือ,ไม้หมอนใต้ท้องเรือ,พืชพันธ์,เชื้อสาย adj. มีอยู่ในร้าน
stock certificaten. ใบหุ้น,พันธบัตร,บัตรหุ้น
stock companyn. บริษัทหุ้นส่วน,คณะละครประจำโรง
stock dividend n.เงินปันผลสำหรับหุ้นส่วน
stock exchangen. ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์,สำนักงานค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์
stock farmn. ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์,ฟาร์มผสมปศุสัตว์., See also: stock farmer, stock farming n.
stock marketn. ตลาดค้าหุ้น,ตลาดหลักทรัพย์,สำนักงานค้าหุ้นหรือหลักทรัพย์
stock raisingn. การผสมและเลี้ยงปศุสัตว์, See also: stock raiser n.
stockade(สทอค'เคด) n.,vt. (เล้าด้วย) เสาล้อม,รั้ว,รั้วเพนียด,บริเวณที่ล้อมรอบด้วยรั้วเพนียด,คุกทหาร
stockbroker(สทอค'โบรเคอะ) n. นายหน้าซื้อขายหุ้น,นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์., See also: stockbrokerage n., Syn. broker

English-Thai: Nontri Dictionary
stock(adv) ที่สะสมไว้,ดาษดื่น,มีอยู่ในร้าน,สามัญ
stock(vt) จัดให้มีสินค้า,สะสมไว้
STOCK stock exchange(n) ตลาดหลักทรัพย์
STOCK stock market(n) ตลาดหลักทรัพย์
stockade(n) รั้ว,ค่ายรบ,เพนียด,คุกทหาร
stockade(vt) ล้อมรั้ว,ตั้งค่าย
stockbroker(n) นายหน้าซื้อขายหุ้น,นายหน้าขายพันธบัตร
stockholder(n) หุ้นส่วน,ผู้ถือพันธบัตร,เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
stocking(n) ถุงเท้ายาว
stockroom(n) ห้องแสดงสินค้า,ห้องเก็บสินค้า,ห้องพัสดุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stockหุ้น, สินค้าคงคลัง, มูลภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stockลำหินอัคนี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stock certificate; share certificateใบหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock characterตัวละครเข้าแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock companyบริษัทรวมหุ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock declaration policyกรมธรรม์แจ้งจำนวนสินค้าคงคลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock dividendเงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock exchangeตลาดหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock responseการตอบสนองเข้าแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock situationสถานการณ์เข้าแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stockหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Stockหุ้นทุน [การบัญชี]
Stock companiesบริษัทมหาชนจำกัด [TU Subject Heading]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผล
เป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
Stock dividendหุ้นปันผล [การบัญชี]
Stock exchangesตลาดหลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Stock index futuresสัญญาซื้อขายดัชนีราคาหุ้นล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นโดยกำหนดให้ส่งมอบกันในอนาคต ใน Stock Index Futures จะต้องระบุดัชนีราคาหุ้นที่ใช้อ้างอิง มูลค่าของ 1 สัญญาซื้อขาย (หมายถึงตัวคูณที่แปลงค่า 1 หน่วยดัชนี เป็นจำนวนเงิน เช่น ตัวคูณของ S&P 500 Futures เท่ากับ $500 เป็นต้น) เดือนกำหนดส่งมอบ (มักกำหนดเป็นเดือนมี.ค., มิ.ย., ก.ย., และ ธ.ค.) และวิธีการส่งมอบ ซึ่งจะกำหนดให้ส่งมอบกันด้วยเงินสด ตามผลต่างของระดับดัชนีที่ซื้อกับที่ขาย (ถ้าเป็นกรณี รอถึงกำหนดส่งมอบจะคิดจากผลต่างของระดับดัชนีที่ซื้อ (หรือที่ขาย) กับระดับดัชนีที่ใช้อ้างอิง ณ วันส่งมอบ) Stock Index Futures เป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ทั้งบุคคลธรรมดาและสถาบัน) และผู้ทำธุรกิจหลักทรัพย์ใช้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ลงทุนมีช่อง ทางลงทุนเพิ่มขึ้น และช่วยให้กลไกราคาในตลาดหลักทรัพย์สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการที่สามารถกระทำ Arbitrage จากผลต่างที่ผิดปกติระหว่างระดับดัชนีในตลาดหลักทรัพย์กับระดับดัชนีในการซื้อขาย Stock Index Futures ซึ่งการทำ Arbitrage จะผลักดันให้ราคาที่ผิดปกติกลับสู่ระดับตามปัจจัยพื้นฐานได้เร็วขึ้น [ตลาดทุน]
Stock index futuresสัญญาซื้อขายดัชนีหุ้นล่วงหน้า [TU Subject Heading]
Stock index optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายดัชนีราคาหุ้น
เป็น options ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อหรือขายกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นกับผู้ขาย options ในตราสาร options จะต้องระบุว่าให้สิทธิผู้ถือซื้อ (call) หรือให้สิทธิขาย (put) ให้ใช้สิทธิได้ทุกวันหรือให้ใช้สิทธิในวันที่ ครบกำหนด อีกทั้งต้องระบุถึงดัชนีราคาหุ้นที่ใช้อ้างอิง มูลค่าตัวคูณที่ใช้แปลงค่า 1 หน่วยดัชนีเป็นจำนวนเงิน ระดับดัชนีที่ถือเป็น ราคาให้ใช้สิทธิ (exercise price) เดือนหมดอายุของตราสาร (มักกำหนดเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไปต่อเนื่องกัน 3 ถึง 4 เดือน เป็นต้น) และวิธีการส่งมอบเมื่อมีการใช้สิทธิซึ่งจะให้ส่งมอบเป็นเงินสดตามผลต่างของระดับดัชนีบน options กับระดับดัชนีที่ ใช้อ้างอิง ณ วันใช้สิทธิ stock index options เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลัก ทรัพย์นิยมใช้ปกป้องความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ การให้ซื้อขายตราสารนี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางลงทุนในตลาดทุน และสร้างโอกาสให้มีการทำ arbitrage มาช่วยให้กลไกตลาดมีประสิทธิภาพในการสะท้อนปัจจัยพื้นฐานได้ดีขึ้น [ตลาดทุน]
Stock optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น
Options ที่ให้สิทธิผู้ถือที่จะซื้อหรือขายหุ้นสามัญกับผู้ขาย options ตราสารสิทธิประเภทนี้จะต้องระบุว่าให้สิทธิซื้อ หรือขายหุ้นสามัญบริษัทใด จำนวนเท่าใด ณ ราคาเท่าใด อายุของตราสารสิ้นสุดเดือนใด ให้ผู้ถือใช้สิทธิได้ทุกวันหรือเฉพาะเมื่อวัน ตราสารหมดอายุ และให้ส่งมอบอย่างไรเมื่อมีการใช้สิทธิ การจัดให้มีการซื้อขาย stock options จะช่วยให้ผู้ลงทุนมีช่องทางลงทุนที่หลากหลายให้เลือก และยังช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญที่มี Stock Options ไม่ว่าจะในแง่ทำธุรกิจหลักทรัพย์หรือการลงทุนมีเครื่องมือที่จะปกป้องความ เสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญตัวนั้น stock options ประเภท call (ประเภทให้สิทธิผู้ถือที่จะซื้อ) ของหุ้นใดมีลักษณะใกล้เคียง short-term warrants ของหุ้นนั้นอย่างมาก จะแตกต่างกันตรงที่ stock options มีอายุไม่เกิน 1 ปีและใครจะเป็นผู้ออกก็ได้ แต่ short-term warrants มักมีอายุประมาณ 2 เดือนและบริษัทผู้ออกหุ้นสามัญนั้นเท่านั้นที่เป็นผู้ออกได้ การใช้สิทธิ stock options ไม่ก่อให้เกิดหุ้นใหม่แต่ การใช้สิทธิ short-term warrants จะทำให้เกิดหุ้นใหม่ [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stockมูลภัณฑ์
stocktaking (n ) การเช็คยอดคงเหลือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A pickaxe. A stocking, too!อีเต้อ ถุงเท้ายาวเกินไป! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The storekeeper said it was the only one of its kind he had ever had in stock.ภัณฑารักษ์กล่าวว่ามันเป็นเพียงคนเดียวของชนิดที่เขาเคยมีในสต็อก 12 Angry Men (1957)
- Go on. - Not in my silk stockings!ไม่ได้อยู่ในถุงน่องผ้า ไหมของฉัน! How I Won the War (1967)
Christmas, lovely girl, do you know what she had in her stocking?คริสมาสต์สาวน่ารักคริสมาสต์ คุณจะรู้ว่าสิ่งที่เธอได้อยู่ในถุง น่องของเธอ? How I Won the War (1967)
Oh, stocks and bonds! I've lost me place!โธ่ หุ้นกับพันธบัตร ฉันเสียที่ของฉันไปแล้ว The Little Prince (1974)
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา Oh, God! (1977)
when we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง Spies Like Us (1985)
this facility is more than adequately stocked for a comfortable 17 months of below-ground existence.ที่นี่เป็นฐานลับที่ปลอดภัย มีเสบียงพออยู่ได้นานกว่า 17 เดือน Spies Like Us (1985)
You have plenty of stock here.ของยังมีอยู่เลยนี่ Vampire Hunter D (1985)
-Jonathan Switcher, new stock boy.-โจนาธาน สวิทช์เชอร์ ตำแหน่งเด็กสโตร์คนใหม่ครับ Mannequin (1987)
Beej, he's just a twerpy stock boy!บี เจ, มันก็เป็นแค่เด็กสโตร์โง่ ๆ คนนึงเท่านั้น! Mannequin (1987)
But if you let that stock boy screw things up, it sure won't be you.แต่ถ้าคุณปล่อยให้ไอ้หมอนั่นทำอะไรแบบนั้นอีก คุณแน่ใจได้เลยว่า คุณปิ๋วแน่ ๆ Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stockAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
stockAll sweaters of this type are out of stock now.
stockAll sweaters of this type are out of stock now. We'll order them from the main store in Tokyo.
stockAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
stockBecause the store is so small, he has to wear many different hats, from accountant to stockboy.
stockBeing seen off by my whole family I shouldered a rucksack, stocked with my trip supplies.
stockBill has stock in that company.
stockDuring the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
stockFudge! My stocking's run.
stockHe amassed a fortune in stock trading during the last boom.
stockHe can invest a million yen in stocks.
stockHe comes of good stock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งสม[V] collect, See also: stock up, save up
สายพันธุ์[N] breed, See also: stock, strain, pedigree, race, species, type, Example: ซีพีเป็นกลุ่มบริษัทผูกขาดสายพันธุ์สัตว์และพืช, Count unit: สายพันธุ์
หุ้น[N] share, See also: stock, Example: มีเสียงคัดค้านจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในการขายหุ้นของรัฐวิสาหกิจแก่เอกชน, Thai definition: ส่วนที่ลงทุนเท่ากันในการค้าขายหรือหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่าๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำกัด
ม่อต้อ[ADV] chunkily, See also: stockily, Syn. อย่างเตี้ยล่ำ, Ant. อย่างสูงโปร่ง, Example: ผมรู้ดีว่าเตี้ยม่อต้อ จึงไม่เคยใฝ่ฝันจะเป็นตำรวจ
ด้ามจับ[N] handle, See also: stock, helve, hilt, grip, Syn. ที่จับ, มือจับ, Example: แปรงอันใหม่ที่ซื้อมามีด้ามจับที่หมุนถอดไปล้างได้, Count unit: ด้าม, อัน, Thai definition: ส่วนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้ถือใช้จับ
ล้อมรั้ว[V] fence, See also: stockade, Example: เจ้าหน้าที่เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าล้อมรั้วอย่างหนาแน่น เพื่อป้องกันมิให้นายพรานเข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณนั้น
อั้นตั้น[ADJ] stocky, See also: chubby, plump, Syn. อ้วนเตี้ย, Ant. ชะลูด
ตลาดค้าหุ้น[N] stock exchange, Example: การลงทุนในตลาดค้าหุ้นทั้งในและนอกประเทศจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวต่างๆ, Thai definition: สถานที่ค้าขายหุ้น
ตลาดหลักทรัพย์[N] stock exchange, Syn. ตลาดค้าหุ้น, ตลาดหุ้น, Example: ราคาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะปรากฏอยู่บนป้ายไม่เกิน 1 ชั่วโมง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหุ้น[N] stock exchange, Syn. ตลาดหลักทรัพย์, ตลาดค้าหุ้น, Example: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เซียส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก, Count unit: หุ้น, Thai definition: ตลาดหรือสถานที่อันเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายหลักทรัพย์, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump   
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
โบรกเกอร์[n.] (brōkkoē) EN: broker ; stockbroker   
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock   FR: race ]f] ; ethnie [f]
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock   FR: poignée [f] ; manche [m]
ด้ามปืน[n. exp.] (dām peūn) EN: gunstock ; grip   
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: bulb ; tuber ; rhizome ; rootstock   FR: bulbe [m] ; tubercule [m] ; rhizome [m]
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmasit) EN: preference shares ; preferred stock   
หุ้นสามัญ[n. exp.] (hun sāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares   
จังงัง[adj.] (jang-ngang) EN: dazed ; stunned ; stock-still   FR: hébété ; abasourdi ; assomé (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
STOCK    S T AA1 K
STOCKY    S T AA1 K IY0
STOCKS    S T AA1 K S
STOCKE    S T AA1 K
STOCKER    S T AA1 K ER0
STOCKS'    S T AA1 K S
STOCKED    S T AA1 K T
STOCK'S    S T AA1 K S
STOCKEL    S T AA1 K AH0 L
STOCKETT    S T AA1 K EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stock    (v) stˈɒk (s t o1 k)
stocks    (v) stˈɒks (s t o1 k s)
stocky    (j) stˈɒkiː (s t o1 k ii)
stocked    (v) stˈɒkt (s t o1 k t)
stockade    (v) stˈɒkˈɛɪd (s t o1 k ei1 d)
stockcar    (n) stˈɒk-kaːr (s t o1 k - k aa r)
stockier    (j) stˈɒkɪəʴr (s t o1 k i@ r)
stockily    (a) stˈɒkɪliː (s t o1 k i l ii)
stocking    (v) stˈɒkɪŋ (s t o1 k i ng)
stockist    (n) stˈɒkɪst (s t o1 k i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
股东[gǔ dōng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥ, / ] stockholder, #1,007 [Add to Longdo]
股市[gǔ shì, ㄍㄨˇ ㄕˋ, ] stock market, #1,894 [Add to Longdo]
股价[gǔ jià, ㄍㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] stock price; share price, #3,024 [Add to Longdo]
储存[chǔ cún, ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] stockpile; to store; to stockpile; storage, #8,707 [Add to Longdo]
股票市场[gǔ piào shì chǎng, ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] stock market; stock exchange, #11,687 [Add to Longdo]
丝袜[sī wà, ㄙ ㄨㄚˋ, / ] stocking, #15,018 [Add to Longdo]
存货[cún huò, ㄘㄨㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] stock, #16,263 [Add to Longdo]
证券交易所[zhèng quàn jiāo yì suǒ, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] stock exchange, #16,448 [Add to Longdo]
枷锁[jiā suǒ, ㄐㄧㄚ ㄙㄨㄛˇ, / ] stocks and chain; in fetters, #26,071 [Add to Longdo]
斯德哥尔摩[Sī dé gē ěr mó, ㄙ ㄉㄜˊ ㄍㄜ ㄦˇ ㄇㄛˊ, / ] Stockholm (capital of Sweden), #29,393 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かぶ, kabu] Thai: สต๊อกหุ้น English: stock

German-Thai: Longdo Dictionary
Stockwerk(n) |das, pl. Stockwerke| ชั้นในอาคาร หรือ ชั้นในบ้าน เช่น Das Haus besteht aus 3 Stockwerken. = บ้านนี้ประกอบด้วยชั้น 3 ชั้น, See also: S. die Etage,das Geschoss,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktien- und Kursindizes {pl}stock indexes and averages [Add to Longdo]
Aktienanpassungsprinzip {n}stock adjustment principle [Add to Longdo]
Aktienbestand {m}; Aktienportefeuille {n}stock portfolio [Am.]; share portfolio [Br.] [Add to Longdo]
Aktienbezugsrecht {n}stock purchase warrant; stock option right [Add to Longdo]
Aktienemission {f}stock issue [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.] | Aktiengesellschaften {pl}stock corporation; Corp. (stock) [Am.] | stock corporations [Add to Longdo]
Aktienhandel {m}; Effektenhandel {m}stock trading [Add to Longdo]
Aktienmarkt {m}stock market; equities market [Add to Longdo]
Aktiennotierung {f}stock quotation [Add to Longdo]
Aktienoption {f} | eine Aktienoption verkaufenstock option | to write a stock option [Add to Longdo]
Aktienoptionsplan {m}stock option plan [Add to Longdo]
Aktienoptionsplan {m}; Aktienbezugsplan {m}stock purchase plan [Add to Longdo]
Aktienquittung {f}stock receipt [Add to Longdo]
Aktienregister {n}stock record [Add to Longdo]
Aktienscheck {m}stock check [Am.]; stock cheque [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
あらせいとう[, araseitou] (n) stock (botanical) [Add to Longdo]
ざら場[ざらば, zaraba] (n) continuous session (e.g. trading in a stock exchange); zaraba [Add to Longdo]
じり安[じりやす, jiriyasu] (n) gradual decline (of stock prices) [Add to Longdo]
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
インベントリー;インベントリ[, inbentori-; inbentori] (n) inventory; stock; goods; list [Add to Longdo]
ウッドストックフェスティバル[, uddosutokkufesuteibaru] (n) Woodstock Music and Art Festival (1969) [Add to Longdo]
オールオーディナリーズ[, o-ruo-deinari-zu] (n) All Ordinaries (Australian stock index) [Add to Longdo]
キャリー商品[キャリーしょうひん, kyari-shouhin] (n) leftover stock; carry-over stock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
蔵書[ぞうしょ, zousho] stock, holdings [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
停滞[ていたい, teitai] Stockung, Anhaeufung [Add to Longdo]
[ぼう, bou] STOCK, STANGE [Add to Longdo]
渋滞[じゅうたい, juutai] Stockung, Verzoegerung [Add to Longdo]
滞る[とどこうる, todokouru] stocken, sich_verzoegern, im_Rueckstand_sein [Add to Longdo]
真っ暗[まっくら, makkura] stockfinster, ganz_dunkel [Add to Longdo]
[かい, kai] STOCKWERK, ETAGE, EBENE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stock \Stock\ (st[o^]k), n. [AS. stocc a stock, trunk, stick;
   akin to D. stok, G. stock, OHG. stoc, Icel. stokkr, Sw.
   stock, Dan. stok, and AS. stycce a piece; cf. Skr. tuj to
   urge, thrust. Cf. {Stokker}, {Stucco}, and {Tuck} a rapier.]
   1. The stem, or main body, of a tree or plant; the fixed,
    strong, firm part; the trunk.
    [1913 Webster]
 
       Though the root thereof wax old in the earth, and
       the stock thereof die in the ground, yet through the
       scent of water it will bud, and bring forth boughs
       like a plant.             --Job xiv.
                          8,9.
    [1913 Webster]
 
   2. The stem or branch in which a graft is inserted.
    [1913 Webster]
 
       The scion overruleth the stock quite. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. A block of wood; something fixed and solid; a pillar; a
    firm support; a post.
    [1913 Webster]
 
       All our fathers worshiped stocks and stones.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Item, for a stock of brass for the holy water, seven
       shillings; which, by the canon, must be of marble or
       metal, and in no case of brick.    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, a person who is as dull and lifeless as a stock or
    post; one who has little sense.
    [1913 Webster]
 
       Let's be no stoics, nor no stocks.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The principal supporting part; the part in which others
    are inserted, or to which they are attached. Specifically:
    
    [1913 Webster]
    (a) The wood to which the barrel, lock, etc., of a rifle
      or like firearm are secured; also, a long, rectangular
      piece of wood, which is an important part of several
      forms of gun carriage.
      [1913 Webster]
    (b) The handle or contrivance by which bits are held in
      boring; a bitstock; a brace.
      [1913 Webster]
    (c) (Joinery) The block of wood or metal frame which
      constitutes the body of a plane, and in which the
      plane iron is fitted; a plane stock.
      [1913 Webster]
    (d) (Naut.) The wooden or iron crosspiece to which the
      shank of an anchor is attached. See Illust. of
      {Anchor}.
      [1913 Webster]
    (e) The support of the block in which an anvil is fixed,
      or of the anvil itself.
      [1913 Webster]
    (f) A handle or wrench forming a holder for the dies for
      cutting screws; a diestock.
      [1913 Webster]
    (g) The part of a tally formerly struck in the exchequer,
      which was delivered to the person who had lent the
      king money on account, as the evidence of
      indebtedness. See {Counterfoil}. [Eng.]
      [1913 Webster]
 
   6. The original progenitor; also, the race or line of a
    family; the progenitor of a family and his direct
    descendants; lineage; family.
    [1913 Webster]
 
       And stand betwixt them made, when, severally,
       All told their stock.         --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       Thy mother was no goddess, nor thy stock
       From Dardanus.            --Denham.
    [1913 Webster]
 
   7. (Finance) Money or capital which an individual or a firm
    employs in business; fund; in the United States, the
    capital of a bank or other company, in the form of
    transferable shares, each of a certain amount; money
    funded in government securities, called also {the public
    funds}; in the plural, property consisting of shares in
    joint-stock companies, or in the obligations of a
    government for its funded debt; -- so in the United
    States, but in England the latter only are called
    {stocks}, and the former {shares}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Bookkeeping) Same as {Stock account}, below.
    [1913 Webster]
 
   9. Supply provided; store; accumulation; especially, a
    merchant's or manufacturer's store of goods; as, to lay in
    a stock of provisions.
    [1913 Webster]
 
       Add to that stock which justly we bestow. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   10. (Agric.) Domestic animals or beasts collectively, used or
     raised on a farm; as, a stock of cattle or of sheep,
     etc.; -- called also {live stock}.
     [1913 Webster]
 
   11. (Card Playing) That portion of a pack of cards not
     distributed to the players at the beginning of certain
     games, as gleek, etc., but which might be drawn from
     afterward as occasion required; a bank.
     [1913 Webster]
 
        I must buy the stock; send me good cardings.
                          --Beau. & Fl.
     [1913 Webster]
 
   12. A thrust with a rapier; a stoccado. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   13. [Cf. {Stocking}.] A covering for the leg, or leg and
     foot; as, upper stocks (breeches); nether stocks
     (stockings). [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        With a linen stock on one leg.    --Shak.
     [1913 Webster]
 
   14. A kind of stiff, wide band or cravat for the neck; as, a
     silk stock.
     [1913 Webster]
 
   15. pl. A frame of timber, with holes in which the feet, or
     the feet and hands, of criminals were formerly confined
     by way of punishment.
     [1913 Webster]
 
        He shall rest in my stocks.     --Piers
                          Plowman.
     [1913 Webster]
 
   16. pl. (Shipbuilding) The frame or timbers on which a ship
     rests while building.
     [1913 Webster]
 
   17. pl. Red and gray bricks, used for the exterior of walls
     and the front of buildings. [Eng.]
     [1913 Webster]
 
   18. (Bot.) Any cruciferous plant of the genus {Matthiola};
     as, common stock ({Matthiola incana}) (see
     {Gilly-flower}); ten-weeks stock ({Matthiola annua}).
     [1913 Webster]
 
   19. (Geol.) An irregular metalliferous mass filling a large
     cavity in a rock formation, as a stock of lead ore
     deposited in limestone.
     [1913 Webster]
 
   20. A race or variety in a species.
     [1913 Webster]
 
   21. (Biol.) In tectology, an aggregate or colony of persons
     (see {Person}), as trees, chains of salpae, etc.
     [1913 Webster]
 
   22. The beater of a fulling mill. --Knight.
     [1913 Webster]
 
   23. (Cookery) A liquid or jelly containing the juices and
     soluble parts of meat, and certain vegetables, etc.,
     extracted by cooking; -- used in making soup, gravy, etc.
     [1913 Webster]
 
   24. Raw material; that out of which something is
     manufactured; as, paper stock.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   25. (Soap Making) A plain soap which is made into toilet soap
     by adding perfumery, coloring matter, etc.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Bit stock}. See {Bitstock}.
 
   {Dead stock} (Agric.), the implements of husbandry, and
    produce stored up for use; -- in distinction from live
    stock, or the domestic animals on the farm. See def. 10,
    above.
 
   {Head stock}. See {Headstock}.
 
   {Paper stock}, rags and other material of which paper is
    made.
 
   {Stock account} (Bookkeeping), an account on a merchant's
    ledger, one side of which shows the original capital, or
    stock, and the additions thereto by accumulation or
    contribution, the other side showing the amounts
    withdrawn.
 
   {Stock car}, a railway car for carrying cattle.
 
   {Stock company} (Com.), an incorporated company the capital
    of which is represented by marketable shares having a
    certain equal par value.
 
   {Stock duck} (Zool.), the mallard.
 
   {Stock exchange}.
     (a) The building or place where stocks are bought and
       sold; stock market; hence, transactions of all kinds
       in stocks.
     (b) An association or body of stockbrokers who meet and
       transact business by certain recognized forms,
       regulations, and usages. --Wharton. Brande & C.
 
   {Stock farmer}, a farmer who makes it his business to rear
    live stock.
 
   {Stock gillyflower} (Bot.), the common stock. See {Stock},
    n., 18.
 
   {Stock gold}, gold laid up so as to form a stock, or hoard.
    
 
   {Stock in trade}, the goods kept for sale by a shopkeeper;
    the fittings and appliances of a workman. --Simmonds.
 
   {Stock list}, a list of stocks, or shares, dealt in, of
    transactions, and of prices.
 
   {Stock lock}, a lock inclosed in a wooden case and attached
    to the face of a door.
 
   {Stock market}.
     (a) A place where stocks are bought and sold; the stock
       exchange.
     (b) A market for live stock.
 
   {Stock pigeon}. (Zool.) Same as {Stockdove}.
 
   {Stock purse}.
     (a) A common purse, as distinguished from a private
       purse.
     (b) (Mil.) Moneys saved out of the expenses of a company
       or regiment, and applied to objects of common
       interest. [Eng.]
 
   {Stock shave}, a tool used by blockmakers.
 
   {Stock station}, a place or district for rearing stock.
    [Australia] --W. Howitt.
 
   {Stock tackle} (Naut.), a tackle used when the anchor is
    hoisted and secured, to keep its stock clear of the ship's
    sides. --Totten.
 
   {Stock taking}, an examination and inventory made of goods or
    stock in a shop or warehouse; -- usually made
    periodically.
 
   {Tail stock}. See {Tailstock}.
 
   {To have something on the stock}, to be at work at something.
    
 
   {To take stock}, to take account of stock; to make an
    inventory of stock or goods on hand. --Dickens.
 
   {To take stock in}.
     (a) To subscribe for, or purchase, shares in a stock
       company.
     (b) To put faith in; to accept as trustworthy; as, to
       take stock in a person's fidelity. [Slang]
 
   {To take stock of}, to take account of the stock of; to take
    an inventory of; hence, to ascertain the facts in regard
    to (something). [Eng.]
    [1913 Webster]
 
       At the outset of any inquiry it is proper to take
       stock of the results obtained by previous explorers
       of the same field.          --Leslie
                          Stephen.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Fund; capital; store; supply; accumulation; hoard;
     provision.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stock \Stock\, a.
   Used or employed for constant service or application, as if
   constituting a portion of a stock or supply; standard;
   permanent; standing; as, a stock actor; a stock play; a stock
   phrase; a stock response; a stock sermon. "A stock charge
   against Raleigh." --C. Kingsley.
   [1913 Webster]
 
   {Stock company} (Theater), a company of actors regularly
    employed at one theater, or permanently acting together in
    various plays under one management.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stock \Stock\ (st[o^]k), v. t. [imp. & p. p. {Stocked}
   (st[o^]kt); p. pr. & vb. n. {Stocking}.]
   1. To lay up; to put aside for future use; to store, as
    merchandise, and the like.
    [1913 Webster]
 
   2. To provide with material requisites; to store; to fill; to
    supply; as, to stock a warehouse, that is, to fill it with
    goods; to stock a farm, that is, to supply it with cattle
    and tools; to stock land, that is, to occupy it with a
    permanent growth, especially of grass.
    [1913 Webster]
 
   3. To suffer to retain milk for twenty-four hours or more
    previous to sale, as cows.
    [1913 Webster]
 
   4. To put in the stocks. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To stock an anchor} (Naut.), to fit it with a stock, or to
    fasten the stock firmly in place.
 
   {To stock cards} (Card Playing), to arrange cards in a
    certain manner for cheating purposes; -- also called {to
    stack the deck}. [Cant]
 
   {To stock down} (Agric.), to sow, as plowed land, with grass
    seed, in order that it may become swarded, and produce
    grass.
 
   {To stock up}, to extirpate; to dig up.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stock
   adj 1: repeated too often; overfamiliar through overuse;
       "bromidic sermons"; "his remarks were trite and
       commonplace"; "hackneyed phrases"; "a stock answer";
       "repeating threadbare jokes"; "parroting some timeworn
       axiom"; "the trite metaphor `hard as nails'" [syn:
       {banal}, {commonplace}, {hackneyed}, {old-hat},
       {shopworn}, {stock(a)}, {threadbare}, {timeworn},
       {tired}, {trite}, {well-worn}]
   2: routine; "a stock answer"
   3: regularly and widely used or sold; "a standard size"; "a
     stock item" [syn: {standard}, {stock}]
   n 1: the capital raised by a corporation through the issue of
      shares entitling holders to an ownership interest (equity);
      "he owns a controlling share of the company's stock"
   2: the merchandise that a shop has on hand; "they carried a vast
     inventory of hardware"; "they stopped selling in exact sizes
     in order to reduce inventory" [syn: {stock}, {inventory}]
   3: the handle of a handgun or the butt end of a rifle or shotgun
     or part of the support of a machine gun or artillery gun;
     "the rifle had been fitted with a special stock" [syn:
     {stock}, {gunstock}]
   4: a certificate documenting the shareholder's ownership in the
     corporation; "the value of his stocks doubled during the past
     year" [syn: {stock certificate}, {stock}]
   5: a supply of something available for future use; "he brought
     back a large store of Cuban cigars" [syn: {store}, {stock},
     {fund}]
   6: the descendants of one individual; "his entire lineage has
     been warriors" [syn: {lineage}, {line}, {line of descent},
     {descent}, {bloodline}, {blood line}, {blood}, {pedigree},
     {ancestry}, {origin}, {parentage}, {stemma}, {stock}]
   7: a special variety of domesticated animals within a species;
     "he experimented on a particular breed of white rats"; "he
     created a new strain of sheep" [syn: {breed}, {strain},
     {stock}]
   8: liquid in which meat and vegetables are simmered; used as a
     basis for e.g. soups or sauces; "she made gravy with a base
     of beef stock" [syn: {broth}, {stock}]
   9: the reputation and popularity a person has; "his stock was so
     high he could have been elected mayor"
   10: persistent thickened stem of a herbaceous perennial plant
     [syn: {stock}, {caudex}]
   11: a plant or stem onto which a graft is made; especially a
     plant grown specifically to provide the root part of grafted
     plants
   12: any of several Old World plants cultivated for their
     brightly colored flowers [syn: {stock}, {gillyflower}]
   13: any of various ornamental flowering plants of the genus
     Malcolmia [syn: {Malcolm stock}, {stock}]
   14: lumber used in the construction of something; "they will cut
     round stock to 1-inch diameter"
   15: the handle end of some implements or tools; "he grabbed the
     cue by the stock"
   16: an ornamental white cravat [syn: {neckcloth}, {stock}]
   17: any animals kept for use or profit [syn: {livestock},
     {stock}, {farm animal}]
   v 1: have on hand; "Do you carry kerosene heaters?" [syn:
      {stock}, {carry}, {stockpile}]
   2: equip with a stock; "stock a rifle"
   3: supply with fish; "stock a lake"
   4: supply with livestock; "stock a farm"
   5: amass so as to keep for future use or sale or for a
     particular occasion or use; "let's stock coffee as long as
     prices are low" [syn: {stock}, {buy in}, {stock up}]
   6: provide or furnish with a stock of something; "stock the
     larder with meat"
   7: put forth and grow sprouts or shoots; "the plant sprouted
     early this year" [syn: {sprout}, {stock}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 stock /stɔk/ 
  stock

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Stock /ʃtɔk/ 
  cane; floor; stick; storey

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 stock /stɔk/
  stock

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top