ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fruitful

F R UW1 T F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fruitful-, *fruitful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fruitful(adj) ซึ่งออกผลอุดมสมบูรณ์, See also: ดกดื่น, ซึ่งออกผลมากมาย, Syn. boundtiful, fructuous, prolific

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fruitful(ฟรูท'ฟูล) adj. มีผลมาก, อุดมสมบูรณ์, มีกำไร., See also: fruitfully adv. fruitfulness n., Syn. prolific
unfruitful(อันฟรุท'ฟูล) adj. ไม่ได้ผล, ไม่ได้กำไร, ไม่มีบุตร, ไม่ได้ผล

English-Thai: Nontri Dictionary
fruitful(adj) มีผล, ออกดอกออกผล, มีลูกมาก, มีผลดก, ให้ผลดี
fruitfulness(n) ความอุดมสมบูรณ์, การมีผลดก, การให้ผลดี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most Fruitful Yuki?ซุปเปอร์ยูกิ? Juno (2007)
Perhaps our negotiations will be more fruitful with your successor.การเจรจาของเราคงจะราบรื่นกว่านี้ กับผู้สืบทอดบัลลังก์ของพระองค์กระมัง Ambush (2008)
Everything that you would see in an ongoing, fruitful investigation.ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ได้เห็น จากการออกไปสืบสวน อย่างเต็มที่ Gimme Some Truth (2009)
Not as fruitful as I would have liked.ไม่หอมหวานอย่างที่คิด Chapter Fourteen 'Close to You' (2010)
We consider this a lone hiccup in an otherwise long and fruitful business arrangement.เราต้องพิจารณาเรื่องนี้ในระยะที่ยาวไกล ในด้านอื่นๆ ผลกำไรที่ยาวนาน ข้อตกลงของธุรกิจ Full Measure (2010)
Go forth, my son. Be fruitful and multiply.เอาเลย เจริญพันธุ์ให้เต็มที่ Love & Other Drugs (2010)
If our negotiations aren't fruitful by then, we'll send the money.ถ้าการเจรจาล้มเหลว เราจะจ่ายเงิน The Outsiders (2011)
They'll marry, live a long and fruitful life, and pop out a perfect family.พวกเขาแต่งงานกัน อยู่กันยืนยาวและมีชีิวิตที่สมบูรณ์ เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เพอเฟ็คที่สุด Bringing Out the Dead (2012)
So I say to you, be fruitful and multiplyดังนั้น ข้าอยากบอกเจ้าว่า ให้บรรลุผลและออกดอกออกผล Noah (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fruitfulTheir stay in Germany for a year was very fruitful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดก(adj) plentiful, See also: fruitful, plentiful, Syn. มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์, บริบูรณ์, Example: การเลือกพันธุ์หญ้า ควรเลือกหญ้าต้นเล็ก ใบดก เพื่อสะดวกต่อการผึ่งแดดไล่ความชื้น, Thai Definition: มาก, มากกว่าปกติ, (มักใช้แก่สิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ผลสำเร็จ[dāi phonsamret] (v, exp) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful
ดก[dok] (adj) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many  FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ให้ผลดี[hai phon dī] (v, exp) EN: be fruitful ; be bebeficial
เป็นผล[pen phon] (v) EN: succeed ; work ; be successfu ; be fruitful ; result  FR: réussir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FRUITFUL F R UW1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fruitful (j) frˈuːtfəl (f r uu1 t f @ l)
fruitfully (a) frˈuːtfəliː (f r uu1 t f @ l ii)
fruitfulness (n) frˈuːtfəlnəs (f r uu1 t f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
产量多[chǎn liàng duō, ㄔㄢˇ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨㄛ, / ] fruitful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
甲斐がある;甲斐が有る[かいがある, kaigaaru] (exp) effective; fruitful; worthwhile; worth [Add to Longdo]
実りある[みのりある, minoriaru] (adj-f) rewarding; fruitful; fertile; productive; bountiful [Add to Longdo]
実り多い[みのりおおい, minoriooi] (adj-i) fruitful; successful [Add to Longdo]
出木年[できどし, dekidoshi] (n) fruitful year [Add to Longdo]
生めよ殖えよ地に満てよ[うめよふえよちにみてよ, umeyofueyochinimiteyo] (exp) (id) Be fruitful, and multiply, and replenish the earth [Add to Longdo]
多産[たさん, tasan] (n, adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive [Add to Longdo]
不生産的[ふせいさんてき, fuseisanteki] (adj-na) unproductive; unfruitful [Add to Longdo]
豊年[ほうねん, hounen] (n) fruitful year; (P) [Add to Longdo]
豊穰[ほうじょう, houjou] (n) fertility; productiveness; fruitfulness [Add to Longdo]
豊饒[ほうじょう, houjou] (adj-na, n) fertility; fruitfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fruitful \Fruit"ful\, a.
   Full of fruit; producing fruit abundantly; bearing results;
   prolific; fertile; liberal; bountiful; as, a fruitful tree,
   or season, or soil; a fruitful wife. -- {Fruit"ful*ly}, adv.
   -- {Fruit"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      Be fruitful and multiply and replenish the earth.
                          --Gen. i. 28.
   [1913 Webster]
 
      [Nature] By disburdening grows
      More fruitful.              --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The great fruitfulness of the poet's fancy. --Addison.
 
   Syn: Fertile; prolific; productive; fecund; plentiful; rich;
     abundant; plenteous. See {Fertile}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fruitful
   adj 1: productive or conducive to producing in abundance; "be
       fruitful and multiply" [ant: {unfruitful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top