Search result for

crop

(128 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crop-, *crop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crop[N] กระเพาะย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด
crop[N] กลุ่ม, See also: กลุ่มคนหรือของที่รวมกันอยู่
crop[VT] กินยอดหญ้า
crop[VI] กินยอดหญ้า
crop[VT] เก็บเกี่ยวพืชผล
crop[VI] เก็บเกี่ยวพืชผล
crop[VT] ตัดให้สั้น
crop[N] ทรงผมแบบสั้น
crop[VT] ปลูกพืช
crop[VI] ปลูกพืช

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crop(ครอพ) {cropped,cropping,crops} n. พืชผล,ธัญพืช,การเพาะปลูก vt. เก็บเกี่ยว,ตัด,ตัดผม,เด็ด vi.
crop marksเครื่องหมายสำหรับเจียน <คำแปล>โปรแกรมบางโปรแกรม โดยเฉพาะโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (desktop publishing) จะทำเครื่องหมายไว้ให้สำหรับตัดหรือเจียนกระดาษให้ได้ขนาดที่ต้องการ การสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้น มักต้องใช้กระดาษตามขนาดที่เครื่องพิมพ์กำหนดไว้ เช่น A4 B5 ฯ ในขณะที่เราต้องการให้หน้ากระดาษของเรามีขนาดพิเศษ โปรแกรมก็จะช่วยให้เราสามารถพิมพ์งานของเราออกมาบนกระดาษขนาดมาตรฐานนั้น แต่มีเครื่องหมายบอกตำแหน่งที่จะต้องเจียนออกไว้ให้ด้วย เครื่องหมายนี้ออกจะเป็นสากลสำหรับบุคคลในวงการพิมพ์
crop-dust(ครอพ'ดัสท) vt. พ่นยาฆ่าแมลง
crop-over(ครอพ'โอเวอะ) n. การฉลองรื่นเริงหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลในบางประเทศ
cropper(ครอพ'เพอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,ผู้เพาะปลูก,คนตัดไม้ประดับ,เครื่องมือตัดหญ้า,เครื่องมือตัดไม้ประดับ,เครื่องตัดผ้า,ล้มหัวทิ่ม,การประสบความล้มเหลวอย่างกะทันหันหรืออย่างสิ้นเชิง
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
acropetal(อะครอพ' พิทัล) adj. ซึ่งเกิดหรืองอกขึ้นสู่จุดยอด (developing upwards)
acrophobia(แอคโรโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความสูง (dread of high places)
acropolis(อะครอพ' โพลิส) adj. เมืองบริวาร
macrophage(แมค'ระเฟจ) n. phagocyte (ดู) ขนาดใหญ่.

English-Thai: Nontri Dictionary
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่
crop(vt) เก็บเกี่ยว,เด็ด,ตัด,เกี่ยว,เพาะปลูก
microphone(n) ไมโครโฟน
necropolis(n) สุสาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crop insuranceการประกันภัยพืชผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
croppingการจัดส่วนภาพ, การตัดส่วนภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cropพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
crop coefficient, Kccrop coefficient, Kc, สัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Crop diversification การกระจายการผลิตพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
crop diversificationcrop diversification, การกระจายการผลิตพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Crop guarantee fundกองทุนประกันราคาพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Crop insuranceประกันพืชผล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Crop insuranceการประกันภัยพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Crop lossความสูญเสียของพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Crop prospectการคาดการณ์ผลผลิตพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Crop residuesเศษเหลือจากพืช [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You think it's a coincidence that three new symptoms cropped upคุณคิดว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือ\ ที่มี3อาการใหม่เกิดขึ้น Adverse Events (2008)
The crop looked healthy then.พืชผลก็ดูเเข็งแรงดี The Labyrinth of Gedref (2008)
Any ideas what caused the crops to die?คิดออกไหมว่าอะไร ที่ทำให้พืชผลตาย The Labyrinth of Gedref (2008)
The trees and hedges around the crop fields are unharmed.ต้นไม้เเละพุ่มไม้ไม้ได้รับผลกระทบเลย The Labyrinth of Gedref (2008)
Merlin. Is it true about the crops? They're all dead?เมอร์ลิน มันจริงหรอเรื่องพืชผลน่ะ พวกเขาทั้งจะตายหรอ The Labyrinth of Gedref (2008)
First the crops, and now this.ทีเเรกก็พืชผล คราวนี้ก็นี่อีก The Labyrinth of Gedref (2008)
Is it you who is responsible for killing our crops, turning our water into sand?เจ้านี่เองที่ทำลายพืชผลของเรา เปลี่ยนน้ำให้เป็นทราย The Labyrinth of Gedref (2008)
The crops are growing once again.พืชพันธ์เติบโตใหม่แล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
You fight for the right to grow crops in peace.เมื่อพวกเจ้าแก่ตัวไป แล้วหันกลับมามองในวันนี้ The Moment of Truth (2008)
If this germinates, it'll produce a great crop almost instantly!ถ้ามันเริ่มงอก มันจะผลิตพืชผลชั้นยอดแทบจะทันทีทันใด Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Crops adapted to soils and climates gave way to the most productive varieties and the easiest to transport.พืชผลปรับตัวตาม สภาพดินและอากาศ ปูทางสู่ผลผลิตที่หลากหลาย และง่ายต่อการขนส่ง Home (2009)
Fossil water also enables crops to be grown in the desert to provide food for local populations.น้ำใต้ดินสามารถทำให้ต้นไม้ เติบโตได้ในทะเลทราย เพื่อเป็นอาหารของประชากรในพื้นที่ Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cropThe storm did a lot of harm to the crops.
cropPoor crops may cause famine.
cropFarmers suffered crop losses from poor weather.
cropThe crops failed last year.
cropI don't think that they are valuable just because they have a large crop, but I'm glad when they sprout in great numbers - even when they are poison mushrooms.
cropThey did not have permanent homes, so they did not plant crops for food.
cropWe'll have a good crop if this good weather keeps up.
cropThe typhoon did not a little damage to the crops.
cropCompared with last year, this year's crops are much better.
cropThe flood did a lot of harm to the crops.
cropThe storm did a lot of damage to the crops.
cropThose scientists are the cream of the crop.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชหมุนเวียน[N] rotated crops, See also: crops used in crop rotation, Example: วิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การปลูกพืชร่วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ยืนต้น เป็นต้น, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่ปลูกเพื่อทดแทนพืชชนิดอื่นที่ตายไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนดิน
ดอกผล[N] produce, See also: crop, harvest, product, yield, Syn. ผล, ผลิตผล, Example: เขาภูมิใจกับดอกผลของไร่ส้มที่มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเอง, Thai definition: ผลเก็บเกี่ยวหรือผลิตผลของพืชพันธุ์ไม้
พืชผล[N] crops, See also: fruits, agricultural products, Syn. ผลผลิต, ผลิตผล, Example: อากาศแห้งแล้งจะทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: ผลอันเกิดจากพืช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
ชิป[n.] (chip) EN: chip   FR: microprocesseur [m] ; circuit intégré [m]
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
เครื่องขยายเสียง[n.] (khreūang khayāi sīeng) EN: amplifier microphone ; amplifier ; loud-speaker ; power amp   FR: amplificateur [m] ; ampli [m] (abrév. - fam.) ; haut-parleur [m]
เกิดขึ้น[v.] (koētkheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form   FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir
เกรียน[adj.] (krīen) EN: very short ; short ; closely cropped   FR: ras ; court
ไมโครโฟน[n.] (maikhrōfōn) EN: microphone   FR: micro [m] ; microphone [m]
ไมโครโฟนไร้สาย[n. exp.] (maikhrōfōn raisāi) EN: wireless microphone   
ภาพระยะใกล้[n. exp.] (phāp raya klai) EN: close up   FR: macrophotographie [f]
พืชคลุมดิน[n. exp.] (pheūt khlum din) EN: cover crop   

CMU English Pronouncing Dictionary
CROP    K R AA1 P
CROPS    K R AA1 P S
CROPP    K R AA1 P
CROP'S    K R AA1 P S
CROPPER    K R AA1 P ER0
CROPPED    K R AA1 P T
CROPLEY    K R AA1 P L IY0
CROPSEY    K R AA1 P S IY0
CROPPING    K R AA1 P IH0 NG
CROPLAND    K R AA1 P L AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crop    (v) (k r o1 p)
crops    (v) (k r o1 p s)
cropped    (v) (k r o1 p t)
cropper    (n) (k r o1 p @ r)
croppers    (n) (k r o1 p @ z)
cropping    (v) (k r o1 p i ng)
crop-dusting    (n) - (k r o1 p - d uh s t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschnittzeichen {n}crop mark [Add to Longdo]
Bodenertrag {m}; Bonität {f} (Landwirtschaft)crop yield [Add to Longdo]
Ernteausfall {m}crop shortfall [Add to Longdo]
Erntejahr {n} | Erntejahre {pl}crop year | crop years [Add to Longdo]
Fruchtwechsel {m} [agro.]crop rotation [Add to Longdo]
Kurzhaarschnitt {m} | sich das Haar kurz schneiden lassencrop | to have one's hair cropped [Add to Longdo]
Obsternte {f}crop of fruit [Add to Longdo]
Baumspritze {f} für Schlepperanbaucrop sprayer; orchard sprayer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
お初;御初[おはつ, ohatsu] (n) (1) (pol) (See 初・はつ) doing something for the first time (ever, in a season, etc.); (2) new item; first crop of the season [Add to Longdo]
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
アクロポリス[, akuroporisu] (n) acropolis [Add to Longdo]
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
カーボンマイクロホン[, ka-bonmaikurohon] (n) carbon microphone [Add to Longdo]
ガンマイク[, ganmaiku] (n) {comp} shotgun microphone [Add to Longdo]
クリスタルマイクロフォン[, kurisutarumaikurofon] (n) crystal microphone [Add to Longdo]
クリスタルマイクロホン[, kurisutarumaikurohon] (n) crystal microphone [Add to Longdo]
クロップ[, kuroppu] (n,vs) {comp} crop [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作物[zuò wù, ㄗㄨㄛˋ ˋ, ] crop, #6,102 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, ] crop (of bird), #44,601 [Add to Longdo]
[sù, ㄙㄨˋ, / ] crop of a bird; fat, #44,601 [Add to Longdo]
庄稼地[zhuāng jia dì, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚ˙ ㄉㄧˋ, / ] crop land; arable land, #67,711 [Add to Longdo]
嗉囊[sù náng, ㄙㄨˋ ㄋㄤˊ, ] crop (anatomy), #97,700 [Add to Longdo]
绝产[jué chǎn, ㄐㄩㄝˊ ㄔㄢˇ, / ] crop failure; property left with no-one to inherit; sterilization, #105,863 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロップ[くろっぷ, kuroppu] crop (vs) [Add to Longdo]
マイクロプログラミング[まいくろぷろぐらみんぐ, maikuropuroguramingu] microprogramming [Add to Longdo]
マイクロプログラム[まいくろぷろぐらむ, maikuropuroguramu] microprogram [Add to Longdo]
マイクロプロセッサ[まいくろぷろせっさ, maikuropurosessa] microprocessor [Add to Longdo]
マイクロプロセッサー[まいくろぷろせっさー, maikuropurosessa-] microprocessor, MPU [Add to Longdo]
マクロ処理プログラム[マクロしょりプログラム, makuro shori puroguramu] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ処理系[マクロしょりけい, makuro shorikei] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ生成プログラム[マクロせいせいプログラム, makuro seisei puroguramu] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
マクロ生成系[マクロせいせいけい, makuro seiseikei] macrogenerator, macroprocessor [Add to Longdo]
指向[しこう, shikou] OO (object oriented), directional (microphone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crop \Crop\, v. i.
   To yield harvest.
   [1913 Webster]
 
   {To crop out}.
   (a) (Geol.) To appear above the surface, as a seam or vein,
     or inclined bed, as of coal.
   (b) To come to light; to be manifest; to appear; as, the
     peculiarities of an author crop out.
 
   {To crop up}, to sprout; to spring up; to appear suddenly.
    "Cares crop up in villas." --Beaconsfield.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crop \Crop\ (kr[o^]p), n. [OE. crop, croppe, craw, top of a
   plant, harvest, AS. crop, cropp, craw, top, bunch, ear of
   corn; akin to D. krop craw, G. kropf, Icel. kroppr hump or
   bunch on the body, body; but cf. also W. cropa, croppa, crop
   or craw of a bird, Ir. & Gael. sgroban. Cf. {Croup},
   {Crupper}, {Croup}.]
   1. The pouchlike enlargement of the gullet of birds, serving
    as a receptacle for food; the craw.
    [1913 Webster]
 
   2. The top, end, or highest part of anything, especially of a
    plant or tree. [Obs.] "Crop and root." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is cropped, cut, or gathered from a single
    felld, or of a single kind of grain or fruit, or in a
    single season; especially, the product of what is planted
    in the earth; fruit; harvest.
    [1913 Webster]
 
       Lab'ring the soil, and reaping plenteous crop,
       Corn, wine, and oil.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Grain or other product of the field while standing.
    [1913 Webster]
 
   5. Anything cut off or gathered.
    [1913 Webster]
 
       Guiltless of steel, and from the razor free,
       It falls a plenteous crop reserved for thee.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Hair cut close or short, or the act or style of so
    cutting; as, a convict's crop.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) A projecting ornament in carved stone.
    Specifically, a finial. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   8. (Mining.)
    (a) Tin ore prepared for smelting.
    (b) Outcrop of a vein or seam at the surface. --Knight.
      [1913 Webster]
 
   9. A riding whip with a loop instead of a lash.
    [1913 Webster]
 
   {Neck and crop}, altogether; roughly and at once. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crop \Crop\, v. t. [imp. & p. p. {Cropped} (kr[o^]pt); p. pr. &
   vb. n. {Cropping}.]
   1. To cut off the tops or tips of; to bite or pull off; to
    browse; to pluck; to mow; to reap.
    [1913 Webster]
 
       I will crop off from the top of his young twigs a
       tender one.              --Ezek. xvii.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To cut off, as if in harvest.
    [1913 Webster]
 
       Death . . . .crops the growing boys. --Creech.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to bear a crop; as, to crop a field.
    [1913 Webster]
 
   4. to cut off an unnecessary portion at the edges; -- of
    photographs and other two-dimensional images; as, to crop
    her photograph up to the shoulders.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crop
   n 1: the yield from plants in a single growing season [syn:
      {crop}, {harvest}]
   2: a cultivated plant that is grown commercially on a large
     scale
   3: a collection of people or things appearing together; "the
     annual crop of students brings a new crop of ideas"
   4: the output of something in a season; "the latest crop of
     fashions is about to hit the stores"
   5: the stock or handle of a whip
   6: a pouch in many birds and some lower animals that resembles a
     stomach for storage and preliminary maceration of food [syn:
     {craw}, {crop}]
   v 1: cut short; "She wanted her hair cropped short"
   2: prepare for crops; "Work the soil"; "cultivate the land"
     [syn: {cultivate}, {crop}, {work}]
   3: yield crops; "This land crops well"
   4: let feed in a field or pasture or meadow [syn: {crop},
     {graze}, {pasture}]
   5: feed as in a meadow or pasture; "the herd was grazing" [syn:
     {crop}, {browse}, {graze}, {range}, {pasture}]
   6: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the
     plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim},
     {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top