ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tensile

T EH1 N S AH0 L   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tensile-, *tensile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tensile[ADJ] ยืดได้, See also: ขยายได้, Syn. extensible, stretchable
tensile[ADJ] เกี่ยวกับความตึงเครียด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tensile(เทน'เซิล) adj. เกี่ยวกับความตึง,ยืดได้,ขยายได้., See also: tensility n., Syn. ductile
extensile(อิคซฺเทน'เซิล,-ไซลฺ) adj. ซึ่งยืดออกได้,ซึ่งขยายออกได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tensile strengthความทนแรงดึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tensile stressความเค้นดึง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tensile stressความเค้นแรงดึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tensile strengthความเค้นดึงสูงสุดที่ชิ้นงานทดสอบรับได้จนชิ้นงานเกิดการขาดในการทดสอบ แรงดึง [เทคโนโลยียาง]
Tensile stressแรงต่อหน่วยพื้นที่ที่ทำให้ชิ้นวัสดุหรือบางบริเวณของชิ้นวัสดุมีแนว โน้มที่จะยืดตัวออกตามแนวแรงดึง [เทคโนโลยียาง]
tensile stressความเค้นดึง, ความเค้นที่ทำให้วัสดุยืดออก (ดู stress ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tensile testerเป็นเครื่องมือวัดสมบัติความทนต่อแรงดึงของยางคงรูป ซึ่งสมบัติความทนต่อแรงดึงเป็นสมบัติเชิงกลพื้นฐานที่โรงงานอุตสาหกรรมยาง ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นตัวกำหนดคุณภาพหรือสเปคของผลิตภัณฑ์ วิธีการวัด คือ จะให้แรงดึงกับชิ้นงานตัวอย่างจนกระทั่งชิ้นงานขาด วัดความทนต่อแรงดึงสูงสุด ณ จุดขาด (tensile strength) และสามารถระบุได้ว่าชิ้นงานเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยยืดไปกี่ เปอร์เซ็นต์ (elongation at break) วิธีการวัดและชิ้นงานที่ใช้จะต้องทำตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ISO 37 หรือ ASTM D412 [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ever hear of tensile strength?รู้จัก ความต้านทางแรงดึง มั้ย Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Mr. Brody, please dial back the tensile strength of the shield.คุณโบลดี้ ช่วยติดต่้อกลัีบที ขยายสนามพลังของโล่ Divided (2010)
Viscosity, elasticity, and tensile strength.ความหนืด, ความยืดหยุ่น และความหนาแน่น Reality Bites Me (2010)
I've written a blog on the varying tensile strengths of different natural fibres.ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่ม ฉันเขียนบล็อกไว้แล้วว่าต่างกันยังไง ความยืดหยุ่นของผ้าแต่ละชนิด The Empty Hearse (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai prajamwan) EN: articles of daily use   FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement   FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่องใช้ภายในบ้าน[n. exp.] (khreūangchai phāinai bān) EN: household objects   FR: ustensiles domestiques [mpl] ; accessoires domestiques [mpl]
เครื่องหุงต้ม[n. exp.] (khreūang hungtom) EN: cooking utensils   FR: ustensile de cuisine [m]
เครื่องครัว[n. exp.] (khreūangkhrūa) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchen ware   FR: ustensile de cuisine [m]
อุปกรณ์[n.] (uppakøn) EN: equipement ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; implement ; adjunct   FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TENSILE T EH1 N S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tensile (j) tˈɛnsaɪl (t e1 n s ai l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausziehversuch {m}tensile strength test [Add to Longdo]
Bruchdehnung {f}tensile stretch; breaking elongation; elongation at break [Add to Longdo]
Dehnungsversuch {m}tensile test [Add to Longdo]
Zerreißfestigkeit {f}; Reißfestigkeit {f}; Zugfestigkeit {f}; statische Belastbarkeit {f}tensile strength [Add to Longdo]
Zugbelastung {f}tensile loading [Add to Longdo]
Zugbewehrung {f}tensile reinforcement [Add to Longdo]
Zugbruch {m}tensile fracture [Add to Longdo]
Zugmodul {n} [techn.]tensile modulus [Add to Longdo]
Zugspannung {f}tensile stress [Add to Longdo]
Zugversuch {m}; Zugprüfung {f}; Zerreißversuch {m} (Festigkeitsprüfung)tensile test [Add to Longdo]
Zugzone {f} [techn.]tensile area [Add to Longdo]
Zerreißprobe {f}tensile test [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ張り応力[ひっぱりおうりょく, hippariouryoku] (n) tensile strain; tensile stress [Add to Longdo]
抗張力[こうちょうりょく, kouchouryoku] (n) tensile strength [Add to Longdo]
高抗張力[こうこうちょうりょく, koukouchouryoku] (adj-no) high tensile strength [Add to Longdo]
張力[ちょうりょく, chouryoku] (n) tension; tensile strength [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tensile \Ten"sile\, a. [See {Tense}, a.]
   1. Of or pertaining to extension; as, tensile strength.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of extension; ductile; tensible. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tensile
   adj 1: of or relating to tension; "tensile stress"; "tensile
       pull"
   2: capable of being shaped or bent or drawn out; "ductile
     copper"; "malleable metals such as gold"; "they soaked the
     leather to made it pliable"; "pliant molten glass"; "made of
     highly tensile steel alloy" [syn: {ductile}, {malleable},
     {pliable}, {pliant}, {tensile}, {tractile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top