ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conduct

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conduct-, *conduct*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conduct(n) การจัดการ, Syn. mange
conduct(n) ความประพฤติ, Syn. behavior
conduct(vt) จัดการ, See also: ควบคุม, Syn. direct, manage, control
conduct(vi) นำ
conduct(vt) นำ, See also: นำให้ดู, นำให้ทำตาม
conduct(vt) ประพฤติ, Syn. behave
conductor(n) ผู้ควบคุม, See also: ผู้ทำ, ผู้จัดการ, Syn. manager, guide, leader
conductor(n) ผู้ควบคุมวงดนตรี, Syn. orchestra leader, director
conduction(n) การเป็นสื่อนำ, Syn. transmission
conductive(adj) ที่สามารถเป็นสื่อนำพลังงานได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conduct(คอน'ดัคทฺ) { conducted, conducting, conducts } n. ความประพฤติ, การปฎิบัติ, การชี้นำ. vt. (คอนดัคทฺ') นำไปซึ่ง, ชักนำ. vi. นำ, ชักนำ, เป็นคนนำ, See also: conductible adj. ดูconduct conductibility n. ดูconduct, Syn. deportment, b
conductance(คันดัค'เทินซฺ) n. ความสามารถในการนำไฟฟ้า, ส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์ G
conduction(คันดัค'เชิน) n. การนำ, การเป็นสื่อนำ (ไฟฟ้า/ความร้อน กระแสอื่น ๆ) , การถ่ายทอด, การนำกระแสประสาท
conductive(คันดัค'ทิฟว) adj. ซึ่งสามารถนำไฟฟ้าหรือกระแสอื่น ๆ
conductivity(คอนดัคทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติหรืออำนาจในการนำกระแสไฟฟ้า, ส่วนผันกลับของความต้านทานไฟฟ้ามีสัญลักษณ์เป็น
conductor(คันดัค'เทอะ) n. ผู้นำวงดนตรี, สื่อนำไฟฟ้า, คนขายตั๋วรถเมล์รถราง, คนกระเป๋า, ตัวนำความร้อน (เสียงหรืออื่น ๆ) , สายล่อฟ้า, See also: conductorial adj. ดูconductor conductorship n. ดูconductor
conductress(คันดัค'ทริส) n. ผู้นำวงดนตรีหญิง, คอนดัคเตอร์หญิง
misconduct(มิสคอน'ดัคทฺ) n. ความประพฤติที่ผิดหรือไม่เหมาะสม, การกระทำผิด. vt. ประพฤติผิด, กระทำผิด, Syn. malfeasance
semiconductorสารกึ่งตัวนำหมายถึง สารชนิดหนึ่งที่เป็นสื่อนำก็ไม่ดี เป็นฉนวนก็ไม่ดี แต่ก็เป็นได้ทั้งสื่อนำและฉนวนกั้นกระแสไฟในตัว สารกึ่งตัวนำนี้ใช้ทำทรานซิสเตอร์ หรือวงจรรวม (integrated circuit) สารชนิดที่รู้จักกันดีในการนำมาทำเป็นสารกึ่งตัวนำในปัจจุบัน นี้คือ ซิลิคอน (silicon) และเจอมาเนียม (germanium)
well-conducted(เวลคอนดัค'ทิด) adj. มีความประพฤติดี

English-Thai: Nontri Dictionary
conduct(n) การชี้นำ, การทำ, ความประพฤติ, การปฏิบัติ
conduct(vt) ดำเนิน, ชักนำ, ชี้นำ, ปฏิบัติ, เป็นสื่อ
conductivity(n) สภาพนำ, กำลังนำ
conductor(n) ตัวนำ, สื่อไฟฟ้า, สายล่อฟ้า, ผู้นำ, นายวงดนตรี, วาทยากร
misconduct(n) การจัดการผิด, การประพฤติผิด, การผิดประเวณี
misconduct(vt) ประพฤติเลว, ประพฤติผิด, ผิดประเวณี, จัดการผิด
nonconductor(n) สิ่งที่ไม่ใช่ตัวนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conductความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conduct a caseว่าความ, ว่าคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conduct moneyค่าป่วยการพยาน (ที่ศาลออกหมายเรียก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conduct, code of; code of conductจรรยาบรรณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conduct, disorderlyความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conduct, infamousความประพฤติเสื่อมเสีย, ความประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conduct, safeใบเบิกทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conductanceความนำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
conducting tissueเนื้อเยื่อสื่อนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conductionการนำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conduct Disordersปัญหาด้านความประพฤติ, พฤติกรรมแปรปรวนนอกลู่นอกทาง [การแพทย์]
Conduct of Diplomatic Mission Towards the Receiving Stateในการปฏิบัติของคณะผู้แทนทางการทูตต่อรัฐผู้รับ นั้นหน้าที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของนักการทูตคือ จะต้องละเว้นจากการเข้าแทรกแซงใด ๆ ในกิจการภายในของรัฐผู้รับ อนุสัญญากรุงเวียนนาได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้ในมาตราที่ 41 ว่า1. โดยไม่เสื่อมเสียแก่เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของตน เป็นหน้าที่ของบุคคลทั้งมวลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนี้ ที่จะเคารพกฎหมายรวมทั้งข้อบังคับของรัฐผู้รับ บุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ที่จะไม่แทรกสอดในกิจการภายในของรัฐนั้นด้วย2. ธุรกิจในทางการทั้งมวลกับรัฐผู้รับ ซึ่งรัฐผู้ส่งได้มอบหมายแก่คณะผู้แทนให้กระทำกัน โดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นเช่นที่อาจจะตกลงกัน3. สถานที่ของคณะผู้แทนต้องไม่ใช้ไปในทางที่ไม่ต้องด้วยกับการหน้าที่ของคณะผู้ แทน ดังที่ได้กำหนดลงไว้ในอนุสัญญานี้ หรือโดยกฎเกณฑ์อื่นของกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป หรือด้วยการตกลงพิเศษอื่นใดที่ใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐผู้ส่งกับรัฐผู้รับ ข้อ 42 ของอนุสัญญากรุงเวียนนายังได้บัญญัติด้วยว่า ตัวแทนทางการทูตจะต้องไม่ปฏิบัติกิจกรรมใดทางวิชาชีพหรือพาณิชย์เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวในรัฐผู้รับตามบทบัญญัติข้างต้นของอนุสัญญากรุงเวียนนา พอจะตีความหมายได้ว่า ผู้แทนทางการทูตจะต้องเคารพกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งความปลอดภัยในรัฐผู้รับ การปฏิบัติใดๆ ที่ถูกต้องของผู้แทนทางการทูตนั้นย่อมเป็นเครื่องประกันอย่างดีที่สุด ที่ตัวบุคคลของผู้แทนทางการทูตนั้นจะถูกล่วงละเมิดมิได้ตามที่กล่าวอ้าง [การทูต]
Conduct of lifeการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Conduct of life in literatureการดำเนินชีวิตในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Conductanceการนำไฟฟ้า, ความนำไฟฟ้า [การแพทย์]
conductance [ electrical conductance ]ความนำไฟฟ้า, สมบัติในการนำไฟฟ้าของตัวนำ มีค่าเป็นส่วนกลับของความต้านทานไฟฟ้า  หน่วยเป็น โอห์ม-1 หรือ ซีเมนส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conducting and Humidifyingนำอากาศเข้า-ออกเพื่อใช้ในการหายใจ [การแพทย์]
Conducting Partท่อนำอากาศหายใจเข้า-ออก [การแพทย์]
Conducting polymersโพลิเมอร์นำไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Conducting Portionส่วนนำอากาศ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Conductor Rail System(jargon) ระบบรางนำไฟฟ้า ใช้จ่ายไฟฟ้าให้แก่ขบวนรถไฟ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you must remember that I don't conduct this inquiry for my own amusement.เเต่ผมก็ไม่ได้ดําเนินการไต่สวนนี้เพื่อเล่นสนุก Rebecca (1940)
I think we had better conduct it over at the inn.ผมว่าเราน่าจะไปคุยกันต่อที่โรงเเรม Rebecca (1940)
"After dinner, the gentlemen will conduct the so-called orgies"อาหารเย็นหลังจาก, สุภาพบุรุษ will conduct การสนุกสนานสุดเหวี่ยงดังกล่าว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm going to conduct a case for an Indian trading firm.ผมจะไปพรีตอเรียว่าความให้ บริษัทการค้าของชาวอินเดีย Gandhi (1982)
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา... Basic Instinct (1992)
I urged you not to make Wickham's bad conduct known. Now poor Lydia is suffering for it.ฉันแนะนำเธอไม่ให้บอกใครถึงการกระทำเลวๆ ของวิคแฮม ตอนนี้ลิเดียที่น่าสงสารก็ต้องมาเป็นทุกข์กับมัน Episode #1.5 (1995)
Should we get the opportunity, we must be prepared to conduct the interrogation with the at most efficiency.อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยทีเดียว The Jackal (1997)
How the empire conducts its business is really none of your concern.พระองค์ ทรงพยายามที่จะสร้างจักรวรรดิ Anna and the King (1999)
Train staff will conduct you down to the highway!เจ้าหน้าที่รถไฟจะนำท่าน ลงไปที่ทางหลวงนะครับ ! Millennium Actress (2001)
We'll have to examine them more closely at an institution that can conduct DNA and virus testing.เราจะตรวจสอบให้ละเอียด เอาไปตรวจที่ทางสถาบัน DNA ซะ Yomigaeri (2002)
I would like to award inspectors gadget and g2 these distinguished conduct medals for their service to this city.ฉันขอมอบรางวัลให้กับ สารวัตรแก็ดเจ็ทและจี2... เหรียญกล้าหาญเหล่านี้.. Inspector Gadget 2 (2003)
We could charge your wife with lewd conduct and performing a sexual act in public.เราจับภรรยาคุณได้ ในข้อหามีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ Crash (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conductA conductor directs an orchestra.
conductA guide conducted the visitors round the museum.
conductA mother is responsible for the conduct of her children.
conductConduct abhorrent to his conscience.
conductCopper conducts electricity well.
conductEthics means the rules of conduct.
conductEveryone of us is responsible for his own conduct.
conductFirst, let us talk about the experiments conducted in laboratories.
conductGenerally speaking, orchestra conductors wear tailcoats at concerts.
conductGranting that he was drunk, his conduct cannot be excused.
conductHe conducted a tour through Europe.
conductHe conducted us on a tour around the lake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพฤติชอบ(v) behave well, See also: conduct oneself properly, Syn. ประพฤติดี, Ant. ประพฤติมิชอบ, Example: คุณครูสั่งสอนให้นักเรียนประพฤติดีประพฤติชอบยึดมั่นในความสุจริตเพื่อที่นักเรียนจะได้จำเริญยิ่งๆ ขึ้นไป, Thai Definition: ปฏิบัติแต่ความดี
ผู้อำนวยเพลง(n) conductor, Syn. ผู้ควบคุมเพลง, วาทยกร
แสดงพฤติกรรม(v) conduct, See also: behave, Syn. แสดงกริยา
ปฏิบัติตน(v) behave, See also: conduct oneself, Syn. ประพฤติตน, กระทำตน, Example: บ้านเมืองจะมีความเรียบร้อย ความมั่นคง ก็ต่อเมื่อประชาชนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมือง
ว่าความ(v) conduct a case, See also: hold a brief, plead, try a case, act as an arbiter, Example: ทนายในสำนักงานของผมไม่ค่อยว่าง เพราะต้องออกว่าความทุกวัน, Thai Definition: เป็นทนายว่าต่างหรือแก้ต่างในศาล
วางตน(v) behave, See also: conduct oneself, deport, Syn. วางตัว, ปฏิบัติตน, ปฏิบัติตัว, ทำตน, ทำตัว, Example: คุณเป็นถึงผู้บริหารแล้วนะ ต้องวางตนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกรงขามหน่อยสิ
สื่อความร้อน(n) conductor of heat, Example: โลหะเป็นสื่อความร้อนชนิดหนึ่ง
สื่อไฟฟ้า(n) conductor of electricity, Example: ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนผู้ป่วยออกจากแหล่งกระแสไฟฟ้าดูดให้คล้องด้วยสิ่งไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เช่น เชือก
วางตัว(v) behave, See also: conduct oneself, mind one's manners, keep one's nose clean, Example: เขาวางตัว สูง ไม่ค่อยคลุกคลีกับสมาชิกพรรคทำให้ลูกพรรคต่างไม่ยอมรับ, Thai Definition: ประพฤติตน
จริตจะก้าน(n) manner, See also: conduct, behaviour, air, bearing, demeanour, aspect, Syn. จริต, Example: แกคงถูกสอนมาให้มีจริตจะก้านแบบหญิงไทย, Thai Definition: กิริยาหรือวาจาที่แสดงออกอย่างมีการปรุงแต่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [ f ]
บำเพ็ญ[bamphen] (v) EN: behave ; conduct oneself ; act  FR: se comporter ; se conduire ; agir
ดำเนิน[damnoēn] (v) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue  FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดำเนินชีวิต[damnoēn chīwit] (v, exp) EN: lead a life of ; make a living ; live ; conduct one's life  FR: mener sa vie
ดำเนินการ[damnoēnkān] (v) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement  FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินการสำรวจ[damnoēnkān samrūat] (v, exp) EN: conduct a poll
ดำเนินการวิจัย[damnoēnkān wijai] (v, exp) EN: conduct a research
จรรยา[janyā] (n) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette  FR: morale [ f ] ; moralité [ f ] ; éthique [ f ] ; conduite [ f ]
จรรยาบรรณ[janyāban] (n, exp) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct  FR: code de bonne conduite [ m ] ; conventions [ fpl ]
จรรยาบรรณวิชาชีพ[janyāban wichāchīp] (n, exp) EN: professional code of conduct

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
conduct
conduct
conducts
conducted
conductor
conducting
conduction
conductive
conductors
conductivity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conduct
conduct
conducts
conducted
conductor
conducting
conduction
conductive
conductors
conductress

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pǐn, ㄆㄧㄣˇ, ] conduct; grade; thing; product; good #1,520 [Add to Longdo]
传导[chuán dǎo, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˇ,   /  ] conduct #11,772 [Add to Longdo]
指挥者[zhǐ huī zhě, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄓㄜˇ,    /   ] conductor; director #59,728 [Add to Longdo]
导电性[dǎo diàn xìng, ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] conductivity (elec.) #78,870 [Add to Longdo]
品学[pǐn xué, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ,   /  ] conduct and learning (of an individual); moral nature and skill #125,252 [Add to Longdo]
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ,     /    ] conducting business impartially (成语 saw); to act justly [Add to Longdo]
电导体[diàn dǎo tǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ,    /   ] conductor of electricity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prozessführung { f }conduct of a case [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P) #106 [Add to Longdo]
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) #201 [Add to Longdo]
事業[じぎょう(P);ことわざ, jigyou (P); kotowaza] (n) (1) project; enterprise; business; industry; operations; (2) (ことわざ only) (See 仕業・しわざ) act; deed; conduct; (P) #333 [Add to Longdo]
行為[こうい, koui] (n) act; deed; conduct; (P) #529 [Add to Longdo]
行う(P);行なう[おこなう, okonau] (v5u, vt) to perform; to do; to conduct oneself; to carry out; (P) #555 [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) #559 [Add to Longdo]
行い(io)(P);行ない[おこない, okonai] (n) deed; act; action; conduct; behavior; behaviour; asceticism; (P) #944 [Add to Longdo]
行動[こうどう, koudou] (n, vs, adj-no) action; conduct; behaviour; behavior; mobilization; mobilisation; (P) #982 [Add to Longdo]
[たい, tai] (n-suf) band (e.g. conduction, valence); belt (e.g. Van-Allen, asteroid, etc.); (P) #1,377 [Add to Longdo]
主催[しゅさい, shusai] (n, vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P) #2,022 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
シーモス[しーもす, shi-mosu] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
金属酸化膜半導体[ぞくさんかまくはんどうたい, zokusankamakuhandoutai] Metal Oxide Semiconductor, MOS [Add to Longdo]
相補型金属酸化膜半導体[そうほがたきんぞくさんかまくはんどうたい, souhogatakinzokusankamakuhandoutai] complementary metal-oxide semiconductor, CMOS [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] semiconductor, solid-state (a-no) [Add to Longdo]
半導体ディスク[はんどうたいディスク, handoutai deisuku] semiconductor disk [Add to Longdo]
誘電性プラスチック[ゆうでんせいプラスチック, yuudensei purasuchikku] conductive plastic [Add to Longdo]
誘電率[ゆうでんりつ, yuudenritsu] conductivity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conduct \Con*duct"\ (k[o^]n*d[u^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Conducted}; p. pr. & vb. n. {Conducting}.] [See {Conduct},
   n.]
   1. To lead, or guide; to escort; to attend.
    [1913 Webster]
 
       I can conduct you, lady, to a low
       But loyal cottage, where you may be safe. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To lead, as a commander; to direct; to manage; to carry
    on; as, to conduct the affairs of a kingdom.
    [1913 Webster]
 
       Little skilled in the art of conducting a siege.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. To behave; -- with the reflexive; as, he conducted himself
    well.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) To serve as a medium for conveying; to transmit,
    as heat, light, electricity, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) To direct, as the leader in the performance of a
    musical composition.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conduct \Con"duct\ (k[o^]n"d[u^]kt), n. [LL. conductus defense,
   escort, fr. L. conductus, p. p. of conducere. See {Conduce},
   and cf. {Conduit}.]
   1. The act or method of conducting; guidance; management.
    [1913 Webster]
 
       Christianity has humanized the conduct of war.
                          --Paley.
    [1913 Webster]
 
       The conduct of the state, the administration of its
       affairs.               --Ld.
                          Brougham.
    [1913 Webster]
 
   2. Skillful guidance or management; generalship.
    [1913 Webster]
 
       Conduct of armies is a prince's art. --Waller.
    [1913 Webster]
 
       Attacked the Spaniards . . . with great impetuosity,
       but with so little conduct, that his forces were
       totally routed.            --Robertson.
    [1913 Webster]
 
   3. Convoy; escort; guard; guide. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       I will be your conduct.        --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       In my conduct shall your ladies come. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which carries or conveys anything; a channel; a
    conduit; an instrument. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Although thou hast been conduct of my shame. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The manner of guiding or carrying one's self; personal
    deportment; mode of action; behavior.
    [1913 Webster]
 
       All these difficulties were increased by the conduct
       of Shrewsbury.            --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       What in the conduct of our life appears
       So well designed, so luckily begun,
       But when we have our wish, we wish undone? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Plot; action; construction; manner of development.
    [1913 Webster]
 
       The book of Job, in conduct and diction. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Conduct money} (Naut.), a portion of a seaman's wages
    retained till the end of his engagement, and paid over
    only if his conduct has been satisfactory.
 
   Syn: Behavior; carriage; deportment; demeanor; bearing;
     management; guidance. See {Behavior}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conduct \Con*duct"\, v. i.
   1. To act as a conductor (as of heat, electricity, etc.); to
    carry.
    [1913 Webster]
 
   2. To conduct one's self; to behave. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conduct
   n 1: manner of acting or controlling yourself [syn: {behavior},
      {behaviour}, {conduct}, {doings}]
   2: (behavioral attributes) the way a person behaves toward other
     people [syn: {demeanor}, {demeanour}, {behavior},
     {behaviour}, {conduct}, {deportment}]
   v 1: direct the course of; manage or control; "You cannot
      conduct business like this" [syn: {conduct}, {carry on},
      {deal}]
   2: lead, as in the performance of a composition; "conduct an
     orchestra; Barenboim conducted the Chicago symphony for
     years" [syn: {conduct}, {lead}, {direct}]
   3: behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he
     bore himself with dignity"; "They conducted themselves well
     during these difficult times" [syn: {behave}, {acquit},
     {bear}, {deport}, {conduct}, {comport}, {carry}]
   4: take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you
     take me to the main entrance?"; "He conducted us to the
     palace" [syn: {lead}, {take}, {direct}, {conduct}, {guide}]
   5: transmit or serve as the medium for transmission; "Sound
     carries well over water"; "The airwaves carry the sound";
     "Many metals conduct heat" [syn: {impart}, {conduct},
     {transmit}, {convey}, {carry}, {channel}]
   6: lead musicians in the performance of; "Bernstein conducted
     Mahler like no other conductor"; "she cannot conduct modern
     pieces"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top