Search result for

take off

(72 entries)
(0.0414 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take off-, *take off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take off[PHRV] ถอด, See also: ปลด, แก้, เปลื้อง, Ant. put on
take off[PHRV] ปลด, See also: ปล่อย, คลาย
take off[PHRV] ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
take off[PHRV] บินขึ้น (เครื่องบิน), See also: ออก (เดินทาง), Syn. depart, Ant. land
take off[PHRV] หยุดให้บริการ
take off[PHRV] หยุดงาน, See also: หยุดพัก
take off[PHRV] เลียนแบบ, Syn. imitate, mimic
take off[PHRV] ชักจูงไปในทางที่ไม่ค่อยดี
take off[PHRV] หักออก, See also: ลบออก, ตัดออก
take off[PHRV] ลด (ราคา), Syn. discount

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is why i need to take off her head.นี่คือสิ่งที่ทำให้ฉันอยากผ่าหัวเธอ Not Cancer (2008)
I need you to stand up and take off your gown.ฉันต้องการให้คุณยืนขึ้น แล้วถอดเสื้อคลุมออก Lucky Thirteen (2008)
You want her to admit that all he has to do is ignore us for a few minutes and we'll take off?คุณอยากให้เธอนอนที่โรงพยาบาล เขาทำได้แค่นั้น ไม่สนใจเราสักครู่นึง และเราจะเริ่ม เขาโดนยิง The Itch (2008)
Take off your shirt.ถอดเสื้อคุณออก Last Resort (2008)
- Take off your helmet.-ถอดหมวกแกออกซิ Rookies (2008)
Take off his boot.- ถอดรองเทาออก Rambo (2008)
You want order in Gotham Batman must take off his mask and turn himself in.ถ้าอยากให้กอทแธมเป็นระเบียบ แบทแมนต้องถอดหน้ากาก แล้วไปมอบตัวซะ The Dark Knight (2008)
You just take off your little mask and show us all who you really are. Hm?อะไรดลใจให้แกพูดคำนี้ล่ะ.หืม The Dark Knight (2008)
Just take off that mask, let him come find you.แค่ถอดหน้ากากออก แล้วให้เค้ามาหาคุณเอง The Dark Knight (2008)
How about you take off your clothes and make out with each other?ถ้าเป็นให้พวกคุณถอดเสื้อผ้า แล้วก็ร่วมรักระหว่างกันล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Take off the armor!การบินขึ้นไป เกราะ! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Do you think he has a reason for pulling out of SangaIa before you take office?คุณคิดว่าเขามีเหตุผล ที่จะถอนตัวออกจาก Sangala เหรอ ก่อนที่คุณจะมารับงานนี้ 24: Redemption (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take offAdd "Men" and the goods take off.
take offA helicopter is able to take off and land straight up and down.
take offAnd when you talk to me, take off your hat.
take offCould you take off the price tag for me?
take offDo I have to take off my shoes?
take offHe is quick to take offense.
take offI grieved that he should take offence.
take offI have forgotten. But you can see that for yourself when you take off his hat.
take offI like watching planes take off.
take offIn Japan people take off their shoes when they enter a house.
take offI only had to take off my skirt and his pants were soaked with precum. [XXX]
take offI saw a jumbo jet take off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือเป็นอารมณ์[V] take offence, See also: worry, mind, care about, take to heart, Example: คำพูดของคนพรรค์นั้นอย่าถือเป็นอารมณ์เลย, Thai definition: เก็บเรื่องเอามาครุ่นคิดให้อารมณ์เสีย
เปิด[V] flee (in panic), See also: take off at the high port, Syn. หนี, เปิดเปิง, Example: กว่าตำรวจจะมาถึง คนร้ายก็เปิดไปถึงไหนแล้ว
ลาพัก[V] take off, See also: take leave, Example: ช่วงนี้เขาไม่ค่อยสบาย ดังนั้นเขาจึงลาพักเป็นเวลา 1 อาทิตย์, Thai definition: บอกกล่าวเพื่อขอหยุดพักจากหน้าที่การงาน
ถอด[V] take off, See also: remove, unscrew, Syn. เอาออก, Example: การลบข้อมูลแต่ละครั้งจะต้องถอดชิปออกจากแผงวงจร แล้วนำไปฉายด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ต, Thai definition: ดึงสิ่งที่สวมหรือหุ้มให้หลุดออก
ถอดทิ้ง[V] take off and throw away, See also: stop using, Ant. ใส่
ถือโทษ[V] take offence, Example: ผมยืมรถเขามาหัดขับ บางครั้งขับไปเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้า เจ้าของปั๊มน้ำมันก็ไม่ถือโทษ, Thai definition: นับเอาว่าผิด
บินขึ้น[V] fly up, See also: take off, Example: ฝูงนกยูงพากันบินขึ้นพึ่บพั่บ เมื่อได้ยินเสียงคนเดินท่องน้ำ, Thai definition: ไปในอากาศด้วยกำลังปีกหรือเครื่องยนต์
กิน[V] take off, Example: เขาถูกเจ้ามือกินไป 3 ครั้งแล้ว, Thai definition: ได้หรือเสียในการเล่นการเล่นพนัน
กินดาย[V] take off the opponent's all chesses, Example: ผู้เล่นหมายแยกคนนี้กินดายทั้งกระดาน, Thai definition: กินดะไปจนหมด (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก)
กินแถว[V] take off opponent's whole row of chesses, Example: พ่อกำลังกินแถวหมากแยกกระดานนี้, Thai definition: เอาตัวหมากออกจากกระดานตลอดทั้งแถว (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
บินขึ้น[v.] (binkheun) EN: take off ; fly up   FR: décoller ; s'envoler
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off   FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
หัก[v.] (hak) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount   FR: décompter ; déduire
หัวคิว[v.] (hūakhiū) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct   
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind   FR: défaire ; détacher
แก้ผ้า [n.] (kaē phā) EN: take off clothing   FR: se déshabiller
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment

Japanese-English: EDICT Dictionary
一目置く[いちもくおく, ichimokuoku] (v5k) to take off one's hat to a person; to acknowledge anothers superiority; to give a piece or stone [Add to Longdo]
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant [Add to Longdo]
眼鏡を外す[めがねをはずす, meganewohazusu] (exp,v5s) to take off one's glasses [Add to Longdo]
気を悪くする[きをわるくする, kiwowarukusuru] (exp,vs-i) to take offense (at); to take offence (at); to feel hurt (by) [Add to Longdo]
垂直離着陸[すいちょくりちゃくりく, suichokurichakuriku] (n) vertical take off and landing; VTOL [Add to Longdo]
脱ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side [Add to Longdo]
脱ぐ[ぬぐ, nugu] (v5g,vt) to take off (clothes, shoes, etc.); to undress; (P) [Add to Longdo]
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy [Add to Longdo]
踏み切る[ふみきる, fumikiru] (v5r,vt) to make a bold start; to take a plunge; to take off; (P) [Add to Longdo]
剥れる[むくれる, mukureru] (v1,vi) (1) (uk) to become angry or sullen; to take offense; to be miffed; (2) to come unstuck from; to peel off; to come off; to be taken off [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上任[shàng rèn, ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ, ] take office, #8,921 [Add to Longdo]
就任[jiù rèn, ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˋ, ] take office; assume a post, #16,996 [Add to Longdo]
就职[jiù zhí, ㄐㄧㄡˋ ㄓˊ, / ] take office; assume a post, #17,077 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] take off clothes, #43,970 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
外す[はずす, hazusu] to deinstall, to undo, to take off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Take off \Take" off`\, v. i.
   1. to begin a leap from a surface or a flight into the air;
    especially, (of a bird or an airplane) to leave the ground
    and begin to fly; as, flight CA123 took off on schedule at
    3:00 PM.
    [PJC]
 
   2. To begin a period of accelerating growth or development;
    as, the economy took off in the third quarter.
    [PJC]
 
   3. To begin a journey; to depart.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Take off \Take" off`\, v. t.
   1. To remove, as from the surface or outside; to remove from
    the top of anything; as, to take off a load; to take off
    one's hat, coat or other article of clothing; to take off
    a coat of paint from a surface.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. To cut off; as, to take off the head, or a limb.
    [1913 Webster]
 
   3. To destroy; as, to take off life.
    [1913 Webster]
 
   4. To remove; to invalidate; as, to take off the force of an
    argument.
    [1913 Webster]
 
   5. To withdraw; to call or draw away; as, the director took
    him off the project. --Locke.
    [1913 Webster + PJC]
 
   6. To swallow; as, to take off a glass of wine.
    [1913 Webster]
 
   7. To purchase; to take in trade. "The Spaniards having no
    commodities that we will take off." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   8. To copy; to reproduce. "Take off all their models in
    wood." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. To imitate; to mimic; to personate.
    [1913 Webster]
 
   10. To find place for; to dispose of; as, more scholars than
     preferments can take off. [R.] --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   11. To discount or deduct (from a price); the dealer took off
     twenty percent on remaining toys.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take off
   v 1: leave; "The family took off for Florida" [syn: {depart},
      {part}, {start}, {start out}, {set forth}, {set off}, {set
      out}, {take off}]
   2: take away or remove; "Take that weight off me!"
   3: depart from the ground; "The plane took off two hours late"
     [syn: {take off}, {lift off}]
   4: take time off from work; stop working temporarily [syn: {take
     off}, {take time off}]
   5: mimic or imitate in an amusing or satirical manner; "This
     song takes off from a famous aria"
   6: remove clothes; "take off your shirt--it's very hot in here"
   7: get started or set in motion, used figuratively; "the project
     took a long time to get off the ground" [syn: {get off the
     ground}, {take off}]
   8: prove fatal; "The disease took off"
   9: make a subtraction; "subtract this amount from my paycheck"
     [syn: {subtract}, {deduct}, {take off}] [ant: {add}, {add
     together}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top