ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diminution

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diminution-, *diminution*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diminution(ดิมมินิว'เชิน) n. การลดลง

English-Thai: Nontri Dictionary
diminution(n) การลดลง, การทำให้น้อยลง, การดูหมิ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diminution of damagesการลดค่าเสียหาย (เพราะฝ่ายผู้เสียหายมีส่วนผิดด้วย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลด[kān lot] (n) EN: cut ; decrease  FR: réduction [ f ] ; diminution [ f ]
การลดความเครียด[kān lot khwām khrīet] (n, exp) EN: stress reduction  FR: diminution du stress [ f ]
การลดเงินเดือน[kān lot ngoendeūoen] (n, exp) EN: salary cut  FR: diminution de salaire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DIMINUTION

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diminution
diminutions

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verminderung { f }; Beeinträchtigung { f } | Verminderungen { pl }; Beeinträchtigungen { pl }diminution | diminutions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
記録欠缺の主張[きろくけんけつのしゅちょう, kirokukenketsunoshuchou] (exp) alleging diminution [Add to Longdo]
減額[げんがく, gengaku] (n, vs) reduction; diminution; abatement; (P) [Add to Longdo]
減弱[げんじゃく, genjaku] (n, vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening [Add to Longdo]
減損[げんそん, genson] (n, vs) decrease; diminution; loss; impairment [Add to Longdo]
逓減[ていげん, teigen] (n, vs) successive diminution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diminution \Dim`i*nu"tion\, n. [L. diminutio, or perh. rather
   deminutio: cf. F. diminution. See {Diminish}.]
   1. The act of diminishing, or of making or becoming less;
    state of being diminished; reduction in size, quantity, or
    degree; -- opposed to {augmentation} or {increase}.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of lessening dignity or consideration, or the
    state of being deprived of dignity; a lowering in
    estimation; degradation; abasement.
    [1913 Webster]
 
       The world's opinion or diminution of me. --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]
 
       Nor thinks it diminution to be ranked
       In military honor next.        --Philips.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Omission, inaccuracy, or defect in a record.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) In counterpoint, the imitation of, or reply to, a
    subject, in notes of half the length or value of those the
    subject itself.
 
   Syn: Decrease; decay; abatement; reduction; deduction;
     decrement.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diminution
   n 1: change toward something smaller or lower [syn: {decline},
      {diminution}]
   2: the statement of a theme in notes of lesser duration (usually
     half the length of the original) [ant: {augmentation}]
   3: the act of decreasing or reducing something [syn: {decrease},
     {diminution}, {reduction}, {step-down}] [ant: {increase},
     {step-up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top