ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำนำ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำนำ-, *คำนำ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
นางสาว[นาง-สาว] (n, vi, vt, modal, verb) คำนำหน้าชื่อสำหรับผู้หญิง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนำ(n) preface, See also: introduction, foreword, prologue, preamble, Syn. อารัมภกถา, อารัมภบท, บทนำ, คำขึ้นต้น, Ant. คำลงท้าย, Example: ประธานชมรมได้รับเกียรติให้เขียนคำนำในหนังสือเล่มนี้, Thai Definition: คำอธิบายหรือชี้แจงสาเหตุที่เขียนหรือพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นๆ
คำนำหน้า(n) title, Example: ชาวอังกฤษคนหนึ่งในกรุงเทพฯ ไม่ชอบให้ใครเรียกชื่อเขาโดยมีคำนำหน้าว่า นาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คำนำน. คำอธิบายหรือชี้แจงเหตุที่เขียนหรือพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นขึ้น.
คำนำหน้าชื่อน. คำที่ใช้นำหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงสถานภาพ ตำแหน่งทางวิชาการ ยศ บรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์, คำนำหน้านาม ก็เรียก.
คำนำหน้านามน. คำที่ใช้นำหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงสถานภาพ ตำแหน่งทางวิชาการ ยศ บรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์, คำนำหน้าชื่อ ก็เรียก.
ความคำนำหน้ากริยาหรือวิเศษณ์เพื่อแสดงสภาพ เช่น ความตาย ความดี ความชั่ว.
คุณ ๑, คุณ-คำนำหน้าชื่อสตรีที่ยังไม่ได้สมรสและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้าถึงชั้นทุติยจุลจอมเกล้า, คำนำหน้าชื่อสตรีที่ยังไม่ได้สมรสและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป
เจ้า ๓คำนำหน้าพระนามของพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า เช่น เจ้าต๋ง (หม่อมเจ้า... ปราโมช)
เจ้า ๓คำนำหน้าที่ผู้ใหญ่เรียกเด็กหรือผู้น้อย เช่น เจ้าหนู เจ้าแดง เจ้านี่.
ช้า ๓คำนำหน้าเพลงไทยที่ใช้ในการแสดงละคร เช่น ช้าปี่ ช้าหวน ช้าครวญ ช้ากล่อม ช้าลูกคู่.
นาง ๑คำนำหน้าชื่อหญิงซึ่งจดทะเบียนสมรส แต่หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้วจะใช้คำนำหน้าชื่อว่า นางสาว ต่อไปก็ได้
นาง ๑คำนำหน้าชื่อภรรยาที่เรียกตามราชทินนามของสามีที่มีบรรดาศักดิ์ตํ่ากว่าพระยาลงมา เช่น นางมหาเทพกษัตรสมุห (บรรเลง สาคริก)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prefaceคำนำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prefaceคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Forwardคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Forwardคำนำ, Example: <p>คือ หน้าที่ผู้เขียนต้องการชี้แจงผู้อ่านเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เขียนหนังสือ วิธีการใช้หนังสือ กลุ่มผู้อ่าน ขอบเขตเนื้อเรื่องโดยย่อ ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ รวมถึงอาจเป็นคำกล่าวขอบคุณแก่ผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในการเขียนหรือจัดทำหนังสือ <p>ความต่างระหว่าง Foreword และ Preface คือ โดยปกติ Foreword มักเขียนโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช้ผู้แต่งหรือบรรณาธิการ ส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือประสบความสำเร็จ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่หนังสือ <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110315-forword.jpg" alt="Forword"> <p>แหล่งข้อมูล <p>McNees, Pat. (n.d). The difference between a preface, foreword, and introduction. [ Online ] Available from: http://www.patmcnees.com/the_difference_between_a_preface__foreword__and_introduction_52536.htm [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Prefaceคำนำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Forms of addressคำนำหน้านาม [TU Subject Heading]
Prefacesคำนำ [TU Subject Heading]
Prefacesคำนำ [TU Subject Heading]
prefixคำนำหน้าหน่วย, คำที่ใช้ใส่หน้าหน่วยเพื่อทำให้หน่วยที่ใช้เล็กลงหรือโตขึ้น เช่น 5 ไมโครแอมแปร์เท่ากับ 5 x 10-6 แอมแปร์ 2 เมกะวัตต์เท่ากับ 2 x 106 วัตต์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Catchwordคำนำทาง, Example: คำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Traduction: Bendef et Moustouคำนำโดย เบนเดฟ เอท มูสตู Lost Son (2004)
What are you saying?ผมว่าคุณลืมคำว่า ของแว (คำนำหน้าบอกความสัมพันธ์ทางฝ่ายแม่) คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไร Episode #1.4 (2010)
It's my official title now.เป็นคำนำหน้าผมตอนนี้ Chuck Versus the Zoom (2011)
I mean, you can practically add the moniker of "President" to your curriculum vitae now.ฉันหมายถึง.. ตอนนี้นายสามารถใส่คำนำหน้าว่า ประธานนักเรียนลงในใบสมัครได้แล้ว.. Asian F (2011)
Ninth premier of the Clan Fin Arvin, but who cares about hard earned titles in these troubled times.รุ่นที่เก้าแห่งตระกูลฟิน อาร์วิน แต่ใครจะมาสนใจคำนำหน้าชื่อ ในเวลาแบบนี้ The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
My mother has a friend called Lady Vaughn, only "Lady" isn't her title.แม่ของฉันมีเพื่อนชื่อว่า Lady Vaughn เพียงแต่ว่า "เลดี้" ไม่ใช่คำนำหน้า แต่มันเป็นชื่อ Portrait of a Lady Alexander (2012)
I remember thinking I would tack on the admission form "Mrs."ฉันจำได้ว่าฉันจะเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อฉันเป็นนาง Predestination (2014)
Isaac, I'm afraid that Mr. Hooke requires an acknowledgment in the preface of your third volume.ไอแซค, ฉันกลัวว่านายฮุคต้อง การรับรู้ในคำนำของ หนังสือเล่มที่สามของคุณ When Knowledge Conquered Fear (2014)
It's the kind of thing you write as a preface, dazzle them with the basics.มันเป็นชนิดของสิ่งที่คุณเขียน เป็นคำนำ, ทำให้ตาพร่ามันด้วยพื้นฐาน Arrival (2016)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Traduction: Bendef et Moustouคำนำโดย เบนเดฟ เอท มูสตู Lost Son (2004)
What are you saying?ผมว่าคุณลืมคำว่า ของแว (คำนำหน้าบอกความสัมพันธ์ทางฝ่ายแม่) คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไร Episode #1.4 (2010)
It's my official title now.เป็นคำนำหน้าผมตอนนี้ Chuck Versus the Zoom (2011)
I mean, you can practically add the moniker of "President" to your curriculum vitae now.ฉันหมายถึง.. ตอนนี้นายสามารถใส่คำนำหน้าว่า ประธานนักเรียนลงในใบสมัครได้แล้ว.. Asian F (2011)
Ninth premier of the Clan Fin Arvin, but who cares about hard earned titles in these troubled times.รุ่นที่เก้าแห่งตระกูลฟิน อาร์วิน แต่ใครจะมาสนใจคำนำหน้าชื่อ ในเวลาแบบนี้ The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
My mother has a friend called Lady Vaughn, only "Lady" isn't her title.แม่ของฉันมีเพื่อนชื่อว่า Lady Vaughn เพียงแต่ว่า "เลดี้" ไม่ใช่คำนำหน้า แต่มันเป็นชื่อ Portrait of a Lady Alexander (2012)
I remember thinking I would tack on the admission form "Mrs."ฉันจำได้ว่าฉันจะเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อฉันเป็นนาง Predestination (2014)
Isaac, I'm afraid that Mr. Hooke requires an acknowledgment in the preface of your third volume.ไอแซค, ฉันกลัวว่านายฮุคต้อง การรับรู้ในคำนำของ หนังสือเล่มที่สามของคุณ When Knowledge Conquered Fear (2014)
It's the kind of thing you write as a preface, dazzle them with the basics.มันเป็นชนิดของสิ่งที่คุณเขียน เป็นคำนำ, ทำให้ตาพร่ามันด้วยพื้นฐาน Arrival (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำนำ[khamnam] (n) EN: preface  FR: préface [ f ] ; introduction [ f ] ; avant-propos [ m ] ; prologue [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
foreword(n) คำนำ เช่น Usually a book’s Foreword consists of someone telling you a bunch of stuff about about the book you’re holding in your hand—either to encourage you to buy it, or to get you excited about the book before you read it., See also: preface

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
article(n) คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ
cyber(prf) คำนำหน้าหมายถึงคอมพิวเตอร์
foreword(n) คำนำ
indefinite article(n) คำนำหน้านามเอกพจน์ที่ไม่ได้กล่าวถึงมาก่อน, See also: เช่น a, an
intro(n) คำนำ (ภาษาพูด), See also: คำขึ้นต้น
introduction(n) คำนำ, See also: บทนำ, อารัมภบท, Syn. opening, prelude, preface
Messrs(abbr) คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งทางธุรกิจ (ใช้เหมือนกับเป็นคำพหูพจน์ของ Mr), Syn. Messrs.
preamble(n) คำนำ, See also: ส่วนนำ, บทนำ, Syn. introduction, preface
pref(abbr) คำนำ (คำย่อ preface, prefatory, preference, preferred)
preface(n) คำนำ, See also: อารัมภบท, บทนำ, Syn. introduction, prelude, preliminary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affix(อะฟิคซฺ') vt. ติด, ติดกับ, ประทับ, เพิ่มใส่, ใส่ (ความ) -n. สิ่งที่ติดใส่, ส่วนผนวก, คำต่อท้าย, คำนำหน้า. -affixal, affixial adj. -affixer n., Syn. fasten, attach, Ant. split
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ, ชิ้น, สินค้า, บทความ, มาตรา, ข้อ, ข้อบังคับ, รายการ, คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา, ฟ้อง, ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece, essay
catchwordn. คำอ้างอิง, คำขวัญ, คำหัวข้อของพจนานุกรม, คำนำหน้า
forewordn. คำนำ, สารบัญ
indefinite articleคำนำหน้านามที่ไม่กำหนดแน่ชัด ได้แก่ a, an
index(อิน' เดคซฺ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้, เข็มชี้, นิ้วชี้, เลขกำลังในเครื่องหมายพีชคณิต, สารบัญสิ่งตีพิมพ์ที่ต้องห้ามในศาสนาโรมันคาทอลิก (Index Librorum Prohibitorum) , หนังสือหรือวัตถุที่ต้องห้าม, สารบัญ, คำนำ. -vt. จัดให้มีสารบัญ, จัดให้มีดรรชนี, ใส่ดรรชนี, เ
ms(มิซ) n. คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งของผู้หญิงโดยไม่ได้แสดงว่าเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วหรือยัง
ms.(มิซ) n. คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งของผู้หญิงโดยไม่ได้แสดงว่าเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วหรือยัง
preface(เพรฟ'ฟิส) n. อารัมภกถา, คำนำ, ส่วนนำ, สิ่งนำ, คำสวดมนต์นำ, เครื่องนำ. vt. จัดให้มีส่วนนำ, เป็นส่วนนำ., See also: prefacer n.
preliminary(พริลิม'มะนะรี) adj. เบื้องต้น, ขั้นต้น, ขั้นเตรียมการ, ตอนต้น, อุ่นเครื่อง, เริ่มต้น, คำนำ n. สิ่งที่เป็นเบื้องต้น, การชกอุ่นเครื่อง, การแข่งขันอุ่นเครื่อง, การสอบเบื้องต้น, ขั้นเบื้องต้น, คำนำ, See also: preliminarily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
antecedent(n) สิ่งที่มาก่อน, สิ่งที่เกิดก่อน, คำนำหน้า
article(n) บทความ, สิ่งของ, คำนำหน้านาม
foreword(n) คำนำ, คำขึ้นต้น, คำปรารภ, สารบัญ
preamble(n) คำนำ, อารัมภกถา, บทความเบื้องต้น, พระราชปรารถ
preface(n) คำนำ, บทนำ, ส่วนนำ
prefatory(adj) ชั้นต้น, เป็นคำนำ, เป็นการเริ่ม, เป็นส่วนนำ
preliminary(adj) ชั้นต้น, เบื้องต้น, ตอนต้น, เป็นคำนำ, อุ่นเครื่อง, เริ่มต้น
prelude(n) การโหมโรง, การออกแขก, การแสดงนำ, การอารัมภบท, ลาง, คำนำ
prologue(n) การอารัมภบท, การเปิดฉาก, คำนำ, การเริ่มต้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
slatedคำนำ ผลไม้ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดต่างก็มีประโยชน์ทั้งนั้น ผลไม้ทำให้เรามีระบบการย่อยอาหารที่มีมีระบบขับถ่ายที่ดีมีสุขภาพดีแข็งแรง
คำนำ(n, vi, vt) คำนำ, See also: A. 10, 10, Syn. 10

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
接頭語[せっとうご, settougo] (n) คำนำหน้าหรือ Prefix, See also: S. 接頭辞
接頭辞[せっとうじ, settouji] (n) คำนำหน้า Prefix , See also: S. 接頭語

German-Thai: Longdo Dictionary
Herr(n) |der, pl. Herren| นาย, คำนำหน้าผู้ชาย
alle(ind-pron) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
das(artikel) คำนำหน้านามเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ)
dem(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
den(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
der(artikel) คำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูปประธาน
der(artikel) คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในรูป Dativ (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) เช่น an der Tür ตรงประตู (Tür เป็นเพศหญิง)
des(artikel) คำนำหน้านามเพศชายและเพศกลางที่เฉพาะเจาะจง ในรูป Genetiv หรือที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น die Firma des Mannes บริษัทของผู้ชายคนนี้
die(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง หรือพหูพจน์ (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ), See also: der, das
dies(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลาง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น Wir haben eine Wanderung 7 Tage im Wald gemacht. Dies war für uns ein kleines Abendteuer. พวกเราไปเดินป่ามาเจ็ดวัน นี่เป็นการผจญภัยเล็กๆ เชียวนะ, See also: dieser, diese, Syn. dieses

French-Thai: Longdo Dictionary
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), Ant. madame, mademoiselle
uneคำนำหน้านามเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น une photo, une rose, See also: un
unคำนำหน้านามเพศชายที่ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น un hôtel, un journal, See also: une
laคำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจง เช่น la jupe กระโปรงนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'adresse ที่อยู่นี้, See also: le
leคำนำหน้านามเพศชายที่เฉพาะเจาะจง เช่น le film ภาพยนต์เรื่องนี้, le cinéma โรงหนังนี้, ใช้ l' ถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระหรือ h ที่ไม่ออกเสียง เช่น l'hôtel, See also: la
desคำนำหน้านามพหูพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น des bonbons ลูกอม, des personnes ผู้คน
lesคำนำหน้านามพหูพจน์ที่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น les salles, les boissons
avant-propos(n) |m| คำนำ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top