ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tempting

T EH1 M P T IH0 NG   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tempting-, *tempting*, tempt
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tempting[ADJ] ล่อใจ, See also: ยั่วยวน, Syn. appetizing, intriguing, rousing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tempting(เทมพฺ'ทิง) adj. ล่อใจ,ยั่วใจ,ยั่วยวน., See also: temptingly adv. temptingness n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then he won't be round tempting her with his buckshee mutton.กับ buckshee แกะตกเลือด สกปรกของเขา How I Won the War (1967)
No, he will be remembered for tempting fate.ไม่ เขาจะถูกจดจำในฐานะ ที่หยอกล้อดวงชะตา Gandhi (1982)
Tempting, tempting but I want to work out before my meeting.ได้ ฉันคิดงั้น เอาละ... Valentine (2001)
And, boy, I know how tempting it is to run away when that happens.แม่รู้ดีว่ามันน่าวิ่งหนีขนาดไหน The Perfect Man (2005)
That really is tempting, especially that last part.ฟังดูดีนี่ โดยเฉพาะประโยคสุดท้าย Live Free or Die Hard (2007)
It's tempting to see things the way you wishมันทำให้คุณเห็นสิ่งที่คุณหวัง Enchanted (2007)
Tempting. Tempting.ต้องให้คะแนนความพยายาม The Simpsons Movie (2007)
What if I made you a tempting offer?แล้วถ้าผมเสนอสิ่งล่อใจล่ะ The Nanny Diaries (2007)
Yeah,well,you know,as tempting as that sounds, you know,I'm just not ready to date,so... thank you so much for the dinner.แม้จะฟังดูน่าสนใจอยู่ ผมยังไม่พร้อมจะเดท ดังนั้น ขอบคุณมากสำหรับมื้อเย็น. Welcome to Kanagawa (2008)
Tempting..ล่อตาล่อใจมากๆ.. Zack and Miri Make a Porno (2008)
Tempting.ยั่วใจดีจัง Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Mmm, well, it must have been very tempting.อืม งั้น มันต้องยั่วใจมากเลยสิ I Had a Dream (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
temptingThat sounds very tempting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีเสน่ห์[ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Example: ผู้ชายคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ ตรงที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, Thai definition: ที่น่าหลงใหล, ที่ดึงดูดใจ, มีลักษณะที่ชวนให้รัก
เป็นที่ดึงดูด[ADJ] attractive, See also: tempting, charming, fascinating, Syn. น่าสนใจ, น่าหลงใหล, มีเสน่ห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating   FR: charmant ; séduisant

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPTING    T EH1 M P T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tempting    (v) tˈɛmptɪŋ (t e1 m p t i ng)
temptingly    (a) tˈɛmtɪŋliː (t e1 m t i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verleitend {adj} | verleitender | am verleitendstentempting | more tempting | most tempting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) [Add to Longdo]
子作り[こづくり, kodukuri] (n) (1) having children; (2) attempting to conceive [Add to Longdo]
切り外す;切りはずす[きりはずす, kirihazusu] (v5s,vt) to miss in attempting to kill [Add to Longdo]
頭隠して尻隠さず[あたまかくしてしりかくさず, atamakakushiteshirikakusazu] (exp) don't cover your head and leave your bottom exposed; you have to be careful not to expose your weak point while attempting to protect yourself [Add to Longdo]
品玉[しなだま, shinadama] (n) (1) tossing several items into the air and attempting to catch them all (form of street performance); (2) sleight of hand; magic [Add to Longdo]
目の毒[めのどく, menodoku] (n) tempting thing; temptation; something that shouldn't be seen [Add to Longdo]
誘惑的[ゆうわくてき, yuuwakuteki] (adj-na) alluring; enticing; tempting; seductive [Add to Longdo]
擠陥[せいかん, seikan] (n,vs) tempting into crime [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tempt \Tempt\, v. t. [imp. & p. p. {Tempted}; p. pr. & vb. n.
   {Tempting}.] [OE. tempten, tenten, from OF. tempter, tenter,
   F. tenter, fr. L. tentare, temptare, to handle, feel, attack,
   to try, put to the test, urge, freq. from tendere, tentum,
   and tensum, to stretch. See {Thin}, and cf. {Attempt},
   {Tend}, {Taunt}, {Tent} a pavilion, {Tent} to probe.]
   1. To put to trial; to prove; to test; to try.
    [1913 Webster]
 
       God did tempt Abraham.        --Gen. xxii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall not tempt the Lord your God. --Deut. vi.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   2. To lead, or endeavor to lead, into evil; to entice to what
    is wrong; to seduce.
    [1913 Webster]
 
       Every man is tempted when he is drawn away of his
       own lust, and enticed.        --James i. 14.
    [1913 Webster]
 
   3. To endeavor to persuade; to induce; to invite; to incite;
    to provoke; to instigate.
    [1913 Webster]
 
       Tempt not the brave and needy to despair. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Nor tempt the wrath of heaven's avenging Sire.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To endeavor to accomplish or reach; to attempt.
    [1913 Webster]
 
       Ere leave be given to tempt the nether skies.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To entice; allure; attract; decoy; seduce.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tempting \Tempt"ing\, a.
   Adapted to entice or allure; attractive; alluring; seductive;
   enticing; as, tempting pleasures. -- {Tempt"ing*ly}, adv. --
   {Tempt"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tempting
   adj 1: highly attractive and able to arouse hope or desire; "an
       alluring prospect"; "her alluring smile"; "the voice was
       low and beguiling"; "difficult to say no to an enticing
       advertisement"; "a tempting invitation" [syn: {alluring},
       {beguiling}, {enticing}, {tempting}]
   2: very pleasantly inviting; "a tantalizing aroma"; "a tempting
     repast" [syn: {tantalizing}, {tantalising}, {tempting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top