Search result for

*vice*

(700 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vice, -vice-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Serviceman[เซอ วิส แมน] (n ) ลูกแถว (ตำรวจ)

English-Thai: Longdo Dictionary
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vice[PRF] รอง
vice[N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
vice[N] จุดบกพร่อง, See also: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง
vice[PREP] แทนที่, See also: แทนที่จะ, แทน, รอง, ตัวแทน, Syn. in place of
vice[N] คีมจับ, See also: ที่หนีบ
vice[VT] ใช้คีมจับ, See also: หนีบ
vice[PREP] แทนที่
vice-[PRF] รอง, See also: ผู้แทน, ตัวแทน, ผู้แทน
advice[N] ข้อมูลอย่างเป็นทางการ, See also: ข่าวสารอย่างเป็นทางการ
advice[N] คำแนะนำ, See also: ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น, Syn. guidance, recommendation
device[N] อุปกรณ์, See also: เครื่องประดิษฐ์, เครื่องใช้, กลไก, Syn. expedient, gadget, gismo
novice[N] ผู้เริ่มต้น, See also: ผู้ไม่เคยมีประสบการณ์, Syn. beginner, learner, neophyte
crevice[N] รอยแตก, Syn. crack, cranny, fissure
service[N] การรับใช้, See also: การให้บริการ, การต้อนรับ, การให้ความช่วยเหลือ, Syn. aid, assistance, Ant. hindrance
service[N] การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์
service[N] การส่งลูก, See also: การเสิร์ฟลูก, Syn. serve
viceroy[N] อุปราช, See also: ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, Syn. governor, ruler, representative
vicennial[ADJ] ที่เกิดขึ้นทุก 20 ปี
vicennial[ADJ] ที่มีอายุ 20 ปี
viceregal[ADJ] เกี่ยวกับอุปราช, See also: ของอุปราช, เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
disservice[N] การกระทำที่เป็นอันตราย, See also: การเสียประโยชน์, Syn. injury, harm
serviceman[N] ทหารช่าง, See also: เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง, เจ้าหน้าที่ซ่อมแซม
vice squad[N] หน่วยตำรวจปราบปราม
vice versa[ADV] ในทางกลับกัน, See also: ในทำนองกลับกัน, Syn. conversely, the other way around
vicegerent[N] ผู้รักษาการแทน, See also: ผู้สั่งการแทน
serviceable[ADJ] ซึ่งใช้งานได้, See also: ซึ่งใช้สอยได้, ซึ่งเป็นประโยชน์, ซึ่งใช้ได้จริง, ซึ่งพร้อมให้บริการ, Syn. advantageous, practical
vice consul[N] รองกงสุล
vice regent[N] รองผู้สำเร็จราชการ
viceregally[ADV] โดยอุปราช
viceregency[N] การเป็นอุปราช, See also: การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
viceroyalty[N] อำนาจของอุปราช
viceroyalty[N] ช่วงระยะเวลาการปกครองของอุปราช
self-service[ADJ] แบบบริการตัวเอง, See also: ที่ผู้ซื้อบริการตัวเอง
self-service[N] การขายแบบบริการตัวเอง, See also: การขายที่ให้ลูกค้าบริการตัวเอง
servicewoman[N] ทหารหญิง, Syn. combatant
vice admiral[N] พลเรือโท (ยศต่ำกว่า admiral และสูงกว่า rear admiral)
vice-premier[N] รองนายกรัฐมนตรี
wire service[N] สำนักข่าวที่ส่งข่าวสารไปยังสื่อต่างๆ, See also: โดยทางโทรเลขหรือดาวเทียม
carol service[N] พิธีทางศาสนาที่มีการร้องเพลงในศาสนาคริสต์
vice consular[ADJ] เกี่ยวรองกงสุล
vice-chairman[N] รองประธาน
vice-governor[N] รองผู้ว่าราชการจังหวัด, See also: รองข้าหลวง, รองผู้ว่าการ
careers advice[N] การแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ, Syn. careers guidance
out of service[IDM] ยังไม่เปิดบริการ
secret service[N] หน่วยสืบราชการลับ, See also: หน่วยข่าวกรอง, ตำรวจสายลับ, Syn. intelligence, informer, espionage, spying
vice president[N] รองประธานาธิบดี, See also: รองประธานบริษัท
Vice President[N] รองประธานาธิบดี
vice-president[N] รองประธาน, See also: รองประธานาธิบดี, Syn. administrator
service station[N] แผนกซ่อมบำรุง, See also: สถานีบริการซ่อมเครื่องล้างและอัดฉีดรถยนต์, สถานีซ่อมแซม, Syn. filling station, gas station
vice chancellor[N] รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
bond serviceการเป็นทาส
cervicesn. พหูพจน์ของ cervix
civil servicen. ราชการพลเรือน.
crevice(เควฟ'วิส) n. รอยแยก,รอยร้าว
device(ดิไวซฺ') n. อุปกรณ์,เครื่องประดิษฐ์,เครื่องกลไก,แผนการ,หลักในใจ,เครื่องหมาย, Syn. contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถสั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ได้ เช่น หากจะใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออะไรก็จะต้องติดตั้ง "driver" สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อนั้นด้วย
disservicen. การเป็นภัย,อันตราย,การก่อความเสียหาย,ความร้าย, Syn. harm
input deviceอุปกรณ์รับเข้าหมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถอ่านข้อมูล และส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพื่อให้ทำการประมวลผลต่อไป โดยอุปกรณ์นี้จะส่งข้อมูลหรือโปรแกรมไปยังหน่วยความจำก่อน ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ก็จะมีหลายชนิด เป้นต้นว่า หน่วยขับจานบันทึก หน่วยขับแถบบันทึก เครื่องกราดภาพ ฯ ถ้าเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ ก็รวมถึง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ ด้วยดู output device เปรียบเทียบ
integrated services digitโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลใช้ตัวย่อว่า ISDN (อ่านว่า ไอเอสดีเอ็น) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
novice(นอฟ'วิส) n. ผู้เพิ่งเริ่ม,ผู้เริ่มหัด,เณร, See also: novicehood n.
off line deviceอุปกรณ์นอกสายอุปกรณ์ไม่เชื่อมตรงหมายถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และอยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยประมวลผล กลาง เช่น เครื่องเจาะบัตร (keypunch)
on line deviceอุปกรณ์เชื่อมตรงหมายถึง อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เครื่องพิมพ์ (printer) รวมไปถึงเครื่องปลายทาง (terminal) ฯลฯ ดู off-line device เปรียบเทียบ
output deviceอุปกรณ์ส่งออกอุปกรณ์แสดงผลหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล การแสดงนั้นอาจแสดงผ่านทางอุปกรณ์ได้หลายชนิด เป็นต้นว่า จอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ รวมทั้งหน่วยขับจานบันทึก ดู input device เปรียบเทียบ
peripheral deviceรอบข้างอุปกรณ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral equipment
pointing deviceอุปกรณ์ชี้หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เคลื่อนที่ ไปได้ทั่วจอภาพ อาจเป็นแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) หรือ ก้านควบคุม (joystick) ก็ได้
public servicen. การบริการสาธารณะ,การบริหารประชาชน,กิจการของข้าราชการ
secret servicen. หน่วยสืบราชการลับ,หน่วยข่าวกรอง., See also: secrete service adj.
secret servicemann. เจ้าหน้าที่สืบราชการลับ
service(เซอ'วิส) n. การรับใช้,การบริการ,การปรนนิบัติ,การบริการอาหาร,การต้อนรับแขก,การช่วยเหลือ,การอำนวยประโยชน์,ทหารบก,การบำรุงรักษา,ชุดเครื่องมือรับประทานอาหาร,การเสิร์ฟลูก,การออกลูก,การส่งหมายศาล,การยื่นหมายศาล,พิธีศาสนา adj. ใช้เป็นประโยชน์,เป็นการบริการ,ลักษ
service stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ
serviceable(เซอ'วิสวะเบิล) adj. มีประโยชน์,ใช้การได้,ใช้สอยได้,ให้ความช่วยเหลือ,ใช้ทน,ใช้ได้ดี., See also: serviceability n. serviceably adv.
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
vice admiraln. พลเรือโท., See also: vice admiralty n.
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
vice consuln. รองกงสุล., Syn. vice-consul., See also: vice-consular adj. vice consulate n. vice-consulate n. vice consulship. vice-consulship n.
vice presidentรองประธาน,รองประธานาธิบดี, See also: vice presidency n. vice-presidency n. vice-presidential adj., Syn. vice-president.
vice versa(ไว'ซะ เวอ'ซะ) ในทางกลับกัน,แต่กลับกัน,ในทำนองเดียวกัน
vice-Pref. รอง,ตัวแทน,ผู้แทน
vice-chairman(ไวสฺ'แชร์'เมิน) n. รองประธาน pl. vice-chairmen
vice-governor(ไวสฺกัฟ'เวิร์นเนอะ) n. รองผู้ว่าราชการจังหวัด,รองข้าหลวง,รองผู้ว่าการ
vice-premier(ไวสฺ'เพรม'เมียร์) n. รองนายกรัฐมนตรี
vice-regent(ไวสฺ'รี'เจินทฺ) n. รองผู้สำเร็จราชการ. adj. เกี่ยวกับตำแหน่งรองผู้สำเร็จราชการ., See also: vice-regency n., Syn. deputy regent
vicegerent(ไวสฺเจอ'เรินทฺ) n. ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,ผู้มีตำแหน่งรอง
viceroy(ไวสฺ'รอย) n. อุปราช,ผีเสื้ออเมริกันจำพวก Limenitis archippus, See also: viceroyship n.
yeoman's servicen. การบริการที่ดีและมีประโยชน์ต่อสาธารณะ

English-Thai: Nontri Dictionary
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
crevice(n) รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก
device(n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ
novice(n) สามเณร,สมาชิกใหม่
SELF-self-service(n) การช่วยตนเอง,การบริการตนเอง
service(n) การเสิร์ฟลูก,เครื่องถ้วยชาม,การส่งหมายศาล
serviceable(adj) ใช้สอยได้,ใช้เป็นประโยชน์,ให้ความช่วยเหลือ
VICE vice versa(adv) ในทางกลับกัน,ในทำนองเดียวกัน
vice(n) ความชั่ว,ความเลว,ความพยศ,ข้อเสีย
vicegerent(n) ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
viceroy(n) อุปราช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pro hac vice, appointmentการแต่งตั้งเฉพาะกิจการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preservice training; pre-entry training; pre-entry trainingการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
President, Viceรองประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
president, vice๑. รองประธาน, รองประธานที่ประชุม, อุปนายก๒. รองอธิการบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public serviceบริการสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public serviceบริการสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public service, concession ofสัมปทานบริการสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure relief deviceอุปกรณ์ระบายความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCS (personal communication service)พีซีเอส (บริการสื่อสารส่วนบุคคล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal communication service (PCS)บริการสื่อสารส่วนบุคคล (พีซีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-entry training; preservice training; preservice trainingการฝึกอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive deviceอุปกรณ์กสานติ์, อุปกรณ์แพสซิฟ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
POTS (plain old telephone service)พ็อตส์ (บริการโทรศัพท์แบบธรรมดา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private serviceการงานส่วนบุคคล, บริการเอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
premium advice noteบันทึกแจ้งเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain old telephone service (POTS)บริการโทรศัพท์แบบธรรมดา (พ็อตส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure limiting deviceอุปกรณ์จำกัดความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
load deviceอุปกรณ์เพิ่มภาระ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
record, serviceทะเบียนประวัติข้าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rating, serviceการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
status, civil serviceสถานภาพข้าราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service๑. บริการ, การงาน๒. การส่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service by publicationการส่งหมายหรือคำคู่ความโดยวิธีประกาศในหนังสือพิมพ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service codeรหัสบริการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service contract; service, contract ofสัญญาจ้างแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substituted serviceการส่งหมายโดยวิธีอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
storage deviceอุปกรณ์หน่วยเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
secret service; service, secretหน่วยสืบราชการลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service of pleadingsการส่งคำคู่ความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service of processการส่งหมายหรือคำคู่ความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service of subpoenasการส่งหมายเรียกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service of summonsการส่งหมายเรียก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service programโปรแกรมบริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
service providerผู้ให้บริการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service ratingการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service ratingค่าประเมินน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
service recordทะเบียนประวัติข้าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service refrigeratorตู้เย็นแบบบริการ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
shading deviceอุปกรณ์บังแดด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
social service; service, socialบริการสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service routineรูทีนแบบบริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
service valveวาล์วบริการ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
service workerคนทำงานบริการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
service, careerราชการประจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service, civilราชการพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service, contract of; service contractสัญญาจ้างแรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
service, debtงบชำระหนี้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service, fieldงานสนาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service, publicบริการสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service, secret; secret serviceหน่วยสืบราชการลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference serviceบริการตอบคำถาม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstracting and indexing serviceบริการสาระสังเขปและดัชนี

บริการสาระสังเขปและดัชนี เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

สาระสังเขปและดัชนี หมายถึง การย่อเนื้อหาหรือสาระสำคัญของเอกสารในรูปแบบที่สั้นและมีความถูกต้อง ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ และได้เนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารฉบับนั้นว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องไปอ่านเอกสารต้นฉบับนั้นอย่างละเอียดอีกครั้ง

ดัชนี (Index) หมายถึง คำ วลี ข้อความ หรือคำศัพท์ที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวแทนของสารสนเทศ เป็นเครื่องมือชี้นำผู้ใช้ไปยังข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ

สาระสังเขปหรือบทคัดย่อ (Abstract) คือ เนื้อเรื่องย่อหรือสาระสำคัญที่เป็นตัวแทนของเอกสาร โดยมีรูปแบบที่สั้น กะทัดรัด และมีความถูกต้อง แม่นยำ สาระสังเขปจะมุ่งเน้นถึงสาระสำคัญตามลำดับเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทความจากเอกสารวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการศึกษาวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่มีความสำคัญและเข้าถึงได้ยาก สาระสังเขปจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง และให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าจากเอกสารต้นฉบับได้

ลักษณะของสาระสังเขปที่ดี คือ มีความสั้น กะทัดรัด กระชับ มีความถูกต้องแม่นยำ มีความชัดเจนและสมบูรณ์ในตัวเอง และมีการยึดถือข้อเท็จจริง โดยไม่เสนอความคิดเห็นส่วนตัวหรือประเมินคุณค่าในการทำสาระสังเขป ผู้เขียนต้องคัดเลือกหรือเรียบเรียงเนื้อหาสาระตามเอกสารต้นฉบับ

สาระสังเขปที่สมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนอ้างอิง ส่วนเนื้อหา และส่วนชื่อผู้เขียนสาระสังเขป

ความสำคัญของสาระสังเขป คือ การช่วยเสริมให้ดัชนีและบรรณานุกรมมีคุณค่ามากขึ้น โดยการจัดทำสาระสังเขปไว้ที่ท้ายรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมในแต่ละรายการ เป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องย่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านเพื่อพิจารณาตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

สมาคมวิชาชีพที่จัดทำสาระสังเขปและดัชนี เช่น National Federation of Abstracting and Information Services (NFAIS), USA เป็นองค์กรรวมหน่วยงานที่ให้บริการจัดทำสาระสังเขปและดัชนี

ตัวอย่างสารสนเทศ ที่จัดอยู่ในบริการสาระสังเขปและดัชนี เช่น

1. วารสารสาระสังเขปทางเคมี : Chemical Abstract (CA) จัดทำโดย American Chemical Society (ACS), USA

2. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : EI : Compendex (Engineering Index) จัดทำโดย American Society of Mechanical Engineers (ASME), USA

3. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาแพทยศาสตร์ : Index Medicus จัดทำโดย National Library of Medicine (NLM), USA

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ : Information analysis หน่วยที่ 12-15. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Electronic document delivery serviceบริการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Online information serviceบริการสารสนเทศแบบออนไลน์

บริการสารสนเทศแบบออนไลน์ คือ การให้บริการสารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผู้จัดการสารสนเทศสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา สารสนเทศแบบออนไลน์ ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) รวมทั้งฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference serviceบริการตอบคำถาม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bibliographic serviceบริการจัดทำบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Circulation serviceบริการจ่ายรับหนังสือ, บริการยืมคืนหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Current awareness serviceบริการข่าวสารทันสมัย

บริการข่าวสารทันสมัย เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงความรู้หรือสารสนเทศใหม่ ตามความสนใจของผู้ใช้ทันทีที่ได้รับทรัพยากรสารสนเทศหรือทราบว่ามีสารสนเทศนั้นผลิตและเผยแพร่ขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนองความต้องการของผู้ใช้ให้สามารถติดตามสารสนเทศในเรื่องที่ตนสนใจได้ทันท่วงที ดังนั้นหน้าที่ของผู้ให้บริการจะต้องติดตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้ เพื่อหาแนวทางเสนอสารสนเทศใหม่ให้ผู้ใช้รับทราบและเลือกใช้ตามความต้องการ

รูปแบบการให้บริการสารสนเทศทันสมัยแต่เดิมจะเป็นการจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศใหม่ บริการเวียนเอกสารรายชื่อบทความจาก วารสารหรือสารบัญวารสารใหม่ การจัดแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ และบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information Service : SDI) ที่จัดบริการแก่ผู้ใช้รายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุดได้จัดบริการข่าวสารทันสมัยบนอินเทอร์เน็ต เป็นการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการได้จากระบบออนไลน์ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของห้องสมุด การจัดทำรายการทรัพยากร สารสนเทศใหม่ การเชื่อมโยงรายการวารสารกรณีที่ห้องสมุดจัดหาแบบออนไลน์ รวมทั้งอาจให้บริการ RSS แจ้งข่าวสารปัจจุบันทันเหตุการณ์ต่อผู้ใช้ได้ทันที

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการข่าวสารทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชาชีพพยาบาล

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library instruction serviceบริการสอนวิธีใช้ห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reader's advisory serviceบริการแนะนำการอ่าน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Research serviceบริการช่วยการวิจัย

บริการช่วยการวิจัย (Research service) เป็นบริการสำคัญหนึ่งของห้องสมุด จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ซึ่งบรรณารักษ์จะติดตามข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยนั้น รวบรวมข้อมูลรายการบรรณานุกรมจากหนังสือ วารสาร เอกสาร ทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรูปแบบการจัดบริการช่วยการวิจัย มีดังนี้

1. บริการสืบค้นข้อมูลในเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย โดยรวบรวมรายการบรรณานุกรมจากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดทำสาระสังเขปประกอบไว้ด้วยเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการอ่านของผู้ใช้

2. บริการจัดทำดรรชนี เพื่อเป็นคู่มือในการค้นหาสารสนเทศจากทรัพยากรห้องสมุด เช่น ดรรชนีวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ

3. บริการจัดทำสาระสังเขป สาระสังเขปแต่ละรายการจะให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมอย่างครบถ้วน ได้แก่ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ พร้อมเนื้อหาสาระที่สำคัญโดยสรุป ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของผู้ใช้ หากสนใจอ่านฉบับเต็มก็สามารถติดตามหาอ่านได้ง่าย

4. บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Information serviceบริการสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Web servicesเว็บเซอร์วิส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
MEMs devicesอุปกรณ์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer storage devicesอุปกรณ์หน่วยเก็บ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Charge-coupled deviceอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Semiconductor storage devicesหน่วยความจำสารกึ่งตัวนำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Network service providerผู้ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internet service providerผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Extension serviceการขยายบริการ [เศรษฐศาสตร์]
International classification of goods and servicesการจำแนกประเภทสินค้าและบริการระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Safety deviceเครื่องป้องกันภัย [เศรษฐศาสตร์]
Employment serviceบริการจัดหางาน [เศรษฐศาสตร์]
Service chargeค่าบริการ [เศรษฐศาสตร์]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [คอมพิวเตอร์]
Technical services (Libraries)งานเทคนิค (ห้องสมุด) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Science and Technology Knowledge Servicesศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์
โปรแกรมที่บอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะทำงานกับอุปกรณ์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นั้นอย่างไร เช่น โปรแกรมขับเครื่องพิมพ์เป็นตัวบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะสื่อสารกับเครื่องพิมพ์นั้นอย่างไรจึงจะเข้าใจกัน [คอมพิวเตอร์]
Nuclear deviceนิวเคลียร์ดีไวซ์, วัตถุระเบิดนิวเคลียร์ใช้ในทางสันติ การทดสอบ หรือ การทดลอง คำนี้ใช้เพื่อให้แตกต่างจากอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีการบรรจุพร้อมสำหรับการขนส่งหรือใช้ในการทหาร
(ดู nuclear weapon ประกอบ)

[นิวเคลียร์]
Community dental serviceทันตกรรมชุมชน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Enhanced Small Device Interfaceตัวประสานอุปกรณ์ขนาดเล็ก [คอมพิวเตอร์]
input deviceอุปกรณ์รับเข้า [คอมพิวเตอร์]
Women service industries workers คนงานสตรีในอุตสาหกรรมบริการ [TU Subject Heading]
Women in the civil service สตรีในราชการพลเรือน [TU Subject Heading]
Advertising, Public serviceโฆษณาบริการสาธารณะ [TU Subject Heading]
Aids and devicesกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมในสื่อมวลชน, เครื่องช่วยและอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Air courier serviceบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ [TU Subject Heading]
Air mail serviceไปรษณีย์อากาศ [TU Subject Heading]
Application service providersผู้ให้บริการส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ [TU Subject Heading]
Audio-visual library serviceบริการโสตทัศนวัสดุ [TU Subject Heading]
Audiotex services industryอุตสาหกรรมบริการโสตสาร [TU Subject Heading]
Bibliographical servicesบริการทางบรรณานุกรม [TU Subject Heading]
Breathing apparatus ; Respiratory protective devicesอุปกรณ์ช่วยหายใจ [TU Subject Heading]
Buddhist novicesสามเณร [TU Subject Heading]
Business information servicesบริการสารสนเทศทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Cellular telephone services industryอุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเซลลูลาร์ [TU Subject Heading]
Child care servicesบริการดูแลเด็ก [TU Subject Heading]
Child health servicesบริการอนามัยเด็ก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
common service fee (n ) ค่าบริการส่วนกลาง
customer service (n) ลูกค้าสัมพันธ์, ดูแลลูกค้า
customer service (n ) บริการลูกค้า
debt service ratioสัดส่วนภาระหนี้ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้
See also: S. raycity, A. raycity, R. raycity
IED Improvised Explosive Devices (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
improvised explosive device (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
legendary serviceบริการที่น่าจดจำ
pay lip service toเคารพ (อย่างไม่จริงใจหรือไม่เลื่อมใสอย่างแท้จริง)
public service announcementsประกาศโฆษณาในบริการสาธารณะ
service loss (n) ความเสียหายเนื่องจากบริการ
service mindedมีจิตใจเต็มใจที่จะช่วย หรือให้บริการ
service of process (n ) กระบวนการส่งหมายศาล
Service Provision[เซอร์วิส โปรวิชันนิ่ง] (n ) การส่งมอบบริการแก่ลูกค้าหลังผ่านการตรวจสอบ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการให้บริการโทรคมนาคม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those maids kept asking us if we needed turn-down service.Die Zimmermädchen fragten uns ständig, ob wir den Zimmerservice brauchen.  ()
I know a good wine-delivery service.- Ich kenne einen guten Lieferservice für Wein. Ancient History (2012)
They have a shuttle service and a very muscular driver named Donald.Die haben einen Shuttle-Service und einen ziemlich muskulösen Fahrer namens Donald. Meet the New Boss (2012)
Mai'll connect you to patient services.- Ich verbinde Sie mit dem Patienten-ServiceKingdom of the Blind (2012)
Then can we get some five-star service?Okay. Könnten wir dann etwas 5-Sterne-Service bekommen? Pilot (2012)
"Pal Service System 3.5" and "Unknown".- "Pal Service 3.5" und "Unbekannt". Episode #1.5 (2012)
Oh, come on. Free drinks, and I'm assuming your vapid stepmother insisted on a good caterer.Kostenlose Getränke und ich nehme an, deine fiese Stiefmutter bestand auf einen guten CateringservicePilot (2012)
He annually donates millions to several charities.There was also speculation about possible contact to the BND, the German Intelligence Service. Jedes Jahr spendet er Millionenbeträge an alle Wohltätigkeitsorganisationen.  ()
Limo service, limo service, comptroller, comptroller, Giuliani.Limousinenservice, Limousinenservice, Rechnungsprüfer, Rechnungsprüfer, Giuliani. Compromising Positions (2012)
Not furnishing it with my tea set.Nicht es mit meinem Teeservice auszustatten. Meet the New Boss (2012)
Don't you remember where you got that tea set?Erinnerst du dich nicht, wo du das Teeservice her hast? Meet the New Boss (2012)
No. I found a service that'll send a van to your house for a teeth cleaning.Ich habe einen Service gefunden, der einen Hausbesuch für die Zahnreinigung anbietet. The Friendship Contraction (2012)
You asked for Rudi's Limo Service? Here I am, and as you can seeSie hatten, äh, Rudis Limo-Service bestellt?  ()
And tell room service to make sure it's not frozen.Und sag dem Zimmerservice, dass er nicht gefroren ist. Moment of Truth (2012)
Room service.ZimmerserviceJustice (2012)
The girls tell me you own cleaning service.Die Mädels haben mir erzählt, dass sie einen Reinigungsservice besitzen. And the Broken Hearts (2012)
I work on the Chumhum help desk.Ich arbeite in Chumhums Service-Center. Live from Damascus (2012)
You know, in Student Health Services, they still call that "Schmidting the bed."Weißt du, beim Student Health Service... nennen sie es heute noch "das Bett voll schmidten". Re-launch (2012)
Viceroy's just down the road.Das Viceroy ist die Straße runter. Helter Skelter (2012)
I'm new to town, and the government is putting out an RFP to outsource its tow truck service, but they won't let me bid.Ich bin neu in der Stadt, und die Regierung macht eine Ausschreibung, um ihren Abschleppservice nach außen zu verlagern, - aber sie lassen mich nicht bieten. I Fought the Law (2012)
Uh, uh, no, no problem.Ich dachte du wärst der ZimmerserviceMoment of Truth (2012)
- Another escort service.- Einem anderen BegleitserviceLaying Pipe (2012)
I supply the service, they act as middlemen.Ich biete den Service, und sie arbeiten als Mittelsmänner. I Fought the Law (2012)
Escort service.BegleitserviceOrca Shrugged (2012)
Unfortunately, we've just closed our dining room, but room service can get you something any time.Leider ist der Speisesaal bereits geschlossen, aber der Zimmerservice kann Ihnen etwas bringen. Pauline détective (2012)
He's been running a legit escort service for five years.Er hat fünf Jahre lang einen legalen Begleitservice geleitet. Orca Shrugged (2012)
Well, I just talked to the concierge, and room service will save me a bread pudding.Ich habe gerade mit der Rezeptionistin gesprochen und der Zimmerservice serviert mir Brot-Pudding. Planes, Trains and Cars (2012)
I heard it from some guys in vice.Ich hab's von ein paar Jungs in Vice gehört. The Crimson Hat (2012)
That was Eric Neal with the Minerals Management Service.Das war Eric Neal vom Minerals Management ServiceWe Just Decided To (2012)
Welcome to Cumberly's personal shopping service.Willkommen bei Cumberly's Personal Shopping ServiceWith So Little to Be Sure Of (2012)
It is taken care of. They'll use the service elevator.Sie kümmern sich darum und benutzen den Serviceaufzug. Two Imposters (2012)
So I can talk to your supervisor... To tell him how... happy I am with the service.Sodass ich mit Ihrem Vorgesetzten sprechen kann, um ihm zu sagen, wie zufrieden ich mit dem Service war. Grief (2012)
The site got a lot of attention and at some point invitations to use the service were being sold on eBay.Die Webseite erregte viel Aufsehen, so dass Einladungscodes, um den Service nutzen zu können, sogar auf eBay gehandelt wurden. The Startup Kids (2012)
Can't we order room service?Können wir den Zimmerservice rufen? The Milkmaid's Lot (2012)
They broke in the counterfeit cards using little things like car-service rides and event tickets.Die haben sich Zugang zu den gefälschten Karten verschafft, indem sie Kleinigkeiten wie Limousinen-Services und Veranstaltungskarten genutzt haben. Reagan V. Reagan (2012)
I don't use a car service.Ich nehme keinen Limousinen-Service in Anspruch. Reagan V. Reagan (2012)
It's the Minerals Management Service, the MMS, and they have 56 inspectors overseeing 3,500 production facilities that operate 35,591 wells in the Gulf region.Es ist der Minerals Management Service, der MMS, und sie haben 56 Inspektoren, die die Aufsicht über 3.500 Produktionsstätten haben, die an 35.591 Bohrlöchern im Golf arbeiten. We Just Decided To (2012)
I lined up a gig with a catering service for the Graysons' New Year's thing.Ich habe einen Job bei einem Catering Service organisiert, für dieses Graysons Neujahrsding. Legacy (2012)
Knowing that there were tenths of thousands of people using the service and in love with it and waiting to see what we could do nextZu wissen, dass es zehntausende von Leuten gibt, die den Service benutzen, ihn lieben und darauf warten, das zu sehen, was wir als nächstes tun werden. The Startup Kids (2012)
- It's a maid-service franchise that hires hot maids and only uses green products.- Es ist ein Zimmerreinigungsservice, der heiße Mädchen offeriert, die ausschließlich mit biologischen Produkten putzen. Charlie's Patient Gets Out of Jail (2012)
And sure, they'll be delicious, But will that justify the terrible service?Und sicher, klar werden die lecker sein, aber wird das den furchtbaren Service rechtfertigen? Wake and Bake (2012)
Tommy Clay works for Grayling Armored Services.Tommy Clay arbeitet für Grayling Armored Services. Matsya Nyaya (2012)
Okay, we'll order in, pretend it's room service.Ok, wir bestellen uns was und tun so, als hätten wir hier ZimmerserviceAnd the Spring Break (2012)
We're on the phone with Eric Neal of the Minerals Management Service.Wir haben Eric Neal von Minerals Management Service am Telefon. We Just Decided To (2012)
Budget for the current fiscal year for electronic surveillance is 1.5 million, on par with ATF and the Marshal Service, but still just a fraction of FBI totals.Das Budget für die diesjährige elektronische Überwachung liegt bei 1,5 Milliarden, zusammen mit dem ATF und dem Marshall-Service ist es trotzdem nur ein Bruchteil des FBI-Budgets. Say My Name (2012)
But she died all of a sudden and the center is closed now.Aber sie ist tot, und unser Servicecenter ist geschlossen. Doomsday Book (2012)
Just wait until tomorrow and go to the center when it opens.Gehen Sie doch einfach morgen zum Servicecenter. Doomsday Book (2012)
Brad Jennings, U.S. Marshals Service.Brad Jennings, US Marschalls ServiceMany Happy Returns (2012)
Room service.- ZimmerserviceRewind (2012)
Mandi, my spiritual advisor... and... this girl right here I met in the elevator yesterday.Das Mädchen hier traf ich gestern im Aufzug. Gebäude mit Full-ServiceShrink or Swim (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viceHis services were appreciated.
viceIt would be better for you not to ask him for advice.
viceI'm not satisfied with the restaurant's service.
viceThe train service was suspended by the earthquake.
viceI don't know who to ask for advice.
viceIf it had not been for her advice, he would have failed.
viceThis inn gives good service.
viceThe food is very good and the same is true of the service.
viceBear his advice in mind.
viceIs room service still available?
viceYou may as well as ask for your teacher's advice.
viceHe wouldn't listen to my advice.
viceNot knowing what to do, I asked the teacher for advice.
viceHe turned a deaf ear to my advice.
viceI'd like to give you a piece of advice.
viceShe was kind enough to give me good advice.
viceIt was your cousin. Second year, current member of student council, club activity is basketball, working as vice captain.
viceThis service is temporarily out of order.
viceThanks to his advice, I have saved a lot of money.
viceThis restaurant can't be matched for good service.
viceHypocrisy is the homage that vice pays to virtue.
viceThat store gives good service.
viceLet me give you a bit of advice.
viceWhat do you say to asking him for advice?
viceHis advice encouraged me to try it again.
viceA mother's advice would outweigh a friend's.
viceYou may as well follow your father's advice.
viceI gave him some helpful advice.
viceGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
viceWe do not always take his advice.
viceGive me overseas service, please.
viceIs there a service charge for that?
viceHis advice touched me to the quick.
viceIf you follow my advice, you will have no trouble.
viceHis lighter has done ten years' service.
viceMy telephone service was cut off because of unpaid bills.
viceAll these devices are unreliable.
viceDon't pay lip service to me.
viceThe device is attached fast to the ceiling.
viceThe national health service was far from adequate.
viceI guess I've reached the age where I have to dispense advice to my underlings.
viceMy father never gave me much advice.
viceIf it had not been for your advice, I could not have succeeded.
viceHe gave her a piece of advice.
viceThe service in this restaurant is none too fast.
viceMy uncle gave me some good advice when I was in trouble.
viceHe won't look at my advice.
viceShe always turns a deaf ear to my advice.
viceOutside advice may be necessary.
viceHe had the boldness to ignore my advice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
ค้าเนื้อสด[V] trade in vice, Example: สามีเธอค้ายาเสพติดและค้าเนื้อสดจนได้รับฉายาให้เป็นเจ้าพ่อในวงการนี้, Thai definition: หากินในทางเป็นหญิงโสเภณี, Notes: (ปาก)
เณร[N] Buddhist novice, See also: novice, Syn. สามเณร, Example: เณรเดินตามหลวงพ่อเพื่อขอรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน, Count unit: รูป
ก.ค.[N] Office of the Teacher Civil Service Commission, See also: OTCSC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
ก.ต.[N] Judicial Service Commission, Syn. คณะกรรมการตุลาการ
ก.พ.[N] Office of the Civil Service Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
พล.ร.ท.[N] Vice Admiral, See also: V.Adm., Vice Adm., V.A., Vadm, Syn. พลเรือโท
ร.[N] government service, Syn. ราชการ
อีเอ็มเอส[N] Express Mail Service, See also: EMS, Syn. บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
ไอเอสดีเอ็น[N] integrated services digital network, See also: ISDN, Syn. โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
เครื่องทุ่นแรง[N] laboursaving device, Syn. เครื่องมือทุ่นแรง, Example: ก่อนจะจับจ่ายใช้สอยเงินเพื่อซื้อเครื่องทุ่นแรง คุณจะต้องเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของเครื่องทุ่นแรงเหล่านั้น
เครื่องมือแพทย์[N] medical device, See also: medical instruments, Syn. เครื่องมือทางการแพทย์
บริการตัวเอง[ADJ] self-service, Example: เขาเปิดบุฟเฟ่คาราโอเกะแบบบริการตัวเองแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย, Thai definition: แบบที่ทำด้วยตัวลูกค้าเองโดยไม่มีพนักงานของร้านคอยปฏิบัติรับใช้
บริการตัวเอง[ADJ] self-service
สามเณร[N] novice, See also: neophyte, Syn. เณร, Ant. พระ, พระสงฆ์
ศุลกากร[N] Customs, See also: Customs and Excise (Bre), US Customs Service, Syn. กรมศุลกากร, Example: เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาศุลกากรสามารถจับกุมเรือขนน้ำมันเถื่อนได้กลางทะเลอันดามัน, Thai definition: หน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บภาษีจากสินค้านำเข้า และสินค้าส่งออก
ให้บริการ[V] service, See also: provide service, serve, Ant. ใช้บริการ, รับบริการ, Example: โรงพยาบาลมีคนไข้แน่นจนเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ทัน
เณร[N] novice, Syn. สามเณร, Example: เพราะความเป็นเด็กทำให้เณรน้อยรูปนักที่จะเรียนรู้ธรรมได้อย่างลึกซึ้ง และอยู่ในกฎระเบียบตลอด, Count unit: รูป, Thai definition: ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10
รองนายกรัฐมนตรี[N] Deputy Prime Minister, See also: vice-premier, Syn. รองนายกฯ, Ant. นายกรัฐมนตรี, Example: ฯพณฯ มีชัย ฤชุพันธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีผู้แตกฉานในด้านกฎหมาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอำนาจหน้าที่รองมาจากนายกรัฐมนตรี
สามเณร[N] novice, Syn. เณร, Example: สามเณรชูก็ตัดสินใจลาเพศบรรพชิต ด้วยความรู้สึกเป็นห่วงพี่สาวร่วมมารดาที่ต้องต่อสู้ชีวิตด้วยความลำบาก, Count unit: รูป, Thai definition: ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10, Notes: (บาลี)
อุปกรณ์ไฟฟ้า[N] electrical equipment, See also: electric device, Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, Example: โรงงานประเภทสิ่งทอควรทำความสะอาดอาคาร เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งที่นำมาใช้ในโรงให้สะอาดอยู่เสมอ, Count unit: ชนิด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รับใช้[V] serve, See also: give service to, be in service of, offer one's service, Example: เขาตั้งปณิธานเอาไว้ว่า จะไปทำงานเป็นหมอรับใช้ประชาชนในชนบท, Thai definition: ให้บริการ
ราชการ[N] government service, See also: service of the crown, public service, officialdom, bureaucracy, crown service, Example: พระองค์ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต, Thai definition: การงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน
ราชการทหาร[N] military service, See also: fighting service, Ant. ราชการพลเรือน, Example: การที่ท่านสมัครเข้ารับราชการทหาร หมายความว่าท่านพร้อมแล้วที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่วนรวม
ราชการพลเรือน[N] civil service, Ant. ราชการทหาร, Example: พระองค์ทรงมีพระราชประวัติดีเด่นในด้านราชการพลเรือน
สังกัด[V] belong to, See also: be under, be responsible to, be in the service of, be subordinate to, be under the jurisdi, Syn. หมายหมู่, ขึ้นอยู่, รวมอยู่, ขึ้นตรงต่อ, ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: บุคคลจำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครเป็นส.ส.ได้
ตัดไฟต้นลม[V] nip something (calamity/vice) in the bud, Syn. ตัดไฟแต่ต้นลม, ตัดไฟหัวลม, Example: คุณต้องรีบตัดไฟต้นลมก่อนที่เรื่องราวจะบานปลาย, Thai definition: ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามต่อไป
กล่าวเตือน[V] warn, See also: advice, caution, tip off, admonish, Syn. เตือน, ตักเตือน, Example: ผมกล่าวเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่ยักเชื่อผม, Thai definition: บอกให้รู้ล่วงหน้า, ทำให้รู้ตัว, ทำให้รู้สำนึก, ทักไม่ให้ลืม
เข้าประจำการ[V] serve, See also: be on active service, be on active duty, be active, be on service, enlist in the army, Syn. ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติราชการ, Example: ทหารอเมริกันนับหมื่นนับแสนคนทยอยเดินทางไปเข้าประจำการที่ชายแดนซาอุดิอาระเบีย, Thai definition: เข้าปฏิบัติหน้าที่
รับราชการ[V] serve under the crown, See also: work in the government service, enter government service, be a official, be in the service, Example: ระหว่างรับราชการนี้ ครูได้ทำงานออกแบบหลายอย่าง, Thai definition: ทำงานเป็นข้าราชการ
เกณฑ์ทหาร[V] conscript (for army service), See also: draft (men into the armed forces), levy troops, recruit, enlist, Example: ชายไทยทุกคนจะต้องถูกเกณฑ์ทหารเมื่ออายุครอบ 20 ปีบริบูรณ์เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, Thai definition: เรียกกองเกินเข้าประจำการ, ขึ้นทะเบียนทหาร
ค่าบริการ[N] service charge, See also: service fees, Example: ในการส่งข้อมูลหรือข่าวสารจากเครื่องส่งไปยังเครื่องรับบริษัทจะคิดค่าบริการสำหรับข้อมูลที่ส่งไปมา
ค่าป่วยการ[N] compensation, See also: commission, brokerage, service charge, Example: คุณหักค่าป่วยการของคุณแล้วหรือ, Thai definition: ค่าชดเชยการทำงานหรือเวลาที่เสียไป
คำแนะนำ[N] suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ, คำเสนอแนะ, Example: ผู้เขียนได้รับคำแนะนำจากผู้อาวุโสท่านหนึ่งในเรื่องภาษาไทย, Thai definition: ข้อความชี้แจงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำตาม
คำปรึกษา[N] suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ความเห็นเชิงแนะนำ
อุปกรณ์เชิงกล[N] device, See also: apparatus, appliance, gadget, Example: การก่อสร้างทางรถไฟสมัยแรกยังไม่มีอุปกรณ์เชิงกลมาทุ่นแรง, Count unit: ชิ้น, ตัว
คู่สวด[N] co deliverer of prayer, See also: pair of monks who chant the ordination service, Example: พระวิจิตรกับพระยศเป็นคู่สวดในการอุปสมบทครั้งนี้, Thai definition: พระ 2 รูปที่ทำหน้าที่สวดญัตติในการอุปสมบทหรือการกฐินเป็นต้น
เครื่องไม้เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, device, gadget, machine, utensil, appliance, implement, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องมือเครื่องใช้, Example: ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้เองที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เกื้อหนุนต่อการใช้งานด้านกราฟฟิกได้เข้ามาช่วยให้งานพัฒนาไปมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
เครื่องบันทึก[N] recorder, See also: recording device, Count unit: เครื่อง
เครื่องบันทึกเสียง[N] tape recorder, See also: recording device, recorder, audiotape, Example: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของ เขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นรูปอื่นซึ่งบันทึกเก็บไว้ได้ เช่นบันทึกลงบนแถบแม่เหล็กหรือลงบนร่องจานเสียง
เครื่องกล[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกลไก, เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, Example: ร่างกายของมนุษย์เรานั้นเปรียบเสมือนเครื่องกลชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการส่งถ่ายแรงจากจุดหนึ่งเพื่อไปใช้ทำประโยชน์ในการเอาชนะความต้านทาน ณ จุดอื่นได้ เช่น รอก คาน ลิ่ม
เครื่อง[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องยนต์กลไก, Example: เครื่องของรถคันสีขาวไม่ค่อยดีเท่าไรควรนำไปซ่อมบำรุงได้แล้ว, Count unit: เครื่อง
เครื่องกลไก[N] machinery, See also: machine, engine, motor, mechanical device, Syn. เครื่องกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล, Example: ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของละครดึกดำบรรพ์คือการจัดฉากให้สมจริงและใช้เครื่องกลไกประกอบการจัดฉากนั้น, Count unit: เครื่อง
เครื่องทุ่นแรง[N] labour-saving device, See also: labour-saving machine, labour-saving equipment, Example: ชาวนาในปัจจุบันใช้เครื่องทุ่นแรงและเทคนิคใหม่ๆ ที่ทันสมัยในการทำนา
งานสังคมสงเคราะห์[N] social work, See also: welfare work, social service, Example: งานสังคมสงเคราะห์อาจจะทำในแบบเฉพาะรายหรือทำเป็นกลุ่มก็ได้, Count unit: งาน
เงินปากถุง[N] brokerage, See also: fee, service charge, Syn. ค่าธรรมเนียม, Example: เถ้าแก่ซุ่นเก็บเงินปากถุงจากลูกหนี้ร้อยละสิบ, Thai definition: เงินที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บในเวลาให้กู้
พจี[N] word, See also: saying, utterance, remark, advice, order, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, Example: กว่าเขาจะเอื้อนเอ่ยพจีได้แต่ละคำ ช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน, Notes: (บาลี)
พลเรือโท[N] Vice Admiral, Example: เขาพ้นจากตำแหน่งทางการเมือง พร้อมกับการได้เลื่อนยศเป็นพลเรือโท, Count unit: นาย, Thai definition: ชื่อยศทหารเรือที่สูงกว่าพลเรือตรี แต่ต่ำกว่าพลเรือเอก
พลอากาศตรี[N] Air Vice Marshal, Example: พลอากาศตรี มานิต สพันธุพงษ์ เป็นผู้ช่วยเจ้ากรมข่าวทหารตามรายนามนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรประจำปีการศึกษา 2544-2545, Count unit: นาย, Thai definition: ชื่อยศนายทหารอากาศที่ต่ำกว่าพลอากาศโท
พิธีศพ[N] funeral rites, See also: funeral, funeral service, funeral ceremony, Syn. การฝังศพ, พิธีฝังศพ, งานศพ, Example: นายกรัฐมนตรีของปากีสถานเดินทางไปร่วมพิธีศพ นายราชีพ คานธี, Count unit: พิธี, Thai definition: การทำพิธีเผาหรือฝังศพให้ผู้ตายตามพิธีการทางศาสนานั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อกุศล[n.] (akuson) EN: evil ways ; bad deed ; sin ; vice   FR: péché [m] ; vice [m]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma   FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f]
บริการ[n.] (børikān) EN: service   FR: service [m] ; prestation [f]
บริการ[v.] (børikān) EN: serve ; give service ; service   FR: servir ; offrir un service
บริการชั้นหนึ่ง [n. exp.] (børikān chan neung) EN: first-class service   FR: service de première classe [m]
บริการจัดส่ง[n. exp.] (børikān jat song) EN: delivery service   FR: service de livraison [m]
บริการหลังการขาย[n. exp.] (børikān lang kān khāi) EN: after-sales service ; customer service   FR: service après-vente [m]
บริการลูกค้า[n. exp.] (børikān lūkkhā) EN: customer service   FR: service à la clientèle [m]
บริการไม่ดี[n. exp.] (børikān mai dī) EN: bad service ; poor service   FR: service de mauvaise qualité [m]
บริการน้ำ[n. exp.] (børikān nām) FR: service des boissons [m]
บริการสาธารณะ[n. exp.] (børikān sāthārana) FR: service public [m]
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soēm) EN: additional service   FR: service supplémentaire [m]
บริการซ่อมบำรุง[n. exp.] (børikān sǿmbamrung) EN: maintenance service   FR: service d'entretien [m] ; service de maintenance [m]
บริการตนเอง[n. exp.] (børikān ton-ēng) EN: self-service   FR: self-service [m] ; self [m] (abrév.)
บริการตัวเอง[n. exp.] (børikān tūa-ēng) EN: self-service   FR: self-service [m] ; self [m] (abrév.)
บวชเณร[v. exp.] (būat nēn) EN: become a novice   FR: devenir novice
บุญคุณ[X] (bunkhun) EN: doing favors ; good acts ; favour performed ; service performes   FR: bienfait [m] ; faveur [f]
ใช้ได้[v.] (chaidāi) EN: be serviceable ; apply ; obtain, to hold good   
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: serviceable   FR: utilisable ; valide ; fonctionnel
ใช้สอย[v.] (chaisøi) EN: spend ; make use of the services of   
ช่วงใช้[v. exp.] (chūangchai) EN: use the services of   FR: utiliser les services de
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ได้รับคำแนะนำ[v. exp.] (dāirap khamnaenam) EN: get advice   FR: prendre conseil
ดุลบริการ[n. exp.] (dun børikān) EN: service account   
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: department ; service   FR: division [f]
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure   FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จ้างแรงงาน [v. exp.] (jāng raēng-ngān) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers   FR: employer de la main-d'oeuvre
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์[n. exp.] (jaonāthī fāi lūkkhā samphan) EN: customer service   
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ[n. exp.] (jaonāthī fāi wichākān) EN: technical service   
การบริการ[n.] (kān børikān) EN: serve   FR: service [m]
การบริการลูกค้า[n. exp.] (kān børikān lūkkhā) EN: customer service   FR: service à la clientèle [m]
การบวชเณร[n. exp.] (kān būat nēn) EN: ordination ; becoming a novice   FR: ordination d'un novice [m]
การให้บริการ[n. exp.] (kān hai børikān) EN: service   
การให้บริการหลังการขาย[n. exp.] (kān hai børikān lang kān khāi) EN: after-sales service   FR: service après-vente [m]
การให้บริการลูกค้า[n. exp.] (kān hai børikān lūkkhā) EN: customer service   
การลำเลียงทางอากาศ[n. exp.] (kān lamlīeng thāng ākāt) EN: airlift service   FR: transport par air [m]
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: guidance ; advice   
การรับใช้[n.] (kān rapchai) EN: serve ; service   
การรับใช้ลูกค้า[n. exp.] (kān rapchai lūkkhā) EN: customer service ; service   
การเสื่อมสภาพในตัวเอง[n. exp.] (kān seūam saphāp nai tūa-ēng) EN: inherent vice   
การส่งลูก[n. exp.] (kān song lūk) EN: service   FR: service [m]
การส่งลูกหน้า[n. exp.] (kān song lūk nā) EN: short service   FR: service court [m]
การส่งลูกเร็ว[n. exp.] (kān song lūk reo) EN: fast service   FR: service rapide [m]
การตักเตือน[n.] (kān takteūoen) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice   
ค่าบริการ[n. exp.] (khā børikān) EN: service charge ; service fee   FR: service [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VICE    V AY1 S
VICES    V AY1 S AH0 Z
AVICE    AA1 V AY0 S
NOVICE    N AA1 V AH0 S
ADVICE    AE0 D V AY1 S
DEVICE    D IH0 V AY1 S
ADVICE    AH0 D V AY1 S
SERVICE    S ER1 V AH0 S
NOVICES    N AA1 V AH0 S AH0 Z
VICENTE    V IY0 CH EH1 N T IY0
VICEROY    V AY1 S R OY0
CREVICE    K R EH1 V AH0 S
DEVICES    D IH0 V AY1 S AH0 Z
VICENZI    V IH2 S EH1 N Z IY0
SERVICES    S ER1 V AH0 S AH0 Z
SERVICER    S ER1 V AH0 S ER0
SERVICED    S ER1 V AH0 S T
CREVICES    K R EH1 V AH0 S AH0 Z
DEVICE'S    D IH0 V AY1 S AH0 Z
VICENCIO    V IH2 S EH1 N S IY0 OW0
SERVICE'S    S ER1 V AH0 S AH0 Z
SERVICES'    S ER1 V AH0 S AH0 Z
DISSERVICE    D IH2 S ER1 V AH0 S
DISSERVICE    D IH2 S S ER1 V AH0 S
SERVICEMEN    S ER1 V AH0 S M EH0 N
SERVICEMAN    S ER1 V AH0 S M AE2 N
FOODSERVICE    F UW1 D S ER0 V AH0 S
SERVICEABLE    S ER1 V AH0 S AH0 B AH0 L
SERVICEMEN'S    S ER1 V AH0 S M EH0 N Z
UNSERVICEABLE    AH1 N S ER2 V AH0 S AH0 B AH0 L
UNSERVICEABLE    AH0 N S ER1 V AH0 S AH2 B AH0 L
SERVICEMASTER    S ER1 V AH0 S M AE2 S T ER0
VILLAVICENCIO    V IH2 L AH0 V IH2 S EH1 N S IY0 OW0
VICE-PRESIDENT    V AY1 S P R EH1 Z AH0 D AH0 N T
VICE-PRESIDENTS    V AY1 S P R EH1 Z AH0 D AH0 N T S
VICE-PRESIDENTIA    V AY1 S P R EH2 Z AH0 D EH1 N SH AH0 L
VICE-PRESIDENTIA    V AY1 S P R EH2 Z AH0 D EH1 N CH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vice    (n) (v ai s)
vice-    (j) - (v ai s -)
vices    (n) (v ai1 s i z)
advice    (n) (@1 d v ai1 s)
device    (n) (d i1 v ai1 s)
novice    (n) (n o1 v i s)
Vicenza    (n) (v i1 ch e1 n z @)
advices    (n) (@1 d v ai1 s i z)
crevice    (n) (k r e1 v i s)
devices    (n) (d i1 v ai1 s i z)
novices    (n) (n o1 v i s i z)
service    (v) (s @@1 v i s)
viceroy    (n) (v ai1 s r oi)
cervices    (n) (s @@1 v i s ii z)
crevices    (n) (k r e1 v i s i z)
serviced    (v) (s @@1 v i s t)
services    (v) (s @@1 v i s i z)
viceroys    (n) (v ai1 s r oi z)
viceregal    (j) (v ai1 s r ii1 g @ l)
vicereine    (n) (v ai1 s r ei1 n)
disservice    (n) (d i1 s s @@1 v i s)
ex-service    (j) - (e2 k s - s @@1 v i s)
in-service    (j) - (i1 n - s @@ v i s)
serviceman    (n) (s @@1 v i s m @ n)
servicemen    (n) (s @@1 v i s m e n)
vice versa    (a) - (v ai2 s i - v @@1 s @)
vicereines    (n) (v ai1 s r ei1 n z)
disservices    (n) (d i1 s s @@1 v i s i z)
serviceable    (j) (s @@1 v i s @ b l)
tea-service    (n) - (t ii1 - s @@ v i s)
self-service    (n) - (s e1 l f - s @@1 v i s)
tea-services    (n) - (t ii1 - s @@ v i s i z)
ex-serviceman    (n) - (e2 k s - s @@1 v i s m @ n)
ex-servicemen    (n) - (e2 k s - s @@1 v i s m @ n)
dinner-service    (n) - (d i1 n @ - s @@ v i s)
dinner-services    (n) - (d i1 n @ - s @@ v i s i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サービス[さーびす, sa-bisu] Thai: บริการ English: service

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Parkservice {m} (n) บริการรับจอดรถ
See also: S. valet parking,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendgottesdienst {m} [relig.]evening service [Add to Longdo]
Abendmahlsgottesdienst {m} [relig.]Communion service [Add to Longdo]
Abfertigungsgebühr {f}passenger service charge [Add to Longdo]
Abflussmessgerät {n}discharge measurement device [Add to Longdo]
Abhebesicherung {f}; Absturzsicherung {f}anti-derail device [Add to Longdo]
Abholservice {m}pick-up service [Add to Longdo]
Abhörgerät {n}; Wanze {f}bugging device [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung {f}abandonment of service [Add to Longdo]
Abschirmeinrichtung {f}shielding device [Add to Longdo]
Abschleppdienst {m} | Abschleppdienste {pl}wrecking service; towing service | wrecking services [Add to Longdo]
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter [Add to Longdo]
Absperrvorrichtung {f}barrier; shutoff device [Add to Longdo]
Abziehvorrichtung {f} [techn.]extractor; extractor device; extruder [Add to Longdo]
Änderungsdienst {m}change service [Add to Longdo]
Änderungsdienst {m}updating service [Add to Longdo]
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device [Add to Longdo]
Anfänger {m}; Neuling {m} | Anfänger {pl}novice | novices [Add to Longdo]
Anlageanweisung {f}asset advice [Add to Longdo]
Anlasseinrichtung {f}starting device [Add to Longdo]
Anpassungsteil {n}intermediate device [Add to Longdo]
Anpressvorrichtung {f}contact device [Add to Longdo]
Anschlussgerät {n}attach device [Add to Longdo]
Arbeitsbedingungen {pl}terms of service [Add to Longdo]
Arretiervorrichtung {f} [techn.]stop device [Add to Longdo]
Aufspannvorrichtung {f}clamping device [Add to Longdo]
Aufsteigesicherung {f}anti-derail device [Add to Longdo]
Ausführungsanzeige {f}advice of deal [Add to Longdo]
Ausgabegerät {n}output device [Add to Longdo]
Auskunftsdienst {m}; Informationsdienst {m}information service [Add to Longdo]
Auskunftsdienst {m}readers' service; reference service [Add to Longdo]
Außendienst {m}; Kundendienst {m}field service [Add to Longdo]
Aussetzbetrieb {m}intermittent service [Add to Longdo]
Auswurfmechanismus {m}ejection device [Add to Longdo]
Autoverleih {m}; Autovermietung {f}car hire; car rental service; car hire firm [Add to Longdo]
Avis {m,n} | Voravis {m,n}advice; advice note; notice | preadvice [Add to Longdo]
Bankettservice {m}banquet service; catering service [Add to Longdo]
Bauelement {n} | ladungsgekoppeltes Bauelement | oberflächenmontierbares Bauelementmodule; device | charge coupled device (CCD) | surface mounted device (SMD) [Add to Longdo]
Baugruppen-Simulation {f}device simulation [Add to Longdo]
Bedienung {f}service [Add to Longdo]
Bedienungspersonal {n}service personnel [Add to Longdo]
Belastungsanzeige {f}debit advice; debit note [Add to Longdo]
Benutzerklasse {f}class of service [Add to Longdo]
Benutzungsgebühr {f}service charge [Add to Longdo]
Beobachtung {f} von Neuerscheinungencurrent awareness service [Add to Longdo]
Beratung {f}consulting; consulting service [Add to Longdo]
Beratung {f}; Ratschlag {m}; Hinweisgabe {f}advice [Add to Longdo]
Bereitschaftsdienst {m}on-call service [Add to Longdo]
Bergungsdienst {m}recovery service [Add to Longdo]
Bergwacht {f}mountain rescue service [Add to Longdo]
Beschriftungseinrichtung {f}marking device [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
いのちの電話[いのちのでんわ, inochinodenwa] (n) (See ライフライン) telephone counselling service [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
ゆうパック[, yuu pakku] (n) You Pack (Japan Post's parcel delivery service); (P) [Add to Longdo]
アイモードサービス[, aimo-dosa-bisu] (n) i-mode service [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] (n) {comp} association control service element; ACSE [Add to Longdo]
アドオンデバイス[, adoondebaisu] (n) {comp} add-on device [Add to Longdo]
アドバイス(P);アドヴァイス[, adobaisu (P); adovaisu] (n,vs) advice; (P) [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] (n) {comp} analog device [Add to Longdo]
アフィリエイトサービス;アフィリエートサービス[, afirieitosa-bisu ; afirie-tosa-bisu] (n) {comp} affiliate service [Add to Longdo]
アフター・フォロー;アフターフォロー[, afuta-. foro-; afuta-foro-] (n) follow-up service (wasei [Add to Longdo]
アフターケア[, afuta-kea] (n) (See アフターサービス) after-sales service (wasei [Add to Longdo]
アフターサービス[, afuta-sa-bisu] (n) (See アフターケア) after-sales service (wasei [Add to Longdo]
アプリケーションサービス[, apurike-shonsa-bisu] (n) {comp} application service [Add to Longdo]
アプリケーションサービスプロバイダ[, apurike-shonsa-bisupurobaida] (n) {comp} Application Service Provider [Add to Longdo]
アンシラリーサービス[, anshirari-sa-bisu] (n) Ancillary services [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
インストール可能デバイスドライバ[インストールかのうデバイスドライバ, insuto-ru kanou debaisudoraiba] (n) {comp} installable device driver [Add to Longdo]
インターチェンジ[, inta-chienji] (n) interchange; service interchange [Add to Longdo]
インターネットサービス[, inta-nettosa-bisu] (n) {comp} Internet service; Internet-based service [Add to Longdo]
インターネットサービスプロバイダー;インターネットサービスプロバイダ[, inta-nettosa-bisupurobaida-; inta-nettosa-bisupurobaida] (n) {comp} (See ISP) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[, inta-nettopurobaida-] (n) {comp} Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
インターネット接続業者[インターネットせつぞくぎょうしゃ, inta-netto setsuzokugyousha] (n) Internet service provider; ISP [Add to Longdo]
インテリジェンスサービス[, interijiensusa-bisu] (n) intelligence service [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] (n) {comp} intelligent device [Add to Longdo]
インド総督[インドそうとく, indo soutoku] (n) Viceroy of India [Add to Longdo]
ウェブサービス[, uebusa-bisu] (n) web service; web services [Add to Longdo]
エアサービス[, easa-bisu] (n) air service [Add to Longdo]
エコステーション[, ekosute-shon] (n) a service station for cars that run on alternative fuels [Add to Longdo]
エスクローサービス[, esukuro-sa-bisu] (n) {comp} escrow service [Add to Longdo]
オーバーナイトフォトサービス[, o-ba-naitofotosa-bisu] (n) overnight photo service [Add to Longdo]
オンサイトサービス[, onsaitosa-bisu] (n) {comp} on-site service; onsite service [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, / ] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force [Add to Longdo]
中国新闻社[Zhōng guó Xīn wén shè, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, / ] China News Service [Add to Longdo]
中国新闻网[Zhōng guó xīn wén wáng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˊ, / ] China News Service (ChinaNews) [Add to Longdo]
中将[zhōng jiàng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, / ] lieutenant general; vice admiral; air marshal [Add to Longdo]
中新社[Zhōng xīn shè, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄕㄜˋ, ] China News Service (CNS), abbr. for 中國新聞社|中国新闻社 [Add to Longdo]
中新网[Zhōng xīn wǎng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˇ, / ] ChinaNews (China News Service) [Add to Longdo]
互文[hù wén, ㄏㄨˋ ㄨㄣˊ, ] paired phrases (poetic device) [Add to Longdo]
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, ] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard [Add to Longdo]
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story) [Add to Longdo]
佈建[bù jiàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] to progressively extend (service delivery, network etc) to a wider area; rollout; also written 布建 [Add to Longdo]
侠盗猎车[xiá dào liè chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
侠盗猎飞车[xiá dào liè fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
侠盗飞车[xiá dào fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, / ] Grand theft auto: Vice city (computer game) [Add to Longdo]
倒装[dào zhuāng, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ, / ] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe [Add to Longdo]
倒装句[dào zhuāng jù, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄐㄩˋ, / ] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe [Add to Longdo]
借代[jiè dài, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, ] melonomy (rhetoric device of using one thing to stand for another) [Add to Longdo]
停航[tíng háng, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄤˊ, ] to stop running (of flight of shipping service); to suspend service (flight, sailing); to interrupt schedule [Add to Longdo]
传戒[chuán jiè, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] to initiate novice (Buddhist monk) [Add to Longdo]
传输服务[chuán shū fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄈㄨˊ ˋ, / ] transport service [Add to Longdo]
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, / ] delivery service [Add to Longdo]
两着儿[liǎng zhāo r, ㄌㄧㄤˇ ㄓㄠ ㄖ˙, / ] the same old trick; illegal device [Add to Longdo]
公共设施[gōng gòng shè shī, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕㄜˋ ㄕ, / ] public facilities; services [Add to Longdo]
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility [Add to Longdo]
六亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ˊ ㄎㄠˋ, / ] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices [Add to Longdo]
兵役[bīng yì, ㄅㄧㄥ ㄧˋ, ] military service [Add to Longdo]
兵源[bīng yuán, ㄅㄧㄥ ㄩㄢˊ, ] manpower resources (for military service); sources of troops [Add to Longdo]
兵站[bīng zhàn, ㄅㄧㄥ ㄓㄢˋ, ] army service station; military depot [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright [Add to Longdo]
出谋划策[chū móu huà cè, ㄔㄨ ㄇㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄘㄜˋ, / ] (成语 saw) to give advice; to put forward plans and ideas (also derog.) [Add to Longdo]
分布式拒绝服务[fēn bù shì jù jué fú wù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ˋ, / ] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack [Add to Longdo]
分角器[fēn jiǎo qì, ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧˋ, ] a protractor (device to divide angles) [Add to Longdo]
切嘱[qiè zhǔ, ㄑㄧㄝˋ ㄓㄨˇ, ] urgent advice; to exhort [Add to Longdo]
切尼[Qiē ní, ㄑㄧㄝ ㄋㄧˊ, ] Cheney (name); Richard B. "Dick" Cheney (1941-), US Republican politician, vice-president 2001-2008 [Add to Longdo]
制式[zhì shì, ㄓˋ ㄕˋ, ] standard (format, e.g. PAL or SECAM for TV signal); system; service pattern; type of service [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] secondary; auxiliary; deputy; assistant; vice-; abbr. for 副詞|副词 adverb; classifier for pairs [Add to Longdo]
副主席[fù zhǔ xí, ㄈㄨˋ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, ] vice-chairperson [Add to Longdo]
副校长[fù xiào zhǎng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ, / ] vice-principal [Add to Longdo]
副秘书长[fù mì shū cháng, ㄈㄨˋ ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄔㄤˊ, / ] vice-secretary [Add to Longdo]
副总理[fù zǒng lǐ, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] vice-premier; vice prime minister; deputy prime minister [Add to Longdo]
副总统[fù zǒng tǒng, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] vice-president [Add to Longdo]
副总裁[fù zǒng cái, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, / ] vice-chairman; deputy director (of a company etc) [Add to Longdo]
副议长[fù yì zhǎng, ㄈㄨˋ ㄧˋ ㄓㄤˇ, / ] vice-chairman [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] merit; achievement; result; service; accomplishment; work (phys.) [Add to Longdo]
功臣[gōng chén, ㄍㄨㄥ ㄔㄣˊ, ] minister who has given outstanding service [Add to Longdo]
勤务[qín wù, ㄑㄧㄣˊ ˋ, / ] service; an orderly (in army) [Add to Longdo]
劝告[quàn gào, ㄑㄩㄢˋ ㄍㄠˋ, / ] to advise; to urge; to exhort; exhortation; advice [Add to Longdo]
参谋[cān móu, ㄘㄢ ㄇㄡˊ, / ] staff officer; give advice [Add to Longdo]
受教[shòu jiào, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄠˋ, ] to receive instruction; to benefit from advice [Add to Longdo]
叫醒服务[jiào xǐng fú wù, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˇ ㄈㄨˊ ˋ, / ] morning call; wake-up call (hotel service) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
サービス[さーびす, sa-bisu] service(s) [Add to Longdo]
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs) [Add to Longdo]
サービスの復旧[サービスのふっきょう, sa-bisu nofukkyou] service restoration, restoration of service [Add to Longdo]
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service [Add to Longdo]
サービスアクセスポイント[さーびすあくせすぽいんと, sa-bisuakusesupointo] service access point, SAP [Add to Longdo]
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect [Add to Longdo]
サービスエンドポイント[さーびすえんどぽいんと, sa-bisuendopointo] service end point [Add to Longdo]
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class [Add to Longdo]
サービスグレード[さーびすぐれーど, sa-bisugure-do] service grade [Add to Longdo]
サービスコンセント[さーびすこんせんと, sa-bisukonsento] service outlet [Add to Longdo]
サービスセンター[さーびすせんたー, sa-bisusenta-] service center [Add to Longdo]
サービスタイプ[さーびすたいぷ, sa-bisutaipu] service type [Add to Longdo]
サービスデータ単位[サービスデータたんい, sa-bisude-ta tan'i] SDU, Service Data Unit [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]
サービスプログラム[さーびすぷろぐらむ, sa-bisupuroguramu] utility program, service program [Add to Longdo]
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider [Add to Longdo]
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine [Add to Longdo]
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program) [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] service class [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
サービス制御群[サービスせいぎょぐん, sa-bisu seigyogun] service controls [Add to Longdo]
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] service area boundary [Add to Longdo]
サービス提供者[サービスていきょうしゃ, sa-bisu teikyousha] service provider [Add to Longdo]
サービス提供地域[さあびすていきょうちいき, saabisuteikyouchiiki] service area [Add to Longdo]
サービス内容[サービスないよう, sa-bisu naiyou] service content [Add to Longdo]
サービス品質[サービスひんしつ, sa-bisu hinshitsu] quality of service (QOS) [Add to Longdo]
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook [Add to Longdo]
サービス要素[サービスようそ, sa-bisu youso] element of service, service element [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
シリアルデバイス[しりあるでばいす, shiriarudebaisu] serial device [Add to Longdo]
シリアルポインティングデバイス[しりあるぽいんていんぐでばいす, shiriarupointeingudebaisu] serial pointing device [Add to Longdo]
ストローク入力装置[ストロークにゅうりょくそうち, sutoro-ku nyuuryokusouchi] stroke device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
食器[しょっき, shokki] Essgeschirr, Geschirr, Besteck, Service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\, n. [See {Vise}.]
   1. (Mech.) A kind of instrument for holding work, as in
    filing. Same as {Vise}.
    [1913 Webster]
 
   2. A tool for drawing lead into cames, or flat grooved rods,
    for casements. [Written also {vise}.]
    [1913 Webster]
 
   3. A gripe or grasp. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\, v. t. [imp. & p. p. {Viced}; p. pr. & vb. n.
   {Vicing}.]
   To hold or squeeze with a vice, or as if with a vice. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The coachman's hand was viced between his upper and
      lower thigh.               --De Quincey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vi"ce\, prep. [L., abl. of vicis change, turn. See
   {Vicarious}.]
   In the place of; in the stead; as, A. B. was appointed
   postmaster vice C. D. resigned.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\ (v[imac]s), n. [F., from L. vitium.]
   1. A defect; a fault; an error; a blemish; an imperfection;
    as, the vices of a political constitution; the vices of a
    horse.
    [1913 Webster]
 
       Withouten vice of syllable or letter. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Mark the vice of the procedure.    --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. A moral fault or failing; especially, immoral conduct or
    habit, as in the indulgence of degrading appetites;
    customary deviation in a single respect, or in general,
    from a right standard, implying a defect of natural
    character, or the result of training and habits; a harmful
    custom; immorality; depravity; wickedness; as, a life of
    vice; the vice of intemperance.
    [1913 Webster]
 
       I do confess the vices of my blood.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ungoverned appetite . . . a brutish vice. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When vice prevails, and impious men bear sway,
       The post of honor is a private station. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. The buffoon of the old English moralities, or moral
    dramas, having the name sometimes of one vice, sometimes
    of another, or of Vice itself; -- called also {Iniquity}.
    [1913 Webster]
 
   Note: This character was grotesquely dressed in a cap with
      ass's ears, and was armed with a dagger of lath: one of
      his chief employments was to make sport with the Devil,
      leaping on his back, and belaboring him with the dagger
      of lath till he made him roar. The Devil, however,
      always carried him off in the end. --Nares.
      [1913 Webster]
 
         How like you the Vice in the play?
         . . . I would not give a rush for a Vice that has
         not a wooden dagger to snap at everybody. --B.
                          Jonson.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Crime; sin; iniquity; fault. See {Crime}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vice \Vice\, a. [Cf. F. vice-. See {Vice}, prep.]
   Denoting one who in certain cases may assume the office or
   duties of a superior; designating an officer or an office
   that is second in rank or authority; as, vice president; vice
   agent; vice consul, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Vice admiral}. [Cf. F. vice-amiral.]
   (a) An officer holding rank next below an admiral. By the
     existing laws, the rank of admiral and vice admiral in
     the United States Navy will cease at the death of the
     present incumbents.
   (b) A civil officer, in Great Britain, appointed by the lords
     commissioners of the admiralty for exercising admiralty
     jurisdiction within their respective districts.
 
   {Vice admiralty}, the office of a vice admiral.
 
   {Vice-admiralty court}, a court with admiralty jurisdiction,
    established by authority of Parliament in British
    possessions beyond the seas. --Abbott.
 
   {Vice chamberlain}, an officer in court next in rank to the
    lord chamberlain. [Eng.]
 
   {Vice chancellor}.
   (a) (Law) An officer next in rank to a chancellor.
   (b) An officer in a university, chosen to perform certain
     duties, as the conferring of degrees, in the absence of
     the chancellor.
   (c) (R. C. Ch.) The cardinal at the head of the Roman
     Chancery.
 
   {Vice consul} [cf. F. vice-consul], a subordinate officer,
    authorized to exercise consular functions in some
    particular part of a district controlled by a consul.
 
   {Vice king}, one who acts in the place of a king; a viceroy.
    
 
   {Vice legate} [cf. F. vice-l['e]gat], a legate second in rank
    to, or acting in place of, another legate.
 
   {Vice presidency}, the office of vice president.
 
   {Vice president} [cf. F. vice-pr['e]sident], an officer next
    in rank below a president.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vise \Vise\, n. [F. vis a screw, winding stairs, OF. vis, viz,
   fr. L. vitis a vine; probably akin to E. withy.]
   An instrument consisting of two jaws, closing by a screw,
   lever, cam, or the like, for holding work, as in filing.
   [Written also {vice}.]
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 VICE
     VersatIle Commodore Emulator
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vice [vis]
   damage
   vice
   absence; lack; shortage; shortcoming
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top