Search result for

enlist

(60 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlist-, *enlist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlist[VT] ขอความช่วยเหลือ, See also: ขอการสนับสนุน
enlist[VT] สมัครเป็นทหาร, See also: เข้าเป็นทหาร, เกณฑ์ทหาร, Syn. enroll, join, register
enlistee[N] ผู้สมัครเข้าเป็นทหาร
enlist in[PHRV] สมัครเข้าเป็นทหาร, See also: เข้าเกณฑทหาร
enlistment[N] การเข้าเป็นทหาร, See also: การสมัครเป็นทหาร, Syn. conscription, levy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlist(เอนลิสทฺ') vi. เกณฑ์,เกณฑ์ทหาร,สมัครเข้า -vt. เข้าเกณฑ์ทหาร,สมัคร เป็นทหาร., See also: enlister n. ด
enlisteen. ทหารเกณฑ์,ผู้สมัครเข้า
enlistmentn. การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
enlist(vt) เข้าร่วม,ขอความช่วยเหลือ,ร่วมมือ,เกณฑ์(ทหาร)
enlistment(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [ดู recruitment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd enlisted Bill and Chloe to help me track all the elements of this group.ฉันได้จัดการให้ บิล และโคลอี้ ช่วยฉัน ตามหาร่องรายต่าง ๆ ของคนพวกนี้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Ric somehow enlisted the military forces of Nicaragua.ครั้งแรกที่ผมได้พบเขา เมื่อไม่กี่ปีมานี้ The Cove (2009)
I'm gonna enlist the help of the freedom fighters led by Cham Syndulla.ข้าเลยว่าจะขอความช่วยเหลือจาก กลุ่มนักสู้เพื่ออิสรภาพซึ่งนำโดยชาม ซินดูล่า Liberty on Ryloth (2009)
but as far as me, and Tamara, and the enlisted personnel are concerned, you are still our commanding officer, and nothing is going to change that.แต่เท่าที่ฉันและ Tamara และดำเนินบุคลากรมีความกังวล คุณยังคง เป็นผู้บังคับบัญชาของเรา Justice (2009)
I'm afraid I've enlisted Debra in another of my mad theories.-ผมคิดว่า ผมควรจะขอความช่วยเหลือเธอ ในบางสมมติฐานที่เลวร้ายของผม Blinded by the Light (2009)
Which is when he enlisted, at the age of... This is not a book report.คริสติน่า นี่มันไม่ใช่หนังสือรายงานนะ Good Mourning (2009)
She enlisted because she wanted to be just like me.เธอสมัครไปเป็นทหาร เพราะเธอแค่อยาก จะเป็นเหมือนผม Believe (2009)
I'm kinda hoping you'd be the first to enlist.ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นายจะเป็นคนแรกในลำดับต้น A Bright New Day (2009)
Enlist in Starfleet.-ไปสมัครสตาร์ฟลีทซะ Star Trek (2009)
Enlist?-สมัครเหรอ Star Trek (2009)
I enlisted.ผมสมัครเป็นทหารครับพ่อ Lost (2010)
He served with Jack in the Gulf before Jack was enlisted by CTU.เขาเคยช่วยเหลือแจ็ค ตอนที่อยู่ในอ่าว ก่อนที่แจ็ค จะสมัครเข้า CTU Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlistIn the First World War a large proportion of England's young men enlisted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัคร[V] volunteer, See also: enlist
เข้าพวก[V] join, See also: enlist, Syn. เข้ากลุ่ม, Example: พวกพ่อค้ามักไปเข้าพวกกับชนชั้นนำในประเทศเพื่อเอาเปรียบคนยากจน, Thai definition: รวมเป็นพวก
การเกณฑ์[N] enlistment, See also: enrollment, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing   FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire

CMU English Pronouncing Dictionary
ENLIST    EH0 N L IH1 S T
ENLISTS    EH0 N L IH1 S T S
ENLISTS    EH0 N L IH1 S S
ENLISTS    EH0 N L IH1 S
ENLISTED    EH0 N L IH1 S T AH0 D
ENLISTEE    EH0 N L IH2 S T IY1
ENLISTEES    EH0 N L IH2 S T IY1 Z
ENLISTING    EH0 N L IH1 S T IH0 NG
ENLISTMENT    EH0 N L IH1 S T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlist    (v) (i1 n l i1 s t)
enlists    (v) (i1 n l i1 s t s)
enlisted    (v) (i1 n l i1 s t i d)
enlisting    (v) (i1 n l i1 s t i ng)
enlistment    (n) (i1 n l i1 s t m @ n t)
enlistments    (n) (i1 n l i1 s t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下士官兵[かしかんへい, kashikanhei] (n) enlisted man [Add to Longdo]
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment [Add to Longdo]
召募[しょうぼ, shoubo] (n,vs) levy; enlistment [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n,vs) conscription; recruitment; enlistment; (P) [Add to Longdo]
徴募[ちょうぼ, choubo] (n,vs) enlistment; recruitment [Add to Longdo]
特技兵[とくぎへい, tokugihei] (n) specialist (US Army enlisted rank) [Add to Longdo]
入営[にゅうえい, nyuuei] (n,vs) entering the barracks; enlistment [Add to Longdo]
入隊[にゅうたい, nyuutai] (n,vs) enlistment [Add to Longdo]
陸曹等[りくそうとう, rikusoutou] (n) enlisted man [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征召[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, / ] enlist; draft [Add to Longdo]
水兵[shuǐ bīng, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄥ, ] enlisted sailor in navy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlist \En*list"\, v. t. [imp. & p. p. {Enlisted}; p. pr. & vb.
   n. {Enlisting}.]
   1. To enter on a list; to enroll; to register.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage for military or naval service, the name being
    entered on a list or register; as, to enlist men.
    [1913 Webster]
 
   3. To secure the support and aid of; to employ in advancing
    interest; as, to enlist persons in the cause of truth, or
    in a charitable enterprise.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlist \En*list"\, v. i.
   1. To enroll and bind one's self for military or naval
    service; as, he enlisted in the regular army; the men
    enlisted for the war.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter heartily into a cause, as if enrolled.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlist
   v 1: join the military
   2: hire for work or assistance; "engage aid, help, services, or
     support" [syn: {engage}, {enlist}]
   3: engage somebody to enter the army [syn: {enlist}, {draft},
     {muster in}] [ant: {discharge}, {muster out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top