ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enlist

EH2 N L IH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enlist-, *enlist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enlist(vt) ขอความช่วยเหลือ, See also: ขอการสนับสนุน
enlist(vt) สมัครเป็นทหาร, See also: เข้าเป็นทหาร, เกณฑ์ทหาร, Syn. enroll, join, register
enlistee(n) ผู้สมัครเข้าเป็นทหาร
enlist in(phrv) สมัครเข้าเป็นทหาร, See also: เข้าเกณฑทหาร
enlistment(n) การเข้าเป็นทหาร, See also: การสมัครเป็นทหาร, Syn. conscription, levy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enlist(เอนลิสทฺ') vi. เกณฑ์, เกณฑ์ทหาร, สมัครเข้า -vt. เข้าเกณฑ์ทหาร, สมัคร เป็นทหาร., See also: enlister n. ด
enlisteen. ทหารเกณฑ์, ผู้สมัครเข้า
enlistmentn. การเข้าเกณฑ์ทหาร, การสมัครเป็นทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
enlist(vt) เข้าร่วม, ขอความช่วยเหลือ, ร่วมมือ, เกณฑ์(ทหาร)
enlistment(n) การเข้าร่วม, ความร่วมมือ, การเข้าเกณฑ์ทหาร, การสมัครเป็นทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [ ดู recruitment ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We want to enlist general!เราอยากสมัครทหารครับ ท่านนายพล! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Once you enlist that's it between you twoนี่ ฟังให้ดีนะ นี่เป็นโอกาสเดียว ที่แกอยู่กับเธอสองต่อสอง Spygirl (2004)
It says here that you tried to enlist in the Marines.It's like the Revolutionary War, you know what I mean? Deja Vu (2006)
You tried to enlist in the Army, you were rejected again."One man's terrorist is another man's patriot, " isn't it? Deja Vu (2006)
Now, young man, your mother has asked me to enlist you in service.เอาหล่ะ พ่อหนุ่ม แม่นาย ขอให้ฉันพานายเกณฑ์เข้ากองทัพ The Water Horse (2007)
My mission after ensuring your safety is to enlist the help of Mike Traceur.ภารกิจของผมหลังจากแน่ใจแล้วว่าคุณปลอดภัย ก็คือขอความช่วยเหลือจาก ไมค์ เทรเซอร์ Knight Rider (2008)
- I-I didn't think you'd enlist backup.- ฉันไม่คิดว่าเธอจะทำมัน The Ex-Files (2008)
I'm gonna enlist the help of the freedom fighters led by Cham Syndulla.ข้าเลยว่าจะขอความช่วยเหลือจาก กลุ่มนักสู้เพื่ออิสรภาพซึ่งนำโดยชาม ซินดูล่า Liberty on Ryloth (2009)
Enlist in Starfleet.-ไปสมัครสตาร์ฟลีทซะ Star Trek (2009)
I need to enlist the services of the A/V Club. What did you have in mind?- ฉันอยากให้เธอช่วย Bad Reputation (2010)
Why didn't I enlist in the seabees?ทำไมฉันไม่ไปสมัครอยู่.. หน่วยโยธาธิการบ้างวะ? (Seabee) Peleliu Hills (2010)
And enlists vanessa and jenny to mess with me.และขอความช่วยเหลือจากเจนนี่และวาเนสซ่า เพื่อสร้างความวุ่นวายให้เรา The Townie (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enlistIn the First World War a large proportion of England's young men enlisted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัคร(v) volunteer, See also: enlist
เข้าพวก(v) join, See also: enlist, Syn. เข้ากลุ่ม, Example: พวกพ่อค้ามักไปเข้าพวกกับชนชั้นนำในประเทศเพื่อเอาเปรียบคนยากจน, Thai Definition: รวมเป็นพวก
การเกณฑ์(n) enlistment, See also: enrollment, Example: การเกณฑ์ทหารมีเป็นประจำทุกปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกณฑ์[kēn] (v) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เกณฑ์ทหาร[kēn thahān] (v, exp) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist  FR: incorporer
สมัคร[samak] (v) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing  FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENLIST EH2 N L IH1 S T
ENLISTS EH0 N L IH1 S T S
ENLISTED EH2 N L IH1 S T IH0 D
ENLISTEE EH0 N L IH2 S T IY1
ENLISTEES EH0 N L IH2 S T IY1 Z
ENLISTING EH0 N L IH1 S T IH0 NG
ENLISTMENT EH0 N L IH1 S T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enlist (v) ˈɪnlˈɪst (i1 n l i1 s t)
enlists (v) ˈɪnlˈɪsts (i1 n l i1 s t s)
enlisted (v) ˈɪnlˈɪstɪd (i1 n l i1 s t i d)
enlisting (v) ˈɪnlˈɪstɪŋ (i1 n l i1 s t i ng)
enlistment (n) ˈɪnlˈɪstmənt (i1 n l i1 s t m @ n t)
enlistments (n) ˈɪnlˈɪstmənts (i1 n l i1 s t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水兵[shuǐ bīng, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄥ, ] enlisted sailor in navy #30,642 [Add to Longdo]
征召[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, / ] enlist; draft #33,869 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
入隊[にゅうたい, nyuutai] (n, vs) enlistment #10,666 [Add to Longdo]
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n, vs) conscription; recruitment; enlistment; (P) #12,306 [Add to Longdo]
下士官兵[かしかんへい, kashikanhei] (n) enlisted man [Add to Longdo]
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment [Add to Longdo]
召募[しょうぼ, shoubo] (n, vs) levy; enlistment [Add to Longdo]
徴募[ちょうぼ, choubo] (n, vs) enlistment; recruitment [Add to Longdo]
特技兵[とくぎへい, tokugihei] (n) specialist (US Army enlisted rank) [Add to Longdo]
入営[にゅうえい, nyuuei] (n, vs) entering the barracks; enlistment [Add to Longdo]
陸曹等[りくそうとう, rikusoutou] (n) enlisted man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlist \En*list"\, v. t. [imp. & p. p. {Enlisted}; p. pr. & vb.
   n. {Enlisting}.]
   1. To enter on a list; to enroll; to register.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage for military or naval service, the name being
    entered on a list or register; as, to enlist men.
    [1913 Webster]
 
   3. To secure the support and aid of; to employ in advancing
    interest; as, to enlist persons in the cause of truth, or
    in a charitable enterprise.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enlist \En*list"\, v. i.
   1. To enroll and bind one's self for military or naval
    service; as, he enlisted in the regular army; the men
    enlisted for the war.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter heartily into a cause, as if enrolled.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enlist
   v 1: join the military
   2: hire for work or assistance; "engage aid, help, services, or
     support" [syn: {engage}, {enlist}]
   3: engage somebody to enter the army [syn: {enlist}, {draft},
     {muster in}] [ant: {discharge}, {muster out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top