ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

novice

N AA1 V AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -novice-, *novice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
novice(n) ผู้เริ่มต้น, See also: ผู้ไม่เคยมีประสบการณ์, Syn. beginner, learner, neophyte

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
novice(นอฟ'วิส) n. ผู้เพิ่งเริ่ม,ผู้เริ่มหัด,เณร, See also: novicehood n.

English-Thai: Nontri Dictionary
novice(n) สามเณร,สมาชิกใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK, 55 days from today you two are gonna win the novice competition,โอเคจ้ะ อีก 55 หลังจากนี้คุณสองคน จะชนะการแข่งขัน novice Shall We Dance (2004)
This can be a good practice car for novice drivers.คันนี้เนี่ย เหมาะสำหรับมือใหม่ ที่เพิ่งหัดขับนะครับ 200 Pounds Beauty (2006)
General,chuck may be a novice spy,but the results speak for themselves.ท่านนายพล,Chuck อาจจะเป็นสปายมือใหม่ แต่เขาก็ทำงานให้กับพวกเรา Chuck Versus the First Date (2008)
I'm not putting a patient's life in the hands of a novice surgeon based on my gut.ฉันจะไม่เอาชีวิตคนไข้ไปอยู่ในมือศัลยแพทย์อ่อนหัด โดยดูจากความกล้าของฉันหรอก All by Myself (2008)
He's an expert potter who signs up for novice classesเขาคือนักปั้นหม้อผู้เชี่ยวชาญ ที่มาลงเรียนคลาสสำหรับมือใหม่ Beginner Pottery (2010)
But as a novice boyfriend,แต่ในฐานะแฟนหนุ่มแกะกล่อง Communication Studies (2010)
I've prepared a number of topics that should appeal to both the advanced and novice conversationalists.ฉันได้เตรียมที่จำนวนของหัวข้อ ที่ควรสนใจ ทั้งขั้นสูง และสำหรับคนอ่อนหัด The Isolation Permutation (2011)
A novice would not be good at that.พวกมือใหม่คง ไม่เก่งเรื่องนั้น Closing Time (2012)
He would have bet against me. Common novice mistake.ส่วนเขาคงจะพนันฝ่ายตรงข้ามกับข้า ความผิดพลาดของพวกสูงศักดิ์ The Dance of Dragons (2015)
I'm a weapons novice holding a significant blade here and there are people in my proximity with open-toed shoes.ฉันมือใหม่หัดถืออาวุธแหลมคมอยู่นะ และมีคนรอบๆตัวฉันที่ใส่รองเท้าแตะอยู่ Heads Up (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เณร(n) Buddhist novice, See also: novice, Syn. สามเณร, Example: เณรเดินตามหลวงพ่อเพื่อขอรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน, Count Unit: รูป
สามเณร(n) novice, See also: neophyte, Syn. เณร, Ant. พระ, พระสงฆ์
เณร(n) novice, Syn. สามเณร, Example: เพราะความเป็นเด็กทำให้เณรน้อยรูปนักที่จะเรียนรู้ธรรมได้อย่างลึกซึ้ง และอยู่ในกฎระเบียบตลอด, Count Unit: รูป, Thai Definition: ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10
สามเณร(n) novice, Syn. เณร, Example: สามเณรชูก็ตัดสินใจลาเพศบรรพชิต ด้วยความรู้สึกเป็นห่วงพี่สาวร่วมมารดาที่ต้องต่อสู้ชีวิตด้วยความลำบาก, Count Unit: รูป, Thai Definition: ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10, Notes: (บาลี)
มือใหม่(n) novice, See also: beginner, inexperienced person, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: การติดตั้งโปรแกรมประเภทนี้ค่อนข้างยาก ไม่เหมาะกับมือใหม่ หรือผู้ที่ชอบทดลองโปรแกรมใหม่ๆ, Thai Definition: ผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
เณรหน้าไฟ(n) novice to become on one's funeral, Count Unit: รูป, Thai Definition: สามเณรที่บรรพชาเนื่องในพิธีเผาศพ
เณรหางนาค(n) novice called, Count Unit: รูป, Thai Definition: สามเณรที่บวชพร้อมกับผู้บวชเป็นภิกษุ โดยบวชต่อท้ายพิธีบวชพระ
เณรหน้าไฟ(n) novice to become on one's funeral, Count Unit: รูป, Thai Definition: สามเณรที่บรรพชาเนื่องในพิธีเผาศพ
เณรหางนาค(n) novice called, Count Unit: รูป, Thai Definition: สามเณรที่บวชพร้อมกับผู้บวชเป็นภิกษุ โดยบวชต่อท้ายพิธีบวชพระ
อนุเถระ(n) junior monk, See also: novice of inferior rank, Example: พระรูปนี้เป็นอนุเถระของวัดนี้, Count Unit: รูป, Thai Definition: ภิกษุผู้รองพระเถระ, ภิกษุผู้รองผู้เป็นใหญ่, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพชิต[banphachit = bapphachit] (n) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice  FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บวชเณร[būat nēn] (v, exp) EN: become a novice  FR: devenir novice
การบวชเณร[kān būat nēn] (n, exp) EN: ordination ; becoming a novice  FR: ordination d'un novice [m]
มือใหม่[meūmai] (n) EN: novice  FR: novice [m] ; débutant [m] ; commençant [m] (vx) ; bleu [m] (fam.)
มือใหม่[meūmai] (adj) EN: inexperienced  FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
เณร[nēn] (n) EN: novice monk ; novice  FR: novice [m] ; jeune moine bouddhiste [m] ; néophte [m] (relig.)
น้องใหม่[nøng mai] (n, exp) EN: freshman ; freshy ; beginner ; novice  FR: novice [m, f] ; débutant [m] ; débutante [f] ; bleu (fam.) [m]
อ่อนหัด[ønhat] (adj) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert  FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté
รูป[rūp] (n) EN: [classifier : monks, novices]  FR: [classificateur : moines, novices]
สมัครเล่น[samaklen] (adj) EN: amateur ; novice ; not skillful ; naive  FR: amateur ; novice

CMU English Pronouncing Dictionary
NOVICE N AA1 V AH0 S
NOVICES N AA1 V AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
novice (n) nˈɒvɪs (n o1 v i s)
novices (n) nˈɒvɪsɪz (n o1 v i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙弥[shā mí, ㄕㄚ ㄇㄧˊ, / ] novice Buddhist monk, #59,384 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfänger {m}; Neuling {m} | Anfänger {pl}novice | novices [Add to Longdo]
Neuling {m} | Neulinge {pl}novice | novices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆け出し;駆出し;駈け出し[かけだし, kakedashi] (n,adj-no) (1) novice; beginner; (n) (2) (See 駆け出す・かけだす) starting to run; running off; running away [Add to Longdo]
駆出し者;駆け出し者[かけだしもの, kakedashimono] (n) beginner; novice [Add to Longdo]
啓蒙書[けいもうしょ, keimousho] (n) book for novices; general introduction to a subject [Add to Longdo]
今道心[いまどうしん, imadoushin] (n) neophyte; novice [Add to Longdo]
沙弥[しゃみ;さみ, shami ; sami] (n) male Buddhist novice [Add to Longdo]
沙弥尼[しゃみに, shamini] (n) female Buddhist novice [Add to Longdo]
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies [Add to Longdo]
七衆[しちしゅ, shichishu] (n) seven orders of Buddhist disciples (monks, nuns, probationary nuns, male novices, female novices, male lay devotees, female lay devotees) [Add to Longdo]
若輩;弱輩[じゃくはい, jakuhai] (n) young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Novice \Nov"ice\, a.
   Like a novice; becoming a novice. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Novice \Nov"ice\, n. [F., from L. novicius, novitius, new, from
   novus new. See {New}, and cf. {Novitious}.]
   1. One who is new in any business, profession, or calling;
    one unacquainted or unskilled; one yet in the rudiments; a
    beginner; a tyro.
    [1913 Webster]
 
       I am young; a novice in the trade.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. One newly received into the church, or one newly converted
    to the Christian faith. --1 Tim. iii. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) One who enters a religious house, whether of monks
    or nuns, as a probationist. --Shipley.
    [1913 Webster]
 
       No poore cloisterer, nor no novys.  --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 novice
   n 1: someone who has entered a religious order but has not taken
      final vows [syn: {novitiate}, {novice}]
   2: someone new to a field or activity [syn: {novice},
     {beginner}, {tyro}, {tiro}, {initiate}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 novice /novisə/
  novice

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top