Search result for

novice

(56 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -novice-, *novice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
novice[N] ผู้เริ่มต้น, See also: ผู้ไม่เคยมีประสบการณ์, Syn. beginner, learner, neophyte

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
novice(นอฟ'วิส) n. ผู้เพิ่งเริ่ม,ผู้เริ่มหัด,เณร, See also: novicehood n.

English-Thai: Nontri Dictionary
novice(n) สามเณร,สมาชิกใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's an expert potter who signs up for novice classesเขาคือนักปั้นหม้อผู้เชี่ยวชาญ ที่มาลงเรียนคลาสสำหรับมือใหม่ Beginner Pottery (2010)
But as a novice boyfriend,แต่ในฐานะแฟนหนุ่มแกะกล่อง Communication Studies (2010)
I've prepared a number of topics that should appeal to both the advanced and novice conversationalists.ฉันได้เตรียมที่จำนวนของหัวข้อ ที่ควรสนใจ ทั้งขั้นสูง และสำหรับคนอ่อนหัด The Isolation Permutation (2011)
- Novice.-ยากระตุ้น The Mechanic (2011)
Novices.มือใหม่ Of Grave Importance (2012)
We are novices, so, could you do me a solid and show me how to move that chair?เราเป็นมือใหม่ คือ คุณช่วยทำให้ฉัน เชื่อใจ และแสดงให้เห็นวิธีเคลื่อนย้าย เก้าอี้นั่นหน่อยได้มั้ย? Of Grave Importance (2012)
A novice would not be good at that.พวกมือใหม่คง ไม่เก่งเรื่องนั้น Closing Time (2012)
It is not for novices, Mordred.เจ้ายังมือใหม่ มอร์เดร็ด The Disir (2012)
Don't get any ideas. You're still a novice.อย่าคิดลึก เธอยังเป็นแค่มือใหม่นะ Today I Am a Witch (2013)
He would have bet against me. Common novice mistake.ส่วนเขาคงจะพนันฝ่ายตรงข้ามกับข้า ความผิดพลาดของพวกสูงศักดิ์ The Dance of Dragons (2015)
I'm a weapons novice holding a significant blade here and there are people in my proximity with open-toed shoes.ฉันมือใหม่หัดถืออาวุธแหลมคมอยู่นะ และมีคนรอบๆตัวฉันที่ใส่รองเท้าแตะอยู่ Heads Up (2015)
Oh, I can't really hire novices.ผมไม่จ้างมือใหม่ Woman on Top (2000)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เณร[N] Buddhist novice, See also: novice, Syn. สามเณร, Example: เณรเดินตามหลวงพ่อเพื่อขอรับบิณฑบาตจากชาวบ้าน, Count unit: รูป
สามเณร[N] novice, See also: neophyte, Syn. เณร, Ant. พระ, พระสงฆ์
เณร[N] novice, Syn. สามเณร, Example: เพราะความเป็นเด็กทำให้เณรน้อยรูปนักที่จะเรียนรู้ธรรมได้อย่างลึกซึ้ง และอยู่ในกฎระเบียบตลอด, Count unit: รูป, Thai definition: ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10
สามเณร[N] novice, Syn. เณร, Example: สามเณรชูก็ตัดสินใจลาเพศบรรพชิต ด้วยความรู้สึกเป็นห่วงพี่สาวร่วมมารดาที่ต้องต่อสู้ชีวิตด้วยความลำบาก, Count unit: รูป, Thai definition: ผู้ดำรงเพศอย่างภิกษุ แต่สมาทานศีล 10, Notes: (บาลี)
มือใหม่[N] novice, See also: beginner, inexperienced person, Ant. มือเก่า, มืออาชีพ, Example: การติดตั้งโปรแกรมประเภทนี้ค่อนข้างยาก ไม่เหมาะกับมือใหม่ หรือผู้ที่ชอบทดลองโปรแกรมใหม่ๆ, Thai definition: ผู้ที่ยังไม่มีความชำนาญ
เณรหน้าไฟ[N] novice to become on one's funeral, Count unit: รูป, Thai definition: สามเณรที่บรรพชาเนื่องในพิธีเผาศพ
เณรหางนาค[N] novice called , Count unit: รูป, Thai definition: สามเณรที่บวชพร้อมกับผู้บวชเป็นภิกษุ โดยบวชต่อท้ายพิธีบวชพระ
เณรหน้าไฟ[N] novice to become on one's funeral, Count unit: รูป, Thai definition: สามเณรที่บรรพชาเนื่องในพิธีเผาศพ
เณรหางนาค[N] novice called , Count unit: รูป, Thai definition: สามเณรที่บวชพร้อมกับผู้บวชเป็นภิกษุ โดยบวชต่อท้ายพิธีบวชพระ
อนุเถระ[N] junior monk, See also: novice of inferior rank, Example: พระรูปนี้เป็นอนุเถระของวัดนี้, Count unit: รูป, Thai definition: ภิกษุผู้รองพระเถระ, ภิกษุผู้รองผู้เป็นใหญ่, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บวชเณร[v. exp.] (būat nēn) EN: become a novice   FR: devenir novice
การบวชเณร[n. exp.] (kān būat nēn) EN: ordination ; becoming a novice   FR: ordination d'un novice [m]
มือใหม่[n.] (meūmai) EN: novice   FR: novice [m] ; débutant [m] ; commençant [m] (vx) ; bleu [m] (fam.)
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
เณร[n.] (nēn) EN: novice monk ; novice   FR: novice [m] ; jeune moine bouddhiste [m] ; néophte [m] (relig.)
น้องใหม่[n. exp.] (nøng mai) EN: freshman ; freshy ; beginner ; novice   FR: novice [m, f] ; débutant [m] ; débutante [f] ; bleu (fam.) [m]
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert   FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté
รูป [n.] (rūp) EN: [classifier : monks, novices]   FR: [classificateur : moines, novices]
สมัครเล่น[adj.] (samaklen) EN: amateur ; novice ; not skillful ; naive   FR: amateur ; novice

CMU English Pronouncing Dictionary
NOVICE    N AA1 V AH0 S
NOVICES    N AA1 V AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
novice    (n) (n o1 v i s)
novices    (n) (n o1 v i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfänger {m}; Neuling {m} | Anfänger {pl}novice | novices [Add to Longdo]
Neuling {m} | Neulinge {pl}novice | novices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆け出し;駆出し;駈け出し[かけだし, kakedashi] (n,adj-no) (1) novice; beginner; (n) (2) (See 駆け出す・かけだす) starting to run; running off; running away [Add to Longdo]
駆出し者;駆け出し者[かけだしもの, kakedashimono] (n) beginner; novice [Add to Longdo]
啓蒙書[けいもうしょ, keimousho] (n) book for novices; general introduction to a subject [Add to Longdo]
今道心[いまどうしん, imadoushin] (n) neophyte; novice [Add to Longdo]
沙弥[しゃみ;さみ, shami ; sami] (n) male Buddhist novice [Add to Longdo]
沙弥尼[しゃみに, shamini] (n) female Buddhist novice [Add to Longdo]
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies [Add to Longdo]
七衆[しちしゅ, shichishu] (n) seven orders of Buddhist disciples (monks, nuns, probationary nuns, male novices, female novices, male lay devotees, female lay devotees) [Add to Longdo]
若輩;弱輩[じゃくはい, jakuhai] (n) young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]
若輩者[じゃくはいしゃ;じゃくはいもの, jakuhaisha ; jakuhaimono] (n) fledgling; junior member; young person; inexperienced person; novice [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙弥[shā mí, ㄕㄚ ㄇㄧˊ, / ] novice Buddhist monk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Novice \Nov"ice\, a.
   Like a novice; becoming a novice. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Novice \Nov"ice\, n. [F., from L. novicius, novitius, new, from
   novus new. See {New}, and cf. {Novitious}.]
   1. One who is new in any business, profession, or calling;
    one unacquainted or unskilled; one yet in the rudiments; a
    beginner; a tyro.
    [1913 Webster]
 
       I am young; a novice in the trade.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. One newly received into the church, or one newly converted
    to the Christian faith. --1 Tim. iii. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) One who enters a religious house, whether of monks
    or nuns, as a probationist. --Shipley.
    [1913 Webster]
 
       No poore cloisterer, nor no novys.  --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 novice
   n 1: someone who has entered a religious order but has not taken
      final vows [syn: {novitiate}, {novice}]
   2: someone new to a field or activity [syn: {novice},
     {beginner}, {tyro}, {tiro}, {initiate}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 novice [novisə]
   novice
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top