ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -服-, *服*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[服, fú, ㄈㄨˊ] clothes; to dress, to wear; to take medicine
Radical: Decomposition: 月 (yuè ㄩㄝˋ)  卩 (jié ㄐㄧㄝˊ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 卩 putting on 又 a coat 月,  Rank: 365

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄈㄨˊ, ] clothes; dress; garment; submit; take (medicine), #966 [Add to Longdo]
[fú wù, ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] to serve; service, #250 [Add to Longdo]
[fú zhuāng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ, / ] dress; clothing; costume; clothes, #2,379 [Add to Longdo]
[yī fu, ㄧ ㄈㄨ˙, ] clothes, #2,526 [Add to Longdo]
[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] comfortable; feeling well, #3,555 [Add to Longdo]
[kè fú, ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ, ] (try to) overcome (hardships etc); to conquer; to put up with; to endure, #3,817 [Add to Longdo]
务器[fú wù qì, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] server (computer), #4,708 [Add to Longdo]
[fú yòng, ㄈㄨˊ ㄩㄥˋ, ] to take (medicine), #5,908 [Add to Longdo]
务业[fú wù yè, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄧㄝˋ, / ] service industry, #5,991 [Add to Longdo]
不舒[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy, #6,195 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶく, buku] (n,n-suf) (1) clothes (esp. Western clothes); (suf,ctr) (2) (See 一) counter for doses of medicine, gulps of tea, drags of a cigarette, etc.; (P) [Add to Longdo]
[ぶく, buku] (n) (1) (arch) (See 喪) mourning clothes; (2) mourning; period of mourning [Add to Longdo]
[ふくす, fukusu] (v5s) (1) (See する) to obey; to submit; to defer; to yield; to abide; (2) to serve (e.g. in the army, or a sentence in jail (gaol)); (3) to observe (e.g. mourning); (4) to drink (tea, medicine, etc.) [Add to Longdo]
する[ふくする, fukusuru] (vs-s) (1) to obey; to submit; to defer; to yield; to abide; (2) to serve (e.g. in the army, or a sentence in jail (gaol)); (3) (also pronounced ぶくする) to observe (e.g. mourning); (4) (also pronounced ぶくする) to drink (tea, medicine, etc.) [Add to Longdo]
を汚す[ふくをよごす, fukuwoyogosu] (exp,v5s) to soil one's clothes [Add to Longdo]
[ぶっき;ぶくき, bukki ; bukuki] (n) (obsc) (See 忌) mourning; period of mourning [Add to Longdo]
罪;伏罪[ふくざい, fukuzai] (n,vs) (1) penal servitude; submitting to a sentence; pleading guilty; (2) (伏罪 only) (obsc) undetected crime [Add to Longdo]
姿[ふくすがた, fukusugata] (n) (organizational) uniform [Add to Longdo]
[ふくじゅう, fukujuu] (n,vs) obedience; submission; resignation; (P) [Add to Longdo]
[ふくしょく, fukushoku] (n,adj-no) clothing and accessories; attire; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You had better not wear the red dress." "Why not?"「あの赤いを着るのはよしなさい」「なぜいけないの」
Be sure to take medicine three times a day.1日3回必ず薬を用する。
Take the medicine three times a day.1日に3回、この薬を用しなさい。
Please be sure to take one dose three times a day.1日に3度1錠ずつ用してください。
Please give him a dose of medicine every six hours.6時おきに彼に薬を一飲ませてください。
Accepting the other's norms is submitting to the other's power.あいての基準を受け入れるのは、そのあいての力に従することだ。
I'm hopeless at ironing so I buy permanent press clothes.アイロンをかけるのが苦手だから永久プレス加工のを買う。
I will help you in selecting the best from these clothes.あなたがこれらのから最上の物を選ぶのをお手伝いしましょう。
I'll buy what clothes you like.あなたの好きなどんなでも買ってあげよう。
Your dress is already out of fashion.あなたのはもう流行遅れですよ。
Do you think that dress suits her?あなたはあのが彼女に似合うと思いますか。
You had better go there in decent clothes.あなたはそこへちゃんとした装で行った方がよい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excuse me![CN] 务员! Who Pooped the Bed? (2008)
I could burn clothes and hide bottles for the next five years.[JA] を焼き 酒のビンを隠しても... Detour (1945)
Waiter?[CN] 务员? Sorry, Wrong Number (1948)
Do you want one?[JA] 一どう? Scarlet Street (1945)
It is needed clothes and those things.[JA] - にもお金が Scarlet Street (1945)
This dress Millie lent it to me, and I owe him/her the rent.[JA] も借り物 家賃も払えない Scarlet Street (1945)
My clothes. The owner of such an expensive car would never be wearing them.[JA] 俺のは 高級車と不釣り合いだ Detour (1945)
He/she would need a thousand dollars only for dresses.[JA] をそろえるだけに 1000ドル要る Scarlet Street (1945)
Cool[CN] 哎呀,舒 Sing gum zhook kao (2004)
I must obey.[CN] 我得 Prospero's Books (1991)
I heard a noise while I was dressing.[JA] を着ているときに 物音がした And Then There Were None (1945)
Obey.[CN]  Your Highness (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふく, fuku] KLEID, KLEIDUNG, DOSIS [Add to Longdo]
[ふくえき, fukueki] Zuchthausstrafe, Militaerdienst [Add to Longdo]
[ふくじゅう, fukujuu] Gehorsam, Unterwuerfigkeit [Add to Longdo]
[ふくそう, fukusou] Kleidung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top