Search result for

finesse

(43 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finesse-, *finesse*
Possible hiragana form: ふぃねっせ
English-Thai: Longdo Dictionary
finesse(n) ชั้นเชิง
finesse(n) ไหวพริบ เช่น I've heard that today's game is more of a power game than a finesse game.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finesse[N] ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์, See also: กลเม็ด, Syn. tact, skill, delicacy
finesse[VI] ใช้กลอุบาย, See also: ใช้เพทุบาย
finesse[VT] ทำให้เกิดขึ้นโดยใช้กลอุบาย, See also: ใช้เพทุบาย
finesse[N] กลเม็ดในการแข่งขันไพ่บริดจ์
finesse[VT] ใช้กลเม็ดในการเล่นไพ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,

English-Thai: Nontri Dictionary
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yet clearly this unsub doesn't have the same confidence or finesse.เห็นได้ชัดว่า/N ผู้ต้องสงสัยรายนี้ไม่มี ความมั่นใจ/Nหรือชั้นเชิงแบบเดียวกัน Remembrance of Things Past (2010)
It's gonna take a little time and finesse, though.มันจะต้องใช้เวลาสักหน่อย ในการแก้ไขสถานะการณ์ คิดว่าน่ะ Wolf's Bane (2011)
Sometimes it takes a little bit of finesse.บางทีมันต้องมีแผนใช้นิดนึง Midnight Lamp (2012)
Hm - I also said it takes finesse.ผมบอกแล้วว่ามันต้องมีแผน Midnight Lamp (2012)
No finesse whatsoever. ♪ What is this?ไม่มีแผนเลยเนอะ อะไรกัน Midnight Lamp (2012)
Use finesse.พวกคุณต้องออกไปนะครับ ตึกนี้อยู่ระหว่างการอพยพ The Hard Drive (2012)
Finesse.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าน่ะ The Hard Drive (2012)
It requires, um, a certain finesse.มันต้องมี,เอ่อ จังหวะที่เหมาะสม The Gunk in the Garage (2012)
It takes a little finesse to tell the Chief of Police that his guys missed something big.ต้องใช้ลูกเล่นซักหน่อย ในการบอกผู้กำกับการ ว่าลูกน้องของเขาพลาดสิ่งสำคัญ Pain & Gain (2013)
And now, it's time for a little nuance and finesse.และตอนนี้ก็ถึงเวลาสำหรับ แตกต่างกันนิดหน่อยน้อยและกลเม็ดเด็ดพราย. Runner Runner (2013)
That takes finesse.ต้องใช้ชั้นเชิง Zugzwang (2013)
- I need a vice president of public affairs, a man with a certain finesse and a thorough knowledge of who's who and what's what.ผมอยากเข้าไปแทนที่ รัฐมนตรีกิจการสาธารณะ คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว และมีความรู้ ว่าใครเป็นใครและอะไรเป็นอะไร A Whiff of Sulfur (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
เชิงชั้น[N] trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ท่วงที, อุบาย, ชั้นเชิง, Example: เธอใช้เชิงชั้นล่อเขาไปตกหลุม
เหลี่ยมคู[N] trick, See also: finesse, artifice, stratagem, cunning, Syn. ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, เหลี่ยม, เพทุบาย, เล่ห์, Example: เขาเต็มไปด้วยเหลี่ยมคูที่พวกเราตามไม่ทันหรอก, Thai definition: ชั้นเชิงอย่างคมคาย
อุบาย[N] trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, cunning, deceitfulness, deception, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: นวนิยายเรื่องนี้เป็นอุบายสอนธรรมะอันแยบยล, Thai definition: วิธีการอันแยบคาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill   FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
กล[n.] (kon) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles   FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet det phrāi) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique   
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse   
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge   FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FINESSE    F AH0 N EH1 S
FINESSED    F AH0 N EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finesse    (n) (f i1 n e1 s)
finesses    (n) (f i1 n e1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finesse {f}; Raffinesse {f}finesse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外交手腕[がいこうしゅわん, gaikoushuwan] (n) diplomatic finesse; skill(s) in diplomacy [Add to Longdo]
技巧[ぎこう, gikou] (n) technique; finesse; (P) [Add to Longdo]
権謀術数[けんぼうじゅっすう, kenboujussuu] (n) trickery; wiles; finesse; Machiavellism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finesse \Fi`nesse"\ (? or ?), n. [F., fr. fin fine. See {Fine},
   a.]
   1. Subtilty of contrivance to gain a point; artifice;
    stratagem.
    [1913 Webster]
 
       This is the artificialest piece of finesse to
       persuade men into slavery.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Whist Playing) The act of finessing. See {Finesse}, v.
    i., 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finesse \Fi*nesse"\, v. i. [imp. & p. p. {Finessed}; p. pr. &
   vb. n. {Finessing}.]
   1. To use artifice or stratagem. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. (Whist Playing) To attempt, when second or third player,
    to make a lower card answer the purpose of a higher, when
    an intermediate card is out, risking the chance of its
    being held by the opponent yet to play.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finesse
   n 1: subtly skillful handling of a situation [syn: {delicacy},
      {diplomacy}, {discreetness}, {finesse}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Finesse /fiːnɛsə/ 
  finesse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top