ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finesse

F IH0 N EH1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finesse-, *finesse*
Possible hiragana form: ふぃねっせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
finesse(n) ไหวพริบ เช่น I've heard that today's game is more of a power game than a finesse game.
finesse(n) ชั้นเชิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finesse(n) ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์, See also: กลเม็ด, Syn. tact, skill, delicacy
finesse(vi) ใช้กลอุบาย, See also: ใช้เพทุบาย
finesse(vt) ทำให้เกิดขึ้นโดยใช้กลอุบาย, See also: ใช้เพทุบาย
finesse(n) กลเม็ดในการแข่งขันไพ่บริดจ์
finesse(vt) ใช้กลเม็ดในการเล่นไพ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice

English-Thai: Nontri Dictionary
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at that, they're so arrogant, they don't try to finesse it.ดูสิ เขาท่าทางหยิ่งยโสมาก ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น Brokedown Palace (1999)
But I tried to finesse that point with her.และผมไม่รู้ว่าเธอมีลูกไม้อะไรบ้าง Match Point (2005)
I can't no finesse when you're in my face!ตั้งใจไม่ได้ ถ้าคุณมาอยู่ตรงหน้าเนี่ย Surf's Up (2007)
No finesse whatsoever. ♪ What is this?ไม่มีแผนเลยเนอะ อะไรกัน Midnight Lamp (2012)
It takes a little finesse to tell the Chief of Police that his guys missed something big.ต้องใช้ลูกเล่นซักหน่อย ในการบอกผู้กำกับการ ว่าลูกน้องของเขาพลาดสิ่งสำคัญ Pain & Gain (2013)
- I need a vice president of public affairs, a man with a certain finesse and a thorough knowledge of who's who and what's what.ผมอยากเข้าไปแทนที่ รัฐมนตรีกิจการสาธารณะ คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว และมีความรู้ ว่าใครเป็นใครและอะไรเป็นอะไร A Whiff of Sulfur (2013)
It's my dance and I have performed it with finesse and abandon with countless partners.นี่คือการเต้นรำของฉัน และฉันร่ายเริงระบำไป ด้วยความชำนาญและปล่อยมันไปตามอารมณ์ The Replacements (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลเม็ดเด็ดพราย(n) trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai Definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
เชิงชั้น(n) trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, ท่วงที, อุบาย, ชั้นเชิง, Example: เธอใช้เชิงชั้นล่อเขาไปตกหลุม
เหลี่ยมคู(n) trick, See also: finesse, artifice, stratagem, cunning, Syn. ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, เหลี่ยม, เพทุบาย, เล่ห์, Example: เขาเต็มไปด้วยเหลี่ยมคูที่พวกเราตามไม่ทันหรอก, Thai Definition: ชั้นเชิงอย่างคมคาย
อุบาย(n) trick, See also: finesse, artfulness, artifice, stratagem, cunning, deceitfulness, deception, Syn. เล่ห์เหลี่ยม, Example: นวนิยายเรื่องนี้เป็นอุบายสอนธรรมะอันแยบยล, Thai Definition: วิธีการอันแยบคาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
เชิง[choēng] (n) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs  FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
กล[kon] (n) EN: trick ; tricky ; ruse ; finesse ; stratagem ; artifice ; astuce ; wiles  FR: ruse [f] ; stratagème [m] ; astuce [f] ; truc [m]
กลเม็ดเด็ดพราย[konlamet det phrāi] (n, exp) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique
ลูกไม้[lūkmāi] (n) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse
อุบาย[ubāi] (n) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge  FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FINESSE F IH0 N EH1 S
FINESSED F IH0 N EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finesse (n) fˈɪnˈɛs (f i1 n e1 s)
finesses (n) fˈɪnˈɛsɪz (f i1 n e1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finesse {f}; Raffinesse {f}finesse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外交手腕[がいこうしゅわん, gaikoushuwan] (n) diplomatic finesse; skill(s) in diplomacy [Add to Longdo]
技巧[ぎこう, gikou] (n) technique; finesse; (P) [Add to Longdo]
権謀術数[けんぼうじゅっすう, kenboujussuu] (n) trickery; wiles; finesse; Machiavellism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finesse \Fi`nesse"\ (? or ?), n. [F., fr. fin fine. See {Fine},
   a.]
   1. Subtilty of contrivance to gain a point; artifice;
    stratagem.
    [1913 Webster]
 
       This is the artificialest piece of finesse to
       persuade men into slavery.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Whist Playing) The act of finessing. See {Finesse}, v.
    i., 2.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finesse \Fi*nesse"\, v. i. [imp. & p. p. {Finessed}; p. pr. &
   vb. n. {Finessing}.]
   1. To use artifice or stratagem. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. (Whist Playing) To attempt, when second or third player,
    to make a lower card answer the purpose of a higher, when
    an intermediate card is out, risking the chance of its
    being held by the opponent yet to play.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finesse
   n 1: subtly skillful handling of a situation [syn: {delicacy},
      {diplomacy}, {discreetness}, {finesse}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Finesse /fiːnɛsə/ 
  finesse

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top