ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อุปกรณ์เชิงกล

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุปกรณ์เชิงกล-, *อุปกรณ์เชิงกล*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อุปกรณ์เชิงกล มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อุปกรณ์เชิงกล*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์เชิงกล[N] device, See also: apparatus, appliance, gadget, Example: การก่อสร้างทางรถไฟสมัยแรกยังไม่มีอุปกรณ์เชิงกลมาทุ่นแรง, Count unit: ชิ้น, ตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลอุปกรณ์(กนอุปะกอน, กนอุบปะกอน) น. อุปกรณ์เชิงกลที่ออกแบบหรือผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mechanically Sorting of Waste Materials การคัดแยกขยะด้วยอุปกรณ์เชิงกล
การคัดแยกขยะ โดยใช้อุปกรณ์ เช่น แยกขยะด้วยแม่เหล็ก เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Mechanically Volume Reduction การลดปริมาตรด้วยอุปกรณ์เชิงกล
การลดปริมาณขยะด้วยอุปกรณ์เชิงกล เพื่อทำให้ปริมาตรของขยะลดลง เช่น ใช้เครื่องบีบอัด [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปกรณ์เชิงกล[n. exp.] (uppakøn choēngkøn) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget   FR: appareil [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top