Search result for

จ้าง

(81 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ้าง-, *จ้าง*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ค่้าจ้างประจำregular wage

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
รับจ้างผลิต (vi ) production to order
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (n ) Government Permanent Employee
สัญญาจ้างบริการService Employment Contract

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ้าง[V] employ, See also: hire, Syn. ว่าจ้าง, Ant. รับจ้าง, Example: บริษัทประกาศตูมออกมาว่าไม่จ่ายโบนัสและเลิกจ้างคนประมาณ 100 คน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
จ้างงาน[V] employ, See also: hire, contract, procure, Syn. ว่าจ้าง, Example: เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวส่งผลให้บริษัทจ้างงานพนักงานเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน, Thai definition: ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน
จ้างวาน[V] hire, See also: employ, Syn. จ้าง, ว่าจ้าง, Ant. รับจ้าง, Example: ไม่ว่าหล่อนจะจ้างวานอย่างไร เขาก็ไม่ยอมกระดิกกระเดี้ย, Thai definition: ให้ทำงานแทน โดยมีสิ่งของหรือค่าตอบแทนให้
จ้างแรงงาน[V] hire the services of someone, Syn. ว่าจ้างแรงงาน, Example: ถ้าเราไม่จ้างแรงงานที่เป็นชาวพม่ากลุ่มนี้ก็จะทำให้ธุรกิจเสียหายทันที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ่างก. สว่าง.
จ้างน. ชื่อขนมของจีนชนิดหนึ่ง ทำด้วยข้าวเหนียวที่แช่น้ำด่างแล้วล้างให้สะอาด นำมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ ห่อด้วยใบไผ่แล้วต้มให้สุก.
จ้างก. ให้ทำงานหรือทำของโดยให้ค่าตอบแทน, ผู้ให้ทำงานเรียก นายจ้าง หรือ ผู้ว่าจ้าง, ผู้รับทำงานเรียก ลูกจ้าง หรือ ผู้รับจ้าง, ผู้ให้ทำของเรียก ผู้ว่าจ้าง, ผู้รับทำของเรียก ผู้รับจ้าง.
จ้างทำของน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น.
จ้างแรงงานน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ลูกจ้าง ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า นายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้.
ว่าจ้าง, ตกลงให้ทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง, เช่น ไปว่าขนมมาเลี้ยงแขก, ว่าจ้าง ก็ว่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Community Aide Workersจ้างชาวบ้านเป็นผู้ทำการติดต่อแนะนำผู้อื่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The tab?ว่าจ้าง Pilot (2011)
Look, I'm all for helping my country, but what kind of secret government mission could an out-of-work newspaper hack pull off?ฟังนะ ฉันกำลังช่วยหลายเรื่องที่บ้านฉัน แต่ความลับของรัฐบาลแบบไหนที่นักรับจ้างเขียนข่าวว่างงานจะดึงเอามาจัดการล่ะ? Odyssey (2008)
I don't remember you getting paid to think, Jackson.เขาไม่ได้จ้างนายให้มาคิดน่ะ แจ๊คสัน Dead Space: Downfall (2008)
There are two types of people that hire me.มีคนอยู่ 2 ประเภทที่จ้างชั้น Not Cancer (2008)
Because they've hired me to investigate the wrong person.เพราะเค้าจ้างชั้น เพื่อจะสำรวจคนที่ผิด Not Cancer (2008)
Who hired you?ใครจ้างคุณ Not Cancer (2008)
Companies pay him to test their untested drugs.เค้ารับจ้างบริษัทยา\ ทดลองยาที่ยังไม่ผ่านการทดลอง Adverse Events (2008)
You'd be employing me,คุณน่าจะจ้างผม Adverse Events (2008)
And I'd be paying you?แล้วฉันก็ต้องจ่ายค่าจ้างคุณ Adverse Events (2008)
But if you pay me while I check you out,แต่ถ้าคุณจ้างผม \ ขณะที่ผมตรวจสอบคุณ มัน.. Adverse Events (2008)
I had my dick make keys when I hired him to dick up the team.ผมมีไอ้นั่นไว้ืำทำกุญแจ ฉันจ้างเขา ไว้ทำไอ้นั่นให้ทีม Lucky Thirteen (2008)
You expect me to believe that you hired Lucas to investigate everyone except for me?คุณต้องการให้ผมเชื่อ คุณจ้างลูกัสทำ เพื่อสืบทุกๆคน ยกเว้นตัวผม Lucky Thirteen (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure   FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จ้างทนาย[v. exp.] (jāng thanāi) FR: faire appel à un avocat
จ้างบุคลากรมากเกินไป[v. exp.] (jāng bukkhalākøn māk koēnpai) EN: be overstaffed ; be overmanned   
จ้างวาน[v. exp.] (jāng wān) EN: hire ; employ   
จ้างหน่วยงานภายนอก[v. exp.] (jāng nūay ngān phāinøk) EN: outsource   FR: externaliser
จ้างเหมา[u] (jāngmao) EN: place an order (for the manufacture of sth)   
จ้างแรงงาน [v. exp.] (jāng raēng-ngān) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers   FR: employer de la main-d'oeuvre

English-Thai: Longdo Dictionary
employment agreement(n) สัญญาจ้างงาน
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
employ for[PHRV] จ้างให้ทำเพราะ
employ for[PHRV] จ้างให้ทำเพราะ, See also: จ้างให้ทำเนื่องจาก
employ in[PHRV] จ้างให้ทำงานใน, Syn. employ at
employ[VT] ว่าจ้าง, See also: จ้าง, จ้างงาน, Syn. hire
engage[VT] ว่าจ้าง, See also: จ้างให้ทำงาน, Syn. employ, hire
hire[VI] จ้าง, See also: ว่าจ้าง
hire[VT] จ้าง, See also: ว่าจ้าง, Syn. employ
keep about[PHRV] เลี้ยงไว้, See also: จ้างไว้, Syn. have about, keep around
keep around[PHRV] เลี้ยงไว้, See also: จ้างไว้, Syn. have about, keep about
keep on[PHRV] จ้างต่อ, Syn. stay on, stick on, stop on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blood moneyn. เงินค่าจ้างที่จ่ายให้กับฆาตกร เงินทึ่จ่ายให้กับญาติผู้ที่ถูกฆาตกรรม
boss(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจ้าง,นาย,ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ,ควบคุม,บังคับบัญชา,บงการ, Syn. superior
bravo(บรา'โว) interj. ,n.,v. (การ) ทำได้ดี!เก่งจริง!,ดี!,มือสังหารรับจ้าง
brieflessadj. ซึ่งไม่มีใครจ้างไปว่าความ
caddie(แคด'ดี) n. ผู้รับจ้างแบกถุงไม้ตีกอล์ฟ,คนรับใช้เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั่วไป., Syn. caddy
cottager(คอท'ทิเจอะ) n. ผู้อยู่กระท่อม,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,คนงานชนบท
cotter(คอท'เทอะ) ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,ชาวชนบท,ชาวชนบทที่กระท่อม,ผู้อยู่ระท่อม,สลักหรือลิ่มชนิดผ่า
courier(เคอ'เรียร์) n. คนเดินหนังสือ,ผู้ส่งข่าวสาร,ผู้ถูกว่าจ้างให้บริการทัศนาจรแก่นักท่องเที่ยว เป์นชื่อแบบอักษร (font) ที่เป็นที่นิยมมากแบบหนึ่งที่มีใช้ในระบบวินโดว์ 3.1 และวินโดว์ 95 ตัวอักษรทุกตัวไม่ว่าจะเป็น I หรือ w ล้วนแต่ใช้เนื้อที่เท่ากันทั้งหมด
curling stoneลูกกลิ้งหินหรือ เหล็กที่มีจับจ้างบน ใช้เล่นโยนไถลบนน้ำแข็งไปที่เป้า
customer(คัส'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ผู้จ่ายตลาด,คนเข้าร้าน,ผู้ว่าจ้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
cab(n) รถรับจ้าง,รถแท็กซี่,รถม้า
earnings(n) ค่าจ้าง,เงินเดือน,รายได้,ผลกำไร
employ(vt) ใช้,จ้าง,ว่าจ้าง,ใช้สอย
employee(n) ลูกจ้าง,พนักงาน,ผู้ถูกว่าจ้าง
employer(n) นายจ้าง,เจ้านาย,ผู้ว่าจ้าง
employment(n) การงาน,อาชีพ,การจ้าง,การว่าจ้าง
engage(vi,vt) ไม่ว่าง,มีธุระ,สัญญา,หมั้น,ผูกมัด,จ้าง,ว่าจ้าง,สู้รบ
engagement(n) ข้อตกลง,การหมั้น,การนัดพบ,ธุระ,การว่าจ้าง,การสู้รบ
ferry(n) เรือข้ามฟาก,ท่าเรือ,การข้ามฟาก,เรือจ้าง,การขนส่งทางเครื่องบิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hire of work (vt) จ้างทำของ

German-Thai: Longdo Dictionary
zahlen(vt) |zahlte, hat gezahlt| จ่ายเงิน, ให้เงินค่าจ้าง
Urlaubsgeld(n) |das| เงินสำหรับพักร้อนที่ได้จากนายจ้างนอกเหนือจากเงินเดือน
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter
anstellen(vt) |stellte an, hat angestellt| แต่งตั้ง, จ้าง (งาน)
Schmiergeld(n slang) |das, nur Sg.| เงินสินบน, เงินว่าจ้างให้ทำในสิ่งไม่ควร
Gehalt(n) |das, pl. Gehälter| เงินเดือน, ค่าจ้างต่อเดือน เช่น In Deutschland erhält man normalerweise ein höheres Gehalt als in Thailand.
Unternehmer(n) |der, pl. Unternehmer| นักลงทุนทางการเงิน, ผู้บริหารกิจการ, นายจ้าง, นักวิสาหกิจ, นายทุน , See also: Related: die Unternehmerin, unternehmen
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig
Beschäftigung(n) |die, pl. Beschäftigungen| อาชีพ, การงาน, การจ้างงาน เช่น Insgesamt blieben in Deutschland aber 4,53 Millionen Menschen ohne Beschäftigung., See also: S. Arbeit, Beruf, Job, Berufstätigkeit,

French-Thai: Longdo Dictionary
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, See also: S. boulot ,
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน
salaire(n) |m| เงินเดือน, ค่าจ้าง เช่น Le salaire minimum est fixé par le gouvernement du Québec., See also: S. la paie ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top