Search result for

(96 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自-, *自*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じしん, jishin] (n) ความมั่นใจในตนเอง
動販売機[じどうはんばいき, jidouhanbaiki] (n) เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ
[じたく, jitaku] (n) บ้าน ใช้เมื่อพูดถึงบ้านของคนคนหนึ่ง
[しぜん, shizen] (n) ธรรมชาติ
[じばく, jibaku] (n) ระเบิดพลีชีพ
[じゆう, jiyuu] (adv) อิสระ, ตามอำเภอใจ
由席[じゆうせき, jiyuuseki] (n) ที่นั่งที่ไม่จอง (ไม่จำเป็นต้องจอง)
由貿易協定[じゆうぼうえききょうてい, jiyuubouekikyoutei] (n) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
衛隊[じえいたい, jieitai] (n) กองกำลังป้องกันตนเอง (เทียบได้กับกองทัพของญี่ปุ่นในปัจจุบัน แต่ญี่ปุ่นจะไม่นับว่าเป็นทหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じこ, jiko] ตนเอง
由行動[じゆうこうどう, jiyuukoudou] เวลาว่าง ฟรีไทม์
[じゆう, jiyuu] (n adj) อิสระ
動詞[じどうし, jidoushi] (n) อกรรมกริยา , See also: A. 他動詞(たどうし),
分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n) ความเห็นแก่ตัว
尊心[じそんしん, jisonshin] ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
[じりき, jiriki] (adj ) ทำด้วยตนเอง, สำเร็จด้วยตัวเอง
動車[じどうしゃ, jidousha] (n ) รถยนตร์
動車[じどうしゃ, jodosha, jidousha , jodosha] (n ) รถยนตร์ , See also: S. 車,
転車[じてんしゃ, jitensha, jitensha , jitensha] (n ) รถจักรยาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しぜん, shizen] Thai: ธรรมชาติ English: nature
[じしゃ, jisha] Thai: บริษัทของตนเอง
動ロード[じどうろーど, jidouro-do] Thai: การโหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ English: autoload
[じごうじとく, jigoujitoku] Thai: กรรมตามสนอง English: reap what you sow (id)
[じぶん, jibun] Thai: ตัวเอง English: myself
[じぶん, jibun] Thai: ตนเอง English: oneself
[じしゅ, jishu] Thai: โดยอิสระ
[じしゅ, jishu] Thai: ด้วยตนเอง English: autonomy

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[自, zì, ㄗˋ] self; private, personal; from
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A nose; in China, people refer to themselves by pointing to their noses
[臬, niè, ㄋㄧㄝˋ] provincial judge; law, rule; door post
Radical: Decomposition: 自 (zì ㄗˋ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A notice 自 posted on a tree 木
[臭, chòu, ㄔㄡˋ] to reek, to smell, to stink
Radical: Decomposition: 自 (zì ㄗˋ)  犬 (quǎn ㄑㄩㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] The smell 自 of a dirty dog 犬
[臱, mián, ㄇㄧㄢˊ]
Radical: Decomposition: 自 (zì ㄗˋ)  穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  方 (fāng ㄈㄤ) 
Etymology: []
[臲, niè, ㄋㄧㄝˋ] tottering, unsteady; jumpy, jittery
Radical: Decomposition: 臬 (niè ㄋㄧㄝˋ)  危 (wēi ㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] precarious

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じ;ころ(ok), ji ; koro (ok)] (pref) (1) self-; (2) (じ only) (See 至) from ... [Add to Longdo]
ずから(P);[おのずから, onozukara] (adv) naturally; as a matter of course; (P) [Add to Longdo]
ずから明らか;おのずから明らか[おのずからあきらか, onozukaraakiraka] (adj-na) self-evident [Add to Longdo]
ずと;[おのずと, onozuto] (adv) naturally [Add to Longdo]
[みずから, mizukara] (n-adv,n) for one's self; personally; (P) [Add to Longdo]
らの手で[みずからのてで, mizukaranotede] (exp) with one's own hands [Add to Longdo]
ら進んで[みずからすすんで, mizukarasusunde] (exp,adv) on one's own initiative; off your own bat [Add to Longdo]
ホスト[じホスト, ji hosuto] (n,adj-no) {comp} self-hosting [Add to Longdo]
[じあい, jiai] (n,vs) (1) taking care of oneself (esp. used as an epistolary imperative); (2) self-love [Add to Longdo]
意識[じいしき, jiishiki] (n) self-consciousness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zì, ㄗˋ, ] from; self; oneself; since [Add to Longdo]
上而下的加工[zì shàng ér xià de jiā gōng, ㄗˋ ㄕㄤˋ ㄦˊ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, ] top-down processing [Add to Longdo]
下而上的加工[zì xià ér shàng de jiā gōng, ㄗˋ ㄒㄧㄚˋ ㄦˊ ㄕㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ, ] bottom-up processing [Add to Longdo]
[zì zhǔ, ㄗˋ ㄓㄨˇ, ] to act for oneself; autonomous [Add to Longdo]
主权[zì zhǔ quán, ㄗˋ ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] ability to make one's own decisions [Add to Longdo]
主系统[zì zhǔ xì tǒng, ㄗˋ ㄓㄨˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] autonomous system [Add to Longdo]
[zì zuò, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to act for oneself; to view oneself (to be clever, virtous, attractive); exaggerated self-esteem [Add to Longdo]
作主张[zì zuò zhǔ zhāng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨˇ ㄓㄤ, / ] to think for oneself and act accordingly (成语 saw); to act on one's own initiative [Add to Longdo]
作多情[zì zuò duō qíng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄑㄧㄥˊ, ] to exaggerate one's sex-appeal; to imagine oneself to be a gift to the opposite sex [Add to Longdo]
作聪明[zì zuò cōng míng, ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] self-styled genius (成语 saw); big-headed know-all [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.転車に乗って)フーッ、この坂道はきついよ。でも帰りは楽だよね。
"What make is your car?" "It is a Ford."「あなたの動車はどこの製品ですか」「フォード社のです」
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、分の教室に旨く行き着くことができる」と彼は考えた。
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.分を愛するよりあなたの隣人を愛せよ」ということばは聖書からの引用です。
When I was fifteen, I got a room of my own.15歳の時、私は分の部屋を持った。
I learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.18歳のとき、動車の運転を習って、免許を取りました。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年代、日本は動車産業の分野でアメリカのお株を奪った。
One October morning in 1987, Stephen Hawking sat before his computer.1987年10月のある朝、ステイブン・ホーキングは分のコンピューターの前に座っていた。
1995 model of a car.1995年型の動車。
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は然界の一部を永久に失うことになる。
An old woman limped along the street.1人の老婆が不由な足で通りを歩いていた。
It will go away by itself in two weeks.2週間もすれば然に治ります。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[JA] 莫大な財産を持って 警察にヤクザ 政治家まで 分の道具にして Emotions (2017)
The mission for creators like us is not to make what we want, but to deliver what audiences want.[JA] 分の描(えが)きたいものよりも 観客が見たいものを授受するのが 我々クリエーターの使命ですよね Confrontation (2017)
I no longer understood what I valued anymore, or what was interesting to me.[JA] 僕はもう 分の価値観も 何が面白いのかも 分からなくなってしまった Confrontation (2017)
Maybe they thought they wouldn't die.[JA] 分は死なないと思っていたのか Confrontation (2017)
I'll quit high school and start some kind of business.[JA] 高校をやめて 分で何か始めます Confrontation (2017)
I will live on my own.[CN] 总之要忠于己的情感 随心而活吧 Confrontation (2017)
I rented a tiny, one-room apartment and started living alone again.[CN] 我要退学 己开始做点什么 Confrontation (2017)
I no longer understood what I valued anymore, or what was interesting to me.[CN] 是觉得己不会死吗? Confrontation (2017)
-To logic.[CN] 比起己想要描绘的东西 做出观众想看的东西 才是我们创作者的使命 Confrontation (2017)
Are you on a search for yourself?[JA] 分探しですか Emotions (2017)
The woman named Yuki Kobayashi said she was finished playing with me.[CN] 是指寻找我吗? Emotions (2017)
"Escape and live.[CN] 拥有巨额财产 不仅是黑白两道 甚至连政治人物都当成己的道具 Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
家製ソフトウェア[じかせいソフトウェア, jikasei sofutouea] home-grown software [Add to Longdo]
己規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
己資源[じこしげん, jikoshigen] local resource [Add to Longdo]
己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]
己相似図形[じこそうじずけい, jikosoujizukei] fractal [Add to Longdo]
[じせき, jiseki] one's seat, one's desk [Add to Longdo]
席のパソコン[じせきのパソコン, jisekino pasokon] (one's own) desktop computer [Add to Longdo]
[じまえ, jimae] custom (a-no), at one's own expense [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みずから, mizukara] selbst [Add to Longdo]
らの手で[みずからのてで, mizukaranotede] mit_eigenen_Haenden [Add to Longdo]
[じしゅ, jishu] Selbstaendigkeit, Unabhaengigkeit [Add to Longdo]
[じた, jita] selbst_und_andere [Add to Longdo]
[じたい, jitai] der_eigene_Koerper, selbst [Add to Longdo]
[じきょう, jikyou] Gestaendnis [Add to Longdo]
[じしん, jishin] Selbstvertrauen [Add to Longdo]
[じぶん, jibun] selbst [Add to Longdo]
動販売器[じどうはんばいき, jidouhanbaiki] Verkaufsautomat [Add to Longdo]
動車[じどうしゃ, jidousha] Auto, Wagen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top