ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自-, *自*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, zì, ㄗˋ] self; private, personal; from
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]  ?
Etymology: [pictographic] A nose; in China, people refer to themselves by pointing to their noses
Rank: 43
[, chòu, ㄔㄡˋ] to reek, to smell, to stink
Radical: , Decomposition:   自 [, ㄗˋ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] The smell 自 of a dirty dog 犬
Rank: 2105
[, niè, ㄋㄧㄝˋ] provincial judge; law, rule; door post
Radical: , Decomposition:   自 [, ㄗˋ]  木 [, ㄇㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A notice 自 posted on a tree 木
Rank: 5135
[, mián, ㄇㄧㄢˊ]
Radical: , Decomposition:   自 [, ㄗˋ]    穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  方 [fāng, ㄈㄤ]
Etymology: -
[, niè, ㄋㄧㄝˋ] tottering, unsteady; jumpy, jittery
Radical: , Decomposition:   臬 [niè, ㄋㄧㄝˋ]  危 [wēi, ㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] precarious

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: oneself
On-yomi: ジ, シ, ji, shi
Kun-yomi: みずか.ら, おの.ずから, おの.ずと, mizuka.ra, ono.zukara, ono.zuto
Radical: , Decomposition:   丿  
Rank: 19
[] Meaning: stinking; ill-smelling; suspicious looking; odor; savor; fragrance; be fragrant; stink; glow; be bright
On-yomi: シュウ, shuu
Kun-yomi: くさ.い, -くさ.い, にお.う, にお.い, kusa.i, -kusa.i, nio.u, nio.i
Radical: , Decomposition:     
Variants: , , Rank: 1760
[] Meaning:
On-yomi: キョウ, kyou
Kun-yomi: つつし.む, tsutsushi.mu
Radical:
[] Meaning: law; rule; door post
On-yomi: ゲツ, getsu
Radical: , Decomposition:     
[] Meaning:
On-yomi: シュウ, shuu
Kun-yomi: くさ.い, にお.う, kusa.i, nio.u
Radical:
Variants: ,
[] Meaning:
On-yomi: ベン, メン, ben, men
Radical:
[] Meaning: jumpy; jittery; worried
On-yomi: ゲツ, ゲチ, getsu, gechi
Kun-yomi: あや.うい, aya.ui
Radical:
[] Meaning:
On-yomi: シュウ, shuu
Kun-yomi: くさい, kusai
Radical: , Decomposition:     
Variants: ,

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zì, ㄗˋ, ] from; self; oneself; since #292 [Add to Longdo]
[zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ,  ] self; (reflexive pronoun); own #41 [Add to Longdo]
[lái zì, ㄌㄞˊ ㄗˋ,   /  ] to come from (a place); From: (in email header) #581 [Add to Longdo]
[zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ,  ] nature; natural; naturally #622 [Add to Longdo]
[zì yóu, ㄗˋ ㄧㄡˊ,  ] freedom; free; liberty #1,327 [Add to Longdo]
[zì shēn, ㄗˋ ㄕㄣ,  ] itself; oneself; one's own #1,514 [Add to Longdo]
[zì wǒ, ㄗˋ ㄨㄛˇ,  ] self- #1,840 [Add to Longdo]
[zì dòng, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ,   /  ] automatic #2,055 [Add to Longdo]
[zì zhǔ, ㄗˋ ㄓㄨˇ,  ] to act for oneself; autonomous #2,298 [Add to Longdo]
[gè zi, ㄍㄜˋ ㄗ˙,  ] each; respective; apiece #2,660 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じしん, jishin] (n) ความมั่นใจในตนเอง
動販売機[じどうはんばいき, jidouhanbaiki] (n) เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้อัตโนมัติ
[じたく, jitaku] (n) บ้าน ใช้เมื่อพูดถึงบ้านของคนคนหนึ่ง
[しぜん, shizen] (n) ธรรมชาติ
[じばく, jibaku] (n) ระเบิดพลีชีพ
[じゆう, jiyuu] (adv) อิสระ, ตามอำเภอใจ
由席[じゆうせき, jiyuuseki] (n) ที่นั่งที่ไม่จอง (ไม่จำเป็นต้องจอง)
由貿易協定[じゆうぼうえききょうてい, jiyuubouekikyoutei] (n) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
衛隊[じえいたい, jieitai] (n) กองกำลังป้องกันตนเอง (เทียบได้กับกองทัพของญี่ปุ่นในปัจจุบัน แต่ญี่ปุ่นจะไม่นับว่าเป็นทหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[じこ, jiko] ตนเอง
由行動[じゆうこうどう, jiyuukoudou] เวลาว่าง ฟรีไทม์
[じゆう, jiyuu] (n, adj) อิสระ
動詞[じどうし, jidoushi] (n) อกรรมกริยา, See also: A. 他動詞(たどうし)
分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n) ความเห็นแก่ตัว
尊心[じそんしん, jisonshin] ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
[じりき, jiriki] (adj) ทำด้วยตนเอง, สำเร็จด้วยตัวเอง
動車[じどうしゃ, jidousha] (n) รถยนตร์
動車[じどうしゃ, jodosha, jidousha , jodosha] (n) รถยนตร์, See also: S. 車
転車[じてんしゃ, jitensha, jitensha , jitensha] (n) รถจักรยาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しぜん, shizen] TH: ธรรมชาติ  EN: nature
[じしゃ, jisha] TH: บริษัทของตนเอง
動ロード[じどうろーど, jidouro-do] TH: การโหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ  EN: autoload
[じごうじとく, jigoujitoku] TH: กรรมตามสนอง  EN: reap what you sow (id)
[じぶん, jibun] TH: ตัวเอง  EN: myself
[じぶん, jibun] TH: ตนเอง  EN: oneself
[じしゅ, jishu] TH: โดยอิสระ
[じしゅ, jishu] TH: ด้วยตนเอง  EN: autonomy

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じ;ころ(ok), ji ; koro (ok)] (pref) (1) self-; (2) (じ only) (See 至) from ... #2,849 [Add to Longdo]
[じこ, jiko] (n, adj-no) self; oneself; (P) #142 [Add to Longdo]
[じゆう, jiyuu] (exp, adj-na, n) freedom; liberty; as it pleases you; (P) #362 [Add to Longdo]
[じぶん, jibun] (pn, adj-no) (1) myself; yourself; oneself; himself; herself; (2) I; me; (P) #413 [Add to Longdo]
[じしん, jishin] (n) by oneself; personally; (P) #419 [Add to Longdo]
動車[じどうしゃ, jidousha] (n) automobile; (P) #724 [Add to Longdo]
治体[じちたい, jichitai] (n) municipality; local government; self-governing body; autonomous entity; (P) #1,060 [Add to Longdo]
[しぜん, shizen] (adj-na, n) (1) nature; spontaneity; (adv, adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P) #1,148 [Add to Longdo]
動(P);働(iK)[じどう, jidou] (adj-no, n) (1) automatic; self-motion; (2) (abbr) { ling } (See 動詞) intransitive verb; (P) #1,305 [Add to Longdo]
[みずから, mizukara] (n-adv, n) for one's self; personally; (P) #1,316 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.転車に乗って)フーッ、この坂道はきついよ。でも帰りは楽だよね。
"What make is your car?" "It is a Ford."「あなたの動車はどこの製品ですか」「フォード社のです」
"I can make it to my class on time," he thought.「時間通りに、分の教室に旨く行き着くことができる」と彼は考えた。
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.分を愛するよりあなたの隣人を愛せよ」ということばは聖書からの引用です。
When I was fifteen, I got a room of my own.15歳の時、私は分の部屋を持った。
I learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.18歳のとき、動車の運転を習って、免許を取りました。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年代、日本は動車産業の分野でアメリカのお株を奪った。
One October morning in 1987, Stephen Hawking sat before his computer.1987年10月のある朝、ステイブン・ホーキングは分のコンピューターの前に座っていた。
1995 model of a car.1995年型の動車。
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つの種が絶滅するたびに、我々は然界の一部を永久に失うことになる。
An old woman limped along the street.1人の老婆が不由な足で通りを歩いていた。
It will go away by itself in two weeks.2週間もすれば然に治ります。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That I'm mighty proud of you[JP] わしの慢の子供だよ Pinocchio (1940)
Enjoy[CN] 为之 Gallants (2010)
Suicide?[CN] 杀吗? Bayside Shakedown (1998)
There are no strings on me[JP] ぼくは Pinocchio (1940)
We tell the story in Ireland, about the two Englishmen who were cast away on a desert island for 3 years and never spoke to each other, because they hadn't been introduced.[JP] アイルランドの小話をしましょう 二人のイギリス人が 無人島に漂流して3年間 一言も口をききませんでした 己紹介しなかったからです And Then There Were None (1945)
Freedom[CN] The Red Baron (2008)
kiddo![CN] 回归 The Beach (2000)
Freedom...[CN] Sword of War (2009)
I got no strings to hold me down To make me fret or make me frown[JP] 糸がなければ 由で気まま Pinocchio (1940)
Be selfish.[CN] 私点 The Women (2008)
He ordered his somnambulist, who he had brought completely under his control to carry out his adventurous plans.[JP] 彼を道具にらの欲望を実現しようとした The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
We do.[CN] 是我们 Watchmen (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
家製ソフトウェア[じかせいソフトウェア, jikasei sofutouea] home-grown software [Add to Longdo]
己規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
己資源[じこしげん, jikoshigen] local resource [Add to Longdo]
己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]
己相似図形[じこそうじずけい, jikosoujizukei] fractal [Add to Longdo]
[じせき, jiseki] one's seat, one's desk [Add to Longdo]
席のパソコン[じせきのパソコン, jisekino pasokon] (one's own) desktop computer [Add to Longdo]
[じまえ, jimae] custom (a-no), at one's own expense [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みずから, mizukara] selbst [Add to Longdo]
らの手で[みずからのてで, mizukaranotede] mit_eigenen_Haenden [Add to Longdo]
[じしゅ, jishu] Selbstaendigkeit, Unabhaengigkeit [Add to Longdo]
[じた, jita] selbst_und_andere [Add to Longdo]
[じたい, jitai] der_eigene_Koerper, selbst [Add to Longdo]
[じきょう, jikyou] Gestaendnis [Add to Longdo]
[じしん, jishin] Selbstvertrauen [Add to Longdo]
[じぶん, jibun] selbst [Add to Longdo]
動販売器[じどうはんばいき, jidouhanbaiki] Verkaufsautomat [Add to Longdo]
動車[じどうしゃ, jidousha] Auto, Wagen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top