Search result for

พระ

(167 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระ-, *พระ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บวงสรวงพระพรหม (vt ) ไหว้ศาล
พระฉาย (n ) The likeness of God; the image of God.
See also: R. พระฉายา
พระอนาคามี (n ) non-returner
พระอาทิตย์ (n ) sun
วัดพระเชตวัน (n name ) Jetavana Monastery
สรรเสริญพระบารมี (name ) Glorify His Prestige
See also: S. Royal anthem,

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
พระธรรมพระธรรม

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พระประธาน (n ) principal Buddha image

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ศาลพระภูมิspirit house

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระ[N] Buddha image, Syn. พุทธรูป, พระพุทธรูป, Example: เมื่อเราไปวัด เรามักจะพบว่าในโบสถ์จะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นพระประทาน 1 องค์, Count unit: องค์
พระ[N] leading actor, See also: hero, Syn. ตัวพระ, Example: แม่หนูคนนี้รูปร่างสูงโปร่ง คงจะรำเป็นพระได้, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวเอกในเรื่องละคร
พระ[N] monk, See also: priest, Syn. สงฆ์, ภิกษุ, บรรพชิต, Example: เราเรียนที่จะกินข้าววันละ 3 เวลาถ้าเราบวชเป็นพระเราก็เรียนใหม่ที่จะกินวันละ 2 เวลา, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชในศาสนา
พระนม[N] royal wet nurse, See also: wet nurse of a prince or a princess, Syn. แม่นม, Example: ในสมัยโบราณ การคัดเลือกพระนมให้พระโอรสหรือพระธิดาต้องกระทำอย่างถูกต้องตามประเพณี, Notes: (ราชา)
พระยา[N] Phya, Example: ตำนานความเป็นมาของโนรามีการกล่าวถึงในสมัยพระยาสายฟ้าฟาด, Thai definition: บรรดาศักดิ์สูงกว่าพระ ต่ำกว่าเจ้าพระยา
พระคุณ[N] favour, See also: kindness, benevolence, Syn. บุญคุณ, Example: ทางแผนกอนุบาลได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู
พระทอง[N] name of thai tune, Syn. เพลงพระทอง, Example: วงปี่พาทย์กำลังซ้อมบรรเลงเพลงพระทองอยู่อย่างขะมักเขม้น, Count unit: เพลง, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
พระทัย[N] mind, See also: heart, Syn. ใจ, Example: ท่านจันทร์ทรงประทับที่ระเบียงหน้ากระท่อมติดแอร์ปล่อยพระทัยให้เพลินไปกับธรรมชาติ, Count unit: ดวง, Notes: (ราชา)
พระนคร[N] capital, See also: metropolis, capital city, Syn. เมืองหลวง, นครหลวง, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงย้ายพระนครมาตั้งที่กรุงเทพมหานคร, Count unit: เมือง, แห่ง
พระนอน[N] reclining Buddha, Syn. พระไสยาสน์, พระพุทธไสยาสน์, Example: พระพุทธรูปองค์ที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในหมู่ชาวไทยชาวต่างประเทศคือพระนอนวัดโพธิ์หรือพระพุทธไสยาสน์ซึ่งมีความงามเป็นเอก, Count unit: องค์, Thai definition: พระพุทธรูปที่บรรทมตะแคงขวา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พระ(พฺระ) น. คำใช้แทนชื่อเรียกภิกษุสงฆ์ เช่น วัดนี้มีพระกี่รูป พระลงโบสถ์, พระพุทธรูป เช่น ชักพระ ไหว้พระในโบสถ์, พระพุทธเจ้า หรือเนื่องด้วยพระพุทธเจ้า เช่น เมืองพระ คำพระ พระมาตรัส, ชื่อวันประชุมถือศีลฟังธรรมในพระพุทธศาสนา เดือนหนึ่งมี ๔ วัน คือ วันขึ้น ๘ ค่ำ ขึ้น ๑๕ ค่ำ แรม ๘ ค่ำ และแรม ๑๕ ค่ำ ถ้าเป็นเดือนขาดก็แรม ๑๔ ค่ำ เรียกว่า วันพระ
พระพระเจ้า, พระเยซู, (ตามที่คริสต์ศาสนิกชนในเมืองไทยใช้อนุโลมเรียก) เช่น พระลงโทษ แม่พระ
พระนักบวช เช่น พระไทย พระแขก พระฝรั่ง พระจีน พระญวน
พระใช้ประกอบหน้าคำอื่นแสดงความยกย่อง ๑. เทพเจ้าหรือเทวดาผู้เป็นใหญ่ เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ พระพิรุณ ๒. พระเจ้าแผ่นดินหรือของที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายชั้นสูง เช่น พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ ๓. สมณศักดิ์ชั้นราชาคณะ เช่น พระราชเวที พระเทพเมธี ๔. ภิกษุ เช่น พระสมศักดิ์ ๕. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระภูมิ
พระอิสริยยศเจ้านาย เช่น พระรามคำแหง พระนเรศวร พระเทียรราชา
พระบรรดาศักดิ์ข้าราชการสูงกว่าหลวง ต่ำกว่าพระยา เช่น พระสารประเสริฐ พระธรรมนิเทศทวยหาญ, ใช้ประกอบหน้านามพระสนม เช่น พระอินทราณี พระสุจริตสุดา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระโดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีเมตตากรุณาทรงคุณงามความดีเหมือนพระ เช่น ใจพระ พ่อแม่เป็นพระของลูก.
พระส. คำใช้แทนผู้เป็นใหญ่ เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒ เช่น เมียเห็นว่าเงาะนี้มีความรู้ พระอย่าได้ลบหลู่ว่าชั่วช้า (สังข์ทอง), หรือเป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓ เช่น พระเสด็จโดยแดนชล (กาพย์เห่เรือ).
พระกรน้อยน. ชื่อเสื้อชั้นในที่แขนต่อแถบรัด, คู่กับฉลองพระองค์ทรงประพาส, ฉลองพระกรน้อย ก็ว่า.
พระครูน. ฐานันดรประเภทหนึ่งแห่งพระภิกษุ ตํ่ากว่าพระราชาคณะ เช่น พระครูสรวุฒิพิศาล พระครูสรภาณพิสุทธิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
royal assentพระบรมราชานุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
royal assentพระบรมราชานุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assent, royalพระบรมราชานุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Regina (L.) (Queen)พระบรมราชินีนาถ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Queen, theพระบรมราชินีนาถ (ที่ครองราชย์), พระราชินี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Regina (Queen) (L.)พระบรมราชินีนาถ [ดู Rex ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
royal commandพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
command, royalพระบรมราชโองการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order-in-councilพระบรมราชโองการ (ที่ประกาศโดยคำแนะนำของคณะองคมนตรีของอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order-in-councilพระบรมราชโองการ (ที่ประกาศโดยคำแนะนำของคณะองคมนตรีของอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
พระเมรุเป็นเมรุที่ใช้สำหรับราชวงศ์ที่ทรงฐานานุศักดิ์ เมื่อตายใช้ราชาศัพท์ว่า ทิวงคต หรือสิ้นพระชนม์โดยที่ภายในพระเมรุไม่มีพระเมรุทอง [ศัพท์พระราชพิธี]
พระโกศที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ กับโกศที่พระราชทานสำหรับศพข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์สูง ตามคตินิยมของพราหมณ์ที่เชื่อว่า ต้องตั้งพระศพในท่ายืน, นั่ง, คุกเข่า หรือกอดเข่าประสานมือ เพื่อส่งพระศพและพระวิญญาณเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ พระโกศสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานได้ ๒ ประเภท ๑. พระโกศสำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพ ๒. พระโกศพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ

<b>พระ</b>โกศ

ที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]

พระเสลี่ยงกลีบบัวพระเสลี่ยงกลีบบัว ทำด้วยไม้ปิดทองประดับกระจกทั้งองค์ มีคานหาม ๒ คาน ขนาดกว้าง ๐.๘๒ เมตร ยาวรวมคาน ๔.๒๐ เมตร สูง ๑.๑๐ เมตร ลำคานเป็นไม้กลมกลึงทาสีแดง ปลายกลึงเป็นหัวเม็ดทรงมัณฑ์ปิดทองประดับกระจก ใช้สำหรับพระสงฆ์พระราชคณะสงฆ์สวดนำพระโกศเวียนรอบพระเมรุ [ศัพท์พระราชพิธี]
พระเมรุพิมานอาคารถาวรที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งตั้งพระบรมศพ หรือพระศพเวลาถวายพระเพลิงอัญเชิญพระบรมศพหรือพระศพจากพระเมรุพิมานไปถวายพระเพลิงที่พระเมรุ (ขนาดน้อย) อีกแห่งใกล้ ๆ หรือไม่ไกลกันมาก [ศัพท์พระราชพิธี]
พระเมรุบรรพตพระเมรุซึ่งสร้างบนภูเขาสมมุติ [ศัพท์พระราชพิธี]
พระอัฐิกระดูก [ศัพท์พระราชพิธี]
พระบรมราชโองการคำสั่งราชการของพระราชา [ศัพท์พระราชพิธี]
พระราชสาส์นจดหมายหรือหนังสือของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระบรมวงศานุวงศ์ [ศัพท์พระราชพิธี]
พระยานมาศสามลำคานพระราชยานชั้นสูงใช้เฉพาะในงานพระบรมศพ
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;img src=&amp;amp;quot;http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/icon_doc.jpg&amp;amp;quot; alt=&amp;amp;quot;พระยานมาศสามลำคาน&amp;amp;quot;&amp;amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;หกดสหก่ ดาสหก &amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;img src=&amp;amp;quot;http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/icon_doc.jpg&amp;amp;quot; alt=&amp;amp;quot;พระยานมาศสามลำคาน&amp;amp;quot;&amp;amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;กด่าส หกด่าหกสด &amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;img src=&amp;amp;quot;http://stks.or.th/thaiglossary/sites/default/files/icon_doc.jpg&amp;amp;quot; alt=&amp;amp;quot;พระยานมาศสามลำคาน&amp;amp;quot;&amp;amp;gt; &amp;lt;p&amp;gt;dหกดาสหกดสาหก ดสหกา [ศัพท์พระราชพิธี]
พระมหาเศวตฉัตรฉัตร ๙ ชั้น เป็นฉัตรชั้นสูงสุดสำหรับพระมหากษัตริย์ ทำด้วยผ้าขาวขลิบทอง ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว [ศัพท์พระราชพิธี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
God.พระเจ้า Distant Past (2007)
God!พระเจ้า Paranormal Activity (2007)
Jesus!พระช่วย Rogue (2007)
Oh,god.พระเจ้า Finding Freebo (2008)
Oh,Godโอ พระเจ้า Art Imitates Life (2008)
God.พระเจ้า The Haunting in Connecticut (2009)
God.พระเจ้า! The Sorcerer's Apprentice (2010)
God!พระเจ้า! Super 8 (2011)
Jesus!พระเจ้า! Sunset (2012)
Oh, God.โอ้ พระเจ้า Save Yourself (2012)
My God.พระเจ้า With So Little to Be Sure Of (2012)
God!พระเจ้า! Crazy (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระ[n.] (phra) EN: Buddhist monk ; monk   FR: bonze [m] ; moine bouddhiste [m]
พระ[n.] (phra) EN: monk ; priest   FR: moine [m] ; prêtre [m] ; chapelain [m]
พระ[n.] (phra) EN: Buddha image   
พระ[n.] (phra) EN: leading actor ; hero   
พระกรรณ[n.] (phrakan) EN: ear   
พระกริ่ง[n.] (phra kring) EN: metal Buddha image   FR: amulette représentant le Bouddha [f]
พระคริสต์[n. prop.] (Phra Khrit) EN: Christ ; Jesus Christ   FR: Jésus-Christ
พระคัมภีร์[n. prop.] (Phrakhamphī) EN: Bible   FR: Bible [f]
พระคัมภีร์ภาษาไทย [n. prop.] (Phrakhamphī phāsā Thai) EN: Thai Bible   FR: Bible en thaï
พระคัมภีร์เก่า[n. prop.] (Phrakhamphī Kao) EN: Old Testament   FR: Ancien Testament [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
genesis(n) หนังสือปฐมกาล หนังสือเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), S. The First Book of Moses R. The Old Testament
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
ganesha(n) พระพิฆเณศ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Allah[N] พระเจ้า (ศาสนาอิสลาม)
Ayutthaya[N] พระนครศรีอยุธยา, See also: อยุธยา
Buddha[N] พระพุทธเจ้า, See also: พระพุทธ, ผู้ตรัสรู้, พระพุทธองค์, พระโพธิสัตว์, พระพุทธคุณ, ธรรมาทิตย์, พระศาสดา, ภควันต์
Buddha image[N] พระพุทธรูป, See also: ปฏิมา, ปฏิมากร
Buddhist Supreme Patriarch[N] พระสังฆราช
bestow on[PHRV] มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้
bestow upon[PHRV] มอบให้, See also: พระราชทาน, ให้
cardinal[N] พระในศาสนาคริสต์ที่มีลำดับชั้นสูงสุด
castle[N] ปราสาท, See also: พระราชวัง, Syn. palace
Christ[N] พระคริสต์, See also: พระเยซูคริสต์, Syn. Jesus, Jesus Christ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
aaron(อาร์' รอน) n. พี่ชายของโมเซส (Moses) เป็นพระชั้นสูงองค์แรกของชาว Hebrews (ยิว) (brother of Moses)
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abbey(แอบ' บี) n. (pl -beys) วัด, โบสถ์ใหญ่, เจ้าวัด, สำนักสงฆ์, พระทั้งหมดของวัด
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
adonai(อาโดไน') พระเจ้าของยิว, ตำแหน่งนำหน้าชื่อพระเจ้าของยิว. -Adonic adj.
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)

English-Thai: Nontri Dictionary
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
agnostic(adj) ซึ่งไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
agnostic(n) ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
almighty(n) พระผู้เป็นเจ้า
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheist(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheistic(adj) ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
banzai(int) ทรงพระเจริญ
baptist(n) พระที่ทำพิธีศีลจุ่ม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
act (n) พระราชบัญญัติ, พ.ร.บ.
Act of Parliament (n phrase uniq) พระราชบัญญัติ
See also: S. act,
alhambra decree (n ) พระราชประกาศอาลัมบรา เป็นพระราชประกาศที่ออกโดยสมเด็จพระราชินีนาถอิสซาเบลลาแห่งสเปน และสมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งอาราอน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1492 เพื่อขับไล่ชาวยิวออกจากสเปน (wikipedia.org)
See also: S. Edict of Expulsion,
assumptionพระแม่มารีย์ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
deus ex machina (n ) พระเอกขี่ม้าขาว
Emergency Decree (n phrase uniq) พระราชกำหนด
See also: S. Royal Ordinance,
Ganesha (n name uniq ) พระพิฆเนศวร
Gonga (n) พระแม่คงคา, แม่น้ำคงคาในอินเดีย
His Eminence (pron. ) พระคุณเจ้า เป็นคำสรรพนามสำหรับเรียกพระสงฆ์มีสมณศักดิ์ในศาสนาคริสต์
Imperial Palace (n ) พระราชวังหลวง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
イエス[いえす, iesu] (n) พระเยซู
イエスキリスト[いえすきりすと, iesukirisuto] พระเยซูคริสต์
仏教[ぶっきょう, bukkyou] (n) พระพุทธศาสนา
天皇[てんのう, tennou] (n) พระจักรพรรดิ
女王[じょおう, joou] (n) พระราชินี (กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง)
満月[まんげつ, mangetsu] (n) พระจันทร์เต็มดวง, เดือนเพ็ญ, จันทร์เพ็ญ
王妃[おうひ, ouhi] (n) พระมเหสี (ภรรยาของพระราชา)
皇后[こうごう, kougou] (n) พระจักรพรรดินี
皇居[こうきょ, koukyo] (n) พระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิ (ในข่าวมักจะใช้ว่า พระราชวังอิมพีเรียล)
[かみ, kami] (n) พระเจ้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バインナウン[ばあいんなん, baainnan] (n) พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง
三日月[みかづき, mikazuki] (n) พระจันทร์เสี้ยว
三蔵経[さんぞうけい, sanzoukei] (n) พระไตรปิืฏก
僧侶[そうりょ, souryo] (n) พระ, นักบวช
[よう, you] (n adj) พระอาทิตย์, แสงแดด
国王[guowang, (N.) king, chinese, ] (n) พระมหากษัตรย์, พระราชา, กษัตริย์ , See also: S. 皇上, R. 皇上
菩薩[ぼさつ, bosatsu] (n) พระโพธิสัตว์ เช่น พระโพธิสัตว์กวนอิม = 観音菩薩 = かんおんぼさつ
宮殿[きゅうでん, kyuuden] (n) พระราชวัง,วัง,ตำหนัก,พระที่นั่ง,ทำเนียบ
菩薩[ぼさつ, bosatsu] (n ) พระโพธิสัตว์ โพธิสัตว์
普賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n ) พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นโพธิสัตว์ที่ทรงช้างเผือก 6 งา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ひ, hi] Thai: พระอาทิตย์ English: sun
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระที่มีสมณศักดิ์สูง English: virtuous priest
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระชั้นสูง English: high priest
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระคุณเจ้า English: virtuous priest
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระ English: priest
賜る[たまわる, tamawaru] Thai: พระราชทาน
[つき, tsuki] Thai: พระจันทร์ English: moon

German-Thai: Longdo Dictionary
Morgen(n) |der, pl. Morgen| เวลาเช้า, ตอนเช้า เช่น Am Morgen geht die Sonne auf. พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า
Christus(n) |der, nur Sg.| พระเยซูคริสต์ ลูกของพระเจ้า
Philosophie(n) |die, pl. Philosophien| ปรัชญา เช่น Unsere Philosophie lautet: Kunden sind König. ปรัชญาของเราคือ ลูกค้าเป็นพระเจ้า (แปลตรงๆ คือ ลูกค้าคือพระมหากษัตริย์)
Sonnenuntergang(n) |der| การตกของพระอาทิตย์, พระอาทิตย์ตกดิน, See also: A. Sonnenaufgang
Palast(n) |der, pl. Paläste| พระราชวัง, See also: Schloss, Burg
Mond(n) |der, pl. Monde| พระจันทร์, ดวงจันทร์
Grüß Gott!สวัสดี แปลตรงตัว คือ สวัสดีพระเจ้า (ผู้คนตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปนิยมพูด ใช้กันมากในแถบทางใต้ของเยอรมนี นั่นคือ รัฐบาเยิร์น และรัฐบาเดน-เวือร์ทเทมแบร์ก), See also: Guten Tag, Hallo
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Adventskalender(n) |der, pl. Adventskalender| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
Ordination(n) |die, pl. Ordinationen| การบวชเป็นพระทางศาสนาพุทธ เช่น Er konnte erst mit zwanzig Jahren die volle Ordination empfangen. , See also: R. die Priesterweihe, die Primiz

French-Thai: Longdo Dictionary
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า
Dieuพระเจ้า (เขียนเริ่มด้วยตัวใหญ่เสมอ)
lune(n) |f| พระจันทร์ ดวงจันทร์
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง , See also: S. il fait (du) soleil,
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top