ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brokerage

B R OW1 K ER0 IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brokerage-, *brokerage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brokerage(n) ค่านายหน้า, See also: เงินปากถุง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brokerage(โบร'เคอริจฺ) n. กิจการนายหน้า, ค่านายหน้า, ค่าธรรมเนียม

English-Thai: Nontri Dictionary
brokerage(n) การเป็นนายหน้า, ค่านายหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brokerageค่าบำเหน็จนายหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brokerage; brocage; brokageค่าบำเหน็จนายหน้า, การเป็นนายหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brokerageค่านายหน้า [การบัญชี]
Brokerage firmนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า, Example: การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Brokerage houseนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือบริษัทนายหน้า, Example: การประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอื่นเป็นการตอบแทน ดังนั้น หากบุคคลใดแสดงตนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปว่า ตนประกอบธุรกิจโดยพร้อมที่จะให้บริการเป็นตัวแทนหรือนายหน้าเพื่อดำเนินการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่นหรือลูกค้า จึงถือเป็นการประกอบธุรกิจประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got you a job. With Webster, Webster and Cohen, the biggest brokerage house in Miami.ผมหางานให้ลูกได้แล้ว กับ เวปสเตอร์ เวปสเตอร์ แอนด์ โคเฮน Cool Runnings (1993)
Nicaragua for the Brown Brothers brokerage the Dominican Republic for sugar interestsในนิคารากัวเพื่อบริษัทนายหน้าบราวน์บราเธอร์ส ในสาธารณรัฐโดมินิกันเพื่อผลประโยชน์ของวงการน้ำตาล The Corporation (2003)
I'm gonna stop by a brokerage firm after work.เลิกงานจะแวะไป บ.โบรกเกอร์ The Pursuit of Happyness (2006)
Sekiguchi is in a movie distribution company, and Saki is in a international brokerage firm.เซกิกูชิทำที่บริษัทสร้างหนัง และ ซากิทำองค์การระหว่างประเทศ Heavenly Forest (2006)
I'm a VP at Hein Dragg, it's a brokerage firm.ผมเป็นรองประธานที่เฮนแดรก เป็นบริษัทนายหน้า Passengers (2008)
At the end of the week, my brokerage account contained over two million dollars.กระชุ่มกระชวย พอหมดอาทิตย์. . Limitless (2011)
I got calls from the Met, banks, several high-profile brokerage houses.ผมได้รับโทรศัพท์จากเม็ทซ์ ธนาคาร นายหน้าขายบ้าน Dial M for Mayor (2012)
If someone's putting clients in Tritak, whether or not they want it, he's the next rung down on the brokerage ladder.ถ้ามีใครใส่ลูกค้าไปที่ไทรแท็ค ไม่ว่าพวกเขาต้องการหรือไม่ เขาจะเป็นคนถัดไปที่รู้เรื่อง Risk (2012)
So what's the brokerage fee on 20 million worth?แล้วค่านายหน้าของเพชร 20 ล้านเหรียญคือเท่าไหร่ Kalele (2012)
And my checking account, my savings account, my brokerage account, my stock portfolio.กับบัญชีกระแสรายวัน, บัญชีออมทรัพย์, บัญชีโบรกเกอร์, พอร์ตหุ้นของผม Muse of Fire (2012)
$20, 000 from your brokerage account.20, 000เหรียญ จากบัญชีค่าบำเหน็จของคุณ The Gunk in the Garage (2012)
The year I turned 26, as the head of my own brokerage firm, ปีฉันหัน 26 เป็นหัวหน้าของ บริษัท นายหน้า ของฉันเอง The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินปากถุง(n) brokerage, See also: fee, service charge, Syn. ค่าธรรมเนียม, Example: เถ้าแก่ซุ่นเก็บเงินปากถุงจากลูกหนี้ร้อยละสิบ, Thai Definition: เงินที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บในเวลาให้กู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่านายหน้า[khā nāinā] (n) EN: commission ; sales commission ; brokerage ; brokerage fees ; broker's fee ; compensation ; fee  FR: prime [ f ] ; commission [ f ] ; courtage [ m ]
เงินปากถุง[ngoenpākthung] (n) EN: brokerage ; fee ; service charge ; loan charges

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BROKERAGE B R OW1 K ER0 IH0 JH
BROKERAGE B R OW1 K R IH0 JH
BROKERAGES B R OW1 K ER0 IH0 JH IH0 Z
BROKERAGES B R OW1 K R IH0 JH IH0 Z
BROKERAGE'S B R OW1 K ER0 IH0 JH IH0 Z
BROKERAGE'S B R OW1 K R IH0 JH IH0 Z
BROKERAGES' B R OW1 K ER0 IH0 JH IH0 Z
BROKERAGES' B R OW1 K R IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brokerage (n) brˈoukərɪʤ (b r ou1 k @ r i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回扣[huí kòu, ㄏㄨㄟˊ ㄎㄡˋ, / ] brokerage; a commission paid to a middleman; euphemism for a bribe; a kickback #12,893 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maklergebühr { f } | Maklergebühren { pl }brokerage | brokerages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
牙婆;数間;仲[すあい;すわい(牙婆), suai ; suwai ( kiba baa )] (n) (arch) broker; brokerage; brokerage fee [Add to Longdo]
牙保[がほ, gaho] (n) brokerage; mediation; fencing (of stolen goods) [Add to Longdo]
口銭[こうせん, kousen] (n) commission; brokerage [Add to Longdo]
周旋業[しゅうせんぎょう, shuusengyou] (n) brokerage; commission agency [Add to Longdo]
周旋料[しゅうせんりょう, shuusenryou] (n) brokerage; commission [Add to Longdo]
鞘取り;さや取り[さやとり, sayatori] (n) brokerage [Add to Longdo]
切り賃[きりちん, kirichin] (n) brokerage; exchange commission [Add to Longdo]
中継ぎ(P);中次ぎ(P);中継;中次[なかつぎ, nakatsugi] (n, vs) (1) joining; joint; intermediation; relaying; intermediary; relay; agency; brokerage; (2) relief (pitcher, etc.); (P) [Add to Longdo]
仲買[なかがい, nakagai] (n) brokerage; (P) [Add to Longdo]
仲立ち営業;仲立営業(io)[なかだちえいぎょう, nakadachieigyou] (n) brokerage company [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brokerage \Bro"ker*age\, n.
   1. The business or employment of a broker. --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. The fee, reward, or commission, given or changed for
    transacting business as a broker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brokerage
   n 1: a stock broker's business; charges a fee to act as
      intermediary between buyer and seller [syn: {brokerage},
      {brokerage firm}, {securities firm}]
   2: the business of a broker; charges a fee to arrange a contract
     between two parties
   3: place where a broker conducts his business [syn: {brokerage
     house}, {brokerage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top