Search result for

vices

(47 entries)
(0.0696 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vices-, *vices*, vice
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vicesความชั่ว [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cervicesn. พหูพจน์ของ cervix
integrated services digitโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลใช้ตัวย่อว่า ISDN (อ่านว่า ไอเอสดีเอ็น) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They wanna take away all my vices.พวกเขาต้องการเอาความชั่วร้ายทุกอย่างของฉันไป Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
- well, we all have our vices.-ดี,คนก็มีความชั่วร้ายส่วนตัว Dirty Harry (2009)
Warp of vices, creator of agony.เจ้าปีศาจร้าย ผู้สร้างความทุกข์ทรมาน The Rite (2011)
Just don't let your mama know that I am encouraging your vices.แต่อย่าบอกแม่นะจ๊ะ ว่าฉันสนับสนุนหนู Halloween: Part 2 (2011)
I know how... certain vices can be used to relieve stress.ฉันรู้นะว่า... การทำเรื่องผิดๆบ้าง อาจจะช่วยลดความตึงเครียดได้ Argentina (2012)
But sometimes those vices can cause more problems than the original stress.แต่บางครั้งเรื่องผิดๆพวกนั้น อาจจะก่อให้เกิดปัญหา มากกว่าความตึงเครียดที่มีอยู่ก็ได้ Argentina (2012)
'Tis evident his vices and follies have won your heart.พ่อเห็นความชั่วร้ายของเขาและ โง่เขลาได้รับรางวัลหัวใจของคุณ The Invisible Woman (2013)
Yet I cannot think it culpable if, though my understanding severely condemns his vices, my heart professes some...แต่ฉันไม่สามารถคิดว่ามันน่าตำหนิถ้า แต่ความเข้าใจของฉัน อย่างรุนแรงก​​่นความชั่วร้ายของเขา หัวใจของฉันสารภาพบางอย่าง ... The Invisible Woman (2013)
In here, it's about vices.ที่นี่ มันเกี่ยวกับความชั่วร้าย Let the Games Begin (2013)
He stays in Gotham city between missions to indulge his vices...เขาอยู่ใน Gotham เมืองระหว่างภารกิจที่จะดื่มด่ำความชั่วร้ายของเขา ... Son of Batman (2014)
You have no vices to expose.คุณไม่มีความชั่วให้แหกเลย Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
You're all here indulging your particular vices.พวกนายมานี่เพื่อที่จะผ่อนคลายความชั้วร้ายของนาย The Original (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vicesAn army is a nation within a nation; it is one of the vices of our age.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้สอย[v.] (chaisøi) EN: spend ; make use of the services of   
ช่วงใช้[v. exp.] (chūangchai) EN: use the services of   FR: utiliser les services de
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure   FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de
จ้างแรงงาน [v. exp.] (jāng raēng-ngān) EN: hire (the services of s.o.) ; take on workers ; employ labourers   FR: employer de la main-d'oeuvre
คุณ[X] (khun) EN: merit ; goodness ; advantage ; virtue ; worth ; services   FR: mérite [m] ; vertu [f]
กองตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (køng trūat khon khao meūang) EN: Immigration office ; immigration division (police)   FR: bureau de l'immigration [m] ; services de l'immigration [mpl] ; police de l'immigration [f]
ลำเลิก[v.] (lamloēk) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker   FR: se vanter de ses bienfaits
เหล่า[n.] (lao) EN: arm of national defense ; armed services ; corps   
แผนก[n.] (phanaēk) EN: [classifier : departments, sections or divisions of an organization]   FR: [classificateur : départements, divisions ou services d'une organisation]

CMU English Pronouncing Dictionary
VICES    V AY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vices    (n) (v ai1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
アンシラリーサービス[, anshirari-sa-bisu] (n) Ancillary services [Add to Longdo]
ウェブサービス[, uebusa-bisu] (n) web service; web services [Add to Longdo]
カードサービス[, ka-dosa-bisu] (n) {comp} card services [Add to Longdo]
サービス(P);サーヴィス[, sa-bisu (P); sa-visu] (n,vs,adj-no) (1) service; support system; (2) goods or services without charge; (P) [Add to Longdo]
サービスの貿易に関する一般協定[サービスのぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, sa-bisu nobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Trade in Services; GATS [Add to Longdo]
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] (n) {comp} ISDN; integrated services digital network [Add to Longdo]
セレモニーホール[, seremoni-ho-ru] (n) facility providing funeral services [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
ソケットサービス[そけっとさーびす, sokettosa-bisu] socket services [Add to Longdo]
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS [Add to Longdo]
公衆サービス[こうしゅうサービス, koushuu sa-bisu] public services [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
総合デジタル通信網[そうごうデジタルつうしんもう, sougou dejitaru tsuushinmou] Integrated Services Digital Network (ISDN) [Add to Longdo]
統合デジタル通信網[とうごうデジタルつうしんもう, tougou dejitaru tsuushinmou] Integrated Services Digital Network, ISDN [Add to Longdo]
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] ISDN, integrated services digital network [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  cervix
  
  1. (çoğ.) -vix, es, -vices), (anat.) boyun
  2. rahim boynu
  3. boyuna benzer herhangi bir kısım.
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top