ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -官-, *官*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[官, guān, ㄍㄨㄢ] official, public servant
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  㠯 (yǐ ㄧˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 432

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guān, ㄍㄨㄢ, ] official; government; organ of body, #2,100 [Add to Longdo]
[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] government official, #1,503 [Add to Longdo]
[guān fāng, ㄍㄨㄢ ㄈㄤ, ] official; (by the) government, #2,818 [Add to Longdo]
[guān bīng, ㄍㄨㄢ ㄅㄧㄥ, ] officers and men, #4,578 [Add to Longdo]
[fǎ guān, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄢ, ] a judge; judge; to judge, #4,614 [Add to Longdo]
[qì guān, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, ] organ (part of body tissue); apparatus, #6,144 [Add to Longdo]
[jūn guān, ㄐㄩㄣ ㄍㄨㄢ, / ] (military) officer, #7,123 [Add to Longdo]
[zhǎng guān, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄢ, / ] senior official, #8,824 [Add to Longdo]
[guān si, ㄍㄨㄢ ㄙ˙, ] lawsuit, #9,144 [Add to Longdo]
检察[jiǎn chá guān, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ ㄍㄨㄢ, / ] the prosecution (in a court case), #10,242 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かんてい, kantei] (n) ทำเนียบ,บ้านพักอย่างเป็นทางการของผู้นำประเทศ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かんりょう, kanryou] Thai: ข้าราชการ English: bureaucrat

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n) government service; the bureaucracy [Add to Longdo]
;司;寮;首;長[つかさ, tsukasa] (n) (1) (arch) (usu. ,司,寮) office; official; (2) (usu. 首,長) chief; head [Add to Longdo]
と民の協力[かんとみんのきょうりょく, kantominnokyouryoku] (exp,n) cooperation between the private and public sectors [Add to Longdo]
に就く[かんにつく, kannitsuku] (exp,v5k) to enter the government service [Add to Longdo]
[かんい, kan'i] (n) office and rank; an official rank [Add to Longdo]
[かんいん, kan'in] (n) official seal [Add to Longdo]
[かんいん, kan'in] (n) government official [Add to Longdo]
[かんえい, kan'ei] (n) government management [Add to Longdo]
営企業[かんえいきぎょう, kan'eikigyou] (n) government enterprise [Add to Longdo]
[かんかい, kankai] (n) bureaucracy; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Move along now.<警の号令>立ち止まるな。
The policemen were assigned to patrol that area.10人の警がその地域のパトロールについた。
Twenty police have arrived on the scene.20人の警が現場に現れた。
Two policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.2人の警は夜盗を逮捕した。2人は夜盗がミラー夫人宅にしのび込もうとした現場を押さえたのだ。
500 policemen were put on strict alert.500人の警が厳重な警備態勢おかれた。
The American police are in blue uniforms.アメリカの警は青い制服を着ている。
In the justice system of the United States, there are twelve people on a jury.アメリカの法システムでは、裁判は12人です。
England is a land where the policemen carry no revolvers.イギリスは警が銃を携帯しない国です。
A good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.うまい外交とは、人に秘密をもらさせる手をいつもつかう人である。
A Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.カリフォルニアの警察が、一台の車を止めさせ、運転手にこう伝えた。
Kim means to be a diplomat in the future.キムは将来外交になるつもりである。
The scandal could lead to the firing of some senior officials.このスキャンダルで一部の高が罷免される可能性がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, sir.[CN] 是 长 Police Academy 4: Citizens on Patrol (1987)
"The Town-Clerk is in a bad mood today."[JA] きょうは市の係は機嫌が悪い The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
I want to report the shooting of a policeman.[JA] 警が撃たれました He Walked by Night (1948)
Yes, sir.[CN] 他会的,长 Part III (1988)
Yes, sir.[CN] 是的,長 The Devil's Brigade (1968)
Yes, sir.[CN] 是长 Twelve O'Clock High (1949)
Yes, sir.[CN] 是长 The Night of the Generals (1967)
Sir?[CN] 什么事长? Cheyenne Autumn (1964)
- Sheriff.[JA] - 保安 Bone Tomahawk (2015)
Yes, sir.[CN] 是 长 The Final Countdown (1980)
I'm calling to report the shooting of a policeman.[JA] 警が撃たれたので 通報します He Walked by Night (1948)
Judges have gone mad and so have policemen.[JA] 判事や警が発狂したことも And Then There Were None (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] Regierung, Behoerde, -Amt [Add to Longdo]
[かんりょう, kanryou] Buerokrat [Add to Longdo]
僚主義[かんりょうしゅぎ, kanryoushugi] Buerokratie [Add to Longdo]
[かんり, kanri] -Beamter [Add to Longdo]
[かんちょう, kanchou] Behoerde, -Amt [Add to Longdo]
[かんけん, kanken] Behoerde, Obrigkeit, Beamte [Add to Longdo]
房長[かんぼうちょう, kanbouchou] Kanzleidirektor [Add to Longdo]
房長[かんぼうちょうかん, kanbouchoukan] Kanzleidirektor [Add to Longdo]
[かんてい, kantei] Amtswohnung, Residenz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top