Search result for

device

(99 entries)
(0.0088 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -device-, *device*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
device[N] อุปกรณ์, See also: เครื่องประดิษฐ์, เครื่องใช้, กลไก, Syn. expedient, gadget, gismo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
device(ดิไวซฺ') n. อุปกรณ์,เครื่องประดิษฐ์,เครื่องกลไก,แผนการ,หลักในใจ,เครื่องหมาย, Syn. contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้ อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถสั่งให้ทำงานด้วยคำสั่งที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ได้ เช่น หากจะใช้เครื่องพิมพ์ยี่ห้ออะไรก็จะต้องติดตั้ง "driver" สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อนั้นด้วย
input deviceอุปกรณ์รับเข้าหมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถอ่านข้อมูล และส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพื่อให้ทำการประมวลผลต่อไป โดยอุปกรณ์นี้จะส่งข้อมูลหรือโปรแกรมไปยังหน่วยความจำก่อน ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ก็จะมีหลายชนิด เป้นต้นว่า หน่วยขับจานบันทึก หน่วยขับแถบบันทึก เครื่องกราดภาพ ฯ ถ้าเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ ก็รวมถึง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ ด้วยดู output device เปรียบเทียบ
off line deviceอุปกรณ์นอกสายอุปกรณ์ไม่เชื่อมตรงหมายถึง ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ติดต่อโดยตรงกับหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) และอยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยประมวลผล กลาง เช่น เครื่องเจาะบัตร (keypunch)
on line deviceอุปกรณ์เชื่อมตรงหมายถึง อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยประมวลผลกลาง เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เครื่องพิมพ์ (printer) รวมไปถึงเครื่องปลายทาง (terminal) ฯลฯ ดู off-line device เปรียบเทียบ
output deviceอุปกรณ์ส่งออกอุปกรณ์แสดงผลหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำ หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล การแสดงนั้นอาจแสดงผ่านทางอุปกรณ์ได้หลายชนิด เป็นต้นว่า จอภาพ เครื่องพิมพ์ พล็อตเตอร์ รวมทั้งหน่วยขับจานบันทึก ดู input device เปรียบเทียบ
peripheral deviceรอบข้างอุปกรณ์รอบข้างหมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์, แผงแป้นอักขระ, เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ, หน่วยบันทึกทั้งนอกและในตัวเครื่อง รวมตลอดไปถึงไมโครโฟนมีความหมายเหมือน peripheral equipment
pointing deviceอุปกรณ์ชี้หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เคลื่อนที่ ไปได้ทั่วจอภาพ อาจเป็นแป้นพิมพ์ เมาส์ (mouse) แทร็กบอลล์ (trackball) หรือ ก้านควบคุม (joystick) ก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
device(n) แผนการ,อุบาย,โครงการ,อุปกรณ์,เครื่องมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deviceสิ่งประดิษฐ์, กลอุปกรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
device control characterอักขระควบคุมอุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
device dependenceความขึ้นกับอุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ driver ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์ [มีความหมายเหมือนกับ driver ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
device independenceความไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์
โปรแกรมที่บอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะทำงานกับอุปกรณ์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์นั้นอย่างไร เช่น โปรแกรมขับเครื่องพิมพ์เป็นตัวบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าจะสื่อสารกับเครื่องพิมพ์นั้นอย่างไรจึงจะเข้าใจกัน [คอมพิวเตอร์]
device driverโปรแกรมขับอุปกรณ์, โปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Devices, Advancementส่วนที่ช่วยในการตัดหรือเลื่อนตัวอย่างเข้าสู่ใบ [การแพทย์]
Devices, Automaticทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ [การแพทย์]
Devices, Demandเครื่องสมประสงค์ [การแพทย์]
Devices, End Pointเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินจุดยุติ [การแพทย์]
Devices, Energy Savingเครื่องทุ่นแรง [การแพทย์]
Devices, Half Shadowเครื่องมือทำครึ่งมืดครึ่งสว่าง [การแพทย์]
Devices, Imaging Photographicอุปกรณ์สร้างภาพและถ่ายภาพ [การแพทย์]
Devices, Integratingเครื่องมือสำหรับอินทิเกรต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If she's okay, you're home free... and the tracking device in your passport will be deactivated.ส่งตัวเด็กผู้หญิงให้ฉัน แล้วนายก็เป็นอิสระ และอุปกรณ์ติดตามตัวใน.. พาสปอร์ตของนายจะถูกทำลาย Babylon A.D. (2008)
A device that can alter DNA and restore the body to perfect health.มันเป็นอุปกรณ์ทีค่สามารถ เปลี่ยนถ่ายดีเอ็นเอ และฟื้นฟูร่างกาย ให้กลับมาแข็งแรง Superhero Movie (2008)
Then you could create a device powerful enough to draw the life-force out of thousands of people and enhance your own cellular capacity.คุณถึงจะสร้าง อุปกรณ์ที่มีพลานุภาพได้ ที่จะดึง พลังชีวิต จากคน เป็นพัน ๆ คน และเพิ่ม ขีดจำกัดของเซลส์ คุณ Superhero Movie (2008)
- And the other device? - It's in place.แล้วอุปกรณ์อีกอันล่ะ อยู่ในตำแหน่งแล้ว The Dark Knight (2008)
I'm telling you, Jorge... the first thing you have to do when you get to America... buy a device called TiVo, OK?อย่างแรกที่คุณต้องทำตอนไปถึงอเมริกา... ก็คือซื้อเครื่องเล่นที่เรียกว่าทีโว โอเคนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Well, if you'd like some self-satisfaction... we do have some... electronic devices right over there.หรือถ้าคุณพอใจที่จะทำด้วยตัวเอง เราก็มี... อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ทางนู้น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Now, while I'm monitoring the device,ตอนนี้ ระหว่างที่ผมกำลังตรวจหาอุปกรณ์ Breaking and Entering (2008)
The device, it's not here-- give me it.ไม่อยู่นี่ ส่งกระเป๋ามา Breaking and Entering (2008)
Like I said, I can't read the content without downloading the device, but... unless this Tuxhorn's got, like, a 50,000-hour TiVo, then, yeah, I think we got it.นอกจากว่าจะมีเวลาสัก/Nห้าหมื่นชั่วโมงคงไหว ข้อมูลไม่มีประโยชน์/Nถ้าเราขาดมัน Breaking and Entering (2008)
Look, if you want us to get that device out of there, you gotta throw us a bone, give us some extra help.นี่ ถ้าคุณต้องการให้เราไปเอามันออกมา คุณต้ิองให้อะไรเราบ้าง ขอคนมาช่วยเพิ่มหน่อยสิ Breaking and Entering (2008)
Can you get me back the device or not?คุณจะเอาไอ้เครื่องนั้นกลับมาหรือเปล่า Breaking and Entering (2008)
The housekeeper saw the device as she was leaving the house.แม่บ้านเห็นเครื่องนั้น ตอนเธอออกจากบ้าน Breaking and Entering (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deviceA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
deviceAll these devices are unreliable.
deviceBirds, for instance, have a special protective device.
deviceEdison invented a device for duplication.
deviceHe likes to take electric devices apart.
deviceHer kitchen is equipped with labor-saving devices.
deviceI'd like to have an intra-uterine device.
deviceIf you have any opinions concerning traffic calming devices (humps, curb extensions, etc.) please write them.
deviceIt would be difficult to improve the device when there is no effective catalyst.
deviceMake sure that the device is attached firmly to ceiling.
deviceMan, too, has been given protective devices against extreme temperatures.
deviceThe device is attached fast to the ceiling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์เชิงกล[N] device, See also: apparatus, appliance, gadget, Example: การก่อสร้างทางรถไฟสมัยแรกยังไม่มีอุปกรณ์เชิงกลมาทุ่นแรง, Count unit: ชิ้น, ตัว
กลอุปกรณ์[N] device, See also: invention, appliance, gadget, Syn. อุปกรณ์เชิงกล, Example: การศึกษาวิชาวิศวกรรมต้องใช้กลอุปกรณ์มาก, Thai definition: อุปกรณ์เชิงกลที่ออกแบบหรือผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor   FR: machine [f] ; mécanisme [m]
เครื่องใช้[n.] (khreūangchai) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine   FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m]
เครื่องมือแพทย์[n. exp.] (khreūangmeū phaēt) EN: medical device; medical instruments   FR: appareil médical [m]
กลไก[n.] (konkai) EN: mechanism ; machinery ; device ; movement   FR: mécanisme [m]
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet det phrāi) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique   
ทรัพยากร[n.] (sapphayākøn) EN: ressource ; ressources ; material resource ; resource property ; property ; assets ; resort ; means ; course; device   FR: ressources [fpl]
อุปกรณ์เชิงกล[n. exp.] (uppakøn choēngkøn) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget   FR: appareil [m]
อุปกรณ์ไฟฟ้า [n. exp.] (uppakøn faifā) EN: electrical equipment ; electric device   FR: appareil électrique [m] ; appareillage électrique [m]
อุปกรณ์การแพทย์[n. exp.] (uppakøn kān phaēt) EN: medical appliance ; medical device   FR: appareil médical [m]
อุปกรณ์ไร้สาย[n. exp.] (uppakøn rai sāi) EN: wireless device   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVICE    D IH0 V AY1 S
DEVICES    D IH0 V AY1 S AH0 Z
DEVICE'S    D IH0 V AY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
device    (n) (d i1 v ai1 s)
devices    (n) (d i1 v ai1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baugruppen-Simulation {f}device simulation [Add to Longdo]
Gerät {n}; Vorrichtung {f}; Apparat {m} | Geräte {pl}; Vorrichtungen {pl}; Apparate {pl} | reales Gerätdevice | devices | physical device [Add to Longdo]
Geräteausfall {m} | möglicher Geräteausfalldevice failure | potential device failure [Add to Longdo]
Geräteschrift {f}device information [Add to Longdo]
Gerätetreiber {m} [comp.]device driver [Add to Longdo]
Lesefehler beim Zugriff auf ein Peripheriegerät {m} [comp.]device read fault [Add to Longdo]
Schreibfehler beim Zugriff auf Peripheriegerät [comp.]device write fault [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か流形素子;渦流形素子[かりゅうけいそし, karyuukeisoshi] (n) vortex device [Add to Longdo]
アドオンデバイス[, adoondebaisu] (n) {comp} add-on device [Add to Longdo]
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] (n) {comp} analog device [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
インストール可能デバイスドライバ[インストールかのうデバイスドライバ, insuto-ru kanou debaisudoraiba] (n) {comp} installable device driver [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] (n) {comp} intelligent device [Add to Longdo]
オンボードデバイス[, onbo-dodebaisu] (n) {comp} onboard device [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックひょうじそうち, karigurafikku hyoujisouchi] (n) {comp} calligraphic display device; directed beam display device [Add to Longdo]
キャプチャデバイス[, kyapuchadebaisu] (n) {comp} capture device [Add to Longdo]
キャラクタデバイス[, kyarakutadebaisu] (n) {comp} character device [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qì, ㄑㄧˋ, ] device; tool; utensil, #1,632 [Add to Longdo]
器件[qì jiàn, ㄑㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, ] device; component, #17,527 [Add to Longdo]
驱动程序[qū dòng chéng xù, ㄑㄩ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] device driver (computing software), #36,778 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ装置[アナログそうち, anarogu souchi] analog device [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device [Add to Longdo]
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device [Add to Longdo]
シリアルデバイス[しりあるでばいす, shiriarudebaisu] serial device [Add to Longdo]
シリアルポインティングデバイス[しりあるぽいんていんぐでばいす, shiriarupointeingudebaisu] serial pointing device [Add to Longdo]
ストローク入力装置[ストロークにゅうりょくそうち, sutoro-ku nyuuryokusouchi] stroke device [Add to Longdo]
セットトップ[せっととっぷ, settotoppu] set-top (box, device) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Device \De*vice"\, n. [OE. devis, devise, will, intention,
   opinion, invention, fr. F. devis architect's plan and
   estimates (in OF., division, plan, wish), devise device (in
   sense 3), in OF. also, division, wish, last will, fr.
   deviser. See {Devise}, v. t., and cf. {Devise}, n.]
   1. That which is devised, or formed by design; a contrivance;
    an invention; a project; a scheme; often, a scheme to
    deceive; a stratagem; an artifice.
    [1913 Webster]
 
       His device in against Babylon, to destroy it. --Jer.
                          li. 11.
    [1913 Webster]
 
       Their recent device of demanding benevolences.
                          --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       He disappointeth the devices of the crafty. --Job v.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. Power of devising; invention; contrivance.
    [1913 Webster]
 
       I must have instruments of my own device. --Landor.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) An emblematic design, generally consisting of one or
      more figures with a motto, used apart from heraldic
      bearings to denote the historical situation, the
      ambition, or the desire of the person adopting it. See
      {Cognizance}.
    (b) Improperly, an heraldic bearing.
      [1913 Webster]
 
         Knights-errant used to distinguish themselves by
         devices on their shields.     --Addison.
      [1913 Webster]
 
         A banner with this strange device 
         Excelsior.            --Longfellow.
      [1913 Webster]
 
   4. Anything fancifully conceived. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A spectacle or show. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   6. Opinion; decision. [Obs.] --Rom. of R.
 
   7. any artifactual object designed to perform an action or
    process, with or without an operator in attendance.
    [PJC]
 
   Syn: Contrivance; invention; design; scheme; project;
     stratagem; shift.
 
   Usage: -- {Device}, {Contrivance}. Device implies more of
      inventive power, and contrivance more of skill and
      dexterity in execution. A device usually has reference
      to something worked out for exhibition or show; a
      contrivance usually respects the arrangement or
      disposition of things with reference to securing some
      end. Devices were worn by knights-errant on their
      shields; contrivances are generally used to promote
      the practical convenience of life. The word device is
      often used in a bad sense; as, a crafty device;
      contrivance is almost always used in a good sense; as,
      a useful contrivance.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 device
   n 1: an instrumentality invented for a particular purpose; "the
      device is small enough to wear on your wrist"; "a device
      intended to conserve water"
   2: something in an artistic work designed to achieve a
     particular effect
   3: any clever maneuver; "he would stoop to any device to win a
     point"; "it was a great sales gimmick"; "a cheap promotions
     gimmick for greedy businessmen" [syn: {device}, {gimmick},
     {twist}]
   4: any ornamental pattern or design (as in embroidery)
   5: an emblematic design (especially in heraldry); "he was
     recognized by the device on his shield"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top