Search result for

serve

(127 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serve-, *serve*
English-Thai: Longdo Dictionary
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า
reserve(n ) แหล่งหรือสิ่งที่มีสำรองอยู่ เช่น oil reserve แหล่งน้ำมันสำรอง, gas reserve แหล่งก๊าซธรรมชาติสำรอง, coal reserve แหล่งถ่านหินสำรอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serve[VI] รับใช้, See also: บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์, Syn. feed, service, support, nourish, nurture, Ant. disgrace, dishonor, harm
serve[VT] รับใช้, See also: บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน, Syn. feed, service, support, nourish, nurture, Ant. disgrace, dishonor, harm
serve[VI] เสิร์ฟลูก
serve[VT] เสิร์ฟลูก
serve[N] การเสิร์ฟลูก
server[N] ผู้รับใช้, See also: ผู้ให้บริการ, ผู้บริการ, บริกร, เด็กเสิร์ฟ, บ๋อย, Syn. waiter, waitress
server[N] ผู้เสิร์ฟลูก
serve as[PHRV] ทำหน้าที่เป็น, See also: ปฏิบัติหน้าที่เป็น
serve in[PHRV] เข้าประจำการใน, See also: รับใช้, เข้ารับภาระใน
serve on[PHRV] เป็นสมาชิกของ, See also: ทำหน้าที่เป็น, Syn. sit on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
server(เซิร์ฟ'เวอะ) n. ผู้รับใช้,ผู้บริการ,เครื่องรับใช,ผู้ช่วยเหลือพระในพิธ'Mass ,ผู้เสิร์ฟลูก,เครื่องบริการตัวบริการหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลักในระบบเครือข่าย (network) หนึ่ง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่มาเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกัน คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้มีหน้าที่จัดการดูแลว่า คอมพิวเตอร์เครื่องใดขอใช้อุปกรณ์อะไร โปรแกรมอะไร แฟ้มข้อมูลใด เพื่อจะได้จัดการส่งต่อไปให้ ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะมาเรียกไปใช้ได้
client server systemระบบรับ-ให้บริการหมายถึง เครือข่ายการทำงานแบบที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเป็นเครื่องบริการแฟ้ม (file server) หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้นดู file server ประกอบดู peer to peer เปรียบเทียบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
conserve(คันเซิร์ฟว') {conserved,conserving,conserves} vt. สงวน,เก็บรักษา,ดองหรือกวน (ผลไม้) n. ของดอง (ผลไม้) ,ผลไม้กวน, Syn. preserve,
deserve(ดีเซิร์ฟว') vt.,vi. สมควรจะได้รับ., See also: deserver n. ดูdeserve, Syn. merit,earn,rate
deserved(ดิเซิร์ฟวดฺ') adj. ซึ่งสมควรได้รับ,ดีสม,สมควรแล้ว, See also: deservedness n.
deservedly(ดิเซิร์ฟ'วิดลี) adv. สมควรแล้ว
disservervt. ตัด,แยก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ, See also: disserverance n. ดูdisserver disserverment n. ดูdisserver disserveration n. ดูdisserver, Syn. part

English-Thai: Nontri Dictionary
serve(vi) ยื่นหมายศาล,ใช้ประโยชน์,ผูกเชือก,ตอบรับ,ชดใช้
serve(vt) ให้,รับใช้,ปรนนิบัติ,เสิร์ฟ(ลูกเทนนิส),ช่วยเหลือ
server(n) ผู้รับใช้,ถาดรองจาน,ผู้บริการ,คนเสิร์ฟ
conserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้แช่อิ่ม,ผลไม้ดอง,ของดอง
conserve(vt) อนุรักษ์,สงวน,รักษา,พิทักษ์,ป้องกัน,เก็บรักษา,ออม
deserve(vt) สมควรได้รับ
deservedly(adv) อย่างเหมาะสม,สมควรแล้ว,สมน้ำหน้า,โดยยุติธรรมแล้ว
LIFE life preserver(n) เข็มขัดชูชีพ,เข็มขัดนิรภัย,ห่วงชูชีพ
observe(vt) สังเกต,ปฏิบัติตาม,กล่าว,ประกอบพิธี
observer(n) ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์,ผู้ออกความเห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
server๑. เครื่องบริการ, ตัวบริการ๒. โปรแกรมบริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
server๑. เครื่องบริการ, ตัวบริการ๒. โปรแกรมบริการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
serverตัวบริการ
คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการต่างๆ แก่สถานีงานอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในข่ายงานเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ตัวบริการแผ้ม เป็นคอมพิวเตอร์ที่ดูแลจัดการส่งแผ้มในสถานีงาน ตัวบริการงานพิมพ์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมดูแลการพิมพ์ให้กับสถานีงานอื่นๆ [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
serve for hire toรับจ้าง
serve the needs (vt ) ตอบสนองความต้องการของ
serve time (vi) ติดคุก
serve you right (slang) สมน้ำหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Served?ทำหน้าที่? Sacrifice (2012)
If memory serves, you've had some mechanical problems.ถ้าเป็นงั้น นายอาจจะป่วยๆนะชัควันนี้ Chuck in Real Life (2008)
It's been an honor to serve with you, boss.เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกัน Dead Space: Downfall (2008)
What purpose could that possibly serve?ความต้องการนั้นสามารถทำได้ ไม่.. Adverse Events (2008)
You can't even let them put him in the ground without making it serve your agenda?คุณไ่ม่สามารถให้พวกเขาฝังคุณ\ โดยไม่ได้ทำตามปรารถนาของคุณ Birthmarks (2008)
Your first wife had just served you with papers.เมียนายคนแรกก็ให้ใบหย่านาย Birthmarks (2008)
We served time. We lost brothers. We spilled a lot of blood.พวกเราติดคุก พวกเราสูญเสียพี่น้อง พวกเราสูญเสียเลือดเนื้อมามาก Pilot (2008)
Your spies serve you well, Count.สายข่าวใช้ได้นี่ ท่านเคาท์ Ambush (2008)
It was doing no harm. What purpose did you serve by killing it?เจ้ามีจุดประสงค์อะไรที่ต้องฆ่ามัน The Labyrinth of Gedref (2008)
The first code of Camelot states only noblemen can serve as knights.กฏข้อแรกของคาเมลอต เฉพาะผู้มีสายเลือดของตระกูลขุนนางเท่านั้นที่จะเป็นอัศวินได้ Lancelot (2008)
And ever since that day, only sons of noble families have served as knights.และตั้งแต่นั้นมา ก็มีแต่เพียงบุตรชายของตระกูลเท่านั้น ที่ได้เป็นอัศวิน Lancelot (2008)
I know in the event of battle, only a knight may serve.กระผมรู้ว่าในการรบนั้นมีแต่อัศวินเท่านั้นที่จะได้ร่วมรบกับองค์ชาย Lancelot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
serveAll these things serve to add to our happiness.
serveAn old wooden box served as table.
serveA politician should serve the people.
serveApples were served as the dessert.
serveA tennis player with a wicked serve.
serveAt Wimbledon there are now special electronic machines to judge the serves.
serveBreakfast is served from 7:30 a.m. to 11:00 a.m.
serveBreakfast will not be served after ten o'clock.
serveChinese food was served in small portions which did not require cutting with a knife or fork.
serveCoffee will be served after the meal.
serveDinner will be served on board the plane.
serveDuring the war, he served in the army.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินหมาย[V] deliver a warrant, See also: serve court summons, Example: เจ้าหน้าที่ศาลเดินหมายไปให้ทนายฝ่ายจำเลย, Thai definition: นำเอาหมายไปส่ง
รับใช้[V] serve, See also: give service to, be in service of, offer one's service, Example: เขาตั้งปณิธานเอาไว้ว่า จะไปทำงานเป็นหมอรับใช้ประชาชนในชนบท, Thai definition: ให้บริการ
เด็กเสิร์ฟ[N] waiter/waitress, See also: server, steward/stewardess, Syn. บ๋อย, Example: ร้านอาหารนี้ใช้เด็กเสิร์ฟเป็นผู้ชายหมดเพื่อป้องกันปัญหาชู้สาว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหาร
เข้าประจำการ[V] serve, See also: be on active service, be on active duty, be active, be on service, enlist in the army, Syn. ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติราชการ, Example: ทหารอเมริกันนับหมื่นนับแสนคนทยอยเดินทางไปเข้าประจำการที่ชายแดนซาอุดิอาระเบีย, Thai definition: เข้าปฏิบัติหน้าที่
เข้าประจำตำแหน่ง[V] serve, See also: take the position/post, Syn. เข้ารับตำแหน่ง, Example: คุณพ่อเข้าประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการแทนผู้ว่าราชการที่เสียชีวิตไป
รับราชการ[V] serve under the crown, See also: work in the government service, enter government service, be a official, be in the service, Example: ระหว่างรับราชการนี้ ครูได้ทำงานออกแบบหลายอย่าง, Thai definition: ทำงานเป็นข้าราชการ
สมน้ำหน้า[V] serve someone right, See also: get (what) one deserves, Syn. สม, Example: ญาติๆ พากันสมน้ำหน้าที่เธอไม่ยอมเชื่อฟังแต่แรก, Thai definition: เหมาะสมแล้วที่ได้รับผลร้ายเช่นนั้น, เหมาะกับที่ทำเช่นนั้น
เดินโต๊ะ[V] serve at the table, See also: serve, wait on a table, Thai definition: ยกอาหารและเครื่องดื่มมาให้ผู้นั่งโต๊ะกิน
การรับใช้[N] serve, See also: service, Syn. การบริการ, การปรนนิบัติ, Example: การรับใช้เบื้องพระยุคลบาทถือเป็นความภูมิใจของครอบครัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
เอาไว้[v.] (ao wai) EN: keep   FR: conserver ; placer ; mettre
ใบกองหนุน[n. exp.] (bai køngnun) EN: certificate of reserve corps   
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; maintain in good condition   FR: conserver ; maintenir
บ๋อย[n.] (bøi) EN: boy   FR: serveur [m]
บริการ[v.] (børikān) EN: serve ; give service ; service   FR: servir ; offrir un service
บริการลูกค้า[v. exp.] (børikān lūkkhā) EN: serve customers   

CMU English Pronouncing Dictionary
SERVE    S ER1 V
SERVED    S ER1 V D
SERVER    S ER1 V ER0
SERVES    S ER1 V Z
SERVERS    S ER1 V ER0 Z
SERVELLO    S ER0 V EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serve    (v) (s @@1 v)
served    (v) (s @@1 v d)
server    (n) (s @@1 v @ r)
serves    (v) (s @@1 v z)
servers    (n) (s @@1 v @ z)

French-Thai: Longdo Dictionary
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
ざまを見ろ;様を見ろ[ざまをみろ, zamawomiro] (exp) (See 様見ろ) serves you right!; see what happens! [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
服务器[fú wù qì, ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, / ] server (computer), #4,708 [Add to Longdo]
充当[chōng dāng, ㄔㄨㄥ ㄉㄤ, / ] serve as; play the role of, #8,441 [Add to Longdo]
服役[fú yì, ㄈㄨˊ ㄧˋ, ] serve in the army; be in active service, #14,810 [Add to Longdo]
服刑[fú xíng, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] serve a prison sentence, #17,091 [Add to Longdo]
开饭[kāi fàn, ㄎㄞ ㄈㄢˋ, / ] serve a meal, #25,100 [Add to Longdo]
侍候[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, ] serve; wait upon, #31,025 [Add to Longdo]
朝秦暮楚[zhāo Qín mù Chǔ, ㄓㄠ ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄔㄨˇ, ] serve Qin in the morning Chu in the evening (成语 saw); quick to switch sides, #101,071 [Add to Longdo]
伺服器[sì fú qì, ㄙˋ ㄈㄨˊ ㄑㄧˋ, ] server (computer) [Add to Longdo]
服完[fú wán, ㄈㄨˊ ㄨㄢˊ, ] serve out (a sentence) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing [Add to Longdo]
サーバ[さーば, sa-ba] server [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model [Add to Longdo]
シンサーバー[しんさーばー, shinsa-ba-] thin server [Add to Longdo]
ツールサーバ[つーるさーば, tsu-rusa-ba] tool server [Add to Longdo]
ニフティサーブ[にふていさーぶ, nifuteisa-bu] Niftyserve [Add to Longdo]
ネームサーバ[ねーむさーば, ne-musa-ba] name-server [Add to Longdo]
ネットワークサーバモード[ねっとわーくさーばもーど, nettowa-kusa-bamo-do] network server mode [Add to Longdo]
ビデオサーバ[びでおさーば, bideosa-ba] video server [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serve \Serve\, v. t. [imp. & p. p. {Served}; p. pr. & vb. n.
   {Serving}.] [OE. serven, servien, OF. & F. servir, fr. L.
   servire; akin to servus a servant or slave, servare to
   protect, preserve, observe; cf. Zend har to protect, haurva
   protecting. Cf. {Conserve}, {Desert} merit, {Dessert},
   {Observe}, {Serf}, {Sergeant}.]
   1. To work for; to labor in behalf of; to exert one's self
    continuously or statedly for the benefit of; to do service
    for; to be in the employment of, as an inferior, domestic,
    serf, slave, hired assistant, official helper, etc.;
    specifically, in a religious sense, to obey and worship.
    [1913 Webster]
 
       God is my witness, whom I serve with my spirit.
                          --Rom. i. 9.
    [1913 Webster]
 
       Jacob loved Rachel; and said, I will serve thee
       seven years for Rachel thy younger daughter. --Gen.
                          xxix. 18.
    [1913 Webster]
 
       No man can serve two masters.     --Matt. vi.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       Had I but served my God with half the zeal
       I served my king, he would not in mine age
       Have left me naked to mine enemies.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To be subordinate to; to act a secondary part under; to
    appear as the inferior of; to minister to.
    [1913 Webster]
 
       Bodies bright and greater should not serve
       The less not bright.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To be suitor to; to profess love to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To serve a lady in his beste wise.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. To wait upon; to supply the wants of; to attend;
    specifically, to wait upon at table; to attend at meals;
    to supply with food; as, to serve customers in a shop.
    [1913 Webster]
 
       Others, pampered in their shameless pride,
       Are served in plate and in their chariots ride.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, to bring forward, arrange, deal, or distribute, as
    a portion of anything, especially of food prepared for
    eating; -- often with up; formerly with in.
    [1913 Webster]
 
       Bid them cover the table, serve in the meat, and we
       will come in to dinner.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some part he roasts, then serves it up so dressed.
                          --Dryde.
    [1913 Webster]
 
   6. To perform the duties belonging to, or required in or for;
    hence, to be of use to; as, a curate may serve two
    churches; to serve one's country.
    [1913 Webster]
 
   7. To contribute or conduce to; to promote; to be sufficient
    for; to satisfy; as, to serve one's turn.
    [1913 Webster]
 
       Turn it into some advantage, by observing where it
       can serve another end.        --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   8. To answer or be (in the place of something) to; as, a sofa
    serves one for a seat and a couch.
    [1913 Webster]
 
   9. To treat; to behave one's self to; to requite; to act
    toward; as, he served me very ill.
    [1913 Webster]
 
   10. To work; to operate; as, to serve the guns.
     [1913 Webster]
 
   11. (Law)
     (a) To bring to notice, deliver, or execute, either
       actually or constructively, in such manner as the law
       requires; as, to serve a summons.
     (b) To make legal service opon (a person named in a writ,
       summons, etc.); as, to serve a witness with a
       subp[oe]na.
       [1913 Webster]
 
   12. To pass or spend, as time, esp. time of punishment; as,
     to serve a term in prison.
     [1913 Webster]
 
   13. To copulate with; to cover; as, a horse serves a mare; --
     said of the male.
     [1913 Webster]
 
   14. (Tennis) To lead off in delivering (the ball).
     [1913 Webster]
 
   15. (Naut.) To wind spun yarn, or the like, tightly around (a
     rope or cable, etc.) so as to protect it from chafing or
     from the weather. See under {Serving}.
     [1913 Webster]
 
   {To serve an attachment} or {To serve a writ of attachment}
    (Law), to levy it on the person or goods by seizure, or to
    seize.
 
   {To serve an execution} (Law), to levy it on a lands, goods,
    or person, by seizure or taking possession.
 
   {To serve an office}, to discharge a public duty.
 
   {To serve a process} (Law), in general, to read it, so as to
    give due notice to the party concerned, or to leave an
    attested copy with him or his attorney, or his usual place
    of abode.
 
   {To serve a warrant}, to read it, and seize the person
    against whom it is issued.
 
   {To serve a writ} (Law), to read it to the defendant, or to
    leave an attested copy at his usual place of abode.
 
   {To serve one out}, to retaliate upon; to requite. "I'll
    serve you out for this." --C. Kingsley.
 
   {To serve one right}, to treat, or cause to befall one,
    according to his deserts; -- used commonly of ill deserts;
    as, it serves the scoundrel right.
 
   {To serve one's self of}, to avail one's self of; to make use
    of. [A Gallicism]
    [1913 Webster]
 
       I will serve myself of this concession.
                          --Chillingworth.
    [1913 Webster]
 
   {To serve out}, to distribute; as, to serve out rations.
 
   {To serve the time} or {To serve the hour}, to regulate one's
    actions by the requirements of the time instead of by
    one's duty; to be a timeserver. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They think herein we serve the time, because thereby
       we either hold or seek preferment.  --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To obey; minister to; subserve; promote; aid; help;
     assist; benefit; succor.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serve \Serve\, v. i.
   1. To be a servant or a slave; to be employed in labor or
    other business for another; to be in subjection or
    bondage; to render menial service.
    [1913 Webster]
 
       The Lord shall give thee rest . . . from the hard
       bondage wherein thou wast made to serve. --Isa. xiv.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   2. To perform domestic offices; to be occupied with household
    affairs; to prepare and dish up food, etc.
    [1913 Webster]
 
       But Martha . . . said, Lord, dost thou not care that
       my sister hath left me to serve alone? --Luke x. 40.
    [1913 Webster]
 
   3. To be in service; to do duty; to discharge the
    requirements of an office or employment. Specifically, to
    act in the public service, as a soldier, seaman. etc.
    [1913 Webster]
 
       Many . . . who had before been great commanders, but
       now served as private gentlemen without pay.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   4. To be of use; to answer a purpose; to suffice; to suit; to
    be convenient or favorable.
    [1913 Webster]
 
       This little brand will serve to light your fire.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       As occasion serves, this noble queen
       And prince shall follow with a fresh supply. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Tennis) To lead off in delivering the ball.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serve
   n 1: (sports) a stroke that puts the ball in play; "his powerful
      serves won the game" [syn: {serve}, {service}]
   v 1: serve a purpose, role, or function; "The tree stump serves
      as a table"; "The female students served as a control
      group"; "This table would serve very well"; "His freedom
      served him well"; "The table functions as a desk" [syn:
      {serve}, {function}]
   2: do duty or hold offices; serve in a specific function; "He
     served as head of the department for three years"; "She
     served in Congress for two terms"
   3: contribute or conduce to; "The scandal served to increase his
     popularity"
   4: be used by; as of a utility; "The sewage plant served the
     neighboring communities"; "The garage served to shelter his
     horses" [syn: {service}, {serve}]
   5: help to some food; help with food or drink; "I served him
     three times, and after that he helped himself" [syn: {serve},
     {help}]
   6: provide (usually but not necessarily food); "We serve meals
     for the homeless"; "She dished out the soup at 8 P.M."; "The
     entertainers served up a lively show" [syn: {serve}, {serve
     up}, {dish out}, {dish up}, {dish}]
   7: devote (part of) one's life or efforts to, as of countries,
     institutions, or ideas; "She served the art of music"; "He
     served the church"; "serve the country"
   8: promote, benefit, or be useful or beneficial to; "Art serves
     commerce"; "Their interests are served"; "The lake serves
     recreation"; "The President's wisdom has served the country
     well" [syn: {serve}, {serve well}]
   9: spend time in prison or in a labor camp; "He did six years
     for embezzlement" [syn: {serve}, {do}]
   10: work for or be a servant to; "May I serve you?"; "She
     attends the old lady in the wheelchair"; "Can you wait on
     our table, please?"; "Is a salesperson assisting you?"; "The
     minister served the King for many years" [syn: {serve},
     {attend to}, {wait on}, {attend}, {assist}]
   11: deliver a warrant or summons to someone; "He was processed
     by the sheriff" [syn: {serve}, {process}, {swear out}]
   12: be sufficient; be adequate, either in quality or quantity;
     "A few words would answer"; "This car suits my purpose
     well"; "Will $100 do?"; "A 'B' grade doesn't suffice to get
     me into medical school"; "Nothing else will serve" [syn:
     {suffice}, {do}, {answer}, {serve}]
   13: do military service; "She served in Vietnam"; "My sons never
     served, because they are short-sighted"
   14: mate with; "male animals serve the females for breeding
     purposes" [syn: {serve}, {service}]
   15: put the ball into play; "It was Agassi's turn to serve"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top