Search result for

ruler

(71 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruler-, *ruler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruler[N] ผู้ปกครอง, See also: ผู้ควบคุม, Syn. controller, governor
ruler[N] ไม้บรรทัด, See also: ไม้วัด, Syn. measure, yardstick
rulership[N] การควบคุม, See also: การครอบงำ, Syn. command

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ruler(รู'เลอะ) n. ผู้ปกครอง,ผู้ควบคุม,ผู้ครอบงำ,ประมุข,ผู้ชี้ขาด,ไม้บรรทัด, Syn. monarch

English-Thai: Nontri Dictionary
ruler(n) ผู้ควบคุม,ผู้ชี้ขาด,ผู้ปกครอง,ประมุข,ไม้บรรทัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is what you must do to abandon the vestiges of your nefarious fate, and start walking your own path as our future ruler.ท่านจะต้องละทิ้ง คำทำนายเอาและอดีตไว้เบื้องหลัง แล้วเดินไปตามทาบที่ท่านกำหนดเอง ในฐานะผู้ปกครองของเรา The Kingdom of the Winds (2008)
The supreme ruler of our northern lands will not need this sword.ผู้ครอบครองดินแดนสูงสุดไม่ได้ต้องการดาบนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Not only our people, but many chieftains... still consider Yuri as the ruler of our nation.ไม่เพียงแต่ประชาชนแต่ยังมีพวกหัวหน้าเผ่า ที่ยังคงจงรักภักดีต่อกษัตริย์ยูริอยู่เช่นเดิม The Kingdom of the Winds (2008)
This sword can make you the ruler of these northern lands.ดาบเล่มนี้สามารถทำให้ท่านเป็นผู้ครอบครองดินแดนทางเหนือได้ The Kingdom of the Winds (2008)
I shall pierce your flesh with its blade, and become the ruler of these northern lands!ข้าน่าจะแทงเจ้าด้วยคมดาบนี้ซะ, และกลายเป็นผู้ครอบครองดินแดนทางเหนือนั่นซะ! The Kingdom of the Winds (2008)
We must now nominate a new ruler.เราต้องนำเสนอกฎใหม่ The Kingdom of the Winds (2008)
Prepare for war! /The other rulers hired assassins /to kill the Kingเจ้าผู้ครองแคว้นอื่นจึงจ้างนักฆ่าหวังสังหารฮ่องเต้ ก่อนจะถูกพระองค์บีฑาฆ่าเข่น The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Though we act like the ruler of Earth, mankind cannot even imitate the basics of nature.แม้มนุษย์เราจะทำตัวเหมือนกับเป็นผู้ครองโลก แต่ว่ามนุษย์ ก็ไม่อาจเลียนแบบแหล่งกำเนิดพื้นฐานของธรรมชาติได้ Death Note: L Change the World (2008)
"The aim of the Jew is to become the ruler of humanity."จุดมุ่งหมายของพวกยิว คือ ต้องการที่จะครอบครองมนุษยชาติ.. The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I think that she would make an excellent ruler.ชั้นคิดว่าเธอน่าจะ เป็นตัวอย่างที่ดี Princess Protection Program (2009)
Ruler of the universe,who creates the fruit of the vine... * ain't nothin' more beautiful to be found * * it's goin' down,down * * from the top of the pole, i watch her go down *ผู้เป็นคนสร้างโลก และ กำเนิดผลไม้ ไม่มีอะไรสวยงามกว่าที่จะได้พบเจอ มันต่ำลงๆ Seder Anything (2009)
And as the Supreme Chairman and exalted ruler of Pantora, you will not command me to leave this planet or do anything else.และในฐานะประมุขสูงสุดและผู้นำสูงส่งแห่งแพนทอร่า เจ้าไม่มีสิทธิ์จะมาสั่งข้าให้ออกไปจากดาวนี่ หรือให้ทำอะไรอย่างอื่นทั้งนั้น Trespass (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rulerAlfred, King of England, was a great scholar as well as a great ruler.
rulerA ruler helps one to draw a straight line.
rulerI bought a book and he a ruler.
rulerMeasure the length of the stick with a ruler.
rulerThe inhabitants rebelled against the ruler.
rulerThe peasants rose up in rebellion against the ruler.
rulerThe people resisted their cruel ruler.
rulerThe people revolted against their rulers.
rulerThere was once a cruel ruler in the country.
rulerThe ruler of the Inca Empire.
rulerThe ruler was overthrown and banished from the country.
rulerThis ruler has the scale in millimeters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้นำประเทศ[N] leader, See also: ruler, head, chief, Example: ทางการจัดต้อนรับผู้นำประเทศทั่วโลกที่มาประชุม อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นหัวหน้าคณะบริหารงานแผ่นดินภายในประเทศและมีหน้าที่เป็นตัวแทนติดต่อกับต่างประเทศ
ผู้ปกครอง[N] ruler, See also: leader, president, Syn. ผู้บริหาร, ผู้นำประเทศ, Example: ประชาชนเรียกร้องให้ผู้ปกครองบ้านเมืองแก้ไขปัญหาความยากจน, Count unit: คน, ท่าน
วิภู[N] king, See also: ruler, monarch, sovereign, Syn. ผู้ครอง, พระราชา, พระเจ้าแผ่นดิน, กษัตริย์, ผู้ปกครอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศาสก[N] governor, See also: ruler, Syn. ผู้ปกครอง, Count unit: คน, Notes: (สันสกฤต)
เจ้าผู้ครองนคร[N] governor, See also: ruler of the city, city ruler, Syn. เจ้าเมือง, กษัตริย์, พระราชา, เจ้าผู้ครองเมือง, Ant. ราษฎร, ไพร่พล, Example: ดินแดนประเทศราชหมายถึงดินแดนที่มีเจ้าผู้ครองนครปกครอง
เจ้าผู้ครองเมือง[N] ruler of the city, See also: governor, city ruler, Syn. เจ้าผู้ครองนคร, กษัตริย์, พระราชา, Ant. ราษฎร, ไพร่พล, Example: เวียงหินนครถูกกองทัพของเจ้าผู้ครองเมืองเชียงตุงเข้ามารุกราน
เจ้าหลวง[N] vassal prince, See also: ruler of a colony/protectorate, Example: ผู้ชายชุดดำที่ยืนอยู่หน้าประตูเป็นเจ้าหลวงของเมืองทางเหนือ, Thai definition: เจ้าผู้ครองประเทศราช
ไม้บรรทัด[N] ruler, See also: straightedge, Example: เด็กใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวของสี่เหลี่ยม, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: อุปกรณ์การเขียนชนิดหนึ่งทำด้วยไม้เป็นต้น สำหรับทาบเป็นแนวเพื่อขีดเส้นให้ตรง
จักรพรรดิ[N] emperor, See also: ruler of empire, Syn. พระราชาธิราช, จักรพัตราธิราช, Example: ประเทศญี่ปุ่นมีจักรพรรดิเป็นองค์ประมุขของประเทศ, Count unit: พระองค์, Thai definition: ประมุขของจักรวรรดิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทัด[n.] (banthat) EN: ruler   FR: règle [f] ; règle plate [f] ; latte [f] (Belg.)
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēng) EN: run a red light ; jump the lights   FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
ใฝ่ฝัน[v.] (faifan) EN: dream ; fancy   FR: rêver de ; brûler de
เจ้า = จ้าว[n.] (jao = jāo) EN: master ; ruler ; potentate   FR: seigneur [m] ; maître [m]
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler ; the first Hindu caste   FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official   FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for   FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
ลุก[v.] (luk) EN: burn ; be in flames ; catch fire ; kindle   FR: brûler ; prendre feu
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke   FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
ไม้บรรทัด[n.] (māibanthat) EN: ruler ; straightedge   FR: règle [f] ; règle plate [f] ; réglette [f] ; latte [f] (Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
RULER    R UW1 L ER0
RULERS    R UW1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruler    (n) (r uu1 l @ r)
rulers    (n) (r uu1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统治者[tǒng zhì zhě, ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄓㄜˇ, / ] ruler, #16,676 [Add to Longdo]
[xǐ, ㄒㄧˇ, / ] ruler's seal, #34,263 [Add to Longdo]
执政者[zhí zhèng zhě, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] ruler, #48,048 [Add to Longdo]
主宰者[zhǔ zǎi zhě, ㄓㄨˇ ㄗㄞˇ ㄓㄜˇ, ] ruler, #79,729 [Add to Longdo]
尺规[chǐ guī, ㄔˇ ㄍㄨㄟ, / ] ruler and compass (in geometric constructions) [Add to Longdo]
尺规作图[chǐ guī zuò tú, ㄔˇ ㄍㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄨˊ, / ] ruler and compass construction (geom.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーブ尺[カーブじゃく, ka-bu jaku] (n) curved ruler [Add to Longdo]
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) [Add to Longdo]
ハン;ハーン[, han ; ha-n] (n) khan (medieval ruler of a Tatary tribe) [Add to Longdo]
ルーラ[, ru-ra] (n) {comp} ruler [Add to Longdo]
ルーラー[, ru-ra-] (n) ruler [Add to Longdo]
暗君[あんくん, ankun] (n) foolish ruler [Add to Longdo]
英主[えいしゅ, eishu] (n) great ruler [Add to Longdo]
[おう, ou] (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) [Add to Longdo]
王者[おうじゃ, ouja] (n) king; monarch; ruler; (P) [Add to Longdo]
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n,vs,adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ルーラ[るーら, ru-ra] ruler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruler \Rul"er\ (r[udd]l"[~e]r), n.
   1. One who rules; one who exercises sway or authority; a
    governor.
    [1913 Webster]
 
       And he made him ruler over all the land. --Gen. xli.
                          43.
    [1913 Webster]
 
       A prince and ruler of the land.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A straight or curved strip of wood, metal, etc., with a
    smooth edge, used for guiding a pen or pencil in drawing
    lines. Cf. {Rule}, n., 7
    (a) .
      [1913 Webster]
 
   {Parallel ruler}. See under {Parallel}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ruler
   n 1: a person who rules or commands; "swayer of the universe"
      [syn: {ruler}, {swayer}]
   2: measuring stick consisting of a strip of wood or metal or
     plastic with a straight edge that is used for drawing
     straight lines and measuring lengths [syn: {rule}, {ruler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top