Search result for

รอง

(130 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอง-, *รอง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้ปกครองท้องที่ (n phrase ) Local Administration Officer
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (n ) Certificate of Utilization
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.), หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง, กรมการรักษาดินแดน (n org uniq ) Territorial Defense Command, Army Reserve Command, Territorial Defence Department
เครื่องกรองน้ำ[วอเตอร์ เพียวริไฟเออร์] (n uniq ) water purifier
ใบรับรองคุณวุฒิ (n ) certificate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอง[V] be inferior, See also: subordinate, Example: ถ้าเป็นเรื่องอย่างนี้แล้ว เขาไม่รองใครแน่, Thai definition: ด้อยกว่า
รอง[V] carry, See also: bear, support [the weight], Thai definition: ต้านทานค้ำจุนให้คงอยู่
รอง[V] receive the water from the rain, See also: contain, Example: เมื่อถึงหน้าฝน บ้านเราจะรองน้ำใส่โอ่งใบใหญ่เก็บไว้กิน, Thai definition: รับรวมของเหลวหรือสิ่งอื่นที่ไหลตกลงมา
รอง[N] deputy, See also: assistant, Example: พ.ต.ท.ระดับรองผกก.นายหนึ่งของกองปราบปราม ถูกเชิญตัวไปให้ปากคำ, Thai definition: เป็นที่ 2 โดยตำแหน่ง
รอง[V] prop up, Example: เวลาผมนั่งตีระนาดนี่ ต้องเอาม้าเตี้ยมารองก้น, Thai definition: หนุนให้สูงขึ้น
รองทรง[N] a hair style short in back but long on top, See also: fashion of wearing the hair in a long tuft or bunch, Thai definition: ทรงผมผู้ชายที่ตัดข้างล่างสั้นข้างบนยาว
รองทุน[V] advance an investment, See also: provide a sum of money in advance for some purposes, Syn. สำรองทุน, Thai definition: ออกทุนให้ไปก่อน
รองรัง[ADJ] be at hand, See also: reserves (of money), Syn. สำรอง, Thai definition: มีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด
รองรับ[V] support, See also: bear, prop, Syn. รอง, รับ, Example: ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น, Thai definition: อยู่ข้างใต้และรับน้ำหนัก
รองจ่าย[V] pay expenses in advance, See also: advance money, Example: โปรดรองจ่ายไปก่อน แล้วผมจะใช้เงินให้, Thai definition: จ่ายไปก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รองก. รับรวมของเหลวหรือสิ่งอื่นที่ไหลตกลงมา เช่น รองนํ้า
รองต้านทานคํ้าจุนให้คงอยู่ เช่น รองหัวเข็ม, หนุนให้สูงขึ้น เช่น เอาไม้รองโต๊ะรองตู้, รองรับ เช่น เอาเบาะรองนั่ง เอาผ้ารองมือ.
รองว. เป็นที่ ๒ โดยตำแหน่ง เช่น รองอธิบดี รองอธิการบดี, ถัดลงมาโดยอายุหรือตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งรองลงมา, ด้อยกว่า เช่น เป็นรอง.
รองว. งามสุกใส เช่น รองเรือง.
รองคอก. ถัดคนแรก (ใช้เรียกคนเล่นการพนันอย่างหยอดหลุม).
รองจ่ายก. ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้สอยปลีกย่อย, เรียกเงินที่ใช้เช่นนั้น ว่า เงินรองจ่าย.
รองช้ำน. ชื่อโรคชนิดหนึ่งเป็นตามฝ่ามือหรือฝ่าเท้า มีนํ้าใส ๆ อยู่ระหว่างหนังชั้นนอกกับเนื้อ.
รองทรงน. ทรงผมผู้ชายที่ตัดข้างล่างสั้นข้างบนยาว
รองทรงหนังสือสำคัญและสมุดไทยที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้เป็นการส่วนพระองค์ เช่น กฎหมายตรา ๓ ดวงฉบับรองทรง.
รองท้องก. กินพอกันหิวไปก่อน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deputyรอง, ผู้ช่วย, ผู้ทำการแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consul, viceรองกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vice consulรองกงสุล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Premier, Deputy; Prime Minister, Deputyรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Deputy Premier; Deputy Prime Ministerรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Deputy Prime Minister; Deputy Premierรองนายกรัฐมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
President, Viceรองประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Vice Presidentรองประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lieutenant governorรองผู้ว่าการ, รองผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
governor, lieutenantรองผู้ว่าการ, รองผู้ว่าราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Athletic shoesรองเท้ากีฬา [TU Subject Heading]
Paphiopedilumรองเท้านารี [TU Subject Heading]
Shoesรองเท้า [TU Subject Heading]
Casts, Bootรองเท้าเฝือก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That has рossessed meที่ได้ครอบครองฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And a shoe!และรองเท้า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That has рossessed meที่ได้ครอบครองฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hynkel ruled the nation with an iron fist.เฮนเคิลได้ปกครองประเทศ ด้วยผเด็จการ The Great Dictator (1940)
- Mrs. Shoemaker's laundry.- ส่งผ้าที่ร้านทำรองเท้า The Great Dictator (1940)
Second in command.รองหัวหน้าหน่วย The Great Dictator (1940)
Mrs. Shoemaker's laundry!ฉันซักผ้าให้คุณนาย ช่างทำรองเท้า The Great Dictator (1940)
But mark them for future reference.ให้พวกมันเซ็นใบรับรอง The Great Dictator (1940)
The world will be under your thumb.ท่านก็จะได้ครองโลก The Great Dictator (1940)
Get my Sunday shoes. They're on the windowsill.รองเท้าวันอาทิตย์ของฉัน พวกเขาเอาไว้ที่ขอบหน้าต่าง The Great Dictator (1940)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
Don't worry, darling, I'll be back in time to protect you from her.แต่ไม่ต้องกลัว ผมจะรีบกลับมาคุ้มครองคุณทันเวลา Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอง[v.] (røng) EN: support ; bear ; bolster   FR: supporter ; soutenir
รอง[pref. (adj.)] (røng) EN: second ; minor ; inferior ; subordinate ; vice- (pref.)   FR: adjoint ; second ; assistant ; vice- (préf.) ; sous- (préf.)
รองกงสุล[n.] (røng-kongsun) EN: vice-consul   FR: vice-consul [m]
รองนายกรัฐมนตรี[n.] (røng-nāyokratthamontrī) EN: Deputy Prime Minister ; vice-premier   
รองนายกรัฐมนตรี[n.] (røng-nāyokratthamontrī) EN: Deputy Prime Minister   
รองนายกฯ[n.] (røng-nāyok) EN: Deputy Prime Minister   
รองนายกเทศมนตรี[n. exp.] (røng nāyok thēsamontrī) EN: deputy mayor   FR: adjoint au maire [m] ; échevin [m] (Belg.)
รองบ่อน[n.] (røngbǿn) EN: underdog   
รองประธาน[n.] (røng-prathān) EN: vice-chairman   FR: vice-président [m]
รองผู้จัดการ[n. exp.] (røng phūjatkān) EN: assistant manager   

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
mousepad(n) แผ่นรองเมาส์ (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์), S. mouse pad,
security(n adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, S. certificate, protection,
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
screening(n) การกลั่นกรอง, การคัดเลือก
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security
authentication(n) สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นของแท้หรือแสดงที่มา
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน
loafer(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง
Image:
PTA(n) ย่อมาจาก Parents Teacher Associationแปลว่า สมาคมครูผู้ปกครอง เช่น The Bangkok PTA (Parent Teacher Association) works to help every child realize his/her full potential through programs and advocacy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alternative[ADJ] ที่มีตัวเลือก, See also: รอง, สำรอง
associate professor[N] รองศาสตราจารย์
boot[N] รองเท้าบูท, See also: รองเท้าหุ้มข้อเท้า
brogue[N] รองเท้าแบบหนึ่ง
carpet slipper[N] รองเท้าที่ใส่ในบ้านส่วนบนทำด้วยผ้า
clog[N] รองเท้าไม้
espadrille[N] รองเท้าแตะที่ทำจากผ้าหรือผ้าใบ พื้นล่างของรองเท้าทำจากเชือกถัก บางครั้งก็มีสายผูกรอบข้อเท้า
fin[N] รองเท้าตีนเป็ดของนักดำน้ำ, Syn. flipper
flats[N] รองเท้าส้นเตี้ย, Syn. flatties, Ant. high heels
gaiter[N] รองเท้าแบบหุ้มข้อเท้าและไม่มีเชือกผูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absonant(แอบ' โซนัน) adj. ไม่ปรองดองกัน
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accredit(อะเครด' ดิท) vt. เพิ่มบัญชี, เชื่อถือ, อนุญาต, แต่งตั้ง, ถือว่า, รับรอง, รับรองวิทยฐานะ accre-ditation, accreditment n.
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ,เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
adjust(อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง, Syn. adapt, regulate, harmonize)
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)

English-Thai: Nontri Dictionary
abutment(n) ตัวค้ำ,สิ่งรองรับ,สิ่งที่จดกัน
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
accredit(vt) รับรอง,เพิ่มบัญชี,เชื่อถือ,อนุญาต,ให้อำนาจ
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
British Deputy High Commissionรองข้าหลวงใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร
brocade shoe (n ) รองเท้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหม
creepers (slang ) รองเท้าส้นตึก
Deputy Governorรองข้าหลวง เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในดินแดนของสหราชอาณาจักร ตำแหน่งนี้ปรากฎเฉพาะอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือ เทียบได้ตำแหน่งผู้ช่วยข้าหลวง (Lieutenant-Governor) ในอาณานิคมอื่นๆ
flip-flop (n) รองเท้าแตะ
See also: S. slipper,
flip-flop (n) รองเท้าแตะ
See also: S. thongs,
kitten heel (n ) รองเท้าส้นแหลม
second-in-commandรองผู้บังคับหน่วย, ตำแหน่งรอง
stilettos (n) รองเท้าส้นเข็ม
Thongs (n ) รองเท้าแตะแบบหนีบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
運動靴[うんどうぐつ, undougutsu] (n) รองเท้าผ้าใบ
[くつ, kutsu, kutsu , kutsu] (n ) รองเท้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
einemหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมรอง Dativ, See also: ein
einerหนึ่ง (รูปกรรมรอง Dativ, หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ Genetiv ของคำนามเพศหญิง) เช่น eine Frau mit einer roten Tasche ผู้หญิงคนหนึ่งกับกระเป๋าสีแดง, die Liebe einer Frau ความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง , See also: ein
ihmเขาผู้ชาย (รูปกรรมรอง)
ihrเขาผู้หญิง (รูปกรรมรอง)
mirฉัน (รูปกรรมรอง), See also: ich
unsเรา (กรณีกรรมตรง และ กรรมรอง), See also: wir
Eltern(n) |pl.| ผู้ปกครอง
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| สิ่งที่สอดไว้, สิ่งที่ซ้อนอยู่ข้างใน เช่น Innen ist ein Filter als Einsatz. ข้างในมีไส้กรองสอดไว้
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh

French-Thai: Longdo Dictionary
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมรอง เช่น Tu me rends visite? เธอมาเยี่ยมฉันไหม, Tu m'apportes des disques? เธอนำ(เอา)แผ่นเสียงมาให้ฉันทีได้ไหม
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je te montre mes disques. ฉันโชว์(แสดง)เธอแผ่นเสียงของฉัน, Je t'offre un verre. ฉันเอาแก้วให้เธอนะ
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมรอง เช่น Je vous réserve des places? ฉันจองที่ให้คุณ(พวกเธอ)ดีไหม
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top