ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hindrance

HH IH1 N D R AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hindrance-, *hindrance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hindrance(n) เครื่องกีดขวาง, See also: สิ่งกีดขวาง, ข้อขัดข้อง, เหตุขัดข้อง, Syn. barricade, impediment, obstacle, Ant. aid, assistance, opening

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hindrance(ฮิน'ดรันซฺ) n. การหยุดยั้ง, การป้องกัน, วิธีการขัดขวาง, อุปสรรค, Syn. obstruction

English-Thai: Nontri Dictionary
hindrance(n) อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, สิ่งกีดกั้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jimmy's greed and arrogance has become a hindrance both internally and politically.ความละโมบและความเย่อหยิ่งของจิมมี่ กลายมาเป็นอุปสรรค ทั้งเรื่องภายในและทางการเมือง Lochan Mor (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hindranceLack of money is a serious hindrance in their fight to conquer cancer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวถ่วง(n) hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
การขัดขวาง(n) hindrance, See also: obstruction, Example: การที่บุคคลไม่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีนับเป็นการขัดขวางความเจริญทางสังคมทางหนึ่ง
เหตุขัดข้อง(n) obstruction, See also: hindrance, obstacle, interference, Example: เครื่องบินประกาศให้ผู้โดยสารทราบว่าเกิดเหตุขัดข้อง, Thai Definition: สิ่งที่ไม่เป็นปกติเพราะเกิดติดขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขัดขวาง[kān khatkhwāng] (n) EN: hindrance ; obstruction  FR: obstacle [ m ]
ข้อขัดข้อง[khø khatkhøng] (n, exp) EN: objection ; dissent ; obstacle ; hindrance ; trouble ; problems  FR: objection [ f ]
โล่ง[lōng] (adj) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open  FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair
สร้างกำแพง[sāng kamphaēng] (v, exp) EN: create a barrier ; create a trouble ; create a obstacle ; create a hindrance  FR: créer un obstacle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HINDRANCE HH IH1 N D R AH0 N S
HINDRANCES HH IH1 N D R AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hindrance (n) hˈɪndrəns (h i1 n d r @ n s)
hindrances (n) hˈɪndrənsɪz (h i1 n d r @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis { n } | Hindernisse { pl }hindrance | hindrances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n, vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
差し合い[さしあい, sashiai] (n) hindrance; offense; offence; prohibition [Add to Longdo]
差し支え(P);差支え;差閊(iK);差閊え(iK)[さしつかえ, sashitsukae] (n) hindrance; impediment; (P) [Add to Longdo]
差し障り[さしさわり, sashisawari] (n) offence; offense; hindrance [Add to Longdo]
差し当たり(P);差当たり;差当り[さしあたり, sashiatari] (adv) (1) (See 差し当たって) for the time being; at present; (n) (2) (arch) (See 差し障り) hindrance; (P) [Add to Longdo]
塞がり[ふさがり;ふたがり(ok), fusagari ; futagari (ok)] (n) (1) (See 塞がる) being closed; being blocked up; being occupied; hindrance; impedance; (2) (See 陰陽道, 天一神) unlucky direction (in Onmyoudou; due to the presence of a god such as Ten'ichijin) [Add to Longdo]
子細;仔細[しさい, shisai] (n, adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference [Add to Longdo]
支障[ししょう, shishou] (n) obstacle; hindrance; impediment; difficulty; (P) [Add to Longdo]
邪魔[じゃま, jama] (adj-na, n, vs) hindrance; intrusion; (P) [Add to Longdo]
邪魔物[じゃまもの, jamamono] (n) obstacle; hindrance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hindrance \Hin"drance\, n. [See {Hinder}, v. t.]
   1. The act of hindering, or the state of being hindered.
    [1913 Webster]
 
   2. That which hinders; an impediment.
    [1913 Webster]
 
       What various hindrances we meet.   --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Something between a hindrance and a help.
                          --Wordsworth.
 
   Syn: Impediment; obstruction; obstacle; difficulty;
     interruption; check; delay; restraint.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hindrance
   n 1: something immaterial that interferes with or delays action
      or progress [syn: {hindrance}, {hinderance}, {deterrent},
      {impediment}, {balk}, {baulk}, {check}, {handicap}]
   2: any obstruction that impedes or is burdensome [syn:
     {hindrance}, {hinderance}, {hitch}, {preventive},
     {preventative}, {encumbrance}, {incumbrance}, {interference}]
   3: the act of hindering or obstructing or impeding [syn:
     {hindrance}, {hinderance}, {interference}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top