ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neophyte

N IY1 AH0 F AY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neophyte-, *neophyte*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neophyte(n) ผู้เริ่มหัด, See also: พวกมือใหม่, สมาชิกใหม่, คนเพิ่งหัด, คนเพิ่งเริ่ม, Syn. amateur, beginner, novice, starter, Ant. expert
neophyte(n) คริสต์ศาสนิกชนใหม่ที่ผ่านพิธีรดน้ำมนต์, Syn. catechumen
neophyte(n) พระฝึกหัด, See also: แม่ชีฝึกหัด, เณร, Syn. novice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neophyte(นี'อะไฟทฺ) n. สมาชิกใหม่,เณร,ผู้เริ่มฝึกหัด

English-Thai: Nontri Dictionary
neophyte(n) เณร,สมาชิกใหม่,ผู้เริ่มฝึกหัด,เด็กใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A neophyte such as you Wouldn't know these things,พวกมือใหม่เฉกเช่นเจ้าอาจจะยังไม่รู้สิ่งเหล่านี้ Duchess of Mandalore (2010)
You have to understand, Monsieur Candie, while admittedly a neophyte in the nigger fight game,คุณต้องเข้าใจนะ มองซิเออร์ แคนดี้ นี้คือการต่อสู้ของพวกนิโกร Django Unchained (2012)
I can't handle this over to a completely neophyte not withtout more information.ฉันให้บทนี้กับพวกมือใหม่แบบสุดๆไม่ได้ ถ้าไม่มีข้อมูลมากกว่านี้ The Callback (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามเณร(n) novice, See also: neophyte, Syn. เณร, Ant. พระ, พระสงฆ์

CMU English Pronouncing Dictionary
NEOPHYTE N IY1 AH0 F AY2 T
NEOPHYTES N IY1 AH0 F AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neophyte (n) nˈiːəfaɪt (n ii1 @ f ai t)
neophytes (n) nˈiːəfaɪts (n ii1 @ f ai t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
今道心[いまどうしん, imadoushin] (n) neophyte; novice [Add to Longdo]
若僧[わかぞう, wakazou] (n) youngster; neophyte [Add to Longdo]
修練者[しゅうれんしゃ, shuurensha] (n) (Catholic) neophyte [Add to Longdo]
新発意;新発[しんぼち;しんぼっち(新発意);しぼち(新発意), shinbochi ; shinbocchi ( shin hatsui ); shibochi ( shin hatsui )] (n) {Buddh} neophyte; new monk (or nun); new convert (to Buddhism) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neophyte \Ne"o*phyte\ (n[=e]"[-o]*f[imac]t), n. [L. neophytis,
   Gr. neo`fytos, prop., newly planted; ne`os new + fyto`s
   grown, fyto`n that which has grown, a plant, fr. fy`ein to
   grow: cf. F. n['e]ophyte. See {New}, and {Be}.]
   1. A new convert or proselyte; -- a name given by the early
    Christians, and still given by the Roman Catholics, to
    such as have recently embraced the Christian faith, and
    been admitted to baptism, esp. to converts from heathenism
    or Judaism.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A novice; a tyro; a beginner in anything.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neophyte
   n 1: a plant that is found in an area where it had not been
      recorded previously
   2: any new participant in some activity [syn: {newcomer},
     {fledgling}, {fledgeling}, {starter}, {neophyte}, {freshman},
     {newbie}, {entrant}]
   3: a new convert being taught the principles of Christianity by
     a catechist [syn: {catechumen}, {neophyte}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top