ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

serviceable

S ER1 V AH0 S AH0 B AH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -serviceable-, *serviceable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
serviceable[ADJ] ซึ่งใช้งานได้, See also: ซึ่งใช้สอยได้, ซึ่งเป็นประโยชน์, ซึ่งใช้ได้จริง, ซึ่งพร้อมให้บริการ, Syn. advantageous, practical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serviceable(เซอ'วิสวะเบิล) adj. มีประโยชน์,ใช้การได้,ใช้สอยได้,ให้ความช่วยเหลือ,ใช้ทน,ใช้ได้ดี., See also: serviceability n. serviceably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
serviceable(adj) ใช้สอยได้,ใช้เป็นประโยชน์,ให้ความช่วยเหลือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MRI. It's an older model, but entirely serviceable.มันเป็นรุ่นเก่าแก่ แต่ยังใช้งานได้ The X in the File (2010)
A serviceable Manhattan, Charles.Manhattan ที่ใช้ได้เลยทีเดียว ชาลส์\ (Manhattan คือค็อกเทลชนิดหนึ่ง) Chuck Versus the Role Models (2010)
Serviceable.แฟนๆไม่น่าบ่น The French Mistake (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ได้[v.] (chaidāi) EN: be serviceable ; apply ; obtain, to hold good   
ใช้ได้[adj.] (chaidāi) EN: serviceable   FR: utilisable ; valide ; fonctionnel

CMU English Pronouncing Dictionary
SERVICEABLE    S ER1 V AH0 S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
serviceable    (j) sˈɜːʴvɪsəbl (s @@1 v i s @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
使える;遣える[つかえる, tsukaeru] (v1) to be useful; to be serviceable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Serviceable \Serv"ice*a*ble\, a.
   1. Doing service; promoting happiness, interest, advantage,
    or any good; useful to any end; adapted to any good end
    use; beneficial; advantageous. "Serviceable to religion
    and learning". --Atterbury. "Serviceable tools."
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       I know thee well, a serviceable villain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Prepared for rendering service; capable of, or fit for,
    the performance of duty; hence, active; diligent.
    [1913 Webster]
 
       Courteous he was, lowly, and servysable. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Bright-hearnessed angels sit in order serviceable.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Seeing her so sweet and serviceable. --Tennnyson.
    [1913 Webster] -- {Serv"ice*a*ble*ness}, n. --
    {Serv"ice*a*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 serviceable
   adj 1: ready for service or able to give long service;
       "serviceable equipment"; "heavy serviceable fabrics"
       [ant: {unserviceable}]
   2: capable of being put to good use; "a serviceable kitchen
     gadget"
   3: intended or able to serve a purpose without elaboration;
     "serviceable low-heeled shoes";

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top