ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข้อบกพร่อง

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข้อบกพร่อง-, *ข้อบกพร่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อบกพร่อง[N] fault, See also: flaw, error, blunder, defect, weakness, drawback, shortcoming, Syn. ข้อตำหนิ, ข้อเสียหาย, ข้อผิดพลาด, ข้อเสีย, Ant. ข้อดี, Example: การทำงานของรัฐบาลชุดนี้มีข้อบกพร่องหลายข้อที่ควรแก้ไขโดยเร่งด่วน, Count unit: ข้อ, ประการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
latent defectข้อบกพร่องแฝง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blisterข้อบกพร่องหรือตำหนิชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเกิดจากการมีโพรงอากาศหรือก๊าซใต้พื้นผิวระหว่างการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Defects, Extracorpuscularข้อบกพร่องจากสิ่งภายนอกร่างกาย [การแพทย์]
Defects, Pointข้อบกพร่องแบบจุด [การแพทย์]
Errors, Classificationข้อบกพร่องในรายละเอียดของแต่ละหน่วย [การแพทย์]
Errors, Coverageข้อบกพร่องเกี่ยวกับการขาดเกินยอดจำนวน [การแพทย์]
Errors, Observerข้อบกพร่องจากผู้ทำการศึกษา [การแพทย์]
Intracorpuscular Defectsข้อบกพร่องในเซลล์เม็ดเลือดแดง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had bugs for lunch.ผมมีข้อบกพร่องเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They've got you looking so hard for any flaw That after awhile that's all you see.คุณจะต้องฝึกอย่างหนักเพื่อปกปิดข้อบกพร่อง หลังจากทั้งหมดที่คุณได้เห้น Gattaca (1997)
Flawless, sublime.ไร้ข้อบกพร่อง เลิศที่สุด The Matrix Reloaded (2003)
There's bound to be a few glitches.อาจจะมีข้อบกพร่องสองสามจุด Inspector Gadget 2 (2003)
You might say that g2 is you without the glitches.คุณอาจจะบอกว่า จี2คือคุณ ที่ไม่มีข้อบกพร่อง Inspector Gadget 2 (2003)
Ha ha ha.ฉันคิดว่าโดนข้อบกพร่องเข้าโจมตี ฮ่าๆๆ Inspector Gadget 2 (2003)
We have some shake ups that are going on because of a few bad apples.เรากำลังปรับโครงสร้างและแก้ไขข้อบกพร่อง ที่เกิดจากแอปเปิลเน่าไม่กี่ลูก The Corporation (2003)
How come when it's a man you're looking at... you're blind to his flaws... but when it's you, flaws is all you see?ทำไมเวลาเธอมองผู้ชาย เธอถึงได้มองไม่เห็นข้อบกพร่อง แต่พอเธอมองตัวเอง เธอกลับมองเห็นแต่ข้อบกพร่อง The Perfect Man (2005)
Hatsumomo finds him repulsive, she would never steal him away.แต่มาเมฮะซัง ฮัตสุโมโมะจะหาข้อบกพร่องให้เขา เธอจะแย่งเขาไป Memoirs of a Geisha (2005)
- We're trying to find a fault in you.-เรากำลังหาข้อบกพร่องของคุณ Pride & Prejudice (2005)
Thank you.ขอบคุณ บางทีข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยนี้ อาจถูกมองข้าม Pride & Prejudice (2005)
Great at analyzing a player's faults. I'm so out of practice.เขามีความอดทนสูง ในการสังเกตุเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง Match Point (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khø bokphrǿng) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming   
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นประจำ[n. exp.] (khø bokphrǿng thī koētkheun prajam) EN: typical mistake   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defect[N] ข้อบกพร่อง, See also: จุดอ่อน, จุดผิดพลาด, มลทิน, ปมด้อย, ข้อตำหนิ, Syn. flaw, blemish, deficiency, Ant. adequate, strength
disadvantage[N] ข้อเสีย, See also: ข้อบกพร่อง, ความเสียเปรียบ, อุปสรรค, Syn. annoyance, difficulty, disruption, Ant. advantage
fault[N] ข้อผิดพลาด, See also: ข้อบกพร่อง, ข้อเสียหาย, รอยตำหนิ, Syn. error, mistake, defect, flaw, Ant. virtue
flaw[N] ข้อบกพร่อง, See also: ข้อด้อย, ข้อตำหนิ, จุดบกพร่อง, Syn. blemish, fault, defect
foible[N] ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ, See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ, Syn. frailty, quirk, eccentricity,, Ant. strength
gig[N] ข้อบกพร่อง, See also: ข้อเสียหาย, สิ่งผิดพลาด
imperfection[N] ข้อบกพร่อง, Syn. defect, fault, flaw, Ant. perfection
kink[N] ตำหนิ, See also: ข้อบกพร่อง, Syn. eccentricity, Ant. perfection, ideal
limitation[N] ข้อบกพร่อง, See also: จุดอ่อน, ข้อด้อย, Syn. restrictive weakness, inability, handicap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ddt(ดีดีที) ในความหมายทั่วไป คำนี้หมายถึง "ยาฆ่าแมลง" นำมาใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ เป็นคำแสลงหมายถึง การแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในโปรแกรมในกรณีที่มีมาก ๆ (ทั้งนี้เพราะในการเขียนโปรแกรมนั้น เราเรียกจุดบกพร่องในโปรแกรมว่า แมลง หรือ bug โดยปกติแล้ว การแก้ไขธรรมดา ๆ จะใช้คำว่า debug)
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
defective(ดิเฟค'ทิฟว) adj. มีข้อบกพร่อง,มีจุดบกพร่อง,ไม่ปกติ,ไม่สมบูรณ์,พิการ,ขาด,เสีย., See also: defectiveness n. ดูdefective, Syn. marred ###A. intact
demerit(ดิเมอ'ริท) n. ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
diagnostic programชุดคำสั่งวินิจฉัยหมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการวินิจฉัยข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบใด ๆ ของเครื่อง หรือวินิจฉัยข้อผิดพลาดของการลงรหัส
failing(เฟล'ลิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ., See also: failingly adv. failingness n., Syn. fault
fault(ฟอลทฺ) n. ความผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน,ชั้นหินที่หักหรือเคลื่อนลง,การเสิร์ฟลูกออก,การเสิร์ฟลูกติดเน็ท. -Phr. (find fault (with)) บ่น,หาเรื่อง. -to a fault มากเกินไป. -Phr. (at fault งงงวย), Syn. defect,flaw
faulty(ฟอล'ที) adj. ซึ่งมีข้อบกพร่อง,ซึ่งมีข้อผิดพลาด., See also: faultily adv. faultiness n.
flaw(ฟลอ) {flawed,flaw,flaws} n. รอยร้าว,มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่. vt. ทำให้เกิดรอยร้าว (มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่) . vi. เป็นรอยร้าว,เกิดจุดด่างพร้อย., See also: flawless adj., Syn. blemi
foible(ฟอย'เบิล) n. ข้อบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,จุดอ่อน, Syn. fault

English-Thai: Nontri Dictionary
defect(n) ความบกพร่อง,ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
deficiency(n) ความขาดแคลน,ข้อบกพร่อง,ความไม่สมบูรณ์
demerit(n) ปมด้อย,ข้อเสีย,ข้อบกพร่อง
drawback(n) ความเสียเปรียบ,ข้อบกพร่อง,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,การคืนเงิน,การถอนเงิน
failing(n) ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,ความอ่อนแอ,ความผิดหวัง,ความพ่ายแพ้
fault(n) ความผิด,ข้อผิดพลาด,ข้อบกพร่อง,ความคลาดเคลื่อน
flaw(n) ข้อเสีย,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,มลทิน,จุดด่างพร้อย
kink(n) ขมวด,ปม,ส่วนโค้ง,ข้อบกพร่อง,รอยด่าง
liability(n) ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้,พันธกรรม,ความโน้มเอียง
limit(n) ขอบเขต,ขีดจำกัด,ข้อบกพร่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
欠陥[けっかん, kekkan] (n) ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top