ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aid

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aid-, *aid*, ai
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
al-Qaida(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.
get laid(vi) มีเพศสัมพันธ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aid(n) ความช่วยเหลือ, Syn. help, assistance, support
aid(vt) ช่วยเหลือ, See also: สงเคราะห์, อนุเคราะห์, Syn. assist, help, assist
aid(vi) ช่วยเหลือ, See also: เกื้อหนุน, สงเคราะห์, Syn. assist, help, assist
aid(n) ผู้ช่วย
aid(n) ผู้ที่ช่วยเหลือ, See also: สิ่งที่ช่วยเหลือ
aide(n) นายทหารผู้ช่วย, Syn. aid-de-camp , aide-de-camp
aide(n) ผู้ช่วย, Syn. assistant
AIDS(n) เอดส์ (คำย่อของ Acquired Immune Deficiency Syndrome), See also: โรคเอดส์, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
aid-de-camp(n) นายทหารติดตาม (มาจากภาษาฝรั่งเศส), See also: นายทหารผู้ช่วย, Syn. aide, aide-de-camp
aide-memoire(n) บันทึกช่วยจำ, Syn. position paper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aid(เอด) vt., n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
aide(เอด) n. นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. assistant
aide-de-camp(เอด' ดะคอง) n., (pl. aides-de-camp) นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์, ราชองครักษ์, นายทหารคนสนิท, Syn. aid-de-camp
aidsabbr. (เอดสฺ) Acquired Immune Deficiency Syndrome โรคเอดส์ (โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, โรคภูมิคุ้มกันเสื่อม)
aforesaid(อะฟอรฺ' เซด) adj. ดังที่กล่าวมาก่อน, Syn. said earlier
afraid(อะเฟรด') adj. กลัว, เกรง, Syn. scared, fearful, Ant. confident, fearless
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
air-raid shelterที่หลบภัยอากาศ
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
alcaide(แอลไค' ดี) n., (pl. -caides) ผู้บัญชาการป้อม , ผู้คุมนักโทษ (jailer)

English-Thai: Nontri Dictionary
aid(n) ความช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอุปถัมภ์
aid(vt) ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์, สงเคราะห์
AIDE-DE-aide-de-camp(n) ทหารคนสนิท, นายทหารผู้ช่วย, องครักษ์
aider(n) ผู้ช่วย, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปถัมภ์
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว
afraid(adj) กลัว, เกรงกลัว, หวาดกลัว
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
barmaid(n) หญิงบาร์
bondmaid(n) ทาสหญิง, ทาสี
braid(n) เกลียว, ผมเปีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aid and comfort to the enemyการช่วยเหลือและอุปการะข้าศึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aid; abetผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aide-mémoire (Fr.)บันทึกช่วยจำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
AIDS; syndrome, acquired immune deficiency; syndrome, acquired immunodeficiencyกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aidการช่วยเหลือ [การแพทย์]
Aid institutionสถาบันให้ความช่วยเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
Aid programmeแผนงานให้ความช่วยเหลือ [เศรษฐศาสตร์]
aide-mémoireบันทึกช่วยจำ " 1. เป็นเอกสารที่สร้างข้อผูกพัน ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญา 2. ในทางการเมืองระหว่างประเทศ เป็นเอกสารที่ช่วยย้ำประเด็นที่ได้มาพบและพูดไว้ " [การทูต]
Aide-memoire หรือ Memoireแปลตามตัวอักษรว่า ช่วยความจำ เป็นหนังสือโต้ตอบทางการทูตประเภทหนึ่ง คือ บันทึกสังเขปของการเจรจาที่ได้กระทำกันเสร็จสิ้นแล้ว บันทึกช่วยจำเช่นนี้ไม่มีการกล่าวนำเป็นทางการและไม่มีการลงชื่อ ซึ่งจะมอบให้แก่กันเมื่อเสร็จการเจรจากันแล้ว ความมุ่งหมายของบันทึกนี้คือ เพื่อบันทึกข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐานซึ่งผู้รับบันทึกทราบดีแล้วบันทึกช่วย จำก็คือ บันทึกสรุปการสนทนาทางการทูตอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้แทนหรือพนักงานทางการทูตกับหัวหน้าหรือพนักงานของกระทรวงการต่าง ประเทศ จุดประสงค์ตามที่ชื่อบ่งอยู่แล้วว่า เป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ ในการสนทนาเพื่อเตือนความจำนั้นเอง ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะมอบบันทึกนี้ไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ ในบันทึกนั้นบรรทัดแรกจะระบุว่าใครเป็นผู้ส่งและใครเป็นผู้รับบันทึก ผู้ส่งบันทึกจะต้องลงชื่อย่อกำกับบันทึกไว้ด้วยบันทึกช่วยจำอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่า pro memoria โดยปกติภาษาที่ใช้ใน pro memoria จะมีลักษณะถ้อยคำเป็นทางการมากกว่า aide-memoire [การทูต]
AIDSโรคเอดส์ [การแพทย์]
Aidsพนักงานผู้ช่วย [การแพทย์]
AIDS (Disease) And the artsกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมกับศิลปกรรม [TU Subject Heading]
AIDS (Disease) in mass mediaกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Aids and devicesกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมในสื่อมวลชน, เครื่องช่วยและอุปกรณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Introducing the only marionette... who can sing and dance... absolutely without the aids of strings.แนะนำเพียงหุ่นเชิด ที่สามารถร้องเพลงและเต้นรำ อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องเอดส์ ของสตริง Pinocchio (1940)
Your head's bleeding. First aid there.หัวคุณมีเลือดออก เครื่องมือปฐมพยาบาลอยู่นั่น Jaws (1975)
So you wouldn't aid the humble, the unhappyดังนั้นคุณไม่มีผู้ช่วย Nthe ถ่อมตัว, \เศร้า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And he's managed to string allow all aid from the outside.พวกมันจัดการสกัดกั้นความช่วยเหลือจากภายนอก Rambo III (1988)
She'll give two aids charity concerts at the Fontainebleau Hilton.เพื่อแสดงคอนเสิร์ตต้านเอดส์ 2 รอบที่ ฟอนเท่นบลูว์ ฮิลตัน The Bodyguard (1992)
To aid his system with the hormonal rebalancing.เพื่อช่วยให้ระดับฮอร์โมนกลับสู่สภาพเดิม Junior (1994)
Under my personal guidance and supervision... and with the aid of a new wonder drug, Expectane...ภายใต้การแนะแนวและวิสัยทัศน์ ในการช่วยเหลือการสร้างยาที่วิเศษ เอ็กซ์เพกเทน Junior (1994)
Well, the regime that took over Gavel after the revolution demands financial aid supposedly for redevelopment., ได้สิ, เรื่องระบอบการปกครอง ของแกเวลภายหลังการปฏิวัติด้านเศรษฐกิจ.. , ...คิดว่าคงจะเพื่อการกลับมาพัฒนากันอีกครั้ง Ghost in the Shell (1995)
The Council is calling for two volunteers to aid the Nebuchadnezzar.สภาขออาสาสมัครสองหน่วยเพื่อช่วยเหลือยานเนบูแคดเนซซาร์ The Matrix Reloaded (2003)
Your aid is hereผู้ช่วยคุณอยู่ที่นี่ Uninvited (2003)
His Majesty requires that every witch and wizard aid our homeland.พระราชาต้องการให้เหล่าพ่อมดแม่มด ช่วยดินแดนแห่งนี้ Howl's Moving Castle (2004)
One aid worker described it as the largest refugee exodus in modern history.เจ้าหน้าที่รายงานว่า.. มีผู้อพยพมากที่สุดในประวัติศาสตร์ Hotel Rwanda (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aidA dictionary is an important aid in language learning.
aidAdvanced countries must give aid to developing countries.
aidAIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.
aidAids has broken out.
aidCan you give him first aid?
aidDoctor Hirose is engaged in AIDS research.
aidDoctor, please give this child first aid.
aidGerms can only be seen with the aid of a microscope.
aidHad it not been for his aid, I could not have finished the work.
aidHe is engaged in the research of AIDS.
aidI am engaged in AIDS research.
aidI can't keep track of all the changes taking place in the world of AIDS research.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทส.(n) aide-de-camp, Syn. นายทหารคนสนิท
เอดส์(n) Acquired Immune Deficiency Syndrome, See also: AIDS, Syn. โรคภูมิคุมกันบกพร่อง
สนับสนุน(v) support, See also: aid, give support to, help, Syn. ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน
เสนาธิการ(n) aide-de-camp, See also: aide, Syn. เสธ., Thai Definition: หัวหน้ากลุ่มนายทหารในกองบัญชาการของกองพลหรือหน่วยใหญ่กว่าที่คล้ายกัน ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไป ทั้งมีหน้าที่สั่งการและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายเสนาธิการด้วย
สงเคราะห์(v) aid, See also: help, give a helping hand, assist, support, subsidize, Syn. อุดหนุน, ช่วยเหลือ, Example: ลุงอยากให้เขาสอบได้ หนูดวงช่วยสงเคราะห์ทีเถอะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุดหนุน(v) aid (with money), See also: help, Syn. ช่วยเหลือ, เกื้อกูล, สนับสนุน, Example: บริษัทได้ทำสัญญา 3 ปีที่จะอุดหนุนเงินทุนให้สถาบันทำการวิจัย
เอื้ออาทร(v) help each other, See also: aid, do (one) a favor, Syn. เอื้ออารี, มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: ถ้าทุกคนในสังคมเอื้ออาทรต่อกันจะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น
เอื้ออารี(v) help, See also: aid, do (one) a favor, Syn. มีน้ำใจ, เอื้ออาทร, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, Example: คนท้องถิ่นบางคนได้แสดงน้ำใจที่จะเอื้ออารีผมในเรื่องที่พักและอาหารการกิน
เกื้อหนุน(v) aid, See also: lend a hand, assist, help, support, Syn. อุดหนุน, สนับสนุน, เกื้อ, เกื้อหนุนจุนเจือ, Example: เราต้องสามัคคีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยแท้จริงจึงจะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่ได้, Thai Definition: ช่วยเหลือสนับสนุน
เครื่องช่วย(n) help, See also: aid, succor, supporter, Example: ชาวประมงอาศัยกำลังของลมเป็นเครื่องช่วยในการเล่นเรือเข้าหรือออกจากฝั่ง, Count Unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บานประตูประดับมุก[bānpratū pradap muk] (n, exp) EN: mother-of-pearl inlaid door panels
บัตรเติมเงิน[bat toēm ngoen] (n, exp) EN: calltime refill card; prepaid card ; top-up card  FR: carte prépayée [ f ] ; carte rechargeable [ f ]
บินเดี่ยว[bin dīo] (v, exp) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone  FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
ชำระไว้ล่วงหน้า[chamra wai lūang-nā] (adj) EN: prepaid
ช่วย[chūay] (v) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate  FR: aider ; assister ; sauver
ช่วยชีวิต[chūay chīwit] (v, exp) EN: save one's life ; rescue ; succour = succor (Am.)  FR: sauver la vie ; secourir ; venir à l'aide (de)
ช่วยด้วย[chūay dūay] (n, exp) EN: help ! ; help me !  FR: au secours ! ; à l'aide ! ; aidez-moi !
ช่วยกัน[chūay kan] (v, exp) EN: help one another ; help each other ; help together  FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
aid
aida
aide
aids
aid's
aidan
aided
aided
aiden
aides

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aid
aide
AIDS
aids
aides
aided
aiding
aide-de-camp
aide-m_emoire
aides-de-camp

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
救助[jiù zhù, ㄐㄧㄡˋ ㄓㄨˋ,  ] aid; to help sb in trouble #4,101 [Add to Longdo]
艾滋病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ,   ] AIDS #4,870 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, / ] aid; ferry; frugal #7,663 [Add to Longdo]
幕僚[mù liáo, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄠˊ,  ] aids and advisors of top official #29,520 [Add to Longdo]
艾滋病患者[ài zī bìng huàn zhě, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄏㄨㄢˋ ㄓㄜˇ,     ] AIDS patient [Add to Longdo]
艾滋病抗体[ài zī bìng kàng tǐ, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄤˋ ㄊㄧˇ,      /     ] AIDS antibody [Add to Longdo]
艾滋病病毒[ài zī bìng bìng dú, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ,     ] AIDS virus [Add to Longdo]
艾兹病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ,    /   ] AIDS (loan word, acquired immune deficiency syndrome); also written 愛滋病|爱滋病 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
世話[せわ, sewa] TH: ช่วยเหลือ  EN: aid

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstiegshilfe { f }aid in descending [Add to Longdo]
Beihilfe { f } | Beihilfen { pl }aid and abet | aids [Add to Longdo]
Entscheidungshilfe { f }aid to decision-making; decision support [Add to Longdo]
Entwicklungshilfekredit { m }aid loan [Add to Longdo]
Fördergeld { n }; Unterstützung { f }aid money [Add to Longdo]
Hilfe { f }; Unterstützung { f } | Erste Hilfeaid | first aid [Add to Longdo]
Hilfsmittel { n } | sexuelles Hilfsmittelaid | sex aid [Add to Longdo]
Hilfspaket { n }; Förderpaket { n }aid package [Add to Longdo]
Lieferbindung { f }aid tying [Add to Longdo]
Transferleistung { f }aid money [Add to Longdo]
Unterstützungsroutine { f }aid routine [Add to Longdo]
Aids { n } [ med. ]AIDS; Aids (acquired immune deficiency syndrome) [Add to Longdo]
Aids-Infizierte { m, f }; Aids-Infizierter [ med. ]person with AIDS (PWA) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: regarder

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガイドライン[gaidorain] (n) guideline #158 [Add to Longdo]
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) #201 [Add to Longdo]
ガイドブック[gaidobukku] (n) guidebook #207 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) { physics } field; (8) field (gestalt psychology); (P) #247 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n) (1) war; campaign; battle; (2) unpaid work #287 [Add to Longdo]
[どう, dou] (pref) the same; the said; ibid.; (P) #289 [Add to Longdo]
[しも, shimo] (suf) under (being in said condition or environment) #367 [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
ガイド[gaido] (n, vs) tour guide; (P) #544 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
けた移動[けたいどう, ketaidou] shift [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アイドル[あいどる, aidoru] idle [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
愛読[あいどく, aidoku] gern_lesen [Add to Longdo]
間柄[あいだがら, aidagara] Verhaeltnis, Beziehung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aid \Aid\, v. t. [imp. & p. p. {Aided}; p. pr. & vb. n.
   {Aiding}.] [F. aider, OF. aidier, fr. L. adjutare to help,
   freq. of adjuvare to help; ad + juvare to help. Cf.
   {Adjutant}.]
   To support, either by furnishing strength or means in
   co["o]peration to effect a purpose, or to prevent or to
   remove evil; to help; to assist.
   [1913 Webster]
 
      You speedy helpers . . .
      Appear and aid me in this enterprise.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To help; assist; support; sustain; succor; relieve;
     befriend; co["o]perate; promote. See {Help}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aid \Aid\, n. [F. aide, OF. a["i]de, a["i]e, fr. the verb. See
   {Aid}, v. t.]
   1. Help; succor; assistance; relief.
    [1913 Webster]
 
       An unconstitutional mode of obtaining aid. --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. The person or thing that promotes or helps in something
    done; a helper; an assistant.
    [1913 Webster]
 
       It is not good that man should be alone; let us make
       unto him an aid like unto himself.  --Tobit viii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eng. Hist.) A subsidy granted to the king by Parliament;
    also, an exchequer loan.
    [1913 Webster]
 
   4. (Feudal Law) A pecuniary tribute paid by a vassal to his
    lord on special occasions. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   5. An aid-de-camp, so called by abbreviation; as, a general's
    aid.
    [1913 Webster]
 
   {Aid prayer} (Law), a proceeding by which a defendant
    beseeches and claims assistance from some one who has a
    further or more permanent interest in the matter in suit.
    
 
   {To pray in aid}, to beseech and claim such assistance.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aid
   n 1: a resource; "visual aids in teaching" [syn: {aid},
      {assistance}, {help}]
   2: the activity of contributing to the fulfillment of a need or
     furtherance of an effort or purpose; "he gave me an assist
     with the housework"; "could not walk without assistance";
     "rescue party went to their aid"; "offered his help in
     unloading" [syn: {aid}, {assist}, {assistance}, {help}]
   3: money to support a worthy person or cause [syn: {aid},
     {economic aid}, {financial aid}]
   4: the work of providing treatment for or attending to someone
     or something; "no medical care was required"; "the old car
     needs constant attention" [syn: {care}, {attention}, {aid},
     {tending}]
   v 1: give help or assistance; be of service; "Everyone helped
      out during the earthquake"; "Can you help me carry this
      table?"; "She never helps around the house" [syn: {help},
      {assist}, {aid}]
   2: improve the condition of; "These pills will help the patient"
     [syn: {help}, {aid}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AID
     Application IDentifier (APDU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AID
     Attention Interrupt Device [key] (IBM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AID
     AUTODIN Interface Device (AUTODIN, mil., USA)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top