Search result for

intelligence

(103 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intelligence-, *intelligence*
English-Thai: Longdo Dictionary
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intelligence[N] การสืบราชการลับ, See also: การหาข่าวกรอง
intelligence[N] ข่าวกรอง, See also: ข้อมูลลับ
intelligence[N] ความฉลาด, See also: ความสามารถในการคิดและเรียนรู้, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ไหวพริบ, Syn. brain, intellect, mentality
intelligence[N] หน่วยสืบราชการลับ, See also: ผู้สืบความลับ, Syn. espionage, secret, Ant. service, spy
intelligence test[N] การทดสอบเพื่อวัดระดับสติปัญญา
intelligence quotient[N] การวัดระดับสติปัญญาของคน (คำย่อคือ IQ, I.Q.), See also: การหาค่าระดับสติปัญญาของคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
intelligence quotient(IQ,I.Q.) ระดับสติปัญญา
intelligence testการทดสอบระดับสติปัญญา
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์

English-Thai: Nontri Dictionary
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intelligenceเชาวน์ปัญญา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence๑. การหาข่าวโดยวิธีลับ๒. ข่าวกรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence quotient (IQ)ระดับเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence quotient (IQ); IQ (intelligence quotient)ผลหารแสดงสติปัญญา, ระดับปัญญา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intelligence servicesการสืบราชการลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence testการทดสอบเชาวน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligenceเรื่องสืบราชการลับ กล่าวอย่างกว้าง ๆ คือ เรื่องลับไม่ว่าชนิดใด โดยเฉพาะที่จะมีประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบาย หรือฝ่ายทหารที่มีหน้าที่ว่างนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์ ถือว่าเป็น Intelligence ทั้งสิ้น เช่น ในสหรัฐอเมริกามีองค์กรสืบราชการลับอยู่หลายแห่ง เช่น CIA (สำนักงานสืบราชการลับกลาง) The NSA (National Security Agency หรือองค์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ) G-2 (ฝ่ายสืบราชการลับของกองทัพบก) FBI (Federal Bureau of Investigation หรือหน่วยสืบสวนของรัฐบาลกลาง) Bureau of Intelligence and Research of the State Department หรือหน่วยสืบราชการลับและวิจัยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รวมทั้งฝ่ายสืบราชการลับของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ส่วนในโซเวียตรัสเซีย (ปัจจุบันเรียกชื่อใหม่ว่ารัสเซีย) แต่เดิมมีองค์การสืบราชการลับอยู่จำนวนหนึ่ง ที่สำคัญๆ ได้แก่ ฝ่ายสืบราชการลับทางทหารของกระทรวงกลาโหม หรือที่เรียกว่า YRU (Ylavnoe Razdevyvatelnoe Uptavlenie) และ KGB (Kommissariat Gosudatstvennoie Bezopastnotsi หรือ Commisariat of State Security) ในประเทศอังกฤษ มีฝ่ายสืบราชการลับเรียกว่า M15 (British Counter Intelligence) M16 เป็นหน่วยสาขาซึ่งทำงานด้านจารกรรมในต่างประเทศ และ M18 เป็นฝ่ายสืบราชการฝ่ายทหาร (Cryptographic Bureau of Military Intelligence) [การทูต]
Intelligenceเชาวน์, สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, เชาว์ปัญญา, เชาวน์ปัญญา, ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา, เฉลียวฉลาด [การแพทย์]
Intelligence levelsระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Intelligence officersเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง [TU Subject Heading]
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญา
ความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Intelligence Quotientระดับสติปัญญา, ระดับเชาว์ปัญญาที่จัดออกมาเป็นไอคิว, เกณฑ์ภาคเชาวน์ [การแพทย์]
Intelligence serviceการสืบสวนคดีพิเศษ [TU Subject Heading]
Intelligence testingการทดสอบระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Intelligence tests การทดสอบระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Intelligence Testsเชาวน์, การทดสอบ; การทดสอบเพื่อวัดระดับเชาว์ปัญญา; การทดสอบทางเชาว์ปัญญา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน Odyssey (2008)
That don't require time, training, and intelligence.ที่ไม่ต้องการเวลา การฝึกฝน\ หรือความฉลาด Adverse Events (2008)
Hasn't clone intelligence reported this weapon never leaves any survivors?หน่วยข่าวกรองโคลนไม่เคยรายงานรึไง... ...ว่าไอ้อาวุธนี่ไม่เคยปล่อยให้มีคนรอด? Rising Malevolence (2008)
Our intelligence has confirmed that Grievous' spies have been intercepting our transmissions.หน่วยข่าวกรองของเรามั่นใจว่า สายลับของกรีวัสได้ลอบดักฟังการสื่อสารของเรา Downfall of a Droid (2008)
Clone intelligence spotted him in the Balmorra system.ข่าวกรองโคลน พบมันแถวระบบดาวบัลมอร์ร่า Rookies (2008)
General Grievous, I have received intelligence from Lord Sidious.นายพลกรีวัส ข้าได้รับข่าวกรองมาจากลอร์ดซีเดียส Shadow of Malevolence (2008)
The Intelligence Bureau is rummaging the entire fortress.หน่วยข่าวกรองกำลังรื้อค้นภายในป้อม The Kingdom of the Winds (2008)
You see, 20 years ago I was drummed out of the medical profession... for trying to implant human babies with artificial intelligence.เมื่อ20 ปีก่อนผมถูกขับไล่ออกจากวงการแพทย์ เพราะพยายามฝังจักรกลอัจฉริยะกับเด็กทารก Babylon A.D. (2008)
Representatives of the different intelligence agencies.ตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Come on, don't be embarrassed. You know, a lot of girls find intelligence sexy.เถอะน่า ไม่ต้องอายหรอก ผู้หญิงจำนวนมากชอบคนฉลาดนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The Minister of Incheon said we'll need the signature before we can meet with the Chief of Intelligence.รัฐมนตรีของอนชอนพูดว่า เราต้องการแค่ลายเซ็น ก่อนที่เราจะสามารถพบกับ หัวหน้า หน่วยสืบราชการลับ. Episode #1.5 (2008)
Well, you're gonna need some more human surveillance loaners from Jordanian Intelligence.สงสัย เราคงต้องวิงวอนขอความเมตตา จากหน่วยงานข่าวกรองจอร์แดนแล้ว Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intelligenceA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
intelligenceAfter a few days, she realized that he lacks in intelligence.
intelligenceAI stands for artificial intelligence.
intelligenceA person with average intelligence would understand that.
intelligenceApes rank above dogs in intelligence.
intelligenceAre people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of how you live?
intelligenceHe has a good deal of intelligence for a child.
intelligenceHe has a great deal of intelligence for a child.
intelligenceHe is a boy of singular intelligence.
intelligenceHe is not equal to her in intelligence.
intelligenceHe is possessed of intelligence.
intelligenceHe was cowed by her intelligence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอคิว[N] Intelligence Quotient, See also: IQ, Syn. ผลหารแสดงสติปัญญา
สติปัญญา[N] intelligence, See also: intellect, Syn. เชาวน์, ปัญญา
มันสมอง[N] wisdom, See also: intelligence, intellect, brains, Syn. หัวสมอง, Example: เราไม่เคยได้พึ่งมันสมองของเพื่อนคนนี้เลย, Thai definition: สติปัญญาหรือความนึกคิด
กึ๋น[N] intelligence, See also: smarts, common sense, Example: การจะรู้พฤติกรรมตัวละครและประเด็นของเรื่องราวจะต้องอาศัยกึ๋นของคนอ่านด้วย, Thai definition: ความสามารถ, สติปัญญา
ข่าวกรอง[N] intelligence, See also: information, Example: เรื่องนี้เชื่อถือได้เพราะเป็นข่าวกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว, Count unit: ข่าว, เรื่อง, Thai definition: ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้
ความสุขุม[N] intelligence, See also: intellect, wisdom, Syn. ความเฉียบแหลม, Example: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใดแต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน, Thai definition: การมีปัญญารอบคอบ
พุทธิ[N] intelligence, See also: knowledge, Thai definition: ปัญญา, ความฉลาด, ความรู้, Notes: (บาลี)
โพธ[N] cleverness, See also: intelligence, Syn. ความรู้, ความเข้าใจ, ความฉลาด, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
โพธิญาณ[N] Buddha's enlightenment, See also: intelligence of enlightenment, Example: พระองค์บรรลุโพธิญาณของพระพุทธองค์เอง, Thai definition: พระปัญญาที่ทำให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
มุติ[N] intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
เชาวน์ = เชาว์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind   
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.)   
จารชน[n.] (jārachon) EN: spy ; secret agent ; intelligence men   FR: espion [m] ; agent secret [m]
กึ๋น[n.] (keun) EN: intelligence ; smarts ; common sense ; brains   
ข่าวกรอง[n.] (khāokrøng) EN: intelligence ; information   FR: information [f] ; renseignement [m] ; indication [f]
ข้อสอบวัดไอคิว[n. exp.] (khøsøp wat aikhiu) EN: intelligence test   FR: test d'intelligence [m]
ความฉลาด[n.] (khwām chalāt) EN: cleverness ; intelligence   FR: intelligence [f] ; habileté [f]
ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์[n. exp.] (khwām chalāt nai kān riroēm sāngsan) EN: creativity quotient ; CQ   FR: quotient d'intelligence créative [m] ; QIC
ความเฉียบแหลม[n.] (khwām chīeplaēm) EN: intelligence   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTELLIGENCE    IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intelligence    (n) (i1 n t e1 l i jh @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intelligenz {f} | künstliche Intelligenz {f}intelligence | artificial intelligence [Add to Longdo]
Intelligenzquotient {m}intelligence quotient; IQ [Add to Longdo]
Intelligenztest {m}intelligence test [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence [Add to Longdo]
アイキュー[, aikyu-] (n) IQ; intelligence quotient [Add to Longdo]
アメリカ国防情報局[アメリカこくぼうじょうほうきょく, amerika kokuboujouhoukyoku] (n) Defense Intelligence Agency (USA) [Add to Longdo]
アメリカ中央情報局[アメリカちゅうおうじょうほうきょく, amerika chuuoujouhoukyoku] (n) (See シーアイエー) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
インテリジェンス[, interijiensu] (n) intelligence; (P) [Add to Longdo]
インテリジェンスサービス[, interijiensusa-bisu] (n) intelligence service [Add to Longdo]
インテリジェンステスト[, interijiensutesuto] (n) intelligence test [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情报官员[qíng bào guān yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] intelligence official [Add to Longdo]
情报局[qíng bào jú, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, / ] intelligence agency [Add to Longdo]
情报部[qíng bào bù, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ, / ] intelligence agency [Add to Longdo]
情报部门[qíng bào bù mén, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] intelligence agency [Add to Longdo]
智力[zhì lì, ㄓˋ ㄌㄧˋ, ] intelligence; intellect [Add to Longdo]
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, / ] intelligence; opening [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]
知能[ちのう, chinou] intelligence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intelligence \In*tel"li*gence\, n. [F. intelligence, L.
   intelligentia, intellegentia. See {Intelligent}.]
   [1913 Webster]
   1. The act or state of knowing; the exercise of the
    understanding.
    [1913 Webster]
 
   2. The capacity to know or understand; readiness of
    comprehension; the intellect, as a gift or an endowment.
    [1913 Webster]
 
       And dimmed with darkness their intelligence.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Information communicated; news; notice; advice.
    [1913 Webster]
 
       Intelligence is given where you are hid. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Acquaintance; intercourse; familiarity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He lived rather in a fair intelligence than any
       friendship with the favorites.    --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   5. Knowledge imparted or acquired, whether by study,
    research, or experience; general information.
    Specifically; (Mil.) Information about an enemy or
    potential enemy, his capacities, and intentions.
    [1913 Webster]
 
       I write as he that none intelligence
       Of meters hath, ne flowers of sentence. --Court of
                          Love.
    [1913 Webster]
 
   6. An intelligent being or spirit; -- generally applied to
    pure spirits; as, a created intelligence. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The great Intelligences fair
       That range above our mortal state,
       In circle round the blessed gate,
       Received and gave him welcome there. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mil.) The division within a military organization that
    gathers and evaluates information about an enemy.
    [PJC]
 
   {Intelligence office}, an office where information may be
    obtained, particularly respecting servants to be hired.
 
   Syn: Understanding; intellect; instruction; advice; notice;
     notification; news; information; report.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intelligence
   n 1: the ability to comprehend; to understand and profit from
      experience [ant: {stupidity}]
   2: a unit responsible for gathering and interpreting information
     about an enemy [syn: {intelligence}, {intelligence service},
     {intelligence agency}]
   3: secret information about an enemy (or potential enemy); "we
     sent out planes to gather intelligence on their radar
     coverage" [syn: {intelligence}, {intelligence information}]
   4: information about recent and important events; "they awaited
     news of the outcome" [syn: {news}, {intelligence}, {tidings},
     {word}]
   5: the operation of gathering information about an enemy [syn:
     {intelligence}, {intelligence activity}, {intelligence
     operation}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 intelligence [ɛ̃tɛliʒãs]
   intelligence
   wisdom
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 intelligence
 intelligence	[แองเตลยีจองซ] (n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด
 เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top