ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intelligence

IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intelligence-, *intelligence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intelligence(n) การสืบราชการลับ, See also: การหาข่าวกรอง
intelligence(n) ข่าวกรอง, See also: ข้อมูลลับ
intelligence(n) ความฉลาด, See also: ความสามารถในการคิดและเรียนรู้, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ไหวพริบ, Syn. brain, intellect, mentality
intelligence(n) หน่วยสืบราชการลับ, See also: ผู้สืบความลับ, Syn. espionage, secret, Ant. service, spy
intelligence test(n) การทดสอบเพื่อวัดระดับสติปัญญา
intelligence quotient(n) การวัดระดับสติปัญญาของคน (คำย่อคือ IQ, I.Q.), See also: การหาค่าระดับสติปัญญาของคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา, อำนาจในการเข้าใจ, เชาวน์, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ, ความรู้จักคิด, Syn. brains, intellect, wit
intelligence quotient(IQ, I.Q.) ระดับสติปัญญา
intelligence testการทดสอบระดับสติปัญญา
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์

English-Thai: Nontri Dictionary
intelligence(n) เชาวน์, สติปัญญา, ความรู้, ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, ข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intelligenceเชาวน์ปัญญา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence๑. การหาข่าวโดยวิธีลับ๒. ข่าวกรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence quotient (IQ)ระดับเชาวน์ปัญญา (ไอคิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence quotient (IQ); IQ (intelligence quotient)ผลหารแสดงสติปัญญา, ระดับปัญญา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intelligence servicesการสืบราชการลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
intelligence testการทดสอบเชาวน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intelligenceเรื่องสืบราชการลับ กล่าวอย่างกว้าง ๆ คือ เรื่องลับไม่ว่าชนิดใด โดยเฉพาะที่จะมีประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบาย หรือฝ่ายทหารที่มีหน้าที่ว่างนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร์ ถือว่าเป็น Intelligence ทั้งสิ้น เช่น ในสหรัฐอเมริกามีองค์กรสืบราชการลับอยู่หลายแห่ง เช่น CIA (สำนักงานสืบราชการลับกลาง) The NSA (National Security Agency หรือองค์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ) G-2 (ฝ่ายสืบราชการลับของกองทัพบก) FBI (Federal Bureau of Investigation หรือหน่วยสืบสวนของรัฐบาลกลาง) Bureau of Intelligence and Research of the State Department หรือหน่วยสืบราชการลับและวิจัยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รวมทั้งฝ่ายสืบราชการลับของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ส่วนในโซเวียตรัสเซีย (ปัจจุบันเรียกชื่อใหม่ว่ารัสเซีย) แต่เดิมมีองค์การสืบราชการลับอยู่จำนวนหนึ่ง ที่สำคัญๆ ได้แก่ ฝ่ายสืบราชการลับทางทหารของกระทรวงกลาโหม หรือที่เรียกว่า YRU (Ylavnoe Razdevyvatelnoe Uptavlenie) และ KGB (Kommissariat Gosudatstvennoie Bezopastnotsi หรือ Commisariat of State Security) ในประเทศอังกฤษ มีฝ่ายสืบราชการลับเรียกว่า M15 (British Counter Intelligence) M16 เป็นหน่วยสาขาซึ่งทำงานด้านจารกรรมในต่างประเทศ และ M18 เป็นฝ่ายสืบราชการฝ่ายทหาร (Cryptographic Bureau of Military Intelligence) [การทูต]
Intelligenceเชาวน์, สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, เชาว์ปัญญา, เชาวน์ปัญญา, ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา, เฉลียวฉลาด [การแพทย์]
Intelligence levelsระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Intelligence officersเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง [TU Subject Heading]
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญา, Example: ความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Intelligence Quotientระดับสติปัญญา, ระดับเชาว์ปัญญาที่จัดออกมาเป็นไอคิว, เกณฑ์ภาคเชาวน์ [การแพทย์]
Intelligence serviceการสืบสวนคดีพิเศษ [TU Subject Heading]
Intelligence testingการทดสอบระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Intelligence testsการทดสอบระดับปัญญา [TU Subject Heading]
Intelligence Testsเชาวน์, การทดสอบ; การทดสอบเพื่อวัดระดับเชาว์ปัญญา; การทดสอบทางเชาว์ปัญญา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone, or something, has outwitted the intelligence of the gorillas.หาบางสิ่ง หรือบางคน ที่มีสติปัญญาเท่ากอริลล่า Beneath the Planet of the Apes (1970)
There's an intelligence working here.เป้นผลงานผู้มีปัญญา Beneath the Planet of the Apes (1970)
An embassy for an intelligence beyond ours a shape of some kind for something that has no shape.สถานทูตหน่วยสืบราชการลับ ของเราเกิน รูปร่างของบางชนิด สำหรับสิ่งที่มีรูปร่างไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
these examinations are qualifiers for positions in the intelligence sections of our embassies overseas.การทดสอบครั้งนี้ จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หน่วยสืบราชการลับ ประจำต่างประเทศ Spies Like Us (1985)
it is essentially the course familiar to armed service recruits, except here in intelligence operative training, we do it a bit differently.มันเป็นหลักสูตรพื้นฐาน มีทั่วไปในค่ายฝึกฝ่ายปฏิบัติการ แต่ที่นี่ เราฝึกหน่วยสืบราชการลับ เลยเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อย Spies Like Us (1985)
it's a highly classified piece of intelligence hardware.- นั่นมันอุปกรณ์สายลับชั้นสูง Spies Like Us (1985)
I work for the Central Intelligence Agency, which, as you probably know, is based in Langley in the state of Virginia.ซึ่งในขณะที่คุณอาจรู้อยู่ในแลงก์ลีย์ในรัฐเวอร์จิเนีย The Russia House (1990)
The notebooks don't mesh with any disinformation artist, con man or intelligence peddler we know.โน๊ตบุ๊คไม่ตาข่ายกับศิลปินบิดเบือนใด ๆ นักโทษชายหรือเร่ขายหน่วยสืบราชการลับที่เรารู้ The Russia House (1990)
British Intelligence showed you the letter for the first time in Lisbon?หน่วยสืบราชการลับของอังกฤษแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นตัวอักษรเป็นครั้งแรกในลิสบอน? The Russia House (1990)
I was infantry in Europe, then in Africa, then I joined the intelligence service.ผมเป็นทหารราบในยุโรป แล้วก็ในอัฟริกา แล้วก็ไปเป็นหน่วยข่าวกรอง The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
They don't care about his intelligence enhancement.พวกเขาไม่สน เรื่องระดับสมองที่เพิ่มขึ้นของมันหรอก The Lawnmower Man (1992)
Your intelligence enhancement work was brilliant.งานของนาย ทำให้เราสูญเสียไปเยอะ The Lawnmower Man (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intelligenceA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
intelligenceAfter a few days, she realized that he lacks in intelligence.
intelligenceAI stands for artificial intelligence.
intelligenceA person with average intelligence would understand that.
intelligenceApes rank above dogs in intelligence.
intelligenceAre people born intelligent or stupid, or is intelligence the result of how you live?
intelligenceHe has a good deal of intelligence for a child.
intelligenceHe has a great deal of intelligence for a child.
intelligenceHe is a boy of singular intelligence.
intelligenceHe is not equal to her in intelligence.
intelligenceHe is possessed of intelligence.
intelligenceHe was cowed by her intelligence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอคิว(n) Intelligence Quotient, See also: IQ, Syn. ผลหารแสดงสติปัญญา
สติปัญญา(n) intelligence, See also: intellect, Syn. เชาวน์, ปัญญา
มันสมอง(n) wisdom, See also: intelligence, intellect, brains, Syn. หัวสมอง, Example: เราไม่เคยได้พึ่งมันสมองของเพื่อนคนนี้เลย, Thai Definition: สติปัญญาหรือความนึกคิด
กึ๋น(n) intelligence, See also: smarts, common sense, Example: การจะรู้พฤติกรรมตัวละครและประเด็นของเรื่องราวจะต้องอาศัยกึ๋นของคนอ่านด้วย, Thai Definition: ความสามารถ, สติปัญญา
ข่าวกรอง(n) intelligence, See also: information, Example: เรื่องนี้เชื่อถือได้เพราะเป็นข่าวกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว, Count Unit: ข่าว, เรื่อง, Thai Definition: ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้
ความสุขุม(n) intelligence, See also: intellect, wisdom, Syn. ความเฉียบแหลม, Example: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใดแต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน, Thai Definition: การมีปัญญารอบคอบ
พุทธิ(n) intelligence, See also: knowledge, Thai Definition: ปัญญา, ความฉลาด, ความรู้, Notes: (บาลี)
โพธ(n) cleverness, See also: intelligence, Syn. ความรู้, ความเข้าใจ, ความฉลาด, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
โพธิญาณ(n) Buddha's enlightenment, See also: intelligence of enlightenment, Example: พระองค์บรรลุโพธิญาณของพระพุทธองค์เอง, Thai Definition: พระปัญญาที่ทำให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
มุติ(n) intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[aikhiu] (n) EN: IQ (intelligence quotient, )  FR: QI (quotient intellectuel) [ m ]
เชาวน์ = เชาว์[chao] (n) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind
เชาวน์ปัญญา[chāo panyā] (n, exp) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.)
จารชน[jārachon] (n) EN: spy ; secret agent ; intelligence men  FR: espion [ m ] ; agent secret [ m ]
กึ๋น[keun] (n) EN: intelligence ; smarts ; common sense ; brains
ข่าวกรอง[khāokrøng] (n) EN: intelligence ; information  FR: information [ f ] ; renseignement [ m ] ; indication [ f ]
ข้อสอบวัดไอคิว[khøsøp wat aikhiu] (n, exp) EN: intelligence test  FR: test d'intelligence [ m ]
ความฉลาด[khwām chalāt] (n) EN: cleverness ; intelligence  FR: intelligence [ f ] ; habileté [ f ]
ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์[khwām chalāt nai kān riroēm sāngsan] (n, exp) EN: creativity quotient ; CQ  FR: quotient d'intelligence créative [ m ] ; QIC
ความเฉียบแหลม[khwām chīeplaēm] (n) EN: intelligence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTELLIGENCE IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intelligence (n) ˈɪntˈɛlɪʤəns (i1 n t e1 l i jh @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
智力[zhì lì, ㄓˋ ㄌㄧˋ, ] intelligence; intellect #4,987 [Add to Longdo]
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, / ] intelligence; opening #16,202 [Add to Longdo]
情报官员[qíng bào guān yuán, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, / ] intelligence official [Add to Longdo]
情报局[qíng bào jú, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, / ] intelligence agency [Add to Longdo]
情报部[qíng bào bù, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ, / ] intelligence agency [Add to Longdo]
情报部门[qíng bào bù mén, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] intelligence agency [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intelligenz { f } | künstliche Intelligenz { f }intelligence | artificial intelligence [Add to Longdo]
Intelligenzquotient { m }intelligence quotient; IQ [Add to Longdo]
Intelligenztest { m }intelligence test [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
intelligence[แองเตลยีจองซ] (n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
intelligence(n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
情報[じょうほう, jouhou] (n) (1) (See 秘密情報) news; gossip; (military) intelligence; (2) (See 情報インフラ) information (data contained in characters, signals, code, etc.); (P) #102 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n, adj-na) (arch) intelligence; genius; scholarship; virtue #3,731 [Add to Longdo]
報知[ほうち, houchi] (n, vs) information; news; intelligence; (P) #5,695 [Add to Longdo]
知能[ちのう, chinou] (n) intelligence; brains; (P) #8,921 [Add to Longdo]
知恵(P);智恵;智慧[ちえ, chie] (n) (1) wisdom; wit; sagacity; sense; intelligence; (2) { Buddh } (usu. 智慧) prajna (insight leading to enlightenment); (P) #10,048 [Add to Longdo]
諜報[ちょうほう, chouhou] (n) secret information; intelligence #10,861 [Add to Longdo]
利根[りこん, rikon] (adj-na, n) (obsc) intelligence; cleverness; innate aptitude #13,688 [Add to Longdo]
知性[ちせい, chisei] (n) intelligence; (P) #13,942 [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]
知能[ちのう, chinou] intelligence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intelligence \In*tel"li*gence\, n. [F. intelligence, L.
   intelligentia, intellegentia. See {Intelligent}.]
   [1913 Webster]
   1. The act or state of knowing; the exercise of the
    understanding.
    [1913 Webster]
 
   2. The capacity to know or understand; readiness of
    comprehension; the intellect, as a gift or an endowment.
    [1913 Webster]
 
       And dimmed with darkness their intelligence.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Information communicated; news; notice; advice.
    [1913 Webster]
 
       Intelligence is given where you are hid. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Acquaintance; intercourse; familiarity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He lived rather in a fair intelligence than any
       friendship with the favorites.    --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   5. Knowledge imparted or acquired, whether by study,
    research, or experience; general information.
    Specifically; (Mil.) Information about an enemy or
    potential enemy, his capacities, and intentions.
    [1913 Webster]
 
       I write as he that none intelligence
       Of meters hath, ne flowers of sentence. --Court of
                          Love.
    [1913 Webster]
 
   6. An intelligent being or spirit; -- generally applied to
    pure spirits; as, a created intelligence. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The great Intelligences fair
       That range above our mortal state,
       In circle round the blessed gate,
       Received and gave him welcome there. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mil.) The division within a military organization that
    gathers and evaluates information about an enemy.
    [PJC]
 
   {Intelligence office}, an office where information may be
    obtained, particularly respecting servants to be hired.
 
   Syn: Understanding; intellect; instruction; advice; notice;
     notification; news; information; report.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intelligence
   n 1: the ability to comprehend; to understand and profit from
      experience [ant: {stupidity}]
   2: a unit responsible for gathering and interpreting information
     about an enemy [syn: {intelligence}, {intelligence service},
     {intelligence agency}]
   3: secret information about an enemy (or potential enemy); "we
     sent out planes to gather intelligence on their radar
     coverage" [syn: {intelligence}, {intelligence information}]
   4: information about recent and important events; "they awaited
     news of the outcome" [syn: {news}, {intelligence}, {tidings},
     {word}]
   5: the operation of gathering information about an enemy [syn:
     {intelligence}, {intelligence activity}, {intelligence
     operation}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 intelligence /ɛ̃tɛliʒɑ̃s/ 
  intelligence; wisdom

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top