ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advice

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advice-, *advice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advice(n) ข้อมูลอย่างเป็นทางการ, See also: ข่าวสารอย่างเป็นทางการ
advice(n) คำแนะนำ, See also: ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น, Syn. guidance, recommendation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ, การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification

English-Thai: Nontri Dictionary
advice(n) คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advice on evidenceคำแถลงการณ์ปิดคดี (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd like to have your advice on how to live comfortably without hard work.ฉันอยากได้คําเเนะนำจากนาย ถึงวิธีใช้ชีวิตสุขสบายโดยไม่ต้องทํางานหนัก Rebecca (1940)
Nobody seeks his advice after 75 years.ไม่มีใครพยายามคำแนะนำของเขาหลังจาก 75 ปี 12 Angry Men (1957)
My advice is to keep your rifle strapped to a suitable portion of your body.คือการเสมอปืนไรเฟิลของคุณ มัดติดอยู่กับส่วนที่เหมาะสม ของร่างกายของคุณ How I Won the War (1967)
Play on is my advice to you unless you want to look at me in a court martial.เล่นบนเป็นคำแนะนำของฉัน กับคุณถ้าคุณต้องการ จะจบลงมองมาที่ฉัน จากปลายหยาบของศาลทหาร How I Won the War (1967)
No more advice on how to patch things up. Just help me win.คำแนะนำไม่มีเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะแก้ไขสิ่งขึ้น เพียงแค่ช่วยฉันชนะ The Godfather (1972)
Get the fuck outta here, Trautman! You take your advice with you.ออกไปจากที่นี่ โทรทแมน เอาคำแนะนำกับคุณ First Blood (1982)
That's the best advice I can give you.นั่นเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุด ฉันจะให้คุณ In the Name of the Father (1993)
-I don't think I need any advice from you, Mr. Morgan.พ่อว่าเราไม่ต้องการคำแนะนำจากคุณ - คุณมอร์แกน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I bear you no ill-will for being justified in your advice to me in May, which, considering the event, shows some greatness of mind, I think.พ่อต้องทนกับความไม่เต็มใจของลูกที่ถูกแสดงออกมา สำหรับคำแนะนำที่มีให้พ่อในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อพิจารณาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พ่อคิดว่ามันได้แสดงถึงความประเสริฐของจิตใจบางอย่าง Episode #1.5 (1995)
Now if you want my advice got out, treat yourself to a decent mealแนะนำอะไรให้อย่างนะ ออกไป หาอาหารดีๆกินซะ The Legend of 1900 (1998)
But here's my advice to the rest of you:นี่เป็นคำแนะนำสำหรับคนอื่น Rushmore (1998)
Here's some advice from me.-อยากดื่มบ้างไหม Rock Star (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adviceAccording to his advice, I decided it.
adviceActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
adviceAdvice is like salt.
adviceAdvice isn't much good to me. I need money.
adviceAll I can do is to give her advice.
adviceAll my advice was lost of her.
adviceAll that you have to do is to follow his advice.
adviceAll you have to do is follow his advice.
adviceA lot of clients come to the lawyer for advice.
adviceAlthough teachers give a lot of advice, students don't always take it.
adviceA mother's advice would outweigh a friend's.
adviceAn expert was called for advice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าวเตือน(v) warn, See also: advice, caution, tip off, admonish, Syn. เตือน, ตักเตือน, Example: ผมกล่าวเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่ยักเชื่อผม, Thai Definition: บอกให้รู้ล่วงหน้า, ทำให้รู้ตัว, ทำให้รู้สำนึก, ทักไม่ให้ลืม
คำแนะนำ(n) suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ, คำเสนอแนะ, Example: ผู้เขียนได้รับคำแนะนำจากผู้อาวุโสท่านหนึ่งในเรื่องภาษาไทย, Thai Definition: ข้อความชี้แจงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำตาม
คำปรึกษา(n) suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ความเห็นเชิงแนะนำ
อาเทศ(n) advice, See also: suggestion, recommendation, Syn. การแนะนำ
การเสนอแนะ(n) suggestion, See also: advice, recommendation, Syn. การแนะ, การแนะนำ, การชี้แนะ
ข้อแนะนำ(n) suggestion, See also: advice, recommendation, counsel, instruction, direction, Syn. คำแนะนำ, ข้อแนะ, Example: ทุกคนควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อป้องกันความผิดปกติทางจิตเวช, Count Unit: ข้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบบอก[baibøk] (n) EN: dispatch ; advice ; official report from the province  FR: conseil [ m ] ; avis [ m ]
ใบแจ้ง[baijaēng] (n, exp) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note  FR: bordereau [ m ]
ได้รับคำแนะนำ[dāirap khamnaenam] (v, exp) EN: get advice  FR: prendre conseil
การแนะนำ[kān naenam] (n) EN: guidance ; advice
การตักเตือน[kān takteūoen] (n) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice
คำแนะนำ[khamnaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip  FR: conseil [ m ] ; suggestion [ f ] ; recommandation [ f ] ; truc [ m ] (fam.)
คำปรึกษา[khampreuksā] (n) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel  FR: conseil [ m ] ; suggestion [ f ]
ข้อแนะนำ[khønaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction  FR: conseil [ f ] ; recommandation [ f ] ; suggestion [ f ]
แนะนำ[naenam] (v) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide  FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; proposer
ปรึกษา[preuksā] (v) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over  FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
advice
advice

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advice
advices

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忠告[zhōng gào, ㄓㄨㄥ ㄍㄠˋ,  ] advice; advise #17,833 [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] advice; counsels #28,548 [Add to Longdo]
谏言[jiàn yán, ㄐㄧㄢˋ ㄧㄢˊ,   /  ] advice; to advise [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführungsanzeige { f }advice of deal [Add to Longdo]
Gutschriftsanzeige { f }; Eröffnungsschreiben { n }advice of credit [Add to Longdo]
Inkassoanzeige { f } [ fin. ]advice of collection [Add to Longdo]
Lastschriftanzeige { f }; Lastschriftenanzeige { f }advice of debit; debit note [Add to Longdo]
Rat { m } | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled [Add to Longdo]
Rückschein { m }advice of receipt [Add to Longdo]
Versandanzeige { f }advice of dispatch [Add to Longdo]
Versandanzeige { f }; Gutschriftsanzeige { f }advice note [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
注意[ちゅうい, chuui] (n, vs) (See ご注意) caution; being careful; attention (heed); warning; advice; (P) #174 [Add to Longdo]
警告[けいこく, keikoku] (n, vs, adj-no) warning; advice; (P) #2,380 [Add to Longdo]
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1, vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) #3,499 [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n, vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) #4,098 [Add to Longdo]
攻略[こうりゃく, kouryaku] (n, vs) (1) capture; (2) { comp } walkthrough or specific advice (e.g. in computer games); (P) #4,521 [Add to Longdo]
助言[じょげん(P);じょごん, jogen (P); jogon] (n, vs, adj-no) advice; suggestion; (P) #7,380 [Add to Longdo]
アドバイス(P);アドヴァイス[adobaisu (P); adovaisu] (n, vs) advice; (P) #7,662 [Add to Longdo]
勧告[かんこく, kankoku] (n, vs, adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P) #8,638 [Add to Longdo]
忠告[ちゅうこく, chuukoku] (n, vs, adj-no) advice; warning; (P) #12,519 [Add to Longdo]
進言[しんげん, shingen] (n, vs) proposal; counsel; advice (to a superior) #15,428 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通知付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advice \Ad*vice"\, n. [OE. avis, F. avis; ? + OF. vis, fr. L.
   visum seemed, seen; really p. p. of videre to see, so that
   vis meant that which has seemed best. See {Vision}, and cf.
   {Avise}, {Advise}.]
   1. An opinion recommended or offered, as worthy to be
    followed; counsel.
    [1913 Webster]
 
       We may give advice, but we can not give conduct.
                          --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   2. Deliberate consideration; knowledge. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How shall I dote on her with more advice,
       That thus without advice begin to love her? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Information or notice given; intelligence; as, late
    advices from France; -- commonly in the plural.
    [1913 Webster]
 
   Note: In commercial language, advice usually means
      information communicated by letter; -- used chiefly in
      reference to drafts or bills of exchange; as, a letter
      of advice. --McElrath.
      [1913 Webster]
 
   4. (Crim. Law) Counseling to perform a specific illegal act.
    --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   {Advice boat}, a vessel employed to carry dispatches or to
    reconnoiter; a dispatch boat.
 
   {To take advice}.
    (a) To accept advice.
    (b) To consult with another or others.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Counsel; suggestion; recommendation; admonition;
     exhortation; information; notice.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advice
   n 1: a proposal for an appropriate course of action

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top