ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gimmick

G IH1 M IH0 K   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gimmick-, *gimmick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gimmick[N] เคล็ดลับ, See also: กลเม็ด, เล่ห์กล, Syn. bluff, trick
gimmicky[ADJ] ซึ่งพลิกแพลง, See also: ซึ่งเป็นกลเม็ด
gimmickry[N] การใช้เล่ห์กลในการขายสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gimmick(จิม'มิค) n. กลไก,กล,กลลับ,ของเล่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ,เงื่อนงำ, See also: gimmicky adj. gimmickry n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if we would have got picked up, they would've worked in a gimmick... where every show I would've told another joke.และถ้าเราจะได้มีการหยิบขึ้นมาพวกเขาก็จะได้ทำงานในกลไก ... ที่ทุกการแสดงที่ผมจะได้บอกเรื่องตลกอีก Pulp Fiction (1994)
I'll start actually taking pieces out of it. It's just a gimmick.ฉันก็จะแอบแกะเอาชิ้นส่วนออกมาจากกล่อง แค่กลไกสักชิ้น Primer (2004)
Nothing but your bloody knives and your fancy karate gimmicks.นอกจากมีด บ้าๆของแก แล้วก็ฝีมือคาราเต้ แบบเด็กๆ V for Vendetta (2005)
People aren't so hot on gimmicks-- zip it, Stewie.คนไม่ค่อยสนในกลไกแบบนั้น เงียบไปซะ สตู Back in Business (2008)
Enough with the gimmicks!เลิกบ้าได้แล้วตาแก่ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
No gimmicks. No false theatricality.ไม่มีกลเม็ด ไม่มีแผนซับซ้อน Hairography (2009)
Well, that's sort of my gimmick.สัปดาห์ก่อนเราก็เล่นกันแต่เห็นได้ว่าผลไม่ดีเท่าไร Football, Feminism and You (2009)
It's kinda my gimmick. Let me tell you something...มันแบบว่า เป็นกิมมิคของฉันนะ ขอฉันบอกอะไรเธอหน่อย... Football, Feminism and You (2009)
All you need's a gimmick.แค่ต้องมีกลเม็ดหน่อย And the '90s Horse Party (2011)
You put the gimmick aside for a second, and I'm holding here a list of the bots he's beaten.แปลกดี และตอนนี้ผมได้รายชื่อของหุ่นที่มันเคยสู้ไว้ครบหมดแล้ว Real Steel (2011)
While my extensive experience as an editor has led me to a disdain for flashbacks and flash forwards and all such tricksy gimmicks,іhаѕ lеаd mе tо а dіѕdаіn fоr flаѕhbасkѕ/і іаnd flаѕh fоrwаrdѕ, аnd аll ѕuсh trісkѕy gіmmісkѕ,/і Cloud Atlas (2012)
Oh, this is just a gimmick. It's a flash in the pan.โอ้นี้เป็นเพียงกลไก มันเป็นแฟลชในกระทะ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
GIMMICK    G IH1 M IH0 K
GIMMICKS    G IH1 M IH0 K S
GIMMICKY    G IH1 M AH0 K IY0
GIMMICKRY    G IH1 M IH0 K R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gimmick    (n) gˈɪmɪk (g i1 m i k)
gimmicks    (n) gˈɪmɪks (g i1 m i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギミック[, gimikku] (n) gimmick [Add to Longdo]
売り[うり, uri] (n,n-suf) (1) sale; selling; (n) (2) selling point; gimmick; (n-suf) (3) ~seller; ~vendor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gimmick
   n 1: a drawback or difficulty that is not readily evident; "it
      sounds good but what's the catch?" [syn: {catch},
      {gimmick}]
   2: something unspecified whose name is either forgotten or not
     known; "she eased the ball-shaped doodad back into its
     socket"; "there may be some great new gizmo around the corner
     that you will want to use" [syn: {doodad}, {doohickey},
     {doojigger}, {gimmick}, {gizmo}, {gismo}, {gubbins},
     {thingamabob}, {thingumabob}, {thingmabob}, {thingamajig},
     {thingumajig}, {thingmajig}, {thingummy}, {whatchamacallit},
     {whatchamacallum}, {whatsis}, {widget}]
   3: any clever maneuver; "he would stoop to any device to win a
     point"; "it was a great sales gimmick"; "a cheap promotions
     gimmick for greedy businessmen" [syn: {device}, {gimmick},
     {twist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top