ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harm

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harm-, *harm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harm(n) ความชั่วร้าย
harm(n) ความเสียหาย, See also: การบาดเจ็บ, Syn. damage, injury
harm(vt) ทำร้าย, See also: ทำอันตราย, ทำลาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ
harmful(adj) ซึ่งให้โทษ, See also: ซึ่งเป็นโทษ, อันตราย, ซึ่งเป็นอันตราย, ซึ่งมุ่งร้าย, Syn. damaging, hurtful, injurious, Ant. beneficial, healthful, useful
harmony(n) การประสานเสียง
harmony(n) ความสามัคคี, See also: ความกลมกลืน, ความปรองดอง, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน, Syn. concord, concurrence, conformity, Ant. conflict, disagreement, discord
harmless(adj) ซึ่งไม่เป็นอันตราย, See also: ปลอดภัย
harmless(adj) ไม่ทำให้โมโห, See also: ไม่ทำให้ขุ่นเคือง
harmless(adj) ไม่มีภัย, See also: ไม่เป็นอันตราย, ไม่เป็นพิษเป็นภัย, Syn. benign, innocent, Ant. dangerous, harmful, injurious
harmonic(adj) ที่ประสานกัน, See also: กลมกลืนกัน, เข้ากันสนิท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harm(ฮาร์ม) n. อันตราย, การทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ความเสียหาย, การเป็นภัย, ความชั่ว, ความผิด. vt. ทำอันตราย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: harmer n., Syn. injury, damage
harmationn. ลมแห้งแล้งและมีฝุ่นทางด้านฝั่งตะวันตกของแอฟริกา
harmfuladj. เป็นอันตราย., See also: harmfulness n., Syn. hurtful, injurious, Ant. beneficial
harmlessadj. ไม่มีภัย, ไม่เป็นอันตราย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ., See also: harmlessness n., Syn. innoxious
harmonic(ฮาร์มอน'นิค) adj. ประสานกัน, กลมกลืนกัน, เข้ากันสนิท, สามัคคี., See also: harmonically adv. harmonicness n., Syn. cordial
harmonic meanส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่วนกลับแต่ละรายการของข้อมูลสถิติ
harmonica(ฮาร์มอน'นิคะ) n. หีบเพลงปาก, ออร์แกนปาก., Syn. mouth organ
harmonics(ฮาร์มอน'นิคซ) n. วิทยาศาสตร์เสียงดนตรี, วิชาเสียงประสาน
harmonious(ฮาร์โม'เนียส) adj. ประสานกัน, คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน, เข้ากันได้, เสนาะหู, สามัคคี, Syn. accordant, agreeable
harmonise(ฮาร์'โมไนซ) vi., vt. (ทำให้) ประสานกัน, ปรองดองกัน, กลมกลืนกัน., See also: harmonizable, harmonisable. harmonization n. harmonizer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
harm(n) อันตราย, ภัย, ความเสียหาย, ความผิด, ความชั่ว
harm(vt) ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ, ทำให้เสียหาย
harmful(adj) เป็นอันตราย, เป็นภัย, ร้ายกาจ
harmless(adj) ไม่มีอันตราย, ไม่เป็นพิษเป็นภัย
harmonic(adj) กลมกลืนกัน, สอดคล้องกัน, ประสานเสียงกัน, สามัคคีกัน
harmonica(n) หีบเพลงเป่า
harmonious(adj) เข้ากัน, กลมกลืนกัน, ประสาน, ลงรอย, ปรองดอง, สามัคคี
harmonize(vi) เข้ากัน, ประสานกัน, ลงรอยกัน, ปรองดองกัน, สามัคคีกัน
harmony(n) ความกลมกลืนกัน, การประสาน, ความปรองดอง, ความสามัคคี
charm(n) เสน่ห์, ความดึงดูดใจ, ความจับใจ, ความยั่วยวนใจ, คำสาป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
harmikaบัลลังก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
harmonicฮาร์มอนิก, ทวีคูณความถี่ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
harmonicฮาร์มอนิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
harmonic analysisการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
harmonic balancer; harmonic damperชุดลดแรงสั่นข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
harmonic damper; harmonic balancerชุดลดแรงสั่นข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
harmonic mean (H.M.)มัชฌิมฮาร์มอนิก (เอชเอ็ม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
harmonic motionการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
harmonic progression (H.P.)การก้าวหน้าฮาร์มอนิก (เอชพี) [ มีความหมายเหมือนกับ harmonic sequence ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
harmonic sequenceลำดับฮาร์มอนิก [ มีความหมายเหมือนกับ harmonic progression (H.P.) ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harmineฮาร์มีน [การแพทย์]
Harmonic analysisการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
harmonic mean (H.M.)มัชฌิมฮาร์มอร์นิก (เอชเอ็ม), ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งที่ได้จากการหารจำนวนข้อมูลทั้งหมดด้วยผลบวกของส่วนกลับของข้อมูลชุดนั้น  ใช้อักษรย่อ H.M. [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Harmonicaหีบเพลงเป่า [TU Subject Heading]
Harmonics (Electric waves)ฮาร์มอนิก (คลื่นไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
Harmonized System (HS)ระบบการจำแนกพิกัดที่สอดคล้องกัน, Example: ระบบการจำแนกพิกัดสินค้าที่สภาความร่วมมือทาง ศุลกากร (Customs Cooperation Council) ได้นำมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2531 แทน ระบบจำแนกพิกัดสินค้าของสภาความร่วมมือทางศุลกากร (ดู CCCN) ที่ใช้อยู่แต่เดิม เนื่องจากการค้าโลกได้พัฒนาไปมาก มีสินค้าชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย บางชนิดไม่อยู่ในระบบจำแนกพิกัด CCCN เดิม จึงต้องมีการทบทวนใหม่ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้นำระบบที่สอดคล้องกันนี้มาใช้ในการจำแนกพิกัดสินค้าเพื่อการจัดเก็บภาษี ศุลกากรแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Harmonyการประสานเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She can't harm you anymore. We're the only two people in the world that know, Maxim, you and I.มีเเค่ 2 คนในโลกที่รู้เรื่องนี้ คุณกับฉันไง Rebecca (1940)
- Poor lad. Never did no harm to no-one.ไม่เคยทำอันตรายต่อใคร ๆ Yellow Submarine (1968)
She can't even talk. -Don't harm her.เธอพูดยังไม่เป้นเลย Beneath the Planet of the Apes (1970)
-We never harm anyone, Mr Brent.อย่าทําร้ายเธอ เราไม่เคยทําร้ายใคร Beneath the Planet of the Apes (1970)
You're going to harm her.คุณนั่นเเหละจะทําร้ายเธอ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Please play with me. I won't harm you. - Then why do you have a gun?เล่นกับผมเถอะ ผมไม่ทำร้ายคุณหรอก The Little Prince (1974)
Come, no one will harm youเอาน่าไม่มีใครทำร้ายเธอหรอก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Soon they'll harm you.ในไม่ช้ามันจะทำร้ายคุณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Soon they'll harm you.ในไม่ช้ามันจะทำร้ายคุณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm not gonna harm anybody, and there's nothing wrong with me.ฉันอยากจะกลับเข้ามาอยู่ข้างในนี้ นายไม่เข้าใจรึงัย The Thing (1982)
I'm much better. I won't harm anybody.ทำไมเขาถึงได้ไหม้เกรียมแบบนี้ละ The Thing (1982)
As everyone here is in the same boat, there's no harm in my revealing some details.ในเมื่อทุกคนที่นี่ตกอยู่ในเรือลำเดียวกันแล้ว คงจะไม่มีอันตรายถ้าจะเปิดเผย รายละเอียดบางอย่าง Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harmA harmony prevailed among them.
harmA long spell of rainy weather is harmful to plants.
harmAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
harmA word spoken at the wrong time can do very much more harm than good.
harmBad books will do you harm.
harmCarbon dioxide sometimes harms people.
harmCoffee does harm to stomach.
harmDid I hurt your feeling? I meant no harm.
harmDon't worry about my dog. He won't do you any harm.
harmDo you think television does children harm?
harmDrink in moderation, alcohol is not harmful.
harmDrunk in moderation, alcohol is not harmful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัคคี(v) harmonize, See also: get together, accord, Ant. แตกสามัคคี
สามัคคี(n) harmony, See also: congruity, Syn. สมัครสมาน, Ant. สามัคคีเภท
เรื่องเสียหาย(n) harm, See also: damage, Syn. เรื่องเสื่อมเสีย, Ant. เรื่องดีงาม, Example: การแพ้ทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างบราซิลไม่ใช่เรื่องเสียหาย, Count Unit: เรื่อง
สอดคล้อง(adv) harmoniously, See also: melodiously, agreeably, concordantly, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: คณะผู้บริหารชุดนี้ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันดีมาก, Thai Definition: อย่างเข้ากันได้
ความพร้อมเพรียงกัน(n) harmony, See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport, Syn. ความสามัคคี, การร่วมแรงร่วมใจ, Example: เมืองไทยดำรงมั่นคงมาช้านานแล้วเพราะความพร้อมเพรียงกันของคนในชาติ
ภัย(n) danger, See also: harm, risk, threat, peril, hazard, Syn. ภัยพิบัติ, ภยันตราย, Example: หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจจะมีภัยมาถึงตัวเองอย่างแน่นอน, Thai Definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน
ความเสียหาย(n) damage, See also: harm, Example: ไต้ฝุ่นเกย์ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในภาคใต้ตอนบน, Thai Definition: การเกิดความเสื่อมเสีย
ความสามัคคี(n) unity, See also: harmony, Syn. ความพร้อมเพรียง, ความปรองดอง, Ant. ความแตกแยก, Example: การโต้เถียงทะเลาะกันทำให้แตกความสามัคคีทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
ปากเหยี่ยวปากกา(n) danger, See also: harm, Syn. ภัย, อันตราย, Example: เยาวชนต้องมีพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอดปากเหยี่ยวปากกาจนเติบใหญ่พึ่งตนเองได้
พิษ(n) danger, See also: harmfulness, Example: ชาวบ้านต้องประสบกับมลภาวะที่เป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai Definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[ākhom] (n) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation  FR: parole magique [ f ] ; incantation [ f ]
อกุศล[akuson] (adj) EN: bad ; harmful
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [ m ] ; risque [ m ] ; péril [ m ]
อันตราย[antarāi] (v) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize  FR: mettre en péril
เช้งวับ[chēngwap] (adv) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly
ดึงดูด[deungdūt] (v) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure  FR: attirer ; charmer
ให้โทษ[hai thōt] (v, exp) EN: be harmful ; be noxious ; be damaging  FR: nuire ; endommager
หีบเพลง[hīpphlēng] (n) EN: harmonica ; accordion ; mouth-organ ; concertina  FR: harmonica [ m ] ; accordéon [ m ]
หีบเพลงปาก[hīpphlēng pāk] (n) EN: harmonica  FR: harmonica [ m ]
หีบเพลงเป่า[hīpphlēng pao] (n, exp) EN: harmonica  FR: harmonica [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
harm
harms
harm's
harman
harmed
harmel
harmen
harmer
harmes
harmon

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harm
harms
harmed
harmful
harming
harmony
harmless
harmonic
harmattan
harmfully

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, / 調] harmonize; reconcile; blend; suit well; provoke; incite #1,440 [Add to Longdo]
和谐[hé xié, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ,   /  ] harmonious #1,654 [Add to Longdo]
损害[sǔn hài, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄞˋ,   /  ] harm; to damage; to injure; to infringe #3,124 [Add to Longdo]
[róng, ㄖㄨㄥˊ, ] harmonious; melt; mild #3,433 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] harmonious #8,715 [Add to Longdo]
[yí, ㄧˊ, ] harmony; pleased #10,542 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, ] harmonious; surname Yong #14,074 [Add to Longdo]
融洽[róng qià, ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧㄚˋ,  ] harmonious; friendly relations; on good terms with one another #14,966 [Add to Longdo]
调和[tiáo hé, ㄊㄧㄠˊ ㄏㄜˊ,   / 調 ] harmonious; harmony #15,893 [Add to Longdo]
和美[hé měi, ㄏㄜˊ ㄇㄟˇ,  ] harmonious; in perfect harmony #17,596 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Philharmonie(n) |die, pl. Philharmonien| วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harmlosigkeit { f }harmlessness [Add to Longdo]
Harmlosigkeit { f }inoffensiveness [Add to Longdo]
Harmonie { f }; Wohlklang { m }; Zusammenklang { m } | Harmonien { pl }; Wohlklänge { pl }harmony | harmonies [Add to Longdo]
Harmonie { f }harmoniousness [Add to Longdo]
Harmonielehre { f }harmonics [Add to Longdo]
Harmonika { f } [ mus. ] | Harmoniken { pl }harmonica | harmonicas [Add to Longdo]
Harmonisierung { f }harmonization [Add to Longdo]
Harmonisierungsamt { n }Office for Harmonization [Add to Longdo]
Harmonist { m } | Harmonisten { pl }harmonizer | harmonizers [Add to Longdo]
Schaden { m }; Unglück { n } | Schäden { pl }; Unheile { pl } | Schaden anrichten; Verletzung zufügenharm | harms | to do harm (to) [Add to Longdo]
harmlosnonviscous [Add to Longdo]
harmlos; unbedenklich { adj }inoffensive [Add to Longdo]
harmlos { adj } | harmloser | am harmlosestenharmless | more harmless | most harmless [Add to Longdo]
harmlos { adv }harmlessly [Add to Longdo]
harmlos { adj }benign; benignant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほう, hou] (n, n-suf) (1) law; act; principle; (2) method; (3) { ling } mood; (4) { Buddh } dharma; (P) #273 [Add to Longdo]
[わ, wa] (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) #1,449 [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf, n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) #1,499 [Add to Longdo]
被害[ひがい, higai] (n) (suffering) damage; injury; harm; (P) #1,617 [Add to Longdo]
平和[へいわ, heiwa] (adj-na, n) peace; harmony; (P) #2,011 [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n) (1) medicine; pharmaceuticals; (legal) drugs; (2) efficacious chemical (i.e. gunpowder, pesticide, etc.); (3) (pottery) glaze; (4) (See 鼻薬・2) small bribe; (P) #2,257 [Add to Longdo]
[み, mi] (adj-na, n) (1) flavor; flavour; taste; (2) charm; style; (3) experience; (adj-na) (4) (See 味な) smart; clever; witty; strange; (P) #3,646 [Add to Longdo]
魅力[みりょく, miryoku] (n) charm; fascination; glamour; glamor; attraction; appeal; (P) #5,185 [Add to Longdo]
[ふだ, fuda] (n) (1) token; label; (2) ticket; card; (3) charm; talisman; (P) #7,120 [Add to Longdo]
守り(P);護り;守(io)[まもり, mamori] (n) (1) protection; defense; defence; (2) providence; (3) (abbr) (See 守り札, 守り袋) amulet; charm; talisman; (P) #7,570 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
高度通信システム相互接続[こうそくつうしんシステムそうごせつぞく, kousokutsuushin shisutemu sougosetsuzoku] HATS, Harmonization of Advanced Telecommunication Systems [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
円満[えんまん, enman] harmonisch, friedlich, perfekt [Add to Longdo]
風琴[ふうきん, fuukin] Harmonium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harm \Harm\ (h[aum]rm), n. [OE. harm, hearm, AS. hearm; akin to
   OS. harm, G. harm grief, Icel. harmr, Dan. harme, Sw. harm;
   cf. OSlav. & Russ. sram' shame, Skr. [,c]rama toil, fatigue.]
   1. Injury; hurt; damage; detriment; misfortune.
    [1913 Webster]
 
   2. That which causes injury, damage, or loss.
    [1913 Webster]
 
       We, ignorant of ourselves,
       Beg often our own harms.       --Shak.
 
   Syn: Mischief; evil; loss; injury. See {Mischief}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harm \Harm\, v. t. [imp. & p. p. {Harmed} (h[aum]rmd); p. pr. &
   vb. n. {Harming}.] [OE. harmen, AS. hearmian. See {Harm}, n.]
   To hurt; to injure; to damage; to wrong.
   [1913 Webster]
 
      Though yet he never harmed me.      --Shak.
   [1913 Webster]
 
      No ground of enmity between us known
      Why he should mean me ill or seek to harm. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harm
   n 1: any physical damage to the body caused by violence or
      accident or fracture etc. [syn: {injury}, {hurt}, {harm},
      {trauma}]
   2: the occurrence of a change for the worse [syn: {damage},
     {harm}, {impairment}]
   3: the act of damaging something or someone [syn: {damage},
     {harm}, {hurt}, {scathe}]
   v 1: cause or do harm to; "These pills won't harm your system"

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 harm
  offence; scandal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top