ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gadget

G AE1 JH AH0 T   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gadget-, *gadget*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gadget[N] อุปกรณ์ขนาดเล็ก, See also: กลไกขนาดเล็ก, Syn. engine, gismo, device
gadgetry[N] อุปกรณ์ขนาดเล็ก, See also: กลไกขนาดเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gadget(แกด'จิท) n. เครื่องมือ,เครื่องประดิษฐ์,อุปกรณ์,สิ่งประดิษฐ์,เครื่องประกอบ., See also: gadgety adj., Syn. contrivance
gadgeteer(แกดจิเทียร์) n. นักประดิษฐ์,ผู้ชอบใช้เครื่องประดิษฐ์
gadgetry(แกด'จิทรี) n. เครื่องมือทั้งหลาย,เครื่องประดิษฐ์ทั้งหลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at him. He's got more gadgets on him than a Swiss Army knife.ดูเขาสิ เขามีอุปกรณ์เยอะแยะกว่ากองทัพ ทหารจิ๋วที่มีแต่มีดนะ Toy Story (1995)
One thing I've learned in all my years of crime fighting, gadget mobile, is that it's always the most quiet right before the criminals strike!กล้วหัวหดไม่กล้าโผล่หน้ามาที่ รีเวอร์ตั้นอีก แก็ดเจ็คโมไบล์ สิ่งหนึ่งที่ฉัน ได้เรียนรู้จากตลอดการทำงาน... ต่อสู้กับความชั่วร้าย... Inspector Gadget 2 (2003)
Go, go, gadget radar gun.ไป ไป ปืนเรด้าแก็ดเจ็ต Inspector Gadget 2 (2003)
No, no, no. Go, go, gadget radar gun.ไม่ ไม่ ไม่ ไป ไป ปืนเรด้าแก็ดเจ็ต Inspector Gadget 2 (2003)
Go, go, gadget parachute!ไป ไป ร่มชูชีพแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Go, go, gadget parachute, back in the thing.ไป ไป ร่มชูชีพแก็ดเจ็ท เอากลับเข้าสิ Inspector Gadget 2 (2003)
Go, go, gadget handcuffs.ไป ไป กุญแจมือแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Baxter, I'm still having gadgets with my glitches.แบ็กซ์เตอร์ ฉันยังมีเครื่องมือที่ ทำงานบกพร่องอยู่ Inspector Gadget 2 (2003)
Go, go, gadget toothbrush.ไป ไป แปรงสีฟันแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Gadget here.นี่แก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
When gadget arrested me, the police confiscated all my assets.ตอนที่ แก็ดเจ็ทจับฉันได้... ตำรวจยึดสมบัติทุกชิ้นฉันไปหมด Inspector Gadget 2 (2003)
Right before Riverton's eyes, and there won't be a thing inspector gadget can do about it.ต่อหน้าต่อสายตาชาวรีเวอร์ตั้น... และแก็ดเจ็ทจะไม่มีวันทำอะไรได้ Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gadgetThese gadgets seem to be of no use.
gadgetThis is a great time-saving gadget for the housewife.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องมือกระจุกกระจิก[n. exp.] (khreūangmeū krajuk-krajik) EN: gadget   FR: gadget [m] ; bebelle = bébelle [f] (Québ.)
อุปกรณ์บันเทิงไฟฟ้า [n. exp.] (uppakøn banthoēng faifā) EN: electrical entertainement gadgetry   FR: gadget électronique [m]
อุปกรณ์เชิงกล[n. exp.] (uppakøn choēngkøn) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget   FR: appareil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GADGET G AE1 JH AH0 T
GADGETS G AE1 JH AH0 T S
GADGET'S G AE1 JH AH0 T S
GADGETRY G AE1 JH AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gadget (n) gˈæʤɪt (g a1 jh i t)
gadgets (n) gˈæʤɪts (g a1 jh i t s)
gadgetry (n) gˈæʤɪtriː (g a1 jh i t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小玩意[xiǎo wán yì, ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄧˋ, ] gadget; widget (small item of software) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガジェット[, gajietto] (n) gadget; (P) [Add to Longdo]
ガジェットバッグ[, gajiettobaggu] (n) gadget bag [Add to Longdo]
ガゼット[, gazetto] (n) gadget [Add to Longdo]
ガゼットバック[, gazettobakku] (n) gadget bag [Add to Longdo]
ガゼットバッグ[, gazettobaggu] (n) gadget bag [Add to Longdo]
ギャゼットバッグ[, gyazettobaggu] (n) gadget bag [Add to Longdo]
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing") [Add to Longdo]
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play [Add to Longdo]
器具[きぐ, kigu] (n) utensil; apparatus; implement; device; gadget; (P) [Add to Longdo]
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gadget
   n 1: a device or control that is very useful for a particular
      job [syn: {appliance}, {contraption}, {contrivance},
      {convenience}, {gadget}, {gizmo}, {gismo}, {widget}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top