ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guidance

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guidance-, *guidance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guidance(n) การแนะแนว, See also: การแนะนำ, สิ่งนำทาง, Syn. direction, supervision, instruction
guidance(n) การแนะแนว, Syn. conduct, counselling
guidance(n) คำแนะนำ, Syn. advice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guidance(ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว, การนำทาง, เครื่องนำทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
guidance(n) การแนะนำ, การบอกทาง, การนำ, คำแนะนำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guidanceการแนะแนว, [การแพทย์]
Guidance and Counseling Serviceบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว [การแพทย์]
Guidance during Preschool Periodการแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and to think my high school guidance counselor said I'd never amount to anything.ครูแนะแนวสมัยมัธยม เคยบอกว่า ผมไม่ีมีความมุ่งมั่นยิ่งใหญ่อะไร Spies Like Us (1985)
Under my personal guidance and supervision... and with the aid of a new wonder drug, Expectane...ภายใต้การแนะแนวและวิสัยทัศน์ ในการช่วยเหลือการสร้างยาที่วิเศษ เอ็กซ์เพกเทน Junior (1994)
Minutes ago, guidance computers at Vandenberg crashed.แต่ว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์ที่ bannable ล่มไปแล้วครับ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
We don't have guidance department!เราไม่ต้องการการชี้นำ จากทางทบวง Crazy First Love (2003)
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส The Corporation (2003)
Is it true that you have specific guidance not to use the word "genocide" in isolation, but always to preface it with this word "acts of"?จริงหรือเปล่าที่ท่านมีการแบ่งแยกโดยเฉพาะ ที่จะไม่เรียกว่า การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ แต่จะแบ่งว่าการกระทำแทนครับ Hotel Rwanda (2004)
I have guidance which I try to use as best as I can.ผมมีเกฎที่ผมจะพยายามใช้มันให้ดีที่สุด Hotel Rwanda (2004)
Now, I'd like to introduce to you the Head of our Guidance Department.ครูขอแนะนำหัวหน้าฝ่ายแนะแนว The Perfect Man (2005)
Let me tell you how I run the Guidance Department.ผมจะบอกให้ฟังว่า ผมจัดการแผนกแนะแนวยังไง The Perfect Man (2005)
The corpse that was found in the Guidance Institute has been sent for an autopsy.ได้มีการพบศพที่สถาบันแนะแนว ได้ส่งศพไปชันสูตรแล้ว Sweet Spy (2005)
It kind of makes the whole parental guidance thing A non-Issue.อย่าไปใสใจเรื่องคำแนะนำ ของพ่อแม่นักเลย Chapter Six 'The Line' (2007)
It's the special guidance period, so it won't be much of an issue.นี่เป็นช่วงทดลองใช้กฏหมายพิเศษ ก็เลยจัดการได้ไม่ยาก Sex Is Zero 2 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guidanceDepending on the results both companies may be put under administrative guidance from February.
guidanceHe attributed his failure to her miss guidance.
guidanceHe's got a career guidance meeting. So today it's just me and you.
guidanceHe worked under divine guidance.
guidanceI hope you will favor me with your guidance at that time.
guidanceIt would be presumptuous to call myself his replacement but I could offer some guidance.
guidanceJust getting one-to-one guidance was enough to make it an extremely fulfilling practise session.
guidanceMasao studies history under Prof. Ito's guidance.
guidanceOur constitution was drawn up under American guidance.
guidanceThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
guidanceWhat little guidance I had I owe to a young man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องนำทาง(n) guidance, See also: guide, direction, Example: คนตาบอดใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องนำทางเพื่อเดินไปข้างหน้า
การแนะแนว(n) guidance, See also: direction, counsel, instruction, advice, direction, Syn. การแนะนำ, การแนะแนวทาง, การให้คำปรึกษา, Example: ปัจจุบันทุกโรงเรียนมีอาจารย์ที่ให้การแนะแนวทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย, Thai Definition: การแนะนำแนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
guidance

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guidance

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
训迪[xùn dí, ㄒㄩㄣˋ ㄉㄧˊ,   /  ] guidance; to instruct; pedagogy [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] TH: การแนะนำ  EN: guidance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führung { f } | Führungen { pl }guidance | guidances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P) #106 [Add to Longdo]
下(P);許[もと, moto] (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P) #367 [Add to Longdo]
指導[しどう, shidou] (n, vs) (1) leadership; guidance; coaching; (2) shido (disciplinary action for a minor infringement of the rules of judo); (P) #1,008 [Add to Longdo]
誘導[ゆうどう, yuudou] (n, vs) guidance; leading; induction; introduction; incitement; inducement; (P) #3,236 [Add to Longdo]
導;標[しるべ, shirube] (n) guidance; guide #7,155 [Add to Longdo]
導き[みちびき, michibiki] (n) guidance #18,246 [Add to Longdo]
イージス;エイジス[i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system) [Add to Longdo]
ガイダンス[gaidansu] (n) guidance; (P) [Add to Longdo]
プログラム誘導[プログラムゆうどう, puroguramu yuudou] (n) program guidance; programme guidance [Add to Longdo]
学習指導[がくしゅうしどう, gakushuushidou] (n) educational guidance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guidance \Guid"ance\, n. [See {Guide}.]
   The act or result of guiding; the superintendence or
   assistance of a guide; direction; government; a leading.
   [1913 Webster]
 
      His studies were without guidance and without plan.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guidance
   n 1: something that provides direction or advice as to a
      decision or course of action [syn: {guidance}, {counsel},
      {counseling}, {counselling}, {direction}]
   2: the act of guiding or showing the way [syn: {guidance},
     {steering}]
   3: the act of setting and holding a course; "a new council was
     installed under the direction of the king" [syn: {steering},
     {guidance}, {direction}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top