Search result for

guidance

(57 entries)
(0.0029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guidance-, *guidance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guidance[N] การแนะแนว, See also: การแนะนำ, สิ่งนำทาง, Syn. direction, supervision, instruction
guidance[N] การแนะแนว, Syn. conduct, counselling
guidance[N] คำแนะนำ, Syn. advice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guidance(ไก'เดินซฺ) n. การแนะแนว,การนำทาง,เครื่องนำทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
guidance(n) การแนะนำ,การบอกทาง,การนำ,คำแนะนำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guidanceการแนะแนว, [การแพทย์]
Guidance and Counseling Serviceบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว [การแพทย์]
Guidance during Preschool Periodการแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน [การแพทย์]
Guidance, Anticipatoryแนะแนวทางแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในการปรับตัวของ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But with the fortress destroyed, you'll have to do it without Jor-El's guidance.แต่เมื่อป้อมถูกทำลาย คุณคงจะไม่ได้รับคำแนะนำจากโจเอลแล้วนะ Odyssey (2008)
I have a feeling that we have at least something very dangerous down there, and we need guidance.ผมสังหรณ์ใจว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างมันอันตรายมาก เราต้องการคำแนะนำ Dead Space: Downfall (2008)
The guidance computers are losing power.คอมพิวเตอร์นำทางศูนย์เสียพลังงาน Dead Space: Downfall (2008)
Guidance system offline.ระบบนำร่อง ออฟไลน์ Dead Space: Downfall (2008)
Guidance system offline.ระบบนำร่อง ออฟไลน์ Dead Space: Downfall (2008)
The location for Guidance has been moved to the gymnasium.เค้าย้ายไปเรียนที่โรงยิมหนะ Akai ito (2008)
Long before you were arthur's teacher... he sought my guidance.นานแล้วก่อนที่คุณจะมาเป็นครูของอาเธอร์.. เขาคอยให้ผมชี้นำ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Next thing you know, we got a guidance counselor at our door.อย่างต่อไปคุณรู้ไหม เรามีที่ปรึกษามาถึงประตูบ้านเลย Ourselves Alone (2009)
A guidance counselor.ที่ปรึกษารึ Ourselves Alone (2009)
It's suddenly a interesting conversation with a guidance counselor from your old school.แปปเดียวมันก้อกลายเปนการสนทนาที่น่าสนใจ กับคนที่ให้คำปรึกษาแนะนำจากโรงเรียนเก่าคุณ Ourselves Alone (2009)
To your foster dad. to your guidance counselor.ถึงพ่อเลี้ยงของคุณ,ที่ปรึกษาด้านคำแนะนำของคุณ Ourselves Alone (2009)
Guidance counselor?ที่ปรึกษาด้านคำแนะนำงั้นเหรอ? Ourselves Alone (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
guidanceDepending on the results both companies may be put under administrative guidance from February.
guidanceHe attributed his failure to her miss guidance.
guidanceHe's got a career guidance meeting. So today it's just me and you.
guidanceHe worked under divine guidance.
guidanceI hope you will favor me with your guidance at that time.
guidanceIt would be presumptuous to call myself his replacement but I could offer some guidance.
guidanceJust getting one-to-one guidance was enough to make it an extremely fulfilling practise session.
guidanceMasao studies history under Prof. Ito's guidance.
guidanceOur constitution was drawn up under American guidance.
guidanceThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
guidanceWhat little guidance I had I owe to a young man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องนำทาง[N] guidance, See also: guide, direction, Example: คนตาบอดใช้ไม้เท้าเป็นเครื่องนำทางเพื่อเดินไปข้างหน้า
การแนะแนว[N] guidance, See also: direction, counsel, instruction, advice, direction, Syn. การแนะนำ, การแนะแนวทาง, การให้คำปรึกษา, Example: ปัจจุบันทุกโรงเรียนมีอาจารย์ที่ให้การแนะแนวทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย, Thai definition: การแนะนำแนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแนะแนวอาชีพ[n. exp.] (kān naenaēo āchīp) EN: career counseling , career guidance   FR: conseil en carrière [m]
การแนะนำ[n.] (kān naenam) EN: guidance ; advice   
คำแนะนำ[n.] (khamnaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip   FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[n.] (khampreuksā) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel   FR: conseil [m] ; suggestion [f]
เครื่องนำทาง[n. exp.] (khreūang namthāng) EN: guidance ; guideline   
อบรมสั่งสอน[v. exp.] (oprom sangsøn) EN: instruct ; teach ; educate ; direct ; give guidance   FR: éduquer ; instruire ; enseigner

CMU English Pronouncing Dictionary
GUIDANCE    G AY1 D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guidance    (n) (g ai1 d n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
训迪[xùn dí, ㄒㄩㄣˋ ㄉㄧˊ, / ] guidance; to instruct; pedagogy [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
案内[あんない, annai] Thai: การแนะนำ English: guidance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Führung {f} | Führungen {pl}guidance | guidances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system) [Add to Longdo]
ガイダンス[, gaidansu] (n) guidance; (P) [Add to Longdo]
プログラム誘導[プログラムゆうどう, puroguramu yuudou] (n) program guidance; programme guidance [Add to Longdo]
案内[あんない, annai] (n) (1) information; guidance; leading; (vs) (2) to guide; to show (around); to conduct; (P) [Add to Longdo]
下(P);許[もと, moto] (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P) [Add to Longdo]
学習指導[がくしゅうしどう, gakushuushidou] (n) educational guidance [Add to Longdo]
学生指導[がくせいしどう, gakuseishidou] (n) student advising; student guidance [Add to Longdo]
慣性誘導[かんせいゆうどう, kanseiyuudou] (n,adj-no) inertial guidance [Add to Longdo]
教え諭す;教えさとす[おしえさとす, oshiesatosu] (v5s) to give guidance; to explain clearly; to admonish; to preach [Add to Longdo]
教化[きょうけ;きょうげ, kyouke ; kyouge] (n,vs) {Buddh} guidance; teaching people and leading them to Buddhism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guidance \Guid"ance\, n. [See {Guide}.]
   The act or result of guiding; the superintendence or
   assistance of a guide; direction; government; a leading.
   [1913 Webster]
 
      His studies were without guidance and without plan.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guidance
   n 1: something that provides direction or advice as to a
      decision or course of action [syn: {guidance}, {counsel},
      {counseling}, {counselling}, {direction}]
   2: the act of guiding or showing the way [syn: {guidance},
     {steering}]
   3: the act of setting and holding a course; "a new council was
     installed under the direction of the king" [syn: {steering},
     {guidance}, {direction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top