ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ช่วยเหลือ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ช่วยเหลือ-, *ช่วยเหลือ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่วยเหลือ(v) help, See also: aid, assist, Syn. สงเคราะห์, อนุเคราะห์
ช่วยเหลือเจือจาน(v) help, See also: assist, support

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ช่วยเหลือก. สงเคราะห์ให้สำเร็จดังประสงค์หรือให้พ้นความลำบาก.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe because of you saving Schultz.อาจเพราะคุณได้รับความช่วยเหลือจาก ชูลท์ซ The Great Dictator (1940)
- A Jew corrupted our commander.- ผบ.ช่วยเหลือยิว The Great Dictator (1940)
We all want to help one another. Human beings are like that.เราทุกคนต่างรอคอยความช่วยเหลือ มนุษย์มักเป็นเช่นนั้น The Great Dictator (1940)
They share their food with them and help each other.พวกเขาแบ่งปันอาหารกัน และช่วยเหลือกัน Night and Fog (1956)
He walks slowly. He needed help into the witness chair.เขาเดินอย่างช้าๆ เขาต้องการความช่วยเหลือล​​งไปในเก้าอี้พยาน 12 Angry Men (1957)
# I never needed anybody's help in any wayฉันไม่เคยต้องการความช่วยเหลือ ของทุกคนในทางใดทางหนึ่ง Help! (1965)
# I never needed anybody's help in any wayฉันไม่เคยต้องการความช่วยเหลือ ของทุกคนในทางใดทางหนึ่ง Help! (1965)
# I never needed anybody's help in any wayฉันไม่เคยต้องการความช่วยเหลือ ของทุกคนในทางใดทางหนึ่ง Help! (1965)
# I never needed anybody's help in any wayฉันไม่เคยต้องการความช่วยเหลือ ของทุกคนในทางใดทางหนึ่ง Help! (1965)
Musketeer Gripweed, without whom these memoirs would never have been written.ทหารถือปืนคาบศิลา กริปวีด โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ บันทึกความทรงจำเหล่านี้จะ ไม่ได้รับการเขียน How I Won the War (1967)
I want you to feel you can come to me for help as you would your own father.ฉันต้องการให้คุณรู้สึกว่าคุณจะ มาถึงเรา เพื่อขอความช่วยเหลือตามที่คุณ ต้องการคุณพ่อของคุณเอง How I Won the War (1967)
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยเหลือ[chūayleūa] (v) EN: aid ; abet ; support ; assist  FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
give so. a handช่วยเหลือ เช่น Can I give you a hand? Do you need a hand? ให้ช่วยอะไรมั้ย?
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
beg(vi, vt) ขอ (อาหาร, เงิน, บริจาค, ความช่วยเหลือ)
put money where mouth is1. สนับสนุนช่วยเหลือโดยการให้สิ่งของ โดยเฉพาะการบริจาคเงิน 2. ลงมือทำ มากกว่าสักแต่พูด เช่น You can put money where your mouth is by asking all involved to put up $1 per post in a donation to relief organizations.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aid(vt) ช่วยเหลือ, See also: สงเคราะห์, อนุเคราะห์, Syn. assist, help, assist
aid(vi) ช่วยเหลือ, See also: เกื้อหนุน, สงเคราะห์, Syn. assist, help, assist
assist(vt) ช่วย, See also: ช่วยเหลือ, Syn. aid, help
assist(vi) ช่วย, See also: ช่วยเหลือ, Syn. aid, help
aid and abet someone(idm) ช่วยเหลือ (คนทำผิด)
back up(phrv) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ
be with(phrv) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, เข้าข้างฝ่าย
favor(vt) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์, Syn. advocate
favour(vt) สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์, Syn. advocate
get off(phrv) ช่วยเหลือให้ออกมาจาก (เรือที่กำลังจม)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก, อาหารและที่พัก, ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accommodation billเช็ดหรือดราฟของคนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืออีกคนหนึ่ง
aegis(อี' จิส) n. โล่, การป้องกัน, การช่วยเหลือ, การคุ้มครอง., Syn. egis
aid(เอด) vt., n. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, อนุเคราะห์, ช่วยฉุกเฉิน, ผู้ช่วย, ผู้อุปถัมภ์, การอาศัย, แรงช่วย, สิ่งช่วย. -aider n. -aidful adj.
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา, การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment
anciently(เอน' เชินทฺลี) adv. ซึ่งช่วยเหลือ, ซึ่งประกอบ, ซึ่งเป็นอุปกรณ์, Syn. accessory
ancilla(แอนซิล' ละ) n. อุปกรณ์, ตัวเสริม, ส่วนประกอบ, สิ่งช่วยเหลือ, คนใช้
ancillary(เอน' ซิลลารี) adv. ซึ่งช่วยเหลือ, ซึ่งประกอบ, ซึ่งเป็นอุปกรณ์, Syn. accessory
assist(อะซิสทฺ') vt., vi. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน, สงเคราะห์, เข้าร่วม. -assister, assistor n., Syn. aid, help, support, tend, Ant. hinder, hamper
assistance(อะซิส'เทินซฺ) n. การช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, Syn. aid, help

English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ติดตาม, สาวก
aid(n) ความช่วยเหลือ, การสงเคราะห์, การอุปถัมภ์
aid(vt) ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์, สงเคราะห์
ameliorate(vt) สงเคราะห์, ช่วยเหลือ, เยียวยา, ผดุง
amelioration(n) การสงเคราะห์, การเยียวยา, การช่วยเหลือ
assist(vt) ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, สนับสนุน
assistance(n) ความช่วยเหลือ, การอนุเคราะห์, การสงเคราะห์
auxiliary(n) ผู้ช่วย, เครื่องช่วย, เครื่องสนับสนุน, ความช่วยเหลือ
backing(n) การสนับสนุน, ความช่วยเหลือ, การหนุน
bestead(vt) รับใช้, ช่วยเหลือ, เอื้ออำนวยแก่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
help saveช่วยเหลือ, ช่วยรักษา, ช่วยให้รอด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
助ける[たすける, tasukeru] (vt) ช่วยเหลือ
手伝う[てつだう, tetsudau] (vt) ช่วยเหลือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
お力添え[おちからぞえ, ochikarazoe] (n) ช่วยเหลือ, ค้ำจุน, ให้ความร่วมมือ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
手伝う[てつだう, tetsudau] TH: ช่วยเหลือ  EN: to help
助ける[たすける, tasukeru] TH: ช่วยเหลือ  EN: to help
世話[せわ, sewa] TH: ช่วยเหลือ  EN: aid
助け合う[たすけあう, tasukeau] TH: ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  EN: to help each other

German-Thai: Longdo Dictionary
Hilfe(n) |die| ความช่วยเหลือ
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
einen Dienst erweisenช่วยเหลือ, ให้บริการเป็นอย่างดี
bitteได้ค่ะ เชิญครับ (ใช้ตอบตกลงเวลาที่มีคนเสนอความช่วยเหลือหรือเสนอของให้) เช่น Möchtest du noch ein bißchen Reis? - Ja, bitte. เธอต้องการข้าวอีกสักนิดไหม - จ้ะ ได้จ้ะ
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)
finanziell(adj, adv) ที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น eine finanzielle Krise วิกฤตด้านการเงิน, jmdn. finanziell unterstützen ช่วยเหลือใครบางคนด้านการเงิน
unterstützen(vt) |unterstützte, hat unterstützt| สนับสนุน, ช่วยเหลือโดยให้สิ่งของ เช่น Meine Eltern haben mich finanziell während meines Studium unterstützt. พ่อแม่ของผมช่วยผมด้านการเงินช่วงที่ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย, See also: Related: helfen
brauchen(vt) |brauchte, hat gebraucht| ต้องการ, จำเป็นต้องมี เช่น Brauchst du meine Hilfe beim Umziehen? เธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันตอนย้ายบ้านไหม
rufen(vt) |rufte, hat gerufen, jmdn./nach jmdm.| เรียก, ร้องเรียก เช่น Sie ruft um Hilfe. หล่อนเรียกขอความช่วยเหลือ, Meine Mutter ruft mich zum Essen. แม่เรียกฉันไปกินข้าวแล้วล่ะ

French-Thai: Longdo Dictionary
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: regarder

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top