ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

injury

IH1 N JH ER0 IY0   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -injury-, *injury*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
injury[N] การทำให้เสียหาย (กฎหมาย), Syn. wrong, offense, damage
injury[N] อันตราย, See also: ความเสียหาย, Syn. harm, damage
injury[N] อาการบาดเจ็บ, See also: แผล, Syn. wound, pain, cut

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
injury(อิน'จะรี) n. อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความอยุติธรรมที่ได้รับ,การล่วงละเมิด,การก้าวร้าว, Syn. harm,hurt

English-Thai: Nontri Dictionary
injury(n) อันตราย,ความบาดเจ็บ,ความเสียหาย,ความก้าวร้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
injuryการบาดเจ็บ, การเสียหาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
injuryความเสียหาย, การทำให้เกิดความเสียหาย, การทำให้เกิดอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
injury due to operations of warการบาดเจ็บจากการทำสงคราม, การเสียหายจากการทำสงคราม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
injury, traumaticแผลบาดเจ็บ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
injury; trauma; wound๑. การบาดเจ็บ๒. บาดแผล, แผล [มีความหมายเหมือนกับ traumatism; traumatosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, you can get an injury...คืออาจจะบาดเจ็บ CounterPunch (2017)
Was there any injury at the crime scene?ตอนนั้นมีใครบาดเจ็บอะไรตรงที่เกิดเหตุไหม The Six Thatchers (2017)
Prince Noctis of Lucis had come to Tenebrae... to seek healing for a grievous injury.องค์ชายน็อคทิสแห่งลูซิส ต้องระเห็จมายังเทเนไบร เพื่อเยียวยาอาการบาดเจ็บสาหัส Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Note for the record, the Major has an injury to his hand not present during yesterday's meeting.เพื่อเป็นบันทึก ผู้พันมีบาดแผลที่มือ ซึ่งไม่ได้ปรากฏเมื่อวานตอนพบกับคุณ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
You had an injury in your head.คุณบาดเจ็บที่ศีรษะ Criminal (2016)
It's a spinal cord injury.มันก็แค่เป็นอะไรที่ต้องทำตลอดน่ะ Me Before You (2016)
Perhaps you will feel more confident if I were accompanied by someone with familiarity of both the ship and my injury.บางทีคุณอาจจะรู้สึกมั่นใจมาก ขึ้นถ้าฉันได้มาพร้อมกับใครบางคน ด้วยความคุ้นเคยของทั้งเรือและ การบาดเจ็บของฉัน Star Trek Beyond (2016)
How did you correct a complete C7-C8 spinal cord injury?ท่านรักษาไขสันหลังซี 7 ซี 8 ที่สาหัสได้ยังไง Doctor Strange (2016)
C7-C8 spinal cord injury, complete.สันหลังข้อซี 7 ซี 8 เจ็บ พังยับ Doctor Strange (2016)
Some kind of injury. Okay. Go.- ฉันต้องการความช่วยเหลือที่มีอาการบาดเจ็บ San Andreas Quake (2015)
Administrative separation. It doesn't say anything about an injury.ปลดประจำการ แต่ในนี้ ไม่ได้พูดถึงอาการบาดเจ็บ Max (2015)
You don't understand. It wasn't the injury itself.คุณไม่เข้าใจหรอก ไม่ใช่ที่ตัวแผลบาดเจ็บเอง The Longest Ride (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
injuryAn injury is much sooner forgotten than an insult.
injuryAn injury occurred during the physical education lesson.
injuryAn injury put the shortstop out of action.
injuryGrandpa fell down the stairs and got a serious injury.
injuryHe added insult to injury.
injuryHe received a large sum of money in for his injury.
injuryHe sustained an injury which will take a month to heal completely.
injuryHe walks with an awkward gait because of an injury.
injuryHis injury incapacitated him for work.
injuryI escaped injury, happily.
injuryI had a whiplash injury two months ago.
injuryI'll take care that you don't meet with any injury.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดแผล[n.] (bātphlaē) EN: wound ; injury ; cut   FR: blessure [f]
การบาดเจ็บ[n.] (kān bātjep) EN: injury   FR: blessure [f]
การบาดเจ็บภายใน[n. exp.] (kān bātjep phāinai) EN: intrinsic injury   
การบาดเจ็บที่หัวเข่า [n. exp.] (kān bātjep thī hūakhao) EN: knee injury   
การบาดเจ็บที่เข่า[n. exp.] (kān bātjep thī khao) EN: knee injury   FR: blessure au genou [f]
การบาดเจ็บที่คอ[n. exp.] (kān bātjep thī khø) EN: neck injury   
การบาดเจ็บที่ศีรษะ[n. exp.] (kān bātjep thī sīsa) EN: head injury   FR: blessure à la tête [f]
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[n. exp.] (kān bātjep thī sūang-ok) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma   
การบาดเจ็บที่ตับ[n. exp.] (kān bātjep thī tap) EN: liver injury   
การบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ[n. exp.] (kān bātjep tø sīsa) EN: head injury   FR: blessure à la tête [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INJURY    IH1 N JH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
injury    (n) ˈɪnʤəriː (i1 n jh @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负伤[fù shāng, ㄈㄨˋ ㄕㄤ, / ] injury; wound; hurt; injured; wounded; to wound; to injure, #24,059 [Add to Longdo]
跌打损伤[diē dǎ sǔn shāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] injury such as contusion, sprain or fracture from falling, blow etc, #72,377 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verletzung {f} | Verletzungen {pl}injury | injuries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
インジャリータイム;インジュリータイム[, injari-taimu ; injuri-taimu] (n) injury time [Add to Longdo]
過失傷害[かしつしょうがい, kashitsushougai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
過失傷害罪[かしつしょうがいざい, kashitsushougaizai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
怪我[けが, kega] (n,vs) injury (to animate object); hurt; (P) [Add to Longdo]
[がい, gai] (n) injury; harm; evil influence; damage; (P) [Add to Longdo]
害悪[がいあく, gaiaku] (n) harm; injury; evil (influence) [Add to Longdo]
害毒[がいどく, gaidoku] (n) harm; injury; mischief; poison; virus [Add to Longdo]
危害[きがい, kigai] (n) injury; harm; danger; (P) [Add to Longdo]
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Injury \In"ju*ry\, n.; pl. {Injuries}. [OE. injurie, L. injuria,
   fr. injurius injurious, wrongful, unjust; pref. in- not +
   jus, juris, right, law, justice: cf. F. injure. See {Just},
   a.]
   Any damage or hurt done to a person or thing; detriment to,
   or violation of, the person, character, feelings, rights,
   property, or interests of an individual; that which injures,
   or occasions wrong, loss, damage, or detriment; harm; hurt;
   loss; mischief; wrong; evil; as, his health was impaired by a
   severe injury; slander is an injury to the character.
   [1913 Webster]
 
      For he that doeth injury shall receive that that he did
      evil.                  --Wyclif(Col.
                          iii. 25).
   [1913 Webster]
 
      Many times we do injury to a cause by dwelling on
      trifling arguments.           --I. Watts.
   [1913 Webster]
 
      Riot ascends above their loftiest towers,
      And injury and outrage.         --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Note: Injury in morals and jurisprudence is the intentional
      doing of wrong. --Fleming.
 
   Syn: Harm; hurt; damage; loss; impairment; detriment; wrong;
     evil; injustice.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 injury
   n 1: any physical damage to the body caused by violence or
      accident or fracture etc. [syn: {injury}, {hurt}, {harm},
      {trauma}]
   2: an accident that results in physical damage or hurt [syn:
     {injury}, {accidental injury}]
   3: a casualty to military personnel resulting from combat [syn:
     {wound}, {injury}, {combat injury}]
   4: an act that causes someone or something to receive physical
     damage
   5: wrongdoing that violates another's rights and is unjustly
     inflicted

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top