ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

practical

P R AE1 K T IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -practical-, *practical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
practical(adj) ที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง, See also: ที่ใช้ได้จริง, Syn. pragmatic, wise, savvy, Ant. foolish, impractical
practically(adv) เกือบ, Syn. almost, approximately, roughly
practically(adv) อย่างใช้ได้จริง, Syn. actually, realistically, Ant. impractically
practical joke(n) เรื่องที่ใช้แกล้งคน, Syn. joke, mischief, monkey business, trick
practical nurse(n) ผู้ช่วยพยาบาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
practical(แพรค'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการปฏิบัติ, เกี่ยวกับการกระทำ, ใช้ได้, เหมาะสม, มีประโยชน์, ตามความเป็นจริง, เน้นในทางปฏิบัติ, ได้ผล., See also: practicality, practicalness n.
practical joken. การแกล้งคน., See also: practical joker n.
practically(แพรค'ทิเคิลลี) adv. ได้ผล, อย่างทำได้, ในทางปฏิบัติ, Syn. virtually
impractical(อิมแพรค' ทิเคิล) adj. ทำไม่ได้, ปฏิบัติไม่ได้, จัดการไม่ได้, เพ้อฝัน., See also: impracticality, impracticalness n.
unpractical(อันแพรค'ทิเคิล) adj. เป็นไปไม่ได้, ซึ่งปฎิบัติไม่ได้, ใช้การไม่ได้, ไม่เป็นความจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
practical(adj) เกี่ยวกับภาคปฏิบัติ, ปฏิบัติจริง, เป็นการเป็นงาน, ได้ผล
practically(adv) อย่างจริงจัง, แท้จริง, ปฏิบัติจริง, ได้ผล
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์, เพ้อฝัน, ทำไม่ได้, ไม่ได้ผลจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
practical examinationการสอบภาคปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
practical nurseผู้ช่วยพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
practicalเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในทางปฏิบัติ, นำมาใช้ประโยชน์ได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
Folks, we had some practical joker down there with a fake fin...ทุกท่านครับ เป็นการเล่นตลก ด้วยการใช้กระโดงปลอมครับ Jaws (1975)
I leave practical matters to my husband and revolution to my son.ไม่ งานเป็นหน้าที่ของสามีฉัน และการปฏิวัติเป็นของลูกชาย Gandhi (1982)
Dr. floyd, you are not a very practical man.ดร. ฟลอยด์คุณจะไม่ได้เป็นคน ในทางปฏิบัติมาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
Tell me what practical is.บอกฉันว่าในทางปฏิบัติคือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
And we have a dentist, shoemaker, practical physicians.มีหมอฟัน ช่างรองเท้า แล้วก็แพทย์... Schindler's List (1993)
This is a necessary and practical gift I give to you and you must never forget to honor your renowned teacher Mem Anna Leonowens.นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และเป็นของขวัญสำคัญพ่อจะมอบให้แก่ลูก และลูกอย่าได้ลืมที่จะเคารพและให้เกียรติต่อ พระครูของลูก แหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์ Anna and the King (1999)
King find most practical and excellent topic for discussion.King find most practical and excellent topic for discussion. Anna and the King (1999)
With the proviso, of course, that you pass the practical exam and you fulfill each requirement for every station.With the proviso that you pass the practical exam... ...and fulfill each requirement for every station. Maid in Manhattan (2002)
Practical application.- ไม่ใช่ อะไรที่เป็นเรื่องจริงน่ะ The Time Machine (2002)
Time travel: practical application.เดินทางผ่านกาลเวลา การเดินทางที่แท้จริง The Time Machine (2002)
The Latest Space Technology Discourse It's coming into view: the practical use of super light speed communicationsการบรรยายเทคโนโยยีอวกาศล่าสุด\ การติดต่อสื่อสารด้วยความเร็วแสง Hoshi no koe (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
practicalA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
practicalAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [ XXX ]
practicalAs a rule, the more fundamental a new truth, the greater will be its practical possibilities.
practicalBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.
practicalBy tradition, people play practical jokes on 1 April.
practicalDon't carry a practical joke too far.
practicalFrom the practical point of view, his plan is not easy to carry out.
practicalFrom the practical point of view, there are many shortcomings in his plan.
practicalHe has much practical experience as a doctor.
practicalHe is practically dead.
practicalHe makes believe that he is a practical statesman, but in really he is a cunning politician.
practicalHe wasn't perhaps playing a practical joke on us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคปฏิบัติ(n) practical part, See also: practical section, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: แนวคิดและทฤษฎีบางอย่าง เมื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถกระทำได้จริง, Thai Definition: ส่วนที่มีการลงมือกระทำกันจริงๆ
ในทางปฏิบัติ(adv) practically, See also: in practice, Example: ในทางปฏิบัติเราอาจจะสามารถประยุกต์กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้กับกรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขได้
ภาคปฎิบัติ(n) practical part, See also: field training, practical section, practice, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: การศึกษานอกสถานที่สะท้อนให้เห็นการศึกษาที่เน้นความสำคัญของภาคปฏิบัติ, Thai Definition: ภาคลงมือทดลองทำจริงๆ
ประยุกต์(adj) applied, See also: practical, Syn. ปรับใช้, Example: นักศึกษาลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์มากขึ้น, Thai Definition: ที่นำความรู้เชิงทฤษฎีหรือความรู้ที่อยู่แล้วมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้การได้สะดวก[chai kān dai sadūak] (adj) EN: practical
ใช้ไม่สะดวก[chai mai sadūak] (adj) EN: impractical  FR: peu pratique
จวน[jūan] (adv) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon  FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[jūan ja] (adv) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually  FR: sur le point de
การฝึกงาน[kān feukngān] (n) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training  FR: apprentissage [ m ] ; stage [ m ] ; formation [ f ]
มีเหตุผล[mī hētphon] (adj) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible  FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
เหมาะมือ[mǿ meū] (v, exp) EN: be handy ; be useful ; be helpful ; be easy to use ; be practical
ประยุกต์[prayuk] (v) EN: apply ; adapt ; adjust ; make practical use ; put into action ; use  FR: appliquer ; mettre en application
ประยุกต์[prayuk] (adj) EN: applied ; practical  FR: appliqué ; pratique ; utilisé
ประยุกต์ใช้[prayukchai] (v) EN: apply ; adapt ; make practical use  FR: appliquer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PRACTICAL P R AE1 K T IH0 K AH0 L
PRACTICALLY P R AE1 K T IH0 K AH0 L IY0
PRACTICALITY P R AE2 K T IH0 K AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
practical (j) prˈæktɪkl (p r a1 k t i k l)
practically (a) prˈæktɪkliː (p r a1 k t i k l ii)
practicality (n) prˌæktɪkˈælɪtiː (p r a2 k t i k a1 l i t ii)
practicalities (n) prˌæktɪkˈælɪtɪz (p r a2 k t i k a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实用[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, / ] practical; functional; pragmatic; applied (science), #3,630 [Add to Longdo]
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, / ] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety, #8,598 [Add to Longdo]
实干家[shí gàn jiā, ㄕˊ ㄍㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] practical person; constructive person, #75,556 [Add to Longdo]
实际性[shí jì xìng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] practicality, #99,651 [Add to Longdo]
实际应用[shí jì yìng yòng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] practical application [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebrauchswert { m } | ohne Gebrauchswertpractical value | non-functional [Add to Longdo]
Nutzanwendung { f }practical application [Add to Longdo]
Praktikum { n } | Praktikum { n } in der Industrie; Industiepraktikum { n }practical training; practical course; practical work; company placement | (industrial) placement; job placement; industrial training [Add to Longdo]
Praktikumszeit { f }practical training period [Add to Longdo]
Praxiserfahrung { f }; praktische Erfahrung { f }practical experience [Add to Longdo]
Praxistauglichkeit { f }practical suitability [Add to Longdo]
Schabernack { m }practical joke; hoax [Add to Longdo]
praktisch; brauchbar; erfahren { adj } | praktischer | am praktischstenpractical | more practical | most practical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラクティカル[purakuteikaru] (adj-na) practical [Add to Longdo]
悪戯(P);惡戲(oK)[いたずら(P);あくぎ;いたづら(ik), itazura (P); akugi ; itadura (ik)] (adj-na, adj-no, n, vs) tease; prank; trick; practical joke; mischief; (P) [Add to Longdo]
悪巫山戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n, vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick [Add to Longdo]
運用[うんよう, unyou] (n, vs) (1) making use of; application; practical use; investment; (2) operation; (P) [Add to Longdo]
運用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] (n) { comp } practical configuration; practical form [Add to Longdo]
応用[おうよう, ouyou] (n, vs) application; put to practical use; (P) [Add to Longdo]
応用技術[おうようぎじゅつ, ouyougijutsu] (n) { comp } practical technology [Add to Longdo]
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] (n) { comp } practical research; applied research [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
花より団子[はなよりだんご, hanayoridango] (exp) dumplings rather than flowers; people are more interested in the practical over the aesthetic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
運用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] practical configuration, practical form [Add to Longdo]
応用技術[おようぎじゅつ, oyougijutsu] practical technology [Add to Longdo]
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] practical research, applied research [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practical \Prac"ti*cal\, a. [L. practicus active, Gr. ? fit for
   doing or performing, practical, active, fr. ? to do, work,
   effect: cf. F. pratique, formerly also practique. Cf.
   {Pragmatic}, {Practice}.]
   1. Of or pertaining to practice or action.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being turned to use or account; useful, in
    distinction from {ideal} or {theoretical}; as, practical
    chemistry. "Man's practical understanding." --South. "For
    all practical purposes." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Evincing practice or skill; capable of applying knowledge
    to some useful end; as, a practical man; a practical mind.
    [1913 Webster]
 
   4. Derived from practice; as, practical skill.
    [1913 Webster]
 
   {Practical joke}, a joke put in practice; a joke the fun of
    which consists in something done, in distinction from
    something said; esp., a trick played upon a person.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 practical
   adj 1: concerned with actual use or practice; "he is a very
       practical person"; "the idea had no practical
       application"; "a practical knowledge of Japanese";
       "woodworking is a practical art" [ant: {impractical}]
   2: guided by practical experience and observation rather than
     theory; "a hardheaded appraisal of our position"; "a hard-
     nosed labor leader"; "completely practical in his approach to
     business"; "not ideology but pragmatic politics" [syn:
     {hardheaded}, {hard-nosed}, {practical}, {pragmatic}]
   3: being actually such in almost every respect; "a practical
     failure"; "the once elegant temple lay in virtual ruin" [syn:
     {virtual(a)}, {practical(a)}]
   4: having or put to a practical purpose or use; "practical
     mathematics"; "practical applications of calculus"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top