Search result for

practical

(76 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -practical-, *practical*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
practicalเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในทางปฏิบัติ, นำมาใช้ประโยชน์ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
practical    [ADJ] ที่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง, See also: ที่ใช้ได้จริง, Syn. pragmatic, wise, savvy, Ant. foolish, impractical
practically    [ADV] เกือบ, Syn. almost, approximately, roughly
practically    [ADV] อย่างใช้ได้จริง, Syn. actually, realistically, Ant. impractically
practical joke    [N] เรื่องที่ใช้แกล้งคน, Syn. joke, mischief, monkey business, trick
practical nurse    [N] ผู้ช่วยพยาบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
practical examinationการสอบภาคปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
practical nurseผู้ช่วยพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
practicalYour plan has the virtue of being practical.
practicalYour ideas are hardly practical.
practicalThe English are said to be a practical people.
practicalThe English are said to be a practical people.
practicalThe English are a practical people.
practicalHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
practicalSuch skills could be put to many practical uses.
practicalThe plan was supported by practically all the attendants.
practicalThe work is practically finished.
practicalThe method was too expensive to be practical.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
practical(แพรค'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการกระทำ,ใช้ได้,เหมาะสม,มีประโยชน์,ตามความเป็นจริง,เน้นในทางปฏิบัติ,ได้ผล., See also: practicality,practicalness n.
practical joken. การแกล้งคน., See also: practical joker n.
practically(แพรค'ทิเคิลลี) adv. ได้ผล,อย่างทำได้,ในทางปฏิบัติ, Syn. virtually
impractical(อิมแพรค' ทิเคิล) adj. ทำไม่ได้, ปฏิบัติไม่ได้, จัดการไม่ได้, เพ้อฝัน., See also: impracticality, impracticalness n.
unpractical(อันแพรค'ทิเคิล) adj. เป็นไปไม่ได้,ซึ่งปฎิบัติไม่ได้,ใช้การไม่ได้,ไม่เป็นความจริง

English-Thai: Nontri Dictionary
practical(adj) เกี่ยวกับภาคปฏิบัติ,ปฏิบัติจริง,เป็นการเป็นงาน,ได้ผล
practically(adv) อย่างจริงจัง,แท้จริง,ปฏิบัติจริง,ได้ผล
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคปฏิบัติ    [N] practical part, See also: practical section, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: แนวคิดและทฤษฎีบางอย่าง เมื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติแล้วก็ไม่สามารถกระทำได้จริง, Thai definition: ส่วนที่มีการลงมือกระทำกันจริงๆ
ในทางปฏิบัติ [ADV] practically, See also: in practice, Example: ในทางปฏิบัติเราอาจจะสามารถประยุกต์กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้กับกรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขได้
ภาคปฎิบัติ [N] practical part, See also: field training, practical section, practice, Ant. ภาคทฤษฎี, Example: การศึกษานอกสถานที่สะท้อนให้เห็นการศึกษาที่เน้นความสำคัญของภาคปฏิบัติ, Thai definition: ภาคลงมือทดลองทำจริงๆ
ประยุกต์    [ADJ] applied, See also: practical, Syn. ปรับใช้, Example: นักศึกษาลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์มากขึ้น, Thai definition: ที่นำความรู้เชิงทฤษฎีหรือความรู้ที่อยู่แล้วมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้การได้สะดวก[adj.] (chai kān dai sadūak) EN: practical   
ใช้ไม่สะดวก[adj.] (chai mai sadūak) EN: impractical   FR: peu pratique
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually   FR: sur le point de
การฝึกงาน[n.] (kān feukngān) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training   FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible   FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
เหมาะมือ[v. exp.] (mǿ meū) EN: be handy ; be useful ; be helpful ; be easy to use ; be practical   
ประยุกต์[v.] (prayuk) EN: apply ; adapt ; adjust ; make practical use ; put into action ; use   FR: appliquer ; mettre en application
ประยุกต์[adj.] (prayuk) EN: applied ; practical   FR: appliqué ; pratique ; utilisé
ประยุกต์ใช้[v.] (prayukchai) EN: apply ; adapt ; make practical use   FR: appliquer

CMU English Pronouncing Dictionary
PRACTICAL    P R AE1 K T AH0 K AH0 L
PRACTICALLY    P R AE1 K T AH0 K L IY0
PRACTICALLY    P R AE1 K T AH0 K AH0 L IY0
PRACTICALITY    P R AE2 K T IH0 K AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
practical    (j) (p r a1 k t i k l)
practically    (a) (p r a1 k t i k l ii)
practicality    (n) (p r a2 k t i k a1 l i t ii)
practicalities    (n) (p r a2 k t i k a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schabernack {m}practical joke; hoax [Add to Longdo]
Nutzanwendung {f}practical application [Add to Longdo]
Praktikumszeit {f}practical training period [Add to Longdo]
Praxistauglichkeit {f}practical suitability [Add to Longdo]
Gebrauchswert {m} | ohne Gebrauchswertpractical value | non-functional [Add to Longdo]
Praxiserfahrung {f}; praktische Erfahrung {f}practical experience [Add to Longdo]
Praktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Industiepraktikum {n}practical training; practical course; practical work; company placement | (industrial) placement; job placement; industrial training [Add to Longdo]
praktisch; brauchbar; erfahren {adj} | praktischer | am praktischstenpractical | more practical | most practical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラクティカル[, purakuteikaru] (adj-na) practical [Add to Longdo]
悪戯(P);惡戲(oK)[いたずら(P);あくぎ;いたづら(ik), itazura (P); akugi ; itadura (ik)] (adj-na,adj-no,n,vs) tease; prank; trick; practical joke; mischief; (P) [Add to Longdo]
悪巫山戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n,vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick [Add to Longdo]
運用[うんよう, unyou] (n,vs) (1) making use of; application; practical use; investment; (2) operation; (P) [Add to Longdo]
運用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] (n) {comp} practical configuration; practical form [Add to Longdo]
応用[おうよう, ouyou] (n,vs) application; put to practical use; (P) [Add to Longdo]
応用技術[おうようぎじゅつ, ouyougijutsu] (n) {comp} practical technology [Add to Longdo]
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] (n) {comp} practical research; applied research [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
花より団子[はなよりだんご, hanayoridango] (exp) dumplings rather than flowers; people are more interested in the practical over the aesthetic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实干家[shí gàn jiā, ㄕˊ ㄍㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] practical person; constructive person [Add to Longdo]
实用[shí yòng, ㄕˊ ㄩㄥˋ, / ] practical; functional; pragmatic; applied (science) [Add to Longdo]
实际性[shí jì xìng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] practicality [Add to Longdo]
实际应用[shí jì yìng yòng, ㄕˊ ㄐㄧˋ ˋ ㄩㄥˋ, / ] practical application [Add to Longdo]
踏实[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, / ] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
運用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] practical configuration, practical form [Add to Longdo]
応用技術[おようぎじゅつ, oyougijutsu] practical technology [Add to Longdo]
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] practical research, applied research [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practical \Prac"ti*cal\, a. [L. practicus active, Gr. ? fit for
   doing or performing, practical, active, fr. ? to do, work,
   effect: cf. F. pratique, formerly also practique. Cf.
   {Pragmatic}, {Practice}.]
   1. Of or pertaining to practice or action.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being turned to use or account; useful, in
    distinction from {ideal} or {theoretical}; as, practical
    chemistry. "Man's practical understanding." --South. "For
    all practical purposes." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Evincing practice or skill; capable of applying knowledge
    to some useful end; as, a practical man; a practical mind.
    [1913 Webster]
 
   4. Derived from practice; as, practical skill.
    [1913 Webster]
 
   {Practical joke}, a joke put in practice; a joke the fun of
    which consists in something done, in distinction from
    something said; esp., a trick played upon a person.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 practical
   adj 1: concerned with actual use or practice; "he is a very
       practical person"; "the idea had no practical
       application"; "a practical knowledge of Japanese";
       "woodworking is a practical art" [ant: {impractical}]
   2: guided by practical experience and observation rather than
     theory; "a hardheaded appraisal of our position"; "a hard-
     nosed labor leader"; "completely practical in his approach to
     business"; "not ideology but pragmatic politics" [syn:
     {hardheaded}, {hard-nosed}, {practical}, {pragmatic}]
   3: being actually such in almost every respect; "a practical
     failure"; "the once elegant temple lay in virtual ruin" [syn:
     {virtual(a)}, {practical(a)}]
   4: having or put to a practical purpose or use; "practical
     mathematics"; "practical applications of calculus"

Are you satisfied with the result?

Go to Top