Search result for

รับใช้

(53 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รับใช้-, *รับใช้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับใช้[V] compensate, See also: reimburse, repay, indemnify, make reparations, Example: อุบัติเหตุในครั้งนี้ เขารับใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บทั้งหมด, Thai definition: สัญญาที่จะจ่ายทดแทนให้
รับใช้[V] serve, See also: give service to, be in service of, offer one's service, Example: เขาตั้งปณิธานเอาไว้ว่า จะไปทำงานเป็นหมอรับใช้ประชาชนในชนบท, Thai definition: ให้บริการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รับใช้ก. รับว่าจะใช้เงินให้
รับใช้คอยปรนนิบัติพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นต้นด้วยความเต็มใจ เช่น ลูกรับใช้พ่อแม่ ศิษย์รับใช้ครู, ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายหรือผู้มีอำนาจเหนือสั่งหรือใช้ เช่น พลทหารอยู่รับใช้ผู้บังคับบัญชา.
รับใช้ชาติ, รับใช้ประเทศชาติก. ทำหน้าที่สนองคุณบ้านเมืองในฐานะเป็นพลเมืองของประเทศ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Holy creatures, transform me into your humble servant.สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนข้าให้เป็น ข้ารับใช้ของท่าน Dead Space: Downfall (2008)
I am not your errand girl. Best thing about leaving you...ฉันไม่ใช่เด็กรับใช้ของคุณนะ สิ่งที่ดีที่สุดของการไปจากคุณ ... Dying Changes Everything (2008)
Die Republic dog!ตายซะเจ้าสุนับรับใช้สหพันธ์! Ambush (2008)
You're the future king. I'm just a servant.ท่านจะเป็นกษัตริย์ในอนาคต ส่วนข้าเป็นแค่คนรับใช้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Braver than you look. Most servants collapse after the first blow.เจ้านี่กล้าหาญกว่าที่เห็นนะเนี่ย คนรับใช้ที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่มักจะน็อคตั้งแต่โดนอัดทีแรก Valiant (2008)
I save Arthur from being killed and I end up as a servant.ผมช่วยอาเธอร์ให้รอดจากการโดนลอบสังหาร แต่กลับต้องกลายไปเป็นคนรับใช้ Valiant (2008)
You can't accuse a knight without proof - the King would never accept the word of a servant over that of a knight.เธอกล่าวหาอัศวินโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้นะ พระราชาน่ะไม่รับฟังคำพูดของเด็กรับใช้ที่กล่าวหาอัศวินหรอกนะ Valiant (2008)
I know I'm just a servant and my word doesn't count for anything.กระหม่อมรู้ ว่ากระหม่อมเป็นเพียงแค่เด็กรับใช้ แล้วคำพูดของกระหม่อมไม่สามารถเชื่อถือได้ Valiant (2008)
But my servant fought...แต่คนรับใช้ของหม่อมฉันได้สู้... Valiant (2008)
Your servant?คนรับใช้ของลูก? Valiant (2008)
I no longer require your services.ข้าไม่ต้องให้เจ้ามารับใช้ข้าแล้ว Valiant (2008)
- I need a servant I can trust.-ข้าต้องการคนรับใช้ที่สามารถไว้ใจได้ Valiant (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รับใช้[v.] (rapchai) EN: serve ; give service to ; be in service of ; offer one's service   FR: servir ; offrir ses services ; être au service de

English-Thai: Longdo Dictionary
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attend[VT] รับใช้, Syn. serve
attend upon[PHRV] ถวายการดูแล (คนสำคัญเช่น กษัตริย์), See also: รับใช้, Syn. attend on
minister to[PHRV] รับใช้, See also: ช่วยเหลือ
run round[PHRV] รับใช้, Syn. run after
serve[VI] รับใช้, See also: บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์, Syn. feed, service, support, nourish, nurture, Ant. disgrace, dishonor, harm
serve[VT] รับใช้, See also: บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน, Syn. feed, service, support, nourish, nurture, Ant. disgrace, dishonor, harm
serve in[PHRV] เข้าประจำการใน, See also: รับใช้, เข้ารับภาระใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
appleshare(แอปเปิลแชร์) หมายถึง โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่จะใช้ในข่ายงาน (network) ที่บริษัทแอปเปิลสร้างขึ้นสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (ดู networks ประกอบ)
appliance(อะไพล'เอินซฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องกลสำหรับใช้สอยในบ้าน
arctic(อาร์ค'ทิค) adj. เกี่ยวกับขั้วโลกเหนือมีภูมิอากาศคล้ายขั้วโลกเหนือ,เหมาะสำหรับใช้ที่ขั้วโลกเหนือ. -n. บริเวณขั้วโลกเหนือ. -arctics รองเท้ากันน้ำกันหนาว, Syn. frozen, wintry)
attend(อะเทนดฺ') vt.,vi. อยู่กับ,ไป,ไปกับ,รับใช้,ดูแล,เชื่อฟัง,คาดหมาย,ให้ความสนใจ,ตาม.
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
automat(ออ'โทแมท) n. ห้องอาหารหรือตู้อา-หารที่ช่วยตัวเองไม่มีพนักงานรับใช้ แต่ใช้หยอดเหรียญเอา,เครื่องอัตโนมัต', Syn. restaurant)
bartend(บาร์'เทนดฺ) {bartended,bartending,bartends} vi. ทำหน้าที่รับใช้ในบาร์,ทำหน้าที่บริการเครื่องดื่มบนเคาน์เตอร์, See also: bartender n.
batman(แบท'เมิน) n. ทหารรับใช้นายทหาร -pl. batmen
bell captainn. หัวหน้าพนักงานรับใช้ในโรงแรม

English-Thai: Nontri Dictionary
attend(vi) เอาใจใส่,ตั้งใจ,สนใจ,พร้อม,ดูแล,รับใช้
attendant(n) คนที่อยู่,ผู้ดูแล,คนรับใช้,บริวาร
batman(n) นายทหาร,ทหารรับใช้
bestead(vt) รับใช้,ช่วยเหลือ,เอื้ออำนวยแก่
charlady(n) หญิงทำงานบ้าน,หญิงรับใช้
dependent(n) คนที่คอยพึ่งผู้อื่น,ผู้อาศัย,คนรับใช้
domestic(n) คนรับใช้,เด็กรับใช้
fag(n) งานหนัก,ขี้ข้า,เด็กรับใช้,บุหรี่
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม
footman(n) คนรับใช้ผู้ชาย,ทหารราบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
兼ねる[かねる, kaneru] (vt ) รับใช้ บริการ ต้อนรับแขก เสริฟ
仕える[つかえる, tsukaeru] รับใช้, ทำงานให้....

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勤める[つとめる, tsutomeru] Thai: รับใช้ English: to serve

German-Thai: Longdo Dictionary
Stacheldraht(n) |der, pl. Stacheldrähte| ลวดหนามที่ใช้ทำรั้ว หรือสำหรับใช้ในกรณีมีการประท้วงเกิดขึ้น เช่น der Stacheldrahtzaun = รั้วลวดหนาม
Diener(n) |m, pl. Diener| ผู้รับใช้, คนรับใช้, (ในบางโอกาส อาจหมายถึง ทาส) , See also: Related: f. Dienerin, n. Dienstmädchen
Dienstleistung(n) |die, pl. Dienstleistungen| การรับใช้, การบริการ เช่น Die Firma bietet Produkte und Dienstleistungen für Systemlösungen für industielle Märkte.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top