Search result for

ตักเตือน

(41 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตักเตือน-, *ตักเตือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตักเตือน[V] warn, See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach, Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน, Example: นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย, Thai definition: สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตักเตือนก. พูดให้รู้ตัวว่าอย่าทำผิด.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're looking for a man over there, okay?คุณแค่ให้ใบตักเตือนเราไม่ได้เหรอ Jumper (2008)
You ain't Welcome back, Kotter, so step off. No speeches.คุณไม่ได้ถูกรับเชิญต้อนรับกลับ คอตเตอร์ งั้นถอยออกไปซะ ไม่ต้องมาสอนตักเตือน Pilot (2008)
In an out of foster care since he was a toddler,and acquired quite the nice rap sheet.เข้า ๆ ออก ๆ บ้านเด็กกำพร้ามาตั้งแต่แบเบาะ ได้รับใบตักเตือนเป็นประจำ A Shade of Gray (2009)
To call me out when I cross those lines,กล้าตักเตือนเวลาฉันทำอะไรเกินเลย Connect! Connect! (2009)
I'm gonna cut them loose with a warning.ผมจะแก้ไขเรื่องนี้ ด้วยการตักเตือน Smite (2009)
Children, pay Ms. Sylvester, and we'll let you off with a warning.เด็กๆ จ่ายให้คุณซิลเวสเตอร์ แล้วจะโดนแค่ตักเตือน อ้อ.. Showmance (2009)
They sought to reeducate themเขาตัดสินใจสั่งสอนตักเตือนผู้ทำผิด... You're Undead to Me (2009)
Fine. A warning.ก็ได้ แค่ตักเตือน The Rocky Horror Glee Show (2010)
It is not to be entered into unadvisedly or lightly, but reverently, discreetly, advisedly, and solemnly.มันไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การไม่ตักเตือนหรือการไม่เอาใจใส่ แต่โดยแสดงความเคารพนับถือ อย่างสุขุมรอบคอบ อย่างพิจารณาแล้ว และ เอาจริงเอาจัง Cloverdale (2010)
You've just interrupted me again while I was admonishing you for interrupting me.เจ้าพึ่งทะลุกลางปล้องระหว่างข้าพูดอีกครั้ง ในขณะที่ข้ากำลังตักเตือนเจ้า เรื่องอย่าพูดแทรกผู้อื่นอยู่แท้ๆ Tooth Fairy (2010)
For example, it seems I need to remind Prince Zukoตัวอย่างเช่น ดูเหมือนว่าข้าจะต้องตักเตือนเจ้าชายซูโก The Last Airbender (2010)
Wait, I've got a better idea. We need to fire a warning shot.เดี๋ยวก่อน ฉันมีความคิดที่ดีกว่านั้น เราต้องทำบางอย่างเพื่อตักเตือน The Kids Are Not All Right (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach   FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admonish[VT] แนะนำ, See also: ตักเตือน, เตือน, Syn. advise
caution about[PHRV] ตักเตือน, See also: เตือน
caution against[PHRV] ตักเตือน, See also: เตือน
lesson[VT] ว่ากล่าว, See also: ตักเตือน, ตำหนิ
warn about[PHRV] ตักเตือนในเรื่อง, See also: ตักเตือนเกี่ยวกับ
warn of[PHRV] ตักเตือนในเรื่อง, See also: ตักเตือนเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admonish(แอดมอน' นิช) vt. ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม. -admonishment n.
admonition(แอดมอนนิช' เชิน) n. การตักเตือน, Syn. reproof ###A. admire)
admonitor(แอดมอน' นิเทอะ) n. ผู้ตักเตือน
admonitory(แอดมอน' นิโทรี) adj. ซึ่งตักเตือน, Syn. censuring, warning)
caution(คอ'เ'ชิน) {cautioned,cautioning,cautions} n. ความระมัดระวัง,การตักเตือน,การคาดโทษ -v. เตือน,แนะนำ, See also: cautioner n. cautionary adj.
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
exhort(เอคซอร์ทฺ') v. เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,ตักเตือน,สนับสนุน., See also: exhortation n. exhorter n.
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn

English-Thai: Nontri Dictionary
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
caution(n) ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,การตักเตือน
caution(vt) เตือน,ตักเตือน,แนะนำ
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top