ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตักเตือน

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตักเตือน-, *ตักเตือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตักเตือน[V] warn, See also: caution, advise, counsel, remind, admonish, reprimand, reprove, rebuke, reproach, Syn. เตือน, ว่า, ต่อว่า, ตำหนิ, ติเตียน, ตำหนิติเตียน, Example: นายกรัฐมนตรีตักเตือนสื่อมวลชนว่าไม่ควรเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงให้ประชาชนรับรู้เพราะการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหลายฝ่าย, Thai definition: สั่งสอนให้รู้สำนึกตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตักเตือนก. พูดให้รู้ตัวว่าอย่าทำผิด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about a warning? Sure.- ตักเตือนหน่อยเป็นไง Field of Dreams (1989)
"My motive for cautioning you is as follows:""การที่ผมเขียนมานี่เพื่อตักเตือนคุณในฐานะเพื่อน" Episode #1.6 (1995)
"As many as I love, I rebuke and chasten". Revelation 3:19."และเท่ากับที่ะเรารักเราจะตักเตือนและลงโทษ" Revelation 3: 21 Grams (2003)
Disciplinary confinement 7 times! Lewdness in publicโดนตักเตือนทางวินัย 7 ครั้ง ทำอนาจารในที่สาธารณะ Crazy First Love (2003)
They're gonna walk out of here without even a slap on the wrist.สองคนนั้นจะออกไปจากที่นี่ แค่ถูกตักเตือนเท่านั้น The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
- Our Father or Ave Maria?ฉันว่ามาตักเตือนมากกว่า Golden Door (2006)
Miss Piggy, you should get checked as well.คุณพิกกี้! คุณควรจะได้รับการตักเตือนหน่อยนะ Dasepo Naughty Girls (2006)
How the hell did he make Head of the Student Council?เขาทำหัวของนักเรียนให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไง ตักเตือนเหรอ? Gangster High (2006)
Just give him a warning.แค่ตักเตือนเขาก็พอค่ะ Love Now (2007)
It's your first offense, so they let you off with a warning.และพี่ก็ีพึ่งทำเป็นครั้งแรกด้วย ก็เลยแค่โดนตักเตือน Sex Is Zero 2 (2007)
If that's true, then you should be taking the rap here, not your son.ถ้าเป็นงั้นจริง คุณควรจะเป็นผู้ที่ถูกตักเตือน ไม่ใช่ลูกของคุณ The Simpsons Movie (2007)
And what happens to me if it's my fault?แล้วจะเกิดอะไรกับผมบ้าง ถ้าผมต้องถูก"ตักเตือนThe Simpsons Movie (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตักเตือน[v.] (takteūoen) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach   FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admonish[VT] แนะนำ, See also: ตักเตือน, เตือน, Syn. advise
caution about[PHRV] ตักเตือน, See also: เตือน
caution against[PHRV] ตักเตือน, See also: เตือน
lesson[VT] ว่ากล่าว, See also: ตักเตือน, ตำหนิ
warn about[PHRV] ตักเตือนในเรื่อง, See also: ตักเตือนเกี่ยวกับ
warn of[PHRV] ตักเตือนในเรื่อง, See also: ตักเตือนเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admonish(แอดมอน' นิช) vt. ตักเตือน, ให้สติ, ว่ากล่าว, ห้าม. -admonishment n.
admonition(แอดมอนนิช' เชิน) n. การตักเตือน, Syn. reproof ###A. admire)
admonitor(แอดมอน' นิเทอะ) n. ผู้ตักเตือน
admonitory(แอดมอน' นิโทรี) adj. ซึ่งตักเตือน, Syn. censuring, warning)
caution(คอ'เ'ชิน) {cautioned,cautioning,cautions} n. ความระมัดระวัง,การตักเตือน,การคาดโทษ -v. เตือน,แนะนำ, See also: cautioner n. cautionary adj.
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
exhort(เอคซอร์ทฺ') v. เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,ตักเตือน,สนับสนุน., See also: exhortation n. exhorter n.
expostulate(อิคซพอส'ชะเลท) vi. เตือน,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ทัดทาน, See also: expostulation n. expostulator n. expostulatory,expostulative adj., Syn. warn

English-Thai: Nontri Dictionary
admonish(vt) ห้าม,ตักเตือน,ว่ากล่าว,ให้สติ
admonition(n) การว่ากล่าว,การห้าม,การตักเตือน
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
caution(n) ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,การตักเตือน
caution(vt) เตือน,ตักเตือน,แนะนำ
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
expostulate(vt) ขัดแย้ง,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตักเตือน,เตือน
expostulation(n) การขัดแย้ง,การทัดทาน,การว่ากล่าว,การตักเตือน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top